Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Používání antimikrobiálních látek v chovech skotu z pohledu Státní veterinární správy - Kontrolní činnost SVS v oblasti používání veterinárních léčivých.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Používání antimikrobiálních látek v chovech skotu z pohledu Státní veterinární správy - Kontrolní činnost SVS v oblasti používání veterinárních léčivých."— Transkript prezentace:

1 Používání antimikrobiálních látek v chovech skotu z pohledu Státní veterinární správy - Kontrolní činnost SVS v oblasti používání veterinárních léčivých přípravků - Program sledování antimikrobiální rezistence u původců onemocnění zvířat MVDr. Pavel Texl, MVDr. Tomáš Černý, Větrný Jeníkov, 14.10.2015 Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

2 Počet hospodářství Stavy skotu v ČR

3 Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Stavy skotu v ČR Počet zvířat

4 Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Stavy skotu v ČR

5  Kontrola dodržování požadavků legislativy  Kontrola chovatele v oblasti používání léčiv  Kontrola soukromého veterinárního lékaře v oblasti používání léčiv  Kontrola u žadatelů o dotace – kontroly podmíněnosti  Monitoring reziduí  Sledování rezistencí  Monitoring rezistencí  Pilotní program sledování antibiotické rezistence u vybraných původců onemocnění Oblasti dozoru související s používáním léčiv Kontrolní činnost SVS v oblasti používání VLP

6 Kontroly používaní veterinárních léčivých přípravků u chovatelů hospodářských zvířat  Plánované kontroly  na základě centrálně provedené analýzy rizika, která zahrnuje mimo jiné tato kritéria  počet chovaných zvířat,  datum a výsledek předchozí kontroly,  překročení limitů reziduí  informace o způsobu získávání léčiv  494 kontrol v roce 2014  7 kontrol s porušením v roce 2014  Do 1. 9. 2015 provedeno 233 kontrol  Do 1. 9. 2015 zjištěny 4 kontroly s porušením, ve třech případech nedodržení OL po podání ATB u skotu  Neplánované kontroly  například při nevyhovujících nálezech reziduí léčiv (maso, mléko)  12 kontrol v roce 2014

7  1. Zajištění poskytování odborné veterinární péče  2. Přístup k léčivům, zacházení s léčivy, skladování léčiv  doklady o nákupu či nabytí VLP, které má chovatel přímo k dispozici  množství léčiv vázaných na veterinární předpis v držení chovatele (vydané veterinárním lékařem nebo dodané na základě veterinárního předpisu) - musí odpovídat množství, které je nezbytně nutné na danou konkrétní léčbu  3. Nepoužívání VLP určených k podání SVL  v prostoru chovu nejsou uskladněny tyto přípravky  mohou být pouze v pohotovostní zásobě veterinárního lékaře a chovatel k nim nemá přístup Kontroly používaní veterinárních léčivých přípravků u chovatelů – kontrolované skutečnosti

8 Z kontrolované dokumentace jednoznačně vyplývá, že VLP byl použit na základě: A.znalosti původce onemocnění a jeho citlivosti B.předchozí znalosti o výskytu původce s citlivostí na danou účinnou látku a s rezistencí na běžná antibiotika na hospodářství Oprávněné použití VLP s indikačním omezením Kontrola používaní veterinárních léčivých přípravků – kontrolované skutečnosti 4. Dodržení podmínek použití VLP s indikačním omezením (VLP, které lze použít pouze v případě, že pro daný účel použití není dostupný jiný vhodný léčivý přípravek, pro který takové omezení není stanoveno, a kdy citlivost k léčivé látce obsažené v léčivém přípravku byla stanovena) Oprávněnost použití VLP s indikačním omezením z dostupné dokumentace nevyplývá: A.za rozhodnutí o použití léčivého přípravku s indikačním omezením je zodpovědný SVL B.KVS provede u dotčeného SVL kontrolu a ověří, zda SVL dodržel legislativou stanovené podmínky použití VLP s indikačním omezením

9 Kontrola používaní veterinárních léčivých přípravků u chovatelů - kontrolované skutečnosti  5. Zajištění bezpečnosti potravin získávaných od hospodářských zvířat  stanovení ochranné lhůty v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o registraci daného léčivého přípravku  při off - label použití platí minimálně standardní ochranné lhůty stanovené v § 19 zákona č. 166/1999 Sb  maso, vnitřnosti a tuk – 28 dnů  mléko – 7 dnů  Souvislost s kontrolami podmíněnosti u žadatelů o dotace (PP, PRV)  Požadavek kontrol podmíněnosti: Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uvedeny do oběhu produkty pocházející ze zvířat, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta u veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady 96/23/EHS nebo v jejichž produktech byla zjištěna rezidua nad stanovený maximální reziduální limit?  Nedodržení: Zpráva od SVS pro MZE a SZIF a dopad na výši podpory

