Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev projektu: „ Roz ší řen í kapacity M Š Kr á lův Dvůr „ Registračn í č í slo projektu: CZ.1.15/3.2.00/39.00854 SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Rozšíření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev projektu: „ Roz ší řen í kapacity M Š Kr á lův Dvůr „ Registračn í č í slo projektu: CZ.1.15/3.2.00/39.00854 SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Rozšíření."— Transkript prezentace:

1 N á zev projektu: „ Roz ší řen í kapacity M Š Kr á lův Dvůr „ Registračn í č í slo projektu: CZ.1.15/3.2.00/39.00854 SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Rozšíření kapacity MŠ Králův Dvůr„ realizovaném v letech 2010 - 2011 městem Králův Dvůr

2 Město Králův Dvůr Sídlo: náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr IČO:00509701 http://kraluv-dvur.cz Realizátor projektu (příjemce dotace)

3 Schéma: zřizovatel & provozovatel projektu Realizátor projektu: město Králův Dvůr Město Králův Dvůr je zřizovatelem Základní a mateřské školy Králův Dvůr Pod Základní a mateřskou školu Králův Dvůr spadá MŠ Pod Hájem, kde probíhá fyzická realizace projektu

4 Vazba projektu na operační program Programovací období 2007 – 2013 Regionální operační program Oblast podpory: 3.2 Rozvoj měst Výzva č. 39 k předkládání projektů

5 Financování projektu Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotace na projekt byla přidělena Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši cca. 20 mil. Kč. Z toho dotace z Evropské unie činí 12 054 762 Kč. Z toho dotace z Regionální Rady (SR) činí 1 247 045 Kč. Z toho dotace z města Králův Dvůr 6 698 193 Kč.

6 Struktura financování celkových výdajů projektu

7 Předmět projektu - obecný Předmětem projektu je infrastrukturní navýšení stávající kapacity MŠ o 52%, a to přístavbou 2 podlažní budovy – pavilonu D, kde vznikne prostor pro vzdělávání 52 dětí předškolního věku, kteří budou rozděleni do 2 nově vzniklých tříd a postupně integrováni do Programu Zdravá mateřská školka. Prostory budou materiálně vybaveny tak, aby zajistily dětem prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

8 Předmět projektu  Stavební část: je zaměřena na výstavbu 2 patrového nového pavilonu D o půdorysných rozměrech cca 18,4 x 13,6m s rozšířením pro schodiště a zdvihací plošinu denní místnost bude tvořená hernou a ložnicí. Z herny bude přímo přístupný sklad hraček, kde bude umístěna keramická pec.  Technické a materiální vybavení: pavilon bude vybaven základním vnitřním vybavením, který zajistí provoz školky. budou zakoupeny vzdělávací pomůcky, které vytvoří podmínky pro rozvoj osobnosti dítěte a to s ohledem na vývojová a osobnostní specifika dětí a jejich potřeby zahrada/hřiště budou vybaveny herními prvky tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity, rozvíjely psychické, fyzické i duševní vlastnosti a schopnosti.

9 Co se z projektu plánuje nakoupit?

10

11 Cíle projektu C í lem projektu je rozvoj kapacit M Š v oblasti před š koln í ho vzděl á v á n í, zvý š en í kvality a dostupnosti k t é to veřejn é službě a zaji š těn í co nej š ir ší integrace dět í před š koln í ho věku z města Kr á lův Dvůr a obt í žněji dopravně dostupných oblast í a t í m i kompenzaci zdravotn í ch a soci á ln í ch znevýhodněn í. Cílem projektu je vytvořit dostatečnou infrastrukturu pro 52 dět í, kter á umožn í jejich zapojen í do komplexn í ho vzděl á vac í ho programu Zdrav á š kolka (zaměřen é ho na rozvoj fyzick é, biologick é, psychick é i soci á ln í str á nky), tak aby byly na konci sv é ho před š koln í ho obdob í relativně samostatnou osobnost í, schopnou zvl á dat n á roky, kter é jsou na ně běžně kladeny v prostřed í rodiny a š koly. C í lem projektu je tak é zav á děn í modern í ch technologi í a dal ší ch inovac í ve výuce, kter é přispěj í ke zvy š ov á n í kvality pedagogick é výuky.

12 Cílová skupina projektu  Cílovou skupinou projektu jsou primárně děti předškolního věku: nově přijímané děti do MŠ (věk 3-6 let) stávající děti, které navštěvují MŠ (věk 3-6/7 let)  Děti budou moci využívat nově postavenou 2 podlažní budovu, dispozičně řešenou pro 52 dětí s možností využití heren nově vybavené hracími kouty, hračkami, PC, televizory, přehrávači DVD, radiomagnetofony, prvky pro výuku hudební výchovy, magnetickými tabulemi apod.  Děti budou mít možnost využití nových venkovních hracích a odpočinkových prvků, které celkově zefektivní rozvoj počátečního vzdělávání a zatraktivní pobyt v MŠ.  Děti budou integrováni do programu Zdravá mateřská škola.

13 Časový rámec projektu Vydání Smlouvy o poskytnutí dotace: 20.8.2010 Datum zahájení prací na projektu: 1.4.2010 Datum zahájení fyzické realizace projektu (stavby): 1.9.2010 Datum ukončení fyzické realizace projektu (stavby): 31.8.2011 Datum předložení závěrečné Monitorovací zprávy a žádosti o platbu: 30.10.2011

14 Harmonogram duben – říjen 2010: příprava a realizace VŘ na dodavatele stavebních prací říjen 2010: zahájení stavebních prací na pavilónu D v MŠ Pod Hájem červenec 2011: ukončení stavebních prací na pavilónu D v MŠ Pod Hájem (kolaudace) duben - květen 2011: příprava a realizace VŘ na dodavatele vnitřního vybavení červen - srpen 2011: pořízení vnitřního vybavení a venkovních hracích prvků září 2011: zahájení provozu MŠ Pod Hájem

15 Partneři projektu Sbor dobrovolných hasičů Králův Dvůr Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr – Počaply Schola musica Stella maris - Soukromá základní umělecká škola s.r.o.


Stáhnout ppt "N á zev projektu: „ Roz ší řen í kapacity M Š Kr á lův Dvůr „ Registračn í č í slo projektu: CZ.1.15/3.2.00/39.00854 SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Rozšíření."

Podobné prezentace


Reklamy Google