Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 01/2013 11.1.2013 ročník 16. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, ve zdraví jsme přežili svátky vánoční i vítání Nového roku,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 01/2013 11.1.2013 ročník 16. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, ve zdraví jsme přežili svátky vánoční i vítání Nového roku,"— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 01/2013 11.1.2013 ročník 16. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, ve zdraví jsme přežili svátky vánoční i vítání Nového roku, dokonce i avizovaný „konec světa“. Nezbývá proto, nežli se zase věnovat všedním záležitostem našeho každodenního života. Posledně jsem vám slíbil informace o tom, jak dopadlo zasedání Honebního společenstva, konané na sklonku loňského roku. Svůj předchozí záměr, sdělit vám pouze výsledky, mimochodem nikterak překvapivé, musím změnit. Došlo k několika nestandardním situacím, jejichž pozadí byste měli znát. Pro pochopení celé události začnu poněkud zeširoka. Před valnou hromadou obcházeli majitele pozemků zástupci zmocněnců a sbírali podpisy k prosazení svých záměrů. Jedním z nich byl p. Kolář, který chtěl prosadit zejména změny ve vlastním MS a s ostatními požadavky se víceméně shodoval se záměry obce (viz. úvodník v minulé Polnici, kde jsou body schválené ZO vypsány). Druhými zástupci zmocněnců byli další členové MS, nevím kdo všechno za ně občany obcházel a ani co slibovali. Potud bylo vše v pořádku, každý z občanů si mohl udělit zmocnění komu chtěl. Následně došlo k situaci, která byla svojí sprostotou až šokující. Druzí z výše uvedených následně obešli znova majitele, kteří již své zmocnění dali p. Koláři, a lživými tvrzeními je donutili ke zrušení plné moci a vystavení nové na p. Svatka, předsedu MS. Ke své argumentaci použili tvrzení, že p. Kolář chce zlikvidovat stávající MS a honitbu pronajmout cizím fyzickým osobám. Nic z tohoto nebyla pravda, což se prokázalo již na valné hromadě, kdy p. Kolář hlasoval pro nájem stávajícímu MS a žádný další uchazeč o nájem přihlášen nebyl. Tento postup, kdy došlo ke zmanipulování a zneužití části vilických občanů zástupci MS je proto velmi skandální. Na vlastní valné hromadě již k žádným překvapivým rozhodnutím nedošlo, každá ze stran si byla vědoma počtu svých mandátů a tudíž i toho, co může prohlasovat a co ne. Pro přítomné, kteří nebyli zasvěceni do výše uvedených praktik, jasná jednohlasná záležitost. Ve skutečnosti tomu tak ovšem nebylo, vše se odehrávalo jaksi pod povrchem, nebo mezi řádky. A to doslovně. Znění textu, které ZO odsouhlasilo a požadovalo jako součást nájemní smlouvy, bylo MS „nenápadně upraveno“. Tu a tam se vloudila jiná slovíčka, která zásadním způsobem měnila význam nájemní smlouvy, a to ve prospěch MS. Bylo potřeba velké pozornosti, aby byly tyto úpravy odhaleny a smlouva získala své původní znění, které bylo podmínkou, že obec bude hlasovat pro nájem stávajícímu MS. Za zmínku stojí také rozdílné ceny nájemného. Zatímco Lesům ČR se bude vyplácet 15,-Kč/ha, nám všem ostatním pouhé 4,-Kč/ha. Na tento fakt jsem poukázal, nicméně žádnou diskusi to nevyvolalo a tudíž se o tom dále nejednalo. Dalším nestandardním krokem byla volba výkonného výboru honebního společenstva. Před jednáním bylo s p. Svatkem domluveno, v souladu s usnesením ZO, že on nebude starostou HS a že členem výkonného výboru bude buď starosta