10 Kontrola používaní veterinárních léčivých přípravků – kontrolované skutečnosti  6. Vedení záznamů o používání léčiv ―vede chovatel, který jako podnikatel chová zvířata pro produkty určené k výživě člověka ―archivují se 5 let ―záznamy o získání (vydání/předepsání) léčiv: název, datum, množství, důvod výdeje/předepsání, původ (distributor, lékárna, veterinář), druh, kategorie, identifikace a počet zvířat ―záznamy o podání léčiv zvířatům - vedeny pro jednotlivé stáje, pro VLP, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis: ― název, šarže použitého VLP, datum ― druh, kategorie zvířat, identifikace hospodářství ― individuální počet a identifikace zvířat ― důvod použití (diagnóza) ― dávku, resp. množství ― stanovená ochranná lhůta

11  7. Oblast používání zakázaných látek  8. Oblast používání medikovaných krmiv  Od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2015 předepsáno MK u skotu v 14 případech.  V indikaci by se nemělo objevit: „prevence průjmových a respiračních onemocnění“ !!! Preventivní použití ATB je jednou z cest k vytváření rezistencí a multirezistencí!!! Kontrola používaní veterinárních léčivých přípravků u chovatelů hospodářských zvířat – kontrolované skutečnosti

12 Plánované kontroly 10% SVL, schválených pro úkony MKZ v chovech hospodářských zvířat Neplánované kontroly - v odůvodněných případech, např:  v návaznosti na výsledky kontroly chovatele v souvislosti s používáním VLP na hospodářství, na kterém je dotčený SVL ošetřujícím lékařem  z důvodu prověření postupu při vakcinacích v rámci ozdravovacích programů atd. Kontrolované skutečnosti 1.Poskytování odborné veterinární péče 2.Předepisování a výdej léčiv 3.Podávání léčiv v souladu s požadavky legislativy 4.Zacházení s léčivy 5.Zajištění bezpečnosti potravin získávaných od hospodářských zvířat 6.Oblast používání medikovaných krmiv 7.Oblast používání autogenních vakcín 8.Vedení záznamů o používání léčiv Kontrola u soukromých veterinárních lékařů

13 Monitoring rezistencí k ATB dle směrnice EP a Rady 2003/99/ES o sledování zoonóz a jejich původců –jediný harmonizovaný monitoring rezistencí k antibiotikům v EU prováděný u původců zoonóz izolovaných v průběhu celého potravního řetězce –v ČR jsou využívány izoláty získané při monitoringu zoonóz prováděného SVS a při provádění národního programu tlumení salmonel v chovech drůbeže, to znamená že jsou na citlivost k ATB vyšetřovány bakteriální kmeny získané od zvířat i z potravin živočišného původu Od ledna 2014 je provádění tohoto monitoringu nově upraveno RK 2013/652/EU –mandatorní zástupci rodů a druhů Salmonella a Campylobacter –nově sledovaná citlivost u indikátorové E.coli včetně sledování specifické rezistence (ESBL, karbapenemázy, AmpC) –nastavena přesná pravidla pro druhy a počty izolátů cílových kategorií zvířat –program je kofinancován EK Monitoring rezistencí k ATB

14 Národní plán monitoringu reziduí a kontaminantů –V souladu se směrnicí Rady 96/23 realizuje SVS + ÚSKVBL –Celkový rozsah vyšetření představuje cca 70 farmakologicky aktivních látek ze skupiny antimikrobik –Roční plán odběru vzorků krmiva a vody k napájení, masa a orgánů, moči, mléka, medu, vajec, ryb Cíl monitoringu: –Nepoužití nepovolených látek nebo přípravků, nedovoleného ošetření –Dodržování ochranných lhůt –Dodržování maximálních limitů reziduí (MRL) Monitoring reziduí

15 V roce 2014 bylo v rámci monitoringu cizorodých látek vyšetřeno 5159 zvířat: ―881 (17,08%) na rezidua antimikrobiálních látek (sk. B1) ―1016 (19,7 %) na rezidua ostatních veterinárních léčiv (sk. B2) ― z toho zjištěno 15 (0,29%) nevyhovujících nálezů reziduí léčiv Monitoring reziduí

16 Program sledování rezistencí k antimikrobikům (pilotní fáze)  Program je financován Ministerstvem zemědělství, analýzy odebraných vzorků probíhají ve státních veterinárních ústavech  Vyhodnocení výsledků probíhá v spolupráci Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně (VÚVEL) a Státní veterinární správy  Dílčí výsledky (bez identifikace hospodářství) jsou rovněž poskytovány Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) pro potřeby hodnocení klinické účinnosti léčiv a hodnocení jejich případného indikačního omezení Program probíhá od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015

17 Program sledování rezistencí k antimikrobikům (pilotní fáze)  Sledovat rezistenci k ATB u vybraných původců onemocnění na konkrétních hospodářstvích  Sjednotit spektrum používaných ATB v klinické praxi  Motivovat veterinární lékaře a chovatele k testování citlivosti původců onemocnění na ATB  Revidovat dávkovací schémata a indikační omezení při používání ATB Cíle programu

