Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Zdravé město Hodonín. Projekt Zdravé město v ČR  Myšlenky PZM se začaly rozvíjet v městech ČR v r. 1989  1994 vznikla asociace s názvem „Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Zdravé město Hodonín. Projekt Zdravé město v ČR  Myšlenky PZM se začaly rozvíjet v městech ČR v r. 1989  1994 vznikla asociace s názvem „Národní."— Transkript prezentace:

1 Projekt Zdravé město Hodonín

2 Projekt Zdravé město v ČR  Myšlenky PZM se začaly rozvíjet v městech ČR v r. 1989  1994 vznikla asociace s názvem „Národní síť Zdravých měst ČR“  2000 Hodonín jejím řádným členem

3 „Zdravé město má tyto cíle: Cíle:  podpora zdraví  udržitelný rozvoj  zapojování veřejnosti

4 Cíl: Podpora zdraví Hodonín zastává filozofii podpory zdraví, která zahrnuje následující atributy: zdraví není jen nepřítomností nemoci zdraví je hodnotou hodnot zdraví se týká celého člověka a jeho prostředí zdraví ovlivňují lidé svým chováním s podporou zdraví je třeba začít od raného dětství Prevence je levnější než léčba Vhodnými místy pro podporu zdraví jsou ta, kde lidé žijí a pracují

5 Cíl: Trvale udržitelný rozvoj je takovým způsobem rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí.životního prostředí = rovnováha oblastí  sociální (společenské)  ekonomické  životního prostředí

6 Cíl: Zapojování veřejnosti  osvětové kampaně  komunitní plánování (Plán zdraví a kvality života města Hodonína, KPSS)

7 Osvětové kampaně  Den Země  Den tance  Světový den bez tabáku  Národní dny bez úrazů  Evropský týden mobility  Dny zdraví

8 Den Země Akce zaměřené na ekologickou výchovu

9

10 Den tance Celosvětová akce na oslavu tance

11

12 Národní dny bez úrazů Kampaň na podporu prevence proti úrazům při koupání, jízdě na kole, proti popáleninám apod.

13

14 Evropský týden mobility a Evropský týden bez aut Kampaň na podporu trvale udržitelného rozvoje Využití alternativní formy dopravy

15

16 Dny zdraví v Hodoníně Společné akce na podporu zdraví, zdravého životního stylu a prevence

17 Základem úspěšné realizace je spolupráce s místními organizacemi  Srdečné poděkování všem cca 40 spolupracujícím organizacím – SZÚ, KHS, SVČ, Dům kultury Hodonín, Psychocentrum Domeček, Centrum pro rodinu,všechny hodonínské ZŠ a MŠ, TJ Sokol, TJ Slovan, Zálesáci pobyt v přírodě, Junáci, Mládež ČČK, MěP, SK HIPPO, Hodonínské mažoretky, Městská knihovna, P-centrum, Chemila s.r.o. a další.

18 Plán Zdraví a kvality života města Hodonína [vznik 2000 – 2001 z pracovních skupin složených se zástupců MěÚ a místních organizací. ]  Stanovení prioritních cílů k jednotlivým oblastem PZ  Stanovení měřitelných indikátorů, které budou plně- ní prioritních cílů sledovat

19 Zapojení veřejnosti  PZ je plánem komunitním, se kterým se průběžně pracuje. Pravidelně je předkládán hodonínské veřejnosti k diskusi a následné aktualizaci. Jeho poslední aktualizace proběhla na veřejném projednání „veřejném Fóru“ dne 10.12.2008.  Součástí fóra bylo vytipování Desatera problémů města – 10P. Přítomní občané z předkládaných námětů volili ty, které oni sami vnímají jako nejpalčivější a prioritní pro další řešení. V návaznosti na to byla vytvořena anketa, jejíž úkolem bylo u široké hodonínské veřejnosti ověřit, zda vytipované problémy jsou opravdu ty nejaktuálnější.  PZ tedy formuluje poptávku veřejnosti ohledně života v našem městě a jeho dalšího směřování

20 Plán Zdraví a kvality života města Hodonína  Cca250 aktivit, námětů a záměrů  Oblasti: ● veřejná správa ● zdraví a zdravý životní styl ● životní prostředí ● sociální oblast ● vzdělávání a volný čas ● kultura, sport ● doprava ● cestovní ruch a podnikání ● venkov a zemědělství

