Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce ve výzvách č. 27, 38, 41 a 48 OP LZZ Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce ve výzvách č. 27, 38, 41 a 48 OP LZZ Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz"— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce ve výzvách č. 27, 38, 41 a 48 OP LZZ Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

2 Seminář pro příjemce ve výzvách č. 27, 38, 41 a 48 OP LZZ Ing. Aleš Holeček Dita Hůlová Ing. Petra Petergáčová Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

3 Rozpočtování prostředků 1) příjemce MV Pokud je projekt schválen, nebo připraven ke schválení před dokončením příprav SR → prostředky jsou narozpočtovány na finančním místě příjemce, nebo OSF Pokud se před ukončením rozpočtového procesu realizace projektu nepředpokládala → prostředky ve výši 100% se uvolňují RO z finančního místa OSF ve výši ročního rozpočtu (příloha č.4 Podmínek) U víceletých projektů jsou další prostředky narozpočtovány na finanční místo příjemce. Kumulativně narozpočtované prostředky na konkrétní projekt nesmí překročit výši schváleného rozpočtu projektu. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

4 Rozpočtování prostředků 2) příjemce jiná OSS Pokud je projekt schválen před dokončením příprav SR → příjemce zabezpečí narozpočtování prostředků ve své rozpočtové kapitole ve výši 100% způsobilých výdajů Pokud se před ukončením rozpočtového procesu realizace projektu nepředpokládala → postupuje podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2008 Sb., o rozpočtových pravidlech. Podíl SR si vždy zabezpečí kapitola, ve které se prostředky vydávají. U víceletých projektů si v dalších letech příjemce zabezpečí narozpočtování prostředků ve své kapitole (jak EU, tak SR podíl). Kumulativně narozpočtované prostředky na konkrétní projekt nesmí překročit výši schváleného rozpočtu projektu. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

5 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Poskytnutí podpory z OP LZZ Přidělení finančních prostředků – Podmínky použití prostředků pro realizaci projektu (PA) Kontaktujeme žadatele a zjišťujeme a ověřujeme: Číslo účtu Datum zahájení a ukončení realizace Přílohy PA – Monitorovací indikátory a Rozpočet, Desatero OP LZZ (CD)

6 Projekt v realizaci Realizace projektu / KA – čerpání způsobilých výdajů Způsobilost výdajů – Desatero OP LZZ, příručka D5 i.Výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními EK, s Pravidly způsobilých výdajů a v souladu s cílem prioritní osy 4a a 4b OP LZZ ii.Výdaj musí být nezbytný pro realizaci projektu, přímá vazba na KA iii.Časová způsobilost - max 3 měsíce před podáním žádosti a zároveň v době realizace projektu až do ukončení projektu (doložené) iv.Výdaj musí skutečně vzniknout a být doložitelný na bankovních účtech a v účetní evidenci příjemce v.Efektivita výdaje Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

7 Ukončení projektu Dnem ukončení v PA Ukončení projektu příjemcem podpory (ze závažných důvodů, písemně, zdůvodnění, návrh lhůty) Neoprávněné odstoupení od realizace projektu (porušení podmínek PA) Pozastavení podpory z OP LZZ (v příp. vzniklého podezření) Řízení o odnětí podpory Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Změny a doplnění projektu Možnost úpravy projektu Dva druhy: –podstatná změna –nepodstatná změna Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Nepodstatné změny projektu Pokud není ohroženo naplnění cílů Nutné písemně informovat v nejbližší monitorovací zprávě Datum platnosti změny, zdůvodnění, případně další dokumentace k tomu potřebná Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

10 Nepodstatné změny projektu Příklady: –Změny v kontaktních údajích (změna adresy, telefonického spojení příjemce podpory a změna kontaktní osoby) - je třeba nahlásit bez prodlení –Změna auditora –Změna kontaktní osoby –Změna data zahájení projektu na pozdější datum Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 Nepodstatné změny v rozpočtu Přesun prostředků: –V rámci jedné kapitoly rozpočtu –Mezi jednotlivými kapitolami do výše 15% objemu původní rozpočtové kapitoly, z níž jsou fin.prostředky přesouvány –Vytvoření nové položky, příp. její zrušení za podmínky, že neznamená začátek nové aktivity, resp. Zrušení či ukončení stávající KA –Možnost navýšení jednotkové sazby o 10% –Musí zůstat zachován povolený procentuální podíl všech limitovaných položek celého rozpočtu („Zařízení a vybavení“ max 20% a „Místní kancelář“ max 7%) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 Podstatné změny projektu Mají dopad na plnění povinností vyplývajících z PA Nutnost úpravy PA o poskytnutí podpory Formulář ke stažení na webových stránkách www.esfcr.czwww.esfcr.cz Zaslat v listinné i elektronické podobě Poskytovatel podpory návrh zváží a případně jej po diskusi s navrhovatelem upraví Případné zamítnutí do 21 kalendářních dnů od doručení žádosti Návrh na změnu předložit nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu Nelze provést před jejich odsouhlasením poskytovatelem, nelze odsouhlasit se zpětnou platností Na přijetí změny není právní nárok Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