18 Program sledování rezistencí k antimikrobikům (pilotní fáze) 1.Odběr vzorku veterinárním lékařem 2.Identifikace původce v SVÚ 3.Je-li izolován původce, zahrnutý do programu, SVÚ provede vyšetření citlivosti k ATB (toto vyšetření je plně hrazeno z prostředků Státního rozpočtu a chovatel jej dostane jako „přidanou hodnotu“) k výsledku 4.Laboratorní protokol obsahuje nejen identifikaci původce, ale také ANTIBIOGRAM se stanovenými mimořádnými inhibičními koncentracemi (MIC) Schéma programu

19 Program sledování rezistencí k antimikrobikům (pilotní fáze)  V případě podezření na bakteriální onemocnění v chovu skotu odebere ošetřující veterinární lékař vzorek ke kultivaci a izolaci původce. Společně s pečlivě vyplněnou žádankou jej pošle do SVÚ. Je nezbytné v žádance uvést REGISTRAČNÍ ČÍSLO HOSPODÁŘSTVÍ, OZNAČENÍ ZVÍŘETE a ČÍSLO VZORKU  Pro vypovídající výsledek je potřeba odebírat vzorky odpovídajícím způsobem! V případě potřeby, laboratoře poradí s množstvím vzorku, vhodnou vzorkovnicí nebo transportem Podrobně k bodu 1.

20 Program sledování rezistencí k antimikrobikům (pilotní fáze) Při identifikaci původce laboratoř AUTOMATICKY provede stanovení citlivosti pro tyto patogeny: Skot  Mannheimia haemolytica  Pasteurella multocida  Escherichia coli (klinicky významné izoláty)  Histophilus somni Skot – mastitidy  Streptococcus agalactiae, dysgalactiae, uberis  Staphylococcus aureus  Escherichia coli (z klinických mastitid)  Klebsiella spp. Podrobně k bodu 2.

21 Program sledování rezistencí k antimikrobikům (pilotní fáze)  Výsledek v laboratorním protokolu je jak kvantitativní (MIC ATB v µg/ml) tak kvalitativní (izolát je CITLIVÝ, INTERMEDIÁRNĚ CITLIVÝ nebo REZISTENTNÍ). Tato skutečnost je na protokolu uvedena označením C/I/R Podrobně k bodu 3.

22 Skot – mastitidy grafy původců

23 Průběžné výsledky 03 – 07/2015 rezistence k ATB, sledované patogeny u skotu (mastitidy) Staphylococcus aureus

24 Průběžné výsledky 03 – 07/2015 rezistence k ATB, sledované patogeny u skotu (mastitidy) Streptococcus uberis

25 Průběžné výsledky 03 – 07/2015 rezistence k ATB, sledované patogeny u skotu (mastitidy) Escherichia coli

26 Průběžné výsledky 03 – 07/2015 rezistence k ATB, sledované patogeny u skotu (mastitidy) Streptococcus agalactiae

27 Průběžné výsledky 03 – 07/2015 rezistence k ATB, sledované patogeny u skotu (mastitidy) Streptococcus dysgalactiae

28 Průběžné výsledky 03 – 07/2015 rezistence k ATB, sledované patogeny u skotu (mastitidy) Klebsiella pneumoniae

29 Průběžné výsledky 03 – 07/2015 rezistence k ATB, sledované patogeny u skotu (mastitidy) Klebsiella oxytoca

30 Průběžné výsledky 03 – 07/2015 rezistence k ATB, sledované patogeny u skotu (mastitidy) Multirezistence

31 Skot – grafy původců

32 Průběžné výsledky 03 – 07/2015 rezistence k ATB, sledované patogeny u skotu Escherichia coli

33 Průběžné výsledky 03 – 07/2015 rezistence k ATB, sledované patogeny u skotu Pasteurella multocida

34 Průběžné výsledky 03 – 07/2015 rezistence k ATB, sledované patogeny u skotu Mannheimia haemolytica

35 Průběžné výsledky 03 – 07/2015 rezistence k ATB, sledované patogeny u skotu Histophilus somni

36 Průběžné výsledky 03 – 07/2015 rezistence k ATB, sledované patogeny u skotu Multirezistence

37 Přínosy programu pro stát a pro chovatele Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

38

39 Užitečné odkazy Link – laboratoře státních veterinárních ústavů: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/laboratorni-diagnostika/referencni-laboratore-svs-cr.html Link – vzor objednávky laboratorního vyšetření vzorku: http://eagri.cz/public/web/file/234661/_01_Objednavka_laboratorniho_vysetreni_vzorku_2009_12_1 6.pdf Link – Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv http://eagri.cz/public/web/svs/portal/laboratorni-diagnostika/uskvbl.html Link – Výzkumný ústav veterinárního lékařství http://www.vri.cz/ Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy

40 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Používání antimikrobiálních látek v chovech skotu z pohledu Státní veterinární správy - Kontrolní činnost SVS v oblasti používání veterinárních léčivých."

Podobné prezentace


Reklamy Google