Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAP ORP HUMPOLEC 19. 11. 2012 Krajský úřad Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAP ORP HUMPOLEC 19. 11. 2012 Krajský úřad Vysočina."— Transkript prezentace:

1 NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAP ORP HUMPOLEC 19. 11. 2012 Krajský úřad Vysočina

2 ROZPRACOVANÝ NÁVRH PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU VLOŽIT OBRÁZEK: PROBLÉMOVÝ VÝKRES (CELÝ, PŘÍP. CHARAKTERISTICKÝ VÝŘEZ) návrh 2. úplné aktualizace ÚAP ORP Humpolec 1

3 NÁVRH LEGENDY PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU VLOŽIT OBRÁZEK: LEGENDA PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU 2 návrh 2. úplné aktualizace ÚAP ORP Humpolec + informativní prvky o území - hranice (hranice kraje, ORP, obcí, k.ú., zastavěné území), doprava (silnice, železnice), přírodní podmínky (Natura 2000, MCHÚ, lesy, vodní režim)

4 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – HUMPOLEC VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESUZDŮVODNĚNÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ VLOŽIT OBRÁZEK: VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU (HUMPOLEC) UKÁZKA PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD NA ÚZEMÍ MĚSTA: STŘET ZÁMĚRU S LIMITEM VYUŽITÍ ÚZEMÍ SL_1 Popis: Střet zastavitelné plochy pro bydlení s I. a II. třídou ochrany ZPF a melioracemi Katastrální území: 721221 – Plačkov Zdůvodnění: Záměr na zastavění území pro účely bydlení na pozemcích I. a II. třídy ochrany ZPF a zainvestovaných v podobě melioračních řadů. Řešit v ÚPD města. ----------------------------------------------------------------- HYGIENICKÁ ZÁVADA HZ2_1 Popis: Průtah silnice I/34 městem Humpolec Katastrální území:649325 – Humpolec Zdůvodnění: Silnice I/34, procházející jižní částí města Humpolec, je zdrojem zvýšené hladiny hluku, prašnosti a koncentrace COx a NOx. Řešit v ÚPD města a kraje. ----------------------------------------------------------------- OHROŽENÍ STARÁ EKOLOGICKÁ ZÁTĚŽ Popis: Stará ekologická zátěž - šrotiště v zastavěném území Katastrální území: 649325 – Humpolec Zdůvodnění: Stará ekologická zátěž - Humpolecké strojírny - šrotiště, ležící poblíž centra zastavěného území, ohrožuje okolí kontaminací. Řešit v ÚPD města 3 návrh 2. úplné aktualizace ÚAP ORP Humpolec

5 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – HUMPOLEC SWOT ANALÝZAVYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI Z hlediska vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území správního území města Humpolec nevyplývají konkrétní problémy k řešení v ÚPD. Obec profituje z výborné dopravní dostupnosti (dálnice D1 a silnice I/34) a z významné pozice správního sídla v území (ORP). Ve vztahu k 1. aktualizaci ÚAP 2010 nedošlo do roku 2012 k zásadní změnám v trendu vývoje města. DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ Střet zastavitelných ploch pro bydlení s I. a II. třídou ochrany ZPF a melioracemi. Zdůvodnění: GIS nástroji byly identifikovány průsečíky záměrů na provedení změn v území s významnými limity využití území a následně posuzovány, zdali se jedná o významný střet reprezentovatelný v 2. aktualizaci ÚAP. Na základě analýzy území a územního plánu Humpolec vč. změn 1-8 byly vybrané střety zařazeny mezi významné problémy s potřebou řešení v ÚPD a v navazujících správních řízení. 4 návrh 2. úplné aktualizace ÚAP ORP Humpolec HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SILNÉ STRÁNKY -odkanalizovaní území splaškovou kanalizací napojenou na ČOV (Humpolec, Hněvkovice, Petrovice, Rozkoš, Vilémov, Plačkov, Světlice) Zdůvodnění: ÚPD OHROŽENÍ -nárůst objemu a intenzity silniční dopravy, zejména na dálnici D1, silnici I. třídy I/34 a silnicích II.třídy Zdůvodnění: celorepublikový trend, vymezeno na základě údajů ŘSD - celostátní sčítání dopravy 2010

6 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – KOBEROVICE VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESUZDŮVODNĚNÍ PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ VLOŽIT OBRÁZEK: VÝŘEZ PROBLÉMOVÉHO VÝKRESU (S VYBRANOU OBCÍ B) 5 návrh 2. úplné aktualizace ÚAP ORP Humpolec UKÁZKA PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚPD NA ÚZEMÍ OBCE: STŘET ZÁMĚRU S LIMITEM VYUŽITÍ ÚZEMÍ SL_2 Popis: Střet zastavitelné plochy pro bydlení s pásmem lesa Katastrální území: 686395 - Lohenice Zdůvodnění: Záměr na zastavění území pro účely bydlení na pozemcích ležících v pásmu 50 m od lesa. Řešit v ÚPD obce a v navazujících správních řízení. ----------------------------------------------------------------- HYGIENICKÁ ZÁVADA HZ2_2 Popis: Blízké sousedství dálnice D1 Katastrální území: 667242 – Koberovice Zdůvodnění: Dálnice D1, prochází v blízkém sousedství obytné zástavby obce a zastavitelného území určeného pro bydlení, je zdrojem zvýšené hladiny hluku, prašnosti a koncentrace COx a NOx. Řešit v ÚPD obce. ----------------------------------------------------------------- OHROŽENÍ PODDOLOVANÉ ÚZEMÍ Popis: Propad poddolovaného území Katastrální území: 667242 – Koberovice Zdůvodnění: Ohrožení území možným propadem poddolovaného území. Řešit v ÚPD.