13 Podstatné změny projektu Příklady: –Změna data ukončení projektu –Změna data zahájení realizace v případě posunu na dřívější datum –Změny monitorovacích indikátorů –Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami ve výši větší než 15% objemu původního rozpočtu kapitoly Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

14 Monitorování Průběžné sledování, sběr dat a informací o projektech Dohled nad finančními prostředky a jejich efektivním využitím Průběh realizace projektů, identifikace možných rizik Povinnost příjemců informovat o průběhu celého projektu tzv. Monitorovacími zprávami Naplňování Monitorovacích indikátorů Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

15 Monitorovací zprávy Průběžná monitorovací zpráva s ŽoP (s žádostí o platbu) Mimořádná monitorovací zpráva s ŽoP Závěrečná monitorovací zpráva s ŽoP Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

16 Průběžná monitorovací zpráva (PMZ) Předkládá se standardně za každých 6 měsíců realizace projektu, první většinou po 2 měsících OD PODEPSÁNÍ PA a následně po 6 měs. Datum doručení PMZ poskytovateli podpory nejpozději 30 dnů od skončení sledovaného období Poskytovatel má právo požadovat dodatečné informace ke způsobu realizace projektu a k jeho výsledkům Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

17 Průběžná monitorovací zpráva (PMZ) Složena ze 2 částí –první část PMZ v aplikaci Benefit7 –druhá část PMZ ve formátu.doc Spolu s monitorovací zprávou musí být předložena i žádost o platbu Podpis statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby S první PMZ, nebo v případě změny se předkládají podpisové vzory oprávněných osob – příloha č.1 PMZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

18 Mimořádná monitorovací zpráva (MMZ) Příjemce musí podat MMZ při vyčerpání 90% všech předchozích poskytnutých plateb Příjemce může zažádat při vyčerpání více jak 60% předchozích poskytnutých plateb Příjemce nejprve kontaktuje ZO (email) a domluví se na podání MMZ Na stejném formuláři jako PMZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

19 Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ) Téměř totožná s PMZ Hlavní rozdíl - předložení nejpozději do 2 měsíců od ukončení projektu Součástí musí být zpráva auditora Předkládána i ŽoP ZMZ se předkládá za poslední monitorovací období Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

20 Přehled všech povinných záložek Postupně vyplnit každou z nich Nutno vyplnit jednotlivé záložky postupně Postup podrobně popsán v Pokynech pro vyplnění MZ - D10 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Vyplnění monitorovací zprávy v Benefit7

21 Vyplnění monitorovací zprávy Druhá část – vyplnění textového formuláře, ke stažení na http://www.esfcr.cz/folder/4791/ Po vyplnění vytisknout, pevně spojit a zaslat spolu se všemi přílohami poskytovateli podpory Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

22 ...... Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

23 MZ - povinné přílohy Povinné přílohy mají závazný vzor Umístěny http://www.esfcr.cz/folder/4791/http://www.esfcr.cz/folder/4791/ Po vyplnění nahrát všechny přílohy do Benefit7 na záložce Přílohy Vytisknout, podepsat a zaslat spolu s vytištěnou MZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

24 Povinné přílohy MZ Podpisové vzory Soupiska účetních dokladů Kopie účetních dokladů nad 10.000 Kč Pracovní výkazy Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu Rozpis cestovních náhrad Odpisy Výpisy z bankovního účtu Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu Auditorská zpráva (se ZMZ) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

25 Povinné přílohy MZ Podpisové vzory Pracovníci oprávnění k podepisování dokumentů souvisejících s realizací projektu Předkládejte pouze jednou s 1. průběžnou MZ Při změně stačí s nejbližší MZ zaslat podpisový vzor nového pracovníka Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

26 Povinné přílohy MZ Pracovní výkazy - příloha č.4 MZ Musí být vyplněny zvlášť pro každého člena realizačního týmu včetně partnerů K doložení osobních nákladů je nutno předložit 1.Rozpis mzdových nákladů – příloha č.5 MZ 2.Kopie výpisů z BÚ ze kterého byly vyplaceny mzdy, případně čestné prohlášení odpovědné osoby o vyplacení mezd a povinných odvodů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

27 Povinné přílohy MZ Soupiska účetních dokladů - příloha č.2 MZ k soupisce se přikládají kopie I.účetních dokladů s částkou přesahující 10 000,- Kč, II.výpisů z BÚ III.dokladů k provedenému zadávacímu řízení IV.smluv s dodavateli, objednávek V.metodika pro výpočet alikvotního podílu režijních výdajů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

