Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

R ASY PS Ů Kterého z nich si nakonec vezmete domů? Kterého z nich si nakonec vezmete domů?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "R ASY PS Ů Kterého z nich si nakonec vezmete domů? Kterého z nich si nakonec vezmete domů?"— Transkript prezentace:

1 R ASY PS Ů Kterého z nich si nakonec vezmete domů? Kterého z nich si nakonec vezmete domů?

2 B ÍGL Výborně zastane roli domácího společníka a kamaráda pro děti, naopak jeho hlídací schopnosti končí vítáním nově příchozího, v lepším případě nedůvěřivým, nejčastěji však radostným štěkotem. Je to pes mimořádně nekonfliktní, což plyne z jeho smečkového původu; jinak tomu ani být nemohlo. Psi spolu byli 24 hodin denně a museli se výborně snášet s ostatními. Nesnášenliví nebo dokonce agresívní jedinci neměli ve smečce místo. Touto selekcí a následnou plemenitbou se tato žádoucí vlastnost u bígla upevnila a je dnes pro toto plemeno typická. Bígl bude vděčný za každou společnost, čím větší tím lepší. Bohužel z toho pramení i některé problémy, jimiž je bígl také známý. Jakmile je odsouzený k životu o samotě v kotci nebo na zahradě, začne upoutávat pozornost a krátí si dlouhou chvíli po svém. Hlasitým štěkáním, ničením, útěky. Většinou proto, že člověk nevzal v úvahu právě jeho smečkové založení a nechal ho o samotě. Lidé, kteří si to ale uvědomí a bíglovi vytvoří jeho "náhradní" smečku, s ním nemají nejmenší problém.

3

4 N ĚMECKÝ OVČÁK Toto plemeno vyniká zejména ve sportovní a praktické- služební kynologii. Kv ů li jeho všestrannosti a u č enlivosti se také ob č as používá p ř i psích sportech (aportování, atd.). N ě mecký ov č ák je pes vysoce u č enlivý a poslušný, odvážný, ned ů v ěř ivý, v ě rný, neúplatný, ochotný a neúnavný. V obecném pov ě domí panuje názor, že jsou n ě me č tí ov č áci agresivní, ale odborná literatura a zkušenosti tvrdí opak. P ř ípadná agresivita je zp ů sobena ve v ě tšin ě p ř ípad ů špatnou výchovou. Také si v ě tšinou oblíbí jednoho č lena rodiny. N ě mecký ov č ák velmi dob ř e snáší studené po č así, je vhodný i do m ě sta, je snadno cvi č itelný a je to dobrý hlída č. Celoro č n ě m ů že být venku, pot ř ebuje dostatek pohybu.

5

6 L ABRADOR Labradorský retrívr má velmi milou a p ř átelskou povahu, je bystrý a oddaný svému pánovi. Velice dob ř e se cvi č í, rád pracuje a plní povely s velkou radostí. Jeho další p ř edností je výborný č ich a skv ě lé plavecké schopnosti. Je to vyložen ě vodní pes, milovník všech kaluží, rybník ů a pot ůč k ů. Má blány mezi prsty. Je to také vynikající aportér. Tato rasa byla p ů vodn ě vyšlecht ě na k p ř inášení zast ř elených kachen č i zajíc ů p ř i lovu. V sou č asnosti se využívá spíše jako pes spole č enský, canisterapeutický č i slepecký. Je to práv ě díky snadnosti jeho výcviku. Slepc ů m slouží labradorští retrív ř i jako velmi dob ř í asistenti (pomáhají p ř echázet ulici, dokážou cokoliv podat, atd.). Postiženým lidem jsou schopni pomáhat sundat jednotlivé kusy oble č ení, otvírat dve ř e a jiné v ě ci, které by tito lidé sami nedokázali. Labrado ř i jsou vhodní i k d ě tem, protože ve v ě tšin ě p ř ípad ů postrádají agresivitu a jsou velmi milí. Naopak se labrado ř i p ř íliš nehodí na ostrahu a hlídání objekt ů. Pot ř ebují lidskou pozornost a laskavou pé č i, nejsou rádi sami.

7

8 L EONBERGER Leonberger je v ě rný, inteligentní, p ř ítulný a dobrý hlídací pes. Jsou to zábavu milující psi, zcela oddaní a chránící svou lidskou rodinu, p ř edevším její mladší č leny. Pot ř ebují být nedílnou sou č ástí rodiny. Plemeno je chováno p ř evážn ě jako rodinný spole č ník a hlídací pes. P ř estože je dobrý hlída č, je k lidem p ř átelský. Zasahuje jen p ř i ohrožení majitele nebo majetku. U leonbergera je velmi d ů ležitá vyrovnaná, spíš p ř átelská, povaha. Nesmí být ani bázlivý a ani k lidem i ps ů m agresivní.

9

10 H USKY Postava je soum ě rná, pes má vodorovná záda, spáditá linie je nežádoucí. Pom ě r délky č enichu (od nosu ke stopu) je stejný jako od stopu k týlnímu hrbolu. Uši mají tvar trojúhelník ů, stojí rovnob ě žn ě a musí být dob ř e osrst ě né. Husky má na nohách velmi silné kosti a svaly. Tlapky jsou hust ě osrst ě né i mezi polštá ř ky, aby mohly odolávat velmi nízkým teplotám a nevznikaly omrzliny. Ocas je hu ň atý a má být dlouhý k hlezn ů m, aby si jím pes mohl v p ř ípad ě pot ř eby p ř ekrýt č enich. Barva o č í má být co nejtmavší, modrá barva oka je povolena. Taktéž je povolené r ů znobarevné oko (modrý klín v hn ě dé) nebo každé oko jiné barvy. Hn ě dí jedinci mívají o č i zesv ě tlené do tzv. barvy amber (sv ě tle hn ě dá se zelenou). Prom ě nný nos (sv ě tlý pruh na nosní houb ě ) je povolen. Barva srsti je povolena jakákoliv. Žádoucí jsou bílé znaky na hlav ě, b ř iše, špi č ce ocasu a nohou.

11

12 Z DROJE :  http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADgl http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADgl  http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3 %BD_ov%C4%8D%C3%A1k http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3 %BD_ov%C4%8D%C3%A1k  http://cs.wikipedia.org/wiki/Labradorsk%C3%BD _retr%C3%ADvr http://cs.wikipedia.org/wiki/Labradorsk%C3%BD _retr%C3%ADvr  http://cs.wikipedia.org/wiki/Leonberger http://cs.wikipedia.org/wiki/Leonberger  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sibi%C5%99sk%C3% BD_husky http://cs.wikipedia.org/wiki/Sibi%C5%99sk%C3% BD_husky


Stáhnout ppt "R ASY PS Ů Kterého z nich si nakonec vezmete domů? Kterého z nich si nakonec vezmete domů?"

Podobné prezentace


Reklamy Google