Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Příručka pro žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Příručka pro žadatele."— Transkript prezentace:

1 Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Příručka pro žadatele

2 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Aktuální verze 1.0 (z 3. května 2004).Aktuální verze 1.0 (z 3. května 2004). Určena pro 1. kolo výzvy.Určena pro 1. kolo výzvy. Podává základní informace konečným příjemcům o možnostech Společného regionálního operačního programu (SROP) a o procesech souvisejících s podáváním žádosti do SROP.Podává základní informace konečným příjemcům o možnostech Společného regionálního operačního programu (SROP) a o procesech souvisejících s podáváním žádosti do SROP. Ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz.Ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz.www.strukturalni-fondy.cz

3 OBSAH: Část I. - Základní informace ke SROP Část II. - Pokyny pro žadatele ze SROP Část III. - Priority programu a zkrácená verze popisu opatření z Programového dodatku Část IV. - Přílohy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE 

4  Je určena pro: obceobce svazky obcísvazky obcí krajekraje organizace zřizované nebo zakládané obcemiorganizace zřizované nebo zakládané obcemi organizace zřizované nebo zakládané krajiorganizace zřizované nebo zakládané kraji organizace zřizované státemorganizace zřizované státem nestátní neziskové organizace (NNO)nestátní neziskové organizace (NNO) podnikatelský sektor (především MSP)podnikatelský sektor (především MSP)

5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Druhy projektů: Individuální projekt x Grantové schéma Individuální projekt = projekt, který není zastřešen grantových schématem a jehož realizátor obdrží podporu přímo. Předkladatel projektu je konečný příjemce (uživatel).Individuální projekt = projekt, který není zastřešen grantových schématem a jehož realizátor obdrží podporu přímo. Předkladatel projektu je konečný příjemce (uživatel). Grantové schéma = „skupinový projekt“, který zahrnuje více akcí (menších projektů), přičemž konečný příjemce je většinou kraj a koneční uživatelé (realizátoři akcí) jsou podnikatelé, veřejné orgány či NNO.Grantové schéma = „skupinový projekt“, který zahrnuje více akcí (menších projektů), přičemž konečný příjemce je většinou kraj a koneční uživatelé (realizátoři akcí) jsou podnikatelé, veřejné orgány či NNO.

6 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Investiční projekt x Neinvestiční projekt Investiční projekt = je financován z ERDF, přesto je přijatelné zahrnout omezený příspěvek na neinvestiční výdaj (do výše 10 % uznatelných nákladů). Týká se to téměř všech opatření.Investiční projekt = je financován z ERDF, přesto je přijatelné zahrnout omezený příspěvek na neinvestiční výdaj (do výše 10 % uznatelných nákladů). Týká se to téměř všech opatření. Neinvestiční projektNeinvestiční projekt a.Z ERDF = jen opatření 4.1, investiční příspěvek do výše 10 % uznatelných nákladů. b.Z ESF = opatření 3.2 a 3.3, nelze zahrnout investiční náklady.

7 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Jednoetapový projekt x Víceetapový projekt Jednoetapový projekt:Jednoetapový projekt:  1 rok a zároveň  4 mil. Kč (uznatelné náklady)  1 rok a zároveň  4 mil. Kč  1 rok a zároveň  4 mil. Kč - proplácení jednorázově po realizaci projektu. Víceetapový projekt:Víceetapový projekt:  1 rok a zároveň  4 mil. Kč  1 rok a zároveň  4 mil. Kč  1 rok a zároveň  4 mil. Kč - proplácení max. 3x ročně s výší splátky minimálně 2 mil. Kč.

8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Místo realizace projektu: Investiční projektyInvestiční projekty Místem realizace je místo fyzické realizace projektu (např. obec). Neinvestiční projektyNeinvestiční projekty Místem realizace je území, které bude mít z realizace projektu a jeho služeb prospěch.

9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Zahájení realizace projektu: a.Investiční projekty - den, kdy bude zahájena fyzická realizace prací. b.Neinvestiční projekty – den, kdy začne poskytování služeb. Ukončení realizace projektu: a.Investiční projekty – den, kdy bude dokončena fyzická realizace projektu. b.Neinvestiční projekty – den, kdy přestane poskytování služeb financovaných z programu. Finanční dokončení – den, kdy budou dokončeny platby spojené s realizací projektu.

10 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Doba realizace individuálních projektů: Doba od zahájení projektu po finančníDoba od zahájení projektu po finanční dokončení projektu nesmí překročit 24 měsíců (při 2 – 3 ročních alokacích programu). Zahájení projektů musí být zabezpečeno do 6 měsíců od podpisu smlouvy.Zahájení projektů musí být zabezpečeno do 6 měsíců od podpisu smlouvy. V případě využití závazku pro rok 2004 musí být projekty dokončeny do 31.7.2006 a finančně dokončeny (provedení plateb) do 30.11.2006.V případě využití závazku pro rok 2004 musí být projekty dokončeny do 31.7.2006 a finančně dokončeny (provedení plateb) do 30.11.2006.