7 ROZPRACOVANÝ NÁVRH RURÚ – KOBEROVICE SWOT ANALÝZAVYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY SILNÉ STRÁNKY - nízká míra registrované nezaměstnanosti (1,3%) Zdůvodnění: vymezeno na základě údajů ČSÚ ke dni 31.12.2011 OHROŽENÍ - vylidňování obce - stárnutí populace (průměrný věk 45,0) Zdůvodnění: vymezeno na základě údajů ČSÚ ke dni 31.12.2011 Z hlediska vyváženosti vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území správního území obce Koberovice nevyplývají konkrétní problémy k řešení v ÚPD. Obec profituje na dobré dopravní dostupnosti vlivem dálnice D1 a silnice II/130. Ve vztahu k 1. aktualizaci ÚAP 2010 nedošlo do roku 2012 k zásadní změnám v trendu vývoje obce. DALŠÍ ZJIŠTĚNÍ Střet zastavitelné plochy pro bydlení s pásmem 50 m od lesa. Zdůvodnění: GIS nástroji byly identifikovány průsečíky záměrů na provedení změn v území s významnými limity využití území a následně posuzovány, zdali se jedná o významný střet reprezentovatelný v 2. aktualizaci ÚAP. Na základě analýzy území a územního plánu Koberovice byly vybrané střety zařazeny mezi významné problémy s potřebou řešení v ÚPD a v navazujících správních řízení. 6 návrh 2. úplné aktualizace ÚAP ORP Humpolec

8 KOMENTÁŘ K VYBRANÝM PROBLÉMŮM PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PO OBCÍCH PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PODLE ŘEŠITELNOSTI V ÚPD VLOŽIT UKÁZKU: JAK JSOU PROBLÉMY K ŘEŠENÍ ROZDĚLENY PO OBCÍCH (NAPŘ. PROBLÉMOVÉ LISTY OBCÍ) 7 návrh 2. úplné aktualizace ÚAP ORP Humpolec Problémy jsou podle řešitelnosti děleny na jednotlivé obce a v závěru RURÚ budou obsaženy v sumarizační tabulce za jednotlivé nástroje územního plánování - rozpracováno. Jako alternativou pro řešení problémů v regulačních plánech obcí mohou být územní studie. V současné době se nevyskytují konkrétní problémy řešitelné na úrovni PÚR ČR. OBEC

9 POŽADAVKY NA ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HUMPOLEC Z územně analytických podkladů SO ORP Humpolec (dále jen „ÚAP“) pro řešení Územního plánu Humpolec vyplývají následující požadavky: -Respektovat limity využití území – OP dálnice D1, OP silnice I/34, OP silnic II. a III. třídy, OP železnice, registrovaný VKP, ÚSES, OP technické infrastruktury, …; -Respektovat, rozvíjet a chránit hodnoty území – kulturní, přírodní a civilizační - nemovité kulturní památky – viz tab., urbanisticky hodnotná území, VKP ze zákona, krajinný ráz, ZPF I. a II. třídy ochrany, technická a dopravní infrastruktura, veřejná prostranství, …; Posoudit účelnost záměrů na provedení změn v území - záměry podané občany, vlastníky nemovitostí, dalších subjektů působících ve městě, záměry města, zpřesnit záměry ZÚR kraje Vysočina (koridor VVN 110 kV R Pelhřimov – R Humpolec, VPS DK14 – silnice II/347, nadregionální a regionální ÚSES, ad.), …; -Respektovat závěry rozboru udržitelného rozvoje území tj. vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí – posilovat obslužné funkce Humpolce (ZÚR kraje Vysočina), dotvářet krajinu s cílem zvýšení její estetické hodnoty a ekologické stability, posílit využívání dálničního a silničního spojení, posilovat rekreační atraktivitu území… ; vytvořit územní podmínky pro řešení a eliminaci slabých stránek a ohrožení – respektovat vymezená záplavová území vodních toků a eliminovat v nich výstavbu, respektovat poddolovaná území, eliminovat zástavbu v území se zvýšenou hlukovou zátěží, …; vytvořit územní podmínky směřující k zajištění udržitelného rozvoje území – zohlednit zásady pro usměrňování územního rozvoje vyplývající z požadavků vymezené rozvojové osy republikového významu OS 6 Praha - Jihlava - Brno a krajinného významu OSk 1 Havlíčkův Brod - Humpolec – Pelhřimov (Jindřichův Hradec), …; vytvořit podmínky pro řešení problémů definovaných ÚAP – ZÁVADY (průtah silnice I/34 městem, …), STŘETY (zastavitelné plochy pro bydlení s I. a II. třídou ochrany ZPF a melioracemi, …) A OHROŽENÍ (povodňové stavy na místních vodních tocích, snížení retenční schopnosti území, stará ekologická zátěž – Humpolecké strojírny…). Požadavky ÚAP a doplňujících průzkumů a rozborů jsou dále vyjádřené v kapitolách c) - j) toho návrhu zadání. 8 návrh 2. úplné aktualizace ÚAP ORP Humpolec

10 DOTAZY Prozatím nejsou 9 návrh 2. úplné aktualizace ÚAP ORP Humpolec

11 DĚKUJI ZA POZORNOST ORP Humpolec Ing. Jan Staněk Městský úřad Humpolec, ÚÚP 19. 11. 2012 Krajský úřad Vysočina


Stáhnout ppt "NÁVRH 2. ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚAP ORP HUMPOLEC 19. 11. 2012 Krajský úřad Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google