nebo místostarosta obce. Vzhledem k tomu, že obec vlastní 123 ha honebních pozemků, se účast ve výboru jevila jako naprosto logický požadavek. Pan Svatek toto slíbil. Překvapivý byl proto návrh složení výkonného výboru přednesený právě p. Svatkem. Žádný zástupce obce v něm již nebyl. Zda se jedná o zákonný postup, obec momentálně prověřuje. Tento návrh nebylo, bohužel, již možné zvrátit, zde nám k přehlasování chyběli právě hlasy vás všech zmanipulovaných, co byli donuceni změnit své plné moci. Tím pádem obec nebude moci prosazovat a chránit vaše zájmy ve výboru HS. Budete si je muset uplatňovat sami. Veškeré nároky a dodržování podmínek nájemní smlouvy vůči MS budete moci požadovat u jakéhokoliv člena VV HS, kterými byli zvoleni: František Vaněček – starosta, František Svatek – místostarosta, Přemysl Kukla, František Jindra a Jaroslav Aron – členové. Obec si tudíž bude hájit pouze své zájmy. Že si je prosadí, a to navzdory „promysliveckému“ složení VV HS, o tom buďte ujištěni. Jediné, co pro vás mohu udělat, je zveřejnění vašich práv vyplývající z nájemní smlouvy, např. k uplatňování škod na lesních porostech, jak se domoci nájemného atd. Uveřejněno bude v jarních měsících, v době kdy nájemní smlouva s MS vstoupí v platnost. Co dodat závěrem? V době kdy se myslivci chlapácky poplácávají po ramenou a slaví své vítězství? Dle mého skromného názoru myslivci nic nevyhráli. Pomineme-li jepičí výhodu obsazení výboru svými lidmi, nezískali nic, co by nezískali, chovali-li by se slušně a čestně. Otázkou je, jestli jim tato malá výhoda stála za to. Osobně myslím, že ne. Podle názoru mnohých tuto „válku“ projeli na celé čáře. Slušnost opět dostala na frak a MS zapadlo zase o kousek hlouběji do morálního marasmu. V nastalé konstalaci je bláhové se domnívat, že by se MS mohlo snad samo o své vůli přetransformovat a vrátit se do společenského dění obce Vilice, kam by Maškarní ples a průvod – Maškarní ples se letos koná v pátek 8.2. (sál v Ml.Vožici) a průvod v neděli 10.2. SDH Vilice, který tuto akci pořádá, žádá všechny přispěvovatele do tomboly, aby své věcné dary odevzdaly nejpozději do konce ledna a to p. J.Bednáři, za což předem děkuje. mělo, alespoň podle názvu soudě, patřit. Bude-li nějaká písemná odezva ze strany MS, která by nějakým způsobem vysvětlovala jejich chování, rád je na těchto stránkách zveřejním. A to dokonce bez úpravy textu a vkládání nových slovíček, měnících smysl sdělení. Ještě bych chtěl dodat, že obci, respektive ZO v žádném případě nejde o nějaké šikanování, nebo o likvidaci MS, jak určitě bude po vyjití tohoto článku veřejnost přesvědčována některými členy MS. Obec totiž již dávno zákonné důvody k tomuto kroku měla a přesto je neučinila. Osobně také proti myslivcům nic nemám, pouze mám trochu problém s metodami, kterými prosazují své zájmy. M.Břenda

2 Příjmy: daně ze závislé činnosti a z příjmů FO a právnických osob 670.000,- DPH 650.000,- místní poplatky 107.700,- daň z nemovitostí 257.000,- lesy 1.000.000,- voda 157.000,- pronájmy (celkem) 72.100,- prodej pozemků 729.900,- ostatní příjmy 7.700,- Celkem: 3.651.400,- Výdaje: lesy (celkem) 515.000,- silnice (celkem) 369.000,- pitná voda (celkem) 1.142.200,- odpadní vody (celkem) 22.000,- kulturní činnost (knihovna, kapličky, KD-opravy a údržba, zájmová činnost, dary jubilantům) 149.000,- sport (hřiště, zájmová činnost) 71.500,- nebytové hospodářství (celkem) 71.500,- územní rozvoj 