11 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Pro 1. kolo výzvy lze uplatnit projekty: které byly zahájeny po 1. květnu 2004,které byly zahájeny po 1. květnu 2004, které jsou v souladu s legislativou ES a ČR,které jsou v souladu s legislativou ES a ČR, přičemž uznatelnost nákladů lze počítat nejdříve ode dne registrace projektu na Sekretariátu Regionální rady (výjimka – náklady na projektovou dokumentaci pro 1. výzvu uznatelné od 1.5.2004).přičemž uznatelnost nákladů lze počítat nejdříve ode dne registrace projektu na Sekretariátu Regionální rady (výjimka – náklady na projektovou dokumentaci pro 1. výzvu uznatelné od 1.5.2004). Metodická příručka – způsobilé výdaje (během července 2004 na www.strukturalni-fondy.cz). www.strukturalni-fondy.cz

12 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  z prostředků strukturálních fondů (ERDF, ESF),z prostředků strukturálních fondů (ERDF, ESF), z veřejných prostředků ČR (státní rozpočet, SFDI, rozpočty krajů a obcí).z veřejných prostředků ČR (státní rozpočet, SFDI, rozpočty krajů a obcí). Podmínkou pro spolufinancování projektů z veřejných prostředků EU a ČR je zajištění spolufinancování žadatelem. Podpora na realizaci projektů bude poskytnuta ze dvou zdrojů:

13 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Výše dotace ze strukturálních fondů (SF): Nepodnikatelské subjekty (obce, kraje, NNO) – max. 75 % celkových uznatelných nákladů projektu, v případě opatření 3.1. a 3.2 až 80 % uznatelných nákladů. U projektů, z nichž se získá značný čistý výnos, lze získat max. příspěvek 50 % celkových uznatelných nákladů. Týká se to investic do infrastruktury (opatření 2.2 a 4.2).

14 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Jde o spolufinancování z veřejných prostředků ČR a soukromých zdrojů (zdroje podnikatelů a NNO). Nepodnikatelské subjekty (obce, kraje, NNO) musí zajistit spolufinancování projektu z vlastních zdrojů v minimální výši 10 % celkových uznatelných nákladů. Spolufinancování projektů z prostředků ČR:

15 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Dotace ze státního rozpočtu (rozpočtu kraje) bude poskytnuta na základě: povinné přílohy „Žádost o příspěvek ze státního rozpočtu / rozpočtu kraje“ (formulář žádosti v MSSF Benefit),povinné přílohy „Žádost o příspěvek ze státního rozpočtu / rozpočtu kraje“ (formulář žádosti v MSSF Benefit), formulářů ISPROFIN.formulářů ISPROFIN. Přidělení dotace z ostatních veřejných zdrojů (rozpočty obcí, SFDI) musí být dohodnuto ještě před předložením žádosti a v žádosti dokladováno v příloze (např. usnesení zastupitelstva obce).

16 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Žadatel musí před podpisem smlouvy o financování prokázat finanční připravenost vlastními prostředky nebo formou úvěrového příslibu či úvěrovou smlouvou. Obce a kraje mohou krytí projektu prokázat usnesením zastupitelstva o finančním závazku profinancovat projekt. Jednoetapový projekt – 100 % krytí celého projektuJednoetapový projekt – 100 % krytí celého projektu Víceetapový projekt – minimálně 100 % krytí první etapyVíceetapový projekt – minimálně 100 % krytí první etapy

17 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Povinnosti konečného příjemce: Před podpisem smlouvy musí otevřít u kterékoliv komerční banky zvláštní účet pro příjmy a výdaje související s projektem.Před podpisem smlouvy musí otevřít u kterékoliv komerční banky zvláštní účet pro příjmy a výdaje související s projektem. Pro spolufinancování projektu ze státního rozpočtu musí otevřít účet u České spořitelny,a.s.Pro spolufinancování projektu ze státního rozpočtu musí otevřít účet u České spořitelny,a.s. Musí zajistit to, aby nedošlo během pěti let od podpisu smlouvy v realizaci projektu k nějaké podstatné změně.Musí zajistit to, aby nedošlo během pěti let od podpisu smlouvy v realizaci projektu k nějaké podstatné změně. Musí uhradit případné neuznatelné náklady projektu a tzv. vícenáklady.Musí uhradit případné neuznatelné náklady projektu a tzv. vícenáklady.

18 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Nesmí po dobu pěti let od ukončení projektu převézt majetek, který bude pořízen z dotace, na jiného majitele.Nesmí po dobu pěti let od ukončení projektu převézt majetek, který bude pořízen z dotace, na jiného majitele. Nesmí na projekt čerpat podporu z jiného dotačního programu České republiky nebo EU.Nesmí na projekt čerpat podporu z jiného dotačního programu České republiky nebo EU. atd.atd.

