Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – popis (základní slohový postup) Název sady:Funkční styly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – popis (základní slohový postup) Název sady:Funkční styly."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – popis (základní slohový postup) Název sady:Funkční styly pro 2. ročník, obor Opravář zemědělských strojů, Mechanik opravář mot. vozidel Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:srpen 2012 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE: Tato prezentace seznámí žáky s popisem a s druhy popis ů. Dozv ě dí se, jaký je rozdíl mezi popisem statickým a dynamickým, s užitím jazykových a stylistických prost ř edk ů. V záv ě ru se budou zabývat popisem p ř edm ě tu.

3 ZÁKLADNÍ SLOHOVÝ POSTUP POPIS

4 informuje o výsledcích pozorování úkolem je podat celkový obraz popisovaného p ř edm ě tu nebo jevu základní slohový postup, který zachycuje, jak osoby, zví ř ata č i v ě ci vypadají nebo jak se co d ě lá, tzn. popisuje vn ě jší znaky p ř edm ě tu, místa, osoby – popis statický, nebo popisuje pr ů b ě h d ě je (procesu, pracovního postupu) – popis dynamický

5 POPIS Podle ú č elu rozlišujeme: popis prostý – usiluje o co nejv ě tší názornost popis odborný – usiluje o co nejv ě tší p ř esnost popis um ě lecký, lí č ení (tzv. subjektivn ě zabarvený popis) – krom ě vý č tu znak ů vyjad ř uje též nálady a pocity, tj. jak to na nás citov ě zap ů sobilo

6 POPIS STATICKÝ nemá č asové uspo ř ádání, ale m ě l by být ut ř íd ě n tak, aby si č tená ř (poslucha č ) mohl vytvo ř it p ř edstavu odpovídající skute č nosti d ů ležité je uspo ř ádání popisovaných jev ů – p ř i popisu je t ř eba vycházet od nejd ů ležit ě jšího k mén ě d ů ležitému, od nápadného k mén ě nápadnému postupujeme plynule vždy ur č itým sm ě rem, nap ř. zdola nahoru, zprava doleva apod. p ř i popisu se vyjad ř ujeme výstižn ě, názorn ě, p ř esn ě, tzn. užíváme výstižná a p ř esná pojmenování nem ě l by být jednotvárný, proto je t ř eba volit r ů zná slovesa a využívat i p ř irovnání, která mohou pomoci v ě tší názornosti p ř i popisu je vhodné si nejd ř íve vypracovat osnovu, která nám pom ů že dodržovat výše uvedené zásady

7 POPIS STATICKÝ Jednotlivé č ásti statického popisu mají obsahovat: úvod – seznámení s p ř edm ě tem (jevem, místem, osobou) hlavní č ást – popis jednotlivých č ástí ve zvoleném po ř adí ( nejd ř íve popisujeme hlavní nejnápadn ě jší rysy, pak dopl ň ujeme podrobnosti, nakonec uvedeme zvláštnosti, pop ř ípad ě zajímavé detaily) záv ě r – ú č el, využití, celkový dojem apod. Popis m ů že být dopln ě n obrázky, grafy, schématy, tabulkami apod.

8 POPIS STATICKÝ Jazykové a stylistické prost ř edky: r ů zná podstatná jména (pojmenování jev ů ) r ů zná p ř ídavná jména (pojmenování vlastností, č asto hodnotící) n ě kolikanásobné v ě tné č leny, p ř edevším n ě kolikanásobný p ř ívlastek, nap ř. krásná, ale drahá kytice, bílé a zelené kostky apod. n ě kolikanásobný p ř edm ě t, nap ř. prohlížet si obrazy a sochy n ě kolikanásobné p ř íslove č ní ur č ení, nap ř. velice rád a č asto chodím do kina i do divadla postupn ě rozvíjející p ř ívlastky, nap ř. st ř ední pr ů myslová škola, st ř ední odborné u č ilišt ě p ř irovnání, r č ení a jiná obrazná pojmenování