21 Oblast C – Životní prostředí, Cíl: Zlepší se čistota města – námět řešit demolici „Hotelu“ a „Staré lidové školy umění“  demolice nedokončeného objektu „HOTEL“ a „Staré lidové školy umění“

22 Oblast E – Vzdělávání/ Mládež/ Volný čas Cíl: Ekologizace školských zařízení  rekonstrukce a zateplení MŠ Sídlištní 2, rekonstrukce soc. zařízení MŠ Družstevní, MŠ Štefánikova a MŠ Vrchlického

23 Oblast F – SPORT, Cíl:bude udržována kvalita stávajících sportovišť vč. jejich modernizace  rekonstrukce letního koupaliště

24 Oblast G – KULTURA, Cíl:Výstavba, obnova a využití nových a stávajících kulturních prostor  I. etapa rekonstrukce Masarykova náměstí

25 Oblast H - doprava, Cíl:Bude pokračovat budování cyklostezek  chodník a cyklostezka Lipová alej

26 Oblast I – Cestovní ruch, Podnikání Cíl:Podpora vodní turistiky  nástavba vyhlídkové paluby na lodi Konstancie

27 Podařilo se : n n Oprava hlavní budovy lázní n Rekonstrukce lázeňského parku n Rekonstrukce a otevření azylového domu pro matky s dětmi n Rozšíření bytového fondu n Zavedení kamerového systému n Vznik Studentského parlamentu

28 n Výsadba nových stromů n Separace odpadu n Zelené město – studentské brigády o prázdninách n Absolventská a praktikantská místa n Hlídkování MěP u přechodů do škol n Poradny v oblasti zdravotní prevence a zdravého životního stylu n Sportovní, kulturní a výchovné akce pro veřejnost n Rekreační akce – organizace pro volný čas dětí, mládeže a rodiny

29 Vše je na nás Jsme si vědomi, že jde o běh na dlouhou trať a tak jsme rádi, že se nám start vydařil.

30 Komunitní plánování soc. služeb  Město Hodonín podporuje rozvoj sociálních služeb a z tohoto důvodu se již v roce 2004 zapojilo do procesu komunitního plánování sociálních služeb.  Cílem procesu v našem městě je vytvořit síť soc. služeb, která bude reagovat na potřeby občanů, bude dostupná, kvalitní, efektivní a hospodárná.  Zapojeni jsou zástupci poskytovatelů, uživatelů i zadavatele sociálních služeb (princip triády).

31 Postup v kom.plánování soc. služeb Zahájení komunitního plánování ve městě Hodoníně v r. 2004 za spolupráce s třebíčským obč.sdružením „Za sociální společnost“. Realizace:  distribuce dotazníků pro veřejnost.  zpracování sociálně-demografické analýzy města.  vydání katalogu poskytovatelů sociálních služeb města Hodonín  vzdělávání triády a její pravidelné setkávání  informovanost o procesu KP v Hodonínských listech, v H-novinách, proběhla tisková konference a prezentace na „Kotlíku“ pořádaného Centrem pro rodinu, prezentace na skupině Bezbariérové město.

32 Jihomoravským krajem byl schválen projekt „ Podpora sociální integrace ve městě Hodoníně rozšířením komunitního plánování sociálních služeb“ (Projekt byl financován Evropskou Unií a rozpočtem města) Realizační období:1.7.2005 - 31.10.2006 (3 etapy)  Výtvarná soutěž pro Základní školy na téma: „Soužití ve městě očima dětí“

33  Vytvoření pracovních skupin  Péče o seniory  Péče o občany těžce zdravotně postižené  Rodina, děti a mládež  Oblast společensky nepřizpůsobených a vyžadujících zvláštní péči  Pravidelné setkávání prac. skupin, sběr připomínek a jejich zapracování do SWOT analýz  Vyhodnocení dotazníkových akcí pro uživatele soc. služeb  Kulaté stoly I. a II.  Setkání se studentským parlamentem, představení KP, možnost spolupráce  Seminář Standardy kvality sociálních služeb

34  Příprava materiálů konceptu „Komunitní plán sociálních služeb“.  Schválení komunitního plánu zastupitelstvem města a jeho vydání.

