Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gramotnost Není jedna definice gramotnosti, nejčastěji se uvádí osvojení dovednost číst s porozumění, psát a počítat. V souvislosti s různými oblastmi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gramotnost Není jedna definice gramotnosti, nejčastěji se uvádí osvojení dovednost číst s porozumění, psát a počítat. V souvislosti s různými oblastmi."— Transkript prezentace:

1 Gramotnost Není jedna definice gramotnosti, nejčastěji se uvádí osvojení dovednost číst s porozumění, psát a počítat. V souvislosti s různými oblastmi lidské činnosti se objevují různé definice gramotnosti. Zdroje: webové stránky, publikace zaměřené na jednotlivé gramotností

2 Druhy gramotnosti 1. Čtenářská 2. Matematická 3. Zdravotní 4. Finanční 5. Mediální 6. Jazyková 7. Počítačová 8. Sociální

3 Zdravotní gramotnost WHO Health Promotion Glossary „Zdravotní gramotnost znamená kognitivní a sociální dovednosti, které určují motivaci a schopnost jedinců získávat přístup ke zdravotním informacích, rozumět jim a využívat je způsobem, který rozvíjí a udržuje zdraví.“

4 Zdravotní g. Zdravý životní styl Potraviny a jejich kvalita Pohybová aktivita Zdravé životní prostředí „ Stravovací návyky vytvořené v dětství a dospívání přetrvávají do dospělosti a patří mezi faktory, vzniku hlavních chronických a infekčních onemocnění.“ (www.mzcr.cz) Kampaně: obezita, omezení soli (z 15 g na 5g), hubnutí

5 3 složky zdravotní gramotnosti 1. Funkční – týká se tradiční zdravotní výchovy, zahrnuje poskytování informací a zdravotních rizicích, o zdravotnickém systému. Cílem je rozšířit znalosti lidí, aby přijímali předepsaná opatření.(Očkování, preventivní prohlídky) Nástroje:letáky, časopisy 2. Interaktivní- rozvíjení schopnosti občanů jednat samostatně, posílit jejich motivaci a odpovědnost k respektování pokynů. Svébytnost, samostatnost při rozhodování, vnitřní motivace.(Zdravotní výchovné programy) Lékař je konzultant, nepřikazuje 3. Kritická – rozvíjí schopnosti týkající se individuálního chování, sociálně a politicky orientovaných činností. Cílem je utváření zdravotně příznivého sociálního prostředí.

6 Proč zdravotní gramotnost? Je součástí základní výbavy pro život. Zvyšuje celkovou úroveň zdravotního stavu populace (zájem nejen MZ, ale též ostatní ministerstva). Nízká ZG vede k ekonomickým ztrátám, může být zdrojem rozdílů v úrovni zdraví mezi skupinami obyvatel. Je součástí sociálního kapitálu země, protože ovlivňuje náklady na zdravotní péči.

7 Finanční gramotnost Navrátilová. P. Finanční gramotnost. Praha: Computer media. S.r.o. 2012. ISBN 978-80-7402- 107-7 Vybíhal, V. a kol. Slabikář finanční gramotnosti. Praha : COFET. 2011. ISBN: 978-80-9043-96-1-0 NÚOV. Finanční gramotnost ve výuce. Metodická příručka 2011 MF ČR Národní strategie finančního vzdělávání. Praha 2010

8 Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Složky FG Informační gramotnost Peněžní gramotnost Cenová gramotnost Rozpočtová gramotnost

9 Informační gramotnost souhrn schopností a znalostí člověka přijímat, chápat a vyhodnocovat informace z hladiska jejich hodnověrnosti, účelovosti a reálné informační hodnoty. Peněžní gramotnost představuje dovednosti nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz, pro transakce s nimi a znalost nástrojů určených k jejich správě.

10 Cenová gramotnost fungování cenového systému, zahrnuje problematiku cen a inflace Rozpočtová gramotnost schopnost porozumět důležitým pojmům jako jsou veřejné finance, rozpočet, daně, rozpočtová politika

11 Nebezpečí hrozící finančně negramotným podepisují smlouvy, kterým nerozumějí důvěřivost nejsou schopni posoudit svoje příjmy a výdaje neorientují se v pojmech finanční matematiky, neumí pracovat s informacemi berou si úvěry a však výnosy nepokrývají náklady při ztrátě zaměstnání nemají finanční rezervy

12 Zadlužování a exekuce Největší hrozba současných domácností. Nejčastější příčiny:  Kriminalita  Alkoholismus  Gamblerství  Závislost na drogách  Agrese násilí šikanování  Sebevražednost (Vybíhal, 2011, s.41-42)

13 Jak předcházet problémům souvisejícím s finanční negramotností 1. Zamýšlet se nad svojí ekonomickou situací, alespoň odhadem zjišťovat náklady na spotřebu. 2. Pečlivě posoudit rodinný rozpočet, jeho příjmové a výdajové stránky. 3. Místo zadlužení a splácení půjček je lepší šetřit. 4. Vytvářet rezervy, byť malé, krátkodobé, pro nenadálé situace. 5. Vyhýbat se úvěrům, kdy si neustál půjčuji a splácím. 6. Vyhýbat se kontokorentům, debetním úvěrům, které přinášejí penále, pokuty, vysoké úroky.