9 POPIS DYNAMICKÝ popisuje pr ů b ě h d ě je d ů ležitá jsou r ů zná slovesa, zejména plnovýznamová), která ozna č ují jednotlivé č innosti bližší okolnosti d ě j ů nebo vlastností vyjad ř ují p ř íslovce č asu a zp ů sobu, nap ř. p ř edtím, p ř esn ě, n ě kdy, odlišn ě apod. dále se užívají p ř íslove č ná ur č ení a vedlejší v ě ty p ř íslove č né, p ř irovnání, r č ení a jiná obrazná pojmenování

10 POPIS PŘEDMĚTU míní se tím popis n ě jaké v ě ci, p ř ístroje apod., ale ř adí se sem i popis um ě leckého díla d ů ležitý je p ř esný a výstižný vý č et vlastností a znak ů daného p ř edm ě tu, užití jednozna č ných pojmenování nejd ů ležit ě jší je pestrý výb ě r r ů zných podstatných a p ř ídavných jmen pro zpest ř ení je vhodné užít r ů zná p ř irovnání

11 POPIS PŘEDMĚTU - OSNOVA úvod – seznámíme č tená ř e (poslucha č e) s popisovaným p ř edm ě tem jako celkem, sd ě líme jeho p ř ednosti; zd ů vodníme, pro č o n ě m píšeme hlavní č ást (sta ť ) – popisujeme velikost, tvar, pop ř. barvu, dále popíšeme jednotlivé č ásti a další zvláštnosti záv ě r – uvedeme užití, za ř azení, souhrnný vý č et hlavních p ř edností, p ř ípadn ě nedostatk ů, vyjád ř íme vlastní názor, nap ř. jaký máme k dané v ě ci vztah, názor na vzhled, funk č nost daného p ř edm ě tu, pop ř. jak se nám um ě lecké dílo líbí; popis kon č ívá vystižením významu funkce popisovaného p ř edm ě tu, p ř ípadn ě jeho doporu č ením

12 POPIS PŘEDMĚTU pokud popisujeme n ě jaký p ř ístroj, bývá sou č ástí popisu i zp ů sob užití, tj. jak se p ř ístroj uvádí do chodu a jak se vypíná, jaké m ů že plnit funkce, p ř ípadn ě jaká je nutná údržba apod.

13 ZÁPIS: POPIS Informuje o výsledcích pozorování – úkolem je podat celkový obraz popisovaného p ř edm ě tu nebo jevu. Popis statický – popisuje vn ě jší znaky, jak n ě kdo nebo n ě co vypadá. Popis dynamický – popisuje pr ů b ě h d ě je, jak n ě co funguje. Rozlišujeme: popis prostý popis odborný popis um ě lecký (lí č ení)

14 Popis p ř edm ě tu – popis n ě jaké v ě ci, p ř ístroje. D ů ležitý je p ř esný a výstižný vý č et vlastností a znak ů daného p ř edm ě tu, užíváme jednozna č ná pojmenování, r ů zná podstatná a p ř ídavní jména, p ř irovnání. Osnova: úvod – sta ť – záv ě r. Sou č ástí popisu p ř ístroje bývá i zp ů sob užití.

15 OTÁZKY PRO OPAKOVÁNÍ 1. Co je popis, o č em informuje? 2. Jaký je rozdíl mezi popisem statickým a dynamickým? 3. Jaké druhy popis ů rozlišujeme? 4. Č eho si všímáme u popisu p ř edm ě tu, jaké prost ř edky užíváme? 5. Co je sou č ástí popisu p ř ístroje?

16 POPIS ZDROJE: SOCHROVÁ Marie. Č eský jazyk v kostce pro st ř. školy. Havlí č k ů v Brod: Fragment, 2007, ISBN 978-253-0189-0 Odmaturuj z č eského jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN 80- 7358-082-9 ŠTIKOVÁ Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2 a 3. Nakl. Ing. Stanislava Štiková – Korespondent, Plze ň 2007 HANZOVÁ, Marie, SCHNEIDEROVÁ, Eva. Klí č ke slohu. Praha: Albatros, 2007, ISBN 978–80–00 – 01825 -6


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Marie Havránková Název prezentace (DUMu): Odborný styl – popis (základní slohový postup) Název sady:Funkční styly."

Podobné prezentace


Reklamy Google