19 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Výzva k předkládání projektů: 1. výzva vyhlášena k 1.6.2004.1. výzva vyhlášena k 1.6.2004. Konečný termín pro předkládání projektů – 30.7.2004.Konečný termín pro předkládání projektů – 30.7.2004. 1. výzva se týká všech opatření, v rámci nichž lze předkládat individuální projekty a projekty typu grantových schémat (nikoliv však akcí).1. výzva se týká všech opatření, v rámci nichž lze předkládat individuální projekty a projekty typu grantových schémat (nikoliv však akcí).

20 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE  Poskytování informací a konzultace: Sekretariát Regionální rady, pracoviště ZlínSekretariát Regionální rady, pracoviště Zlín Regionální kancelář řídícího orgánu (MMR) v Olomouci (Ing.Jana Římská, e-mail: Jana.rimska@mmr.cz, tel.: 587 334 400)Regionální kancelář řídícího orgánu (MMR) v Olomouci (Ing.Jana Římská, e-mail: Jana.rimska@mmr.cz, tel.: 587 334 400) Regionální pobočka Centra pro regionální rozvoj v Olomouci (RNDr. Karel Schmied, e-mail: schmied@crr.cz,tel.: 585 207 704)Regionální pobočka Centra pro regionální rozvoj v Olomouci (RNDr. Karel Schmied, e-mail: schmied@crr.cz, tel.: 585 207 704)

21 Příjem projektů: Žádost bude doručena osobně na územně příslušný SRR v zalepené obálce, s přelepením spoje samolepkou s podpisem.  PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Na obálce: adresa územně příslušného SRRadresa územně příslušného SRR číslo výzvyčíslo výzvy název priority a opatřenínázev priority a opatření název žadatelenázev žadatele název projektunázev projektu místo realizace projektumísto realizace projektu

22  PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE V obálce: 3x tištěná verze žádosti (výtisk z programu MSSF Benefit)3x tištěná verze žádosti (výtisk z programu MSSF Benefit) 1x disketa nebo CD s elektronickou verzí žádosti1x disketa nebo CD s elektronickou verzí žádosti 2x povinné přílohy žádosti (viz příloha 1 Příručky pro žadatele); 3x příloha „Žádost o příspěvek ze státního rozpočtu / krajského rozpočtu“ + formuláře ISPROFIN (žádá-li žadatel ze SR)2x povinné přílohy žádosti (viz příloha 1 Příručky pro žadatele); 3x příloha „Žádost o příspěvek ze státního rozpočtu / krajského rozpočtu“ + formuláře ISPROFIN (žádá-li žadatel ze SR)

23 Příjem projektů, kontrola formálních náležitostí, kontrola přijatelnosti, bodování projektů: Sekretariát Regionální radySekretariát Regionální rady Výběr projektů: Regionální radaRegionální rada  PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

24 Návrh smlouvy s žadatelem: Sekretariát Regionální radySekretariát Regionální rady Kompletace návrhu smluv: Centrum pro regionální rozvojCentrum pro regionální rozvoj  PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

25 Podpis smlouvy se žadatelem: Řídící orgán SROP (MMR)Řídící orgán SROP (MMR) Kontroly realizace projektů, příjem žádostí o platby: Centrum pro regionální rozvojCentrum pro regionální rozvoj  PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

26  Seznam příloh: 1.Povinné přílohy k žádosti 2.Přehled území podporovaných v rámci 1.1 3.Metodika zpracování logického rámce 4.Metodika zpracování Povinných osnov pro ekonomické hodnocení projektů 5.Metodika zpracování Studie proveditelnosti 6.Metodika zpracování Analýzy nákladů a přínosů 7.Výběrová kritéria 8.Monitorovací ukazatele 9.Přehled kontaktních pracovníků v regionech soudržnosti

27 Kontakty: Sekretariát Regionální rady tř. T. Bati 3792 (budova Krajského úřadu, 5. patro) Zlín 761 90 Ing. Lenka Hnilová – vedoucí oddělení (lenka.hnilova@kr-zlinsky.cz, 577 043 297) lenka.hnilova@kr-zlinsky.cz Ing. Marek Beran (marek.beran@kr-zlinsky.cz, 577 043 303) marek.beran@kr-zlinsky.cz Ing. Blanka Dostálová (blanka.dostalova@kr-zlinsky.cz, 577 043 299) blanka.dostalova@kr-zlinsky.cz Mgr. Petra Kučerová (petra.kucerova@kr-zlinsky.cz, 577 043 298) petra.kucerova@kr-zlinsky.cz  PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

28 Děkuji za pozornost. Mgr. Petra Kučerová petra.kucerova@kr-zlinsky.cz Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín


Stáhnout ppt "Sekretariát Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, pracoviště Zlín Příručka pro žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google