Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZŠ Brno, Řehořova 3 Občan, žák a společnost 6.-9. Výchova k občanství 6. - 9. ročník III2-12-18.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZŠ Brno, Řehořova 3 Občan, žák a společnost 6.-9. Výchova k občanství 6. - 9. ročník III2-12-18."— Transkript prezentace:

1 ZŠ Brno, Řehořova 3 Občan, žák a společnost 6.-9. Výchova k občanství 6. - 9. ročník III2-12-18

2 Výchova k občanství Judaismus Mgr. Vilém Nejezchleb http://www.freeclipartnow.com/religion- mythology/symbols/star-of-david-Judaism.jpg.html

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_symbolism

4 JUDAISMUS je termín, který označuje (zhruba od 19. století) náboženství židovského národa - Izraele. Do té doby se v křesťanském prostředí používaly pro víru Židů obraty jako „izraelitská víra“, „židovská víra“nebo „Mojžíšská víra

5 JUDAISMUS Je třeba rozlišit mezi judaismem jako náboženstvím a židovstvím jako kulturně-nábožensko-nacionálním souborem, zahrnujícím: historii, jazyk (hebrejština), zemi (státní útvar), liturgii, filozofii, umění, soubor etických zásad, náboženských praktik, a podobně.

6 http://www.historyhaven.com/wiki/index. php?title=File:Menorah.jpg

7 JUDAISMUS Judaismus je monoteistickým náboženstvím, tzn. že uctívá jediného Boha. Uctívání jiných bohů je zapovězeno, stejně jako uctívání soch, jiných předmětů či míst nebo přírodních úkazů. Boží Jméno je jednou z nejposvátnějších věcí v judaismu. Nakládání s Božími jmény vyžaduje zvláštní úctu a obezřetnost, neboť jedno z přikázání Desatera nařizuje „nebrat je nadarmo“. Photo © Damon Lynch

8 JUDAISMUS Judaismus a jeho dějiny jsou neodmyslitelně spjaty s dějinami Izraele a židovského národa. Judaismus vznikl jako kmenové náboženství hebrejských kmenů přibližně ve 2. tisíciletí př. n. l. Podle Tóry jsou předky izraelského národa tři praotcové, Abrahám, Izák a Jákob - tito jsou líčeni jako lidé, kteří věřili v jednoho Boha. Se změnou Jákobova jména na Izrael, se Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův stává Bohem Izraele. Jákob, poslední z patriarchů, měl 12 synů, z nichž povstalo dvanáct kmenů, které se jednotně nazývaly Izraelem. Po vyjití z egyptského otroctví jim byl skrze Mojžíše dán Boží zákon - Tóra, což je jeden z momentů, který je považován za „vznik“ židovského náboženství.

9 http://yr9naiduk.blogspot.cz/2011/08/variants-in-judaism.html

10 TÓRA Znamená zákon, učení a v nejužším smyslu jde o první ze tří částí Tanachu(posvátné spisy), neboli prvních pět knih hebrejské Bible. Tóra je souvislým vyprávěním, které začíná stvořením světa a končí smrtí Mojžíše Těchto prvních pět knih se také nazývá Pentateuch anebo Pět knih Mojžíšových, což je zavádějící název pocházející z prostředí raného křesťanství. Tóra se skládá z pěti knih: Be-rešit - Genesis ‎‎ Šemot - Exodus Va-jikra - Leviticus Ba-midbar - Numeri Devarim - Deuteronomium

11 JUDAISMUS x KŘESŤANSTVÍ Křesťanství samo sebe považuje za pokračovatele judaismu a Nový zákon za naplnění Starého zákona - Tanachu. Judaismus ale považuje křesťanství za náboženství, které odporuje Tóře a to z následujících důvodů: Judaismus neuznává Ježíše jako Krista (Mesiáše) Judaismus neuznává božství Ježíše ani žádného jiného člověka Judaismus považuje trojiční dogma za projev polyteismu a tedy za neslučitelné s Tórou Z pohledu judaismu je učení Nového zákona v rozporu s učením Starého zákona Judaismus neuznává celou řadu učení, která jsou obvyklá v různých křesťanských církvích (dědičný hřích, vtělení Boha do člověka, vykoupení světa skrze smrt Mesiáše apod.)

12 MOJŽÍŠ Mojžíš je skutečný zakladatel židovského náboženství - judaismu. Vysvobodil izraelský lid z otroctví a vyvedl ho z Egypta. Cesta vedla napříč Sinajskou pouští a trvala čtyřicet let. Izraelci se vrátili do země předků Kanaánu, země zaslíbené. Právě během tohoto dlouhého putování dal Mojžíš Židům desky zákona, posvátný dokument, jehož obsah je shrnut do desatera přikázání. Zároveň vytvořil podrobná pravidla pro chování v nejrůznějších situacích každodenního života. Po příchodu do Kanaánu se izraelskému lidu vedlo dobře. Zemi spravovali králové, z nichž nejslavnější byl David a jeho syn Šalamoun. Lid se však často dopouštěl nespravedlností, porušoval zákony morálky a zapomínal na svého Boha. Bůh proto posílal proroky, kteří měli připomínat víru a spásu. Židovská víra a tradice jsou zachyceny v literatuře, jejíž vznik sahá až do starověku a pokračuje ještě dnes. Z velké části je psána hebrejsky, ale také aramejsky, tj. jazykem, kterým se mluvilo v Palestině a Mezopotámii, a od středověku také arabsky.

13 VIDEO Video: http://www.youtube.com/watch?v=gP aaFTjNDQo


Stáhnout ppt "ZŠ Brno, Řehořova 3 Občan, žák a společnost 6.-9. Výchova k občanství 6. - 9. ročník III2-12-18."

Podobné prezentace


Reklamy Google