28 Povinné přílohy MZ Audit Je povinně předkládána pouze se závěrečnou monitorovací zprávou Nejpozději 7 měsíců před plánovaným ukončením projektu je příjemce podpory povinen uzavřít smlouvu s auditorem, jejíž součástí musí být požadavky na audit ze strany poskytovatele podpory Zpráva musí splňovat požadavky zákona č.254/2000 Sb.,o auditorech, v platném znění Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

29 Žádost o platbu Je povinnou součástí každé MZ Vyplnit v Benefit7 Nutnost nejprve v Benefitu finalizovat MZ, až poté finalizovat ŽoP Postup pro vyplnění podrobně popsán v D10 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

30 Monitorovací indikátory Informace zda projekt dosáhl cílů a finanční podpora tak splnila svůj účel Jejich prostřednictvím elektronický informační systém umožňuje snadno a rychle monitorovat průběh realizace jednotlivých projektů a následně výkonnost celého operačního programu Povinnost příjemce průběžně sledovat a vykazovat indikátory v MZ monitorovacích zprávách projektu Vykazované hodnoty musí být prokazatelné a ověřitelné Hodnoty jsou vykazovány na základě získaných údajů v evidenci příjemce (presenční listiny atd.) nebo, tam, kde evidence není možná, účelná nebo kde by přinesla neúměrně vysoké náklady, na základě vlastního kvalifikovaného odhadu Předávání údajů probíhá prostřednictvím Benefit7 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

31 Monitorovací indikátory Dva typy – výstupů a výsledků Ukazatele Výstupů - informace o bezprostředních účincích projektu, příjemci mají činnosti, které vedou ke vzniku výstupů plně pod kontrolou Ukazatele výsledků - okamžité pozitivní efekty podpory, ke kterým došlo v době realizace projektu, vyjádřeny jsou v podobě počtů úspěšně vyškolených osob a počtů vytvořených pracovních míst Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

32 Monitorovací indikátory V případě potřeby je ŘO oprávněn vyžádat si údaje i mimo interval MZ Dosažené hodnoty indikátorů se uvádějí kumulativně, tzn. vždy souhrnně za celou dobu realizace projektu Je-li výsledná hodnota ukazatelů nižší než plánovaná, je poskytovatel oprávněn přiměřeně snížit dotaci projektu. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

33 Monitorovací indikátory Indikátory oblasti podpory 4.1. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

34 Počet podpořených osob Celkový počet osob, které v rámci projektu získaly jakoukoliv formu podpory bez ohledu na počet poskytnutých podpor, každá podpořená osoba se v rámci projektu započítává pouze jednou; podpora je jakákoliv aktivita financovaná z rozpočtu projektu, ze které mají cílové skupiny prospěch, podpora může mít formu např. vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu, stáže, odborné konzultace, poradenství, výcviku, školení, odborné praxe apod. Každá podpořená osoba je v rámci jednoho projektu započítávána pouze jednou, bez ohledu na to, kolik podpor obdržela. Jedna osoba absolvovala 5 kurzů – hodnota = 1 3 osoby absolvovaly celkem 10 kurzů – hodnota = 3 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

35 Počet podpořených organizací Celkový počet organizací, které z projektu získaly podporu a alespoň z části ji využily pro svůj rozvoj. Do tohoto počtu se zahrnuje předkladatel a jeho partneři uvedení v žádosti o finanční podporu (Př.: Pokud má žadatel dva partnery bude hodnota tohoto ukazatele 3). Detailní členění ukazatele 074500 dle nařízení 1828/06 EK příloha XXIII. Nemění se – vždy 1 1 příjemce = hodnota 1 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

36 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Celkový počet nově vytvořených nebo inovovaných produktů. Produkt je souhrnný pojem označující všechny formy a nástroje, kterými je poskytována podpora cílovým skupinám např. vzdělávací program, kurz, metodika, osnovy, školní vzdělávací program, e-learningový produkt, webový portál, rekvalifikační modul, integrační postupy, vzdělávací pomůcka apod. Produkt musí být samostatně použitelný pro poskytování podpory cílovým skupinám. Soubor několika předmětů či materiálů, které musí být použity společně, tak představuje jediný produkt. (Např. pokud je metodika pro lektora nepoužitelná bez osnovy kurzu a příslušné učebnice, nelze za produkt považovat metodiku, nýbrž kurz jako celek. Započítává se počet různých produktů, nikoliv počet kusů, kopií či shodných opakování. Započítávají se pouze produkty vzniklé v rámci hlavních klíčových aktivit projektu, nikoli např. propagační předměty (s výjimkou prioritní osy 6, kde hlavní aktivitou může být právě publicita). Inovovaný produkt znamená takový produkt, kde změny v jeho cílech, obsahu, metodách nebo formách významně zvýšily jeho kvalitu a účinnost při poskytování podpory cílovým skupinám. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

