Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava v cisternách Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy - cvičení Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava v cisternách Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy - cvičení Ing."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava v cisternách Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy - cvičení Ing. František Lachnit, Ph.D.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nebezpečné věci smějí být přepravovány v cisternách, jen pokud je to výslovně dovoleno ve sloupcích (10) nebo (12) tabulky A kapitoly 3.2 Dohody ADR uveden kód cisterny, nebo pokud cisternovou přepravu povolí příslušný orgán. Zdroj: http://www.csgold.cz/userfiles/images/stokota01_h.jpg

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

4

5

6 Schvalování vozidel FL, OX a AT Vozidla FL, OX a AT musí být podrobena roční technické prohlídce v zemi jejich registrace, aby bylo zajištěno, že odpovídají příslušným ustanovením části 9 ADR a všeobecným bezpečnostním předpisů (týkajícím se brzd, osvětleni atd.), platným v zemi jejich registrace. Požadavky na konstrukci vozidel jsou kladené zejména na elektrické příslušenství, brzdový systém, zpomalovací brzdový systém, palivovou nádrž, motor, výfukový systém apod. Zjednodušeně se dá říci, že nejnáročnější požadavky jsou kladeny na vozidla konstrukčního typu FL, nejméně náročné požadavky jsou pak kladeny na vozidla konstrukčního typu AT.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

8 To, že vozidlo FL, OX, AT odpovídá požadavkům části 9 ADR, garantuje doklad k vozidlu, kterým je Osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí (tzv. papír s pruhem). Osvědčení o schválení musí mít formu podle dále uvedeného vzoru. Jeho rozměry musí být 210 mm x 297 mm (formát A4). Může se použít přední i zadní strana. Barva musí být bílá s úhlopříčkou v červené barvě.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

10 Zkoušky Zkoušky mají za úkol zajistit bezpečnost cisterny jako nádrže, ve které jsou bezprostředně umístěny nebezpečné věci. Zkouší se tyto zkoušky: periodická zkouška s maximální periodou 6 let meziperiodická zkouška (zkouška těsnosti nádrží s výstrojí) s maximální periodou 3 roky Zkoušky v ČR provádí ITI TŰV s.r.o..

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Podmínky provozu cisternových vozidel Ve vlastním provozu cisternových vozidel pak musí být splněny další podmínky provozu. Z nich uvádíme nejdůležitější: Tloušťka stěn nádrže nesmí klesnout pod minimální hodnotu, která je předepsána. Nádrže smějí být plněny jen těmi nebezpečnými látkami, pro jejichž přepravu byly schváleny. U nádrží určených k přepravě kapalin při teplotě okolí nesmějí být překročeny stanovené stupně plnění. Jsou-li nádrže určeny k přepravě kapalin, které nejsou rozděleny přepážkami nebo peřejníky na oddíly o vnitřním objemu nejvýše 7 500 litrů, musí být plněny min. na 80 % svého vnitřního objemu nebo max. do 20 % svého vnitřního objemu.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Je-li umístěno více uzávěrových systémů za sebou, musí se uzavřít jako první ten, který je nejblíže přepravované látce. Na vnější straně nádrží nesmí během přepravy ulpět žádný nebezpečný zbytek přepravované látky, ať jsou nádrže naplněné nebo vyprázdněné. Vyprázdněné nevyčištěné nádrže smějí být převzaty k přepravě jen, jsou-li uzavřeny stejným způsobem a zaručují-li stejnou těsnost, jako kdyby byly plné. Spojovací potrubí mezi nezávislými avšak vzájemně spojenými nádržemi jedné dopravní jednotky musí být během přepravy prázdné. Ohebné plnicí a výpustné hadice, které nejsou trvale připojeny k nádrži, musí být během přepravy prázdné.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti V průběhu plnění a vyprazdňování nádrží musejí být provedena taková opatření, aby se zabránilo vypouštění nebezpečných množství plynů a par -rekuperace (viz. obrázek). Nádrže musejí být uzavřeny tak, aby jejich obsah nemohl nekontrolovatelně unikat ven. Otvory pro spodní vyprazdňování nádrží musí být uzavřeny šroubovými uzávěry, slepými přírubami nebo jinými stejně účinnými prostředky. Těsnost uzavíracích zařízení nádrže, zejména v horní části ponorné trubky, musí být po naplnění nádrže ověřena plničem.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Při přepravě látek s bodem vzplanutí 60°C nebo nižším, musí být před plněním nebo vyprazdňováním cisteren zajištěno dobré elektrické spojení podvozku vozidla se zemí. Musí být též omezena rychlost plnění. Provoz vytápěcího systému s vnitřním spalováním vozidel typu FL (viz část 9) je zakázán během nakládky a vykládky a na nakládacích místech. Základní bezpečnost při plnění a vyprazdňování cisteren 1) Zabrzdit vozidlo, parkovací brzda, případě klíny 2) Uzemnění vozidla na předepsané místo 3) Propojit hadice navzájem a zkontrolovat spolehlivost spojení 4) Spustit proces plnění či vyprazdňování 5) Při úniku => zastavit proces plnění, počkat na vyrovnání tlaků, zlikvidovat úniky, opravit a pak znovu spustit 6) Odpojit, vyčistit hadice, odpojit uzemnění, odstranit klíny. POZOR: Odpojení uzemnění se nedělá ihned, ale je nutné dodržet určitý časový odstup. Časový limit není stanoven.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ochrana vozidel proti nárazu zezadu Na zadní straně vozidla musí být přes celou šířku cisterny připevněn nárazník dostatečně odolný proti nárazům zezadu. Mezi zadní stěnou cisterny a zadní stranou nárazníku musí být světlá vzdálenost nejméně 100 mm; tato vzdálenost se měří od nejzadnějšího bodu cisternové stěny nebo od vyčnívající výstroje nebo příslušenství, které jsou ve styku s přepravovanou látkou

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Označování cisternových vozidel (včetně vozidel bateriových a přemístitelných cisteren) a cisternových kontejnerů (včetně MEGC) Cisternová vozidla musí být označena prázdnými oranžovými tabulkami na přední a zadní straně dopravní jednotky, ale též musí mít oranžové tabulky s identifikačními čísly pro každou přepravovanou látku umístěny na bočních stranách každé komory, a to rovnoběžně s podélnou osou vozidla. Pokud se jedná o jednokomorovou cisternu a nebo je ve vícekomorové cisterně přepravována pouze jedna nebezpečná látka, je dovoleno cisternové vozidlo označit pouze vpředu a vzadu oranžovými tabulkami s identifikačními čísly.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příklady označení

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nebezpečné zóny Při plnění a vyprazdňování cisterny je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Na obrázcích jsou barevně odlišené nebezpečné zóny, ve kterých hrozí největší riziko úrazu. Tečkami je označený prostor pro pohyb.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zdroje: Dohoda ADR 2013 Miletín, J., Konečný., P.. ADR 2013. Praha, M Konzult, 2013, ISBN 978 80 902202-3-2


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Přeprava v cisternách Předmět: Technologie silniční nákladní dopravy - cvičení Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google