35  Prezentace NNO na veletrhu HospiMedica v Brně.

36 Realizace projektu: „Plnění komunitního plánu soc. služeb města Hodonína“ ( Projekt byl financován Evropskou Unií a rozpočtem města) Projekt byl zaměřen na informovanost veřejnosti o sociálních službách 1.etapa 3/07 – 7/07  vydání Katalogu sociálních služeb a volnočasových aktivit

37

38 Realizace nového projektu: „Plnění komunitního plánu soc. služeb města Hodonína“ (Projekt byl financován Evropskou Unií a rozpočtem města) 2. etapa projektu „8/07 – 2/08  Veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit „Lidé lidem“

39

40 Realizace projektu: „Plnění komunitního plánu soc. služeb města Hodonína“  setkávání pracovních skupin, rozpracovávání priorit a opatření (za účasti metodiků)  rozšíření plánování soc. služeb na spádové obce  seminář o výsledcích výzkumu pro představitele spádových obcí

41 Činnost pracovních skupin vyústila v prosinci 2007 ve vydání: Plánu rozvoje sociálních služeb pro Hodonín a spádové obce do roku 2010

42 Současnost - realizace a vyhodnocování priorit Co se podařilo:  Články ze sociální oblasti do obecních novin a místních zpravodajů  Registrace nových sociálních služeb  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65 zák. č. 108/2006 Sb.)  Terénní programy (§ 69 zák. č. 108/2006 Sb.)  Jednání se starosty spádových obcí o rozšíření peč. služeb  Kampaň pro oblast seniorů  Realizace kampaně na získání dobrovolníků do sociálních služeb

43 Současnost - realizace a vyhodnocování priorit –Co se podařilo: –vydání nového Katalogu sociálních služeb Hodonínska –Spolupráce při distribuci tohoto katalogu obvodními lékaři

44 Současnost - realizace a vyhodnocování priorit Co se podařilo:  Upravit témata grantů pro sociální fond  Realizace besed ke zvýšení bezpečnosti seniorů Městskou i státní policií v roce 2008  CPR získalo dotaci ve výši 20 mil. Kč na rekonstrukci budovy na ul. Štefánikova  Rozšíření kapacity služby Domov se zvláštním režimem v S-centru

45 Současnost - realizace a vyhodnocování priorit Co se prozatím nepodařilo:  Zřízení Centra denních služeb (realizace se odsouvá)  Opuštění záměru zřídit odlehčovací služby v S-centru  Získat vhodné prostory pro rozšíření Rehabilitačního stacionáře pro mládež  Zapojovat zdravotně postižené do pracovních činností

46 Současnost - realizace a vyhodnocování priorit Co se připravuje:  Instalace zvukových majáčků na vytipované budovy Města Hodonína  Zapojování dobrovolníků do pobytových zařízení  Projekt na podporu vzdělávání poskytovatelů soc. služeb  Aktivity v oblasti péče o rodinu, děti a mládež – start prorodinné politiky v Hodoníně

47 Podpora Města Hodonína NNO Účelové příspěvky z rozpočtu Města Hodonína pro NNO Příspěvky z grantového systému Propagace NNO Výpůjčky nebytových prostor aj.

48 Děkujeme za pozornost Příjemný den všem Příjemný den všem Mgr. Zuzana Domesová, poslankyně parlamentu ČR, místostarostka domesova.zuzana@muhodonin.cz domesova.zuzana@muhodonin.cz Masarykovo nám. 1, Hodonín 695 35 Petra Hajmanová, koorddinátor PZM a MA21 hajmanova.petra@muhodonin.cz Masarykovo nám. 1, Hodonín 695 35 Marcela Medusová DiS., koordinátor KPSS, medusova.marcela@muhodonin.cz medusova.marcela@muhodonin.cz Národní třída 25, Hodonín 695 35


Stáhnout ppt "Projekt Zdravé město Hodonín. Projekt Zdravé město v ČR  Myšlenky PZM se začaly rozvíjet v městech ČR v r. 1989  1994 vznikla asociace s názvem „Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google