37 Počet úspěšných absolventů kurzů Počet podpořených osob, které získaly kvalifikaci/doklad o kvalifikaci. Jedná se o osoby, které ukončily kurz způsobem stanoveným poskytovatelem kurzu (např. získaly certifikát, osvědčení, úspěšně absolvovaly závěrečný test). Konkrétní účastník (úspěšný absolvent kurzů) je započten tolikrát, kolik kurzů úspěšně dokončil předepsaným způsobem. Členění ukazatele:  Klienti služeb (muži/ženy)  Osoby poskytující služby nebo podporující poskytování služeb (muži/ženy) Jedna osoba absolvovala 5 kurzů – hodnota = 5 3 osoby absolvovaly celkem 10 kurzů – hodnota = 10 Žadatel si sám určí, podle čeho bude vykazovat úspěšného absolventa kurzu (př. 80% účasti, osvědčení/certifikát, test..) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

38 Monitorovací indikátory Pozor na správné zařazení školených osob do cílové skupiny (nesprávná identifikace v projektových žádostech) a do indikátorů (nastavení cílových hodnot) Evidence při naplňování – musí být doložitelná Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

39 Kontrola Administrativní kontrola Kontrola na místě (fyzická) – všechny min 1x po dobu realizace Informace o cílových skupinách - kontrola způsobilosti příslušných výdajů projektu Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

40 Kontrola na místě Ověření, že spolufinancované výrobky a služby byly skutečně dodány, a že uplatňované výdaje byly skutečně vynaloženy Kontrola probíhá u příjemce podpory Porovnává se skutečný stav se stavem deklarovaným, přičemž kontrola obsahuje i kontrolu dokladů Kontrolu mohou provádět pouze pověření pracovníci Oznámení každé kontroly předem Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

41 U možného zmaření účelu projektu lze kontrolu oznámit až na místě Povinnost umožnit vstup na místo realizace projektu včetně přístupu k veškeré projektové dokumentaci Pověřenými osobami mohou být pracovníci poskytovatele podpory, zmocnění zástupci ŘO a ZS, pracovníci NKÚ, pracovníci MF ČR, FÚ, zástupci EK nebo Evropského účetního dvora Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Kontrola na místě

42 Informace o cílových skupinách Příjemce podpory zajistí a uchová jmenné seznamy s kontaktními údaji o jednotlivcích z cílových skupin, kteří se zúčastnili akcí uskutečněných v rámci projektu nebo pro které byly některé z činností projektu prováděny – podklad pro kontrolu způsobilosti příslušných výdajů Příjemce podpory musí postupovat v souladu s platným zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mj. zajistí souhlas těchto osob nebo jejich zákonných zástupců s využitím jejich údajů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

43 Uchovávání dokumentů Povinnost uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu 10 let od ukončení projektu Lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba Dokumentace musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná Povinnost příjemců ukládat a archivovat dokumenty podle závazných právních předpisů ČR Na základě legislativy ČR je nutné některé typy dokumentů uchovávat déle než je stanoveno evropskou legislativou, např. mzdové listy až po dobu 30 let Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

44 Uchovávání dokumentů Uchovávány musí být především následující dokumenty: –Text právního aktu o poskytnutí podpory, jeho změny a dodatky včetně všech příloh –MZ, ŽoP, –Výběrová řízení –Faktury a doklady o platbách –Doklady k aktivitám projektu (dohody, prezenční listiny, rozvrh vzděl.kurzů, školící pomůcky, seznam úspěšných absolventů – certifikáty, manuály, metodiky, tiskové zprávy, letáky atd.) –Atd. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

45 www.esfcr.cz http://www.esfcr.cz/folder/4767/ D2 – Příručka pro příjemce D4 – Manuál pro publicitu D5 – Metodika způsobilých výdajů D8 – Monitorovací indikátory D10 – Pokyny pro vyplnění MZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Seznam příruček

46 Kontakty Projektový manažer Ing. Aleš Holeček aholecek @mvcr.cz @mvcr.cz 974 818 492 Finanční manažeři I ng. Petra Petergáčová petergacova@mvcr.cz@mvcr.cz 974 818 445 Dita Hůlová hulova@mvcr.cz 974 818 508 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

47 Děkujeme za pozornost. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce ve výzvách č. 27, 38, 41 a 48 OP LZZ Ministerstvo vnitra Odbor strukturálních fondů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz"

Podobné prezentace


Reklamy Google