14 Mediální gramotnost Zahrnuje schopnost vyhledávat, analyzovat, hodnotit a dále předávat informace v různých formátech INFO tištěné, elektronické, digitální Z rozhlasu, televize, z novin, z internetu JIRÁK, J., WOLÁK, R. Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 2007

15 Dvě složky gramotnosti 1. Znalosti – historie médií, principy fungování, jejich společenská role. Možné zneužití. Média jako průmyslové odvětví. 2. Dovednosti-získávání a rozvíjení dovedností při práci s médii.Zapojení jedince do mediální komunikace v roli příjemce i tvůrce sdělení

16 Manipulace médií Klamání titulkem Klamání popisem obrázku Dezinterpretace Dezinformace (autor nemá znalost tématu) Přepojatost (zesměšňování, ignorování některých názorů, chybí neutralita) Změna kontextu Záměrná fabulace Vytěsňování témat

17 Média ovlivňují Myšlení Čas Prostor, kde se pohybujeme Mají sklon tvořit rituály Prostředkem k dosažení mediální gramotnosti je mediální výchova, která je součástí ŠVP na základních i středních školách.

18 Mediálně gramotná osoba Analyzuje získané informace, porovnává je se svými zkušenostmi, znalostmi. Má kritický odstup od médií. Rozlišuje mezi bulvárem a mediální informací, vyhodnocuje věrohodnost informací. Uvědomuje si vlivy, které negativně ovlivňují život. Zapojuje se do mediální komunikace, volí přitom vhodné prostředky, sděluje pravdu, využívá kvalitní zdroje informací.

19 Počítačová gramotnost Dovednost člověka pracovat s počítačem, znalost základních operací, které mu komunikaci umožňují Obsahuje: zapnutí a vypnutí počítače, práce s textovým editorem, s datovými soubory (pojmenování, kopírování, přesouvání, mazání, vyhledávání) Práce s tabulkovými procesory (Excel)

20 Vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti ZŠ, SŠ Národní program počítačové gramotnosti (zaměstnanci, starší věkové skupiny, seniory nevylučují) Programy pro seniory – jejich význam Pořádají je různé organizace, nadace, knihovny

21 Terminologie ICT gramotnost (Informační a komunikační technologie) Nejednotnost, mnohdy různé názvy pro stejné znalosti Schopnost používat digitální technologie, komunikační nástroje nebo sít za účelem přístupu, správy, integrace, hodnocení a vytváření informací pro fungování ve znalostní společnosti (D.Růžičková, Metodický portál RVP, 2010) Souvisí s pojmem Mediální gramotnost

22 Složky ITC gramotnosti Používání informačních technologií (praktické dovednosti) Práce s informacemi (shromáždit, analyzovat, prakticky využít) Bezpečné a zodpovědné využívání ITC Využití ITC pro osobní rozvoj Vliv ITC na společnost ITC = nástroj, porozumění technologiím jako fenomén, který svět kolem nás ovlivňuje a proměňuje

23 Sociální gramotnost Zahrnuje znalosti, dovednosti, postoje, které jsou klíčové k naplnění života, k účasti na společenském životě. Základní roviny:  Vztah jedince k sobě samému (osobní kompetence  Vztah jedince k jiným jedincům (sociální kompetence  Vztah jedince ke společnosti jako celku (občanská kompetence)

24 Sociální gramotnost Vývoj začíná v rodině procesem socializace – vrůstání do systému společenských vztahů, přejímání sociálních rolí a enkulturace - včlenění do kultury Dotazníkové šetření +odpovědnost za řešené úkoly, schopnost řešit konflikty, - skupinová spolupráce, respektování pravidel, kritické myšlení Protivínský T., Dokulilová M..Analýza podpory rozvoje sociální gramotnosti ve školách. MU Brno

25 Pohybová gramotnost Nedostatek pohybové aktivity je v ČR veřejně politický problém. Pohybová aktivita dospělé i dětské populace v ČR klesá, objektivně se zhoršuje fyzická zdatnost obyvatel a pohybová gramotnost dětí (Studie HBSC, 2011). V důsledku nedostatečného pohybového režimu stoupají náklady na zdravotní péči.

26 Gramotnost Údaje z USA a Kanady: Jeden dolar investovaný do pohybové aktivity ušetří více než 3 dolary na zdravotní péči - Cecchini, M., F.Sassi, (2010). Jeden dolar investovaný do amatérského sportu rizikových skupin obyvatelstva ušetří až 40 dolarů z nákladů spojených s výkonem trestu. www.therichest.com Náklady na léčbu nemocí jejichž příčinou je nedostatek pohybu představují v Kanadě 6% celkových nákladů na zdravotní péči, v USA je to 9% (WHO 2003) www.therichest.com

27 Pohybová gramotnost Pohybová gramotnost je stejně důležitá jako ostatní gramotnosti včetně čtení a psaní. Je nezbytné učit se základní pohybové a sportovní dovednosti a učit se mít pozitivní vztah k pohybu. V roce 2012 proběhlo několik seminářů k tématu "Pohybové gramotnosti" v Poslanecké sněmovně a Senátu ČR.


Stáhnout ppt "Gramotnost Není jedna definice gramotnosti, nejčastěji se uvádí osvojení dovednost číst s porozumění, psát a počítat. V souvislosti s různými oblastmi."

Podobné prezentace


Reklamy Google