5.000,- veřejné osvětlení (celkem) 50.000,- svoz odpadů (KO, NO) 157.500,- péče o vzhled obcí a zeleň (celkem) 108.000,- požární ochrana (celkem) 25.200,- zastupitelstvo (celkem) 362.000,- činnost místní správy (celkem) 360.500,- pojištění, daně, bankovní poplatky (celkem) 242.000,- Celkem: 3.651.400,- nadbytek a nezávadné, Zátiší naopak nedostatek a neustálý problém se zvýšenými dusičnany, což je zapříčiněno polohou studní v těsné blízkosti polí, která se stále chemicky upravují. Dnes je situace následující: projekt máme nadřízenými orgány posvěcen, technické provedení je také zkonzultováno a tudíž možné. Geometrické zaměření již proběhlo, v nejbližších dnech bude projednán záměr s majiteli dotčených pozemků a ihned poté se začne s přípravou projektové dokumentace k územnímu řízení a následně ke stavebnímu povolení. Nebudou-li nějaké nepředvídané komplikace, je reálná šance, že projekt bude zrealizován letos v létě, ihned po žních. M.B. Zájezd Morava – SK První kolona Vilice bude v jarních měsících pořádat jednodenní zájezd do vinného sklípku na Moravu. Místo ještě není určeno, ani přesný termín a cena. Předběžně je známo pouze to, že se pojede z pátku na sobotu, nejspíš v měsíci dubnu a cena by neměla přesáhnout 1.000 Kč/os. Podrobné informace budou, alespoň v to doufám, již v příští Polnici. Tříkrálová sbírka – V neděli 6. 1. 2013 navštívili naši obec Vilice a Zátiší koledníčci s Tříkrálovou sbírkou. Do Křížence a Hrnčíř se už kvůli špatnému počasí nevydali. Koledníčci byli převážně děti ze sousední obce Běleč, které přivezly a zároveň doprovázely paní Dana Bednářová a paní Miroslava Čechová, a Evička Dobiášová. Koledníčci nejen, že hezky zpívali, ale tři králové měli i hudební doprovod. Většina obyvatel naší obce je i přes nepřízeň počasí mile přivítala, pochválila za jejich koledování a přispěla do zapečetěné pokladničky. Dokonce někde děti dostaly i něco „ na zub“ a od obce malé pohoštění. Tato sbírka se konala pod Diecézní charitou České Budějovice. Větší část z této sbírky se vrátí zpět do farnosti, kde bude použita na projekty s dětmi. Zbývající část bude určena Farní charitě Tábor. Chtěla bych tímto koledníčkům poděkovat, že i v tak nepříznivém počasí přinesli do našich srdcí radost a do našich domovů se svojí koledou i Boží požehnání, které napsali na dveře nápisem K+M+B 2013. A všem, kdo přispěli na Tříkrálovou sbírku děkuji za jejich štědrost. M.Kudrnová Rozpočet obce na rok 2013 Rozpočet na letošní rok je sestaven jako vyrovnaný a to i přesto, že je oproti loňskému navýšen o cca 1.000.000 Kč,-. Navýšení příjmů bude zejména z prodeje stavebních parcel ve Vilicích a navýšení těžby dřeva o cca 100% proti běžnému roku. I v roce 2012 byla těžba a prodej dřeva vyšší a dosáhla cca 240% plnění běžného roku. Konkrétní loňský příjem z lesů byl 1.590.000 Kč,-. Větší část těchto financí je v rezervě obce a bude použita, i s plánovanými financemi letošního rozpočtu, zejména do oprav a výstaveb nových vodovodů. Posílení vodovodu Zátiší-Hrnčíře – V zářijové Polnici jsem se zmínil, v souvislosti se zákazem plýtvání vodou, o tom, že se na řešení problému již pracuje. Zhruba v té době jsem dostal nápad, který byl tak primitivně jednoduchý, že bylo až s podivem, že s ním doposud nikdo nevyrukoval. Jelikož jsem si chtěl nejdříve vše ověřit po technické i právní stránce, moc jsem to na veřejnost neroztruboval. Dnes je situace jasná, takže vás s ní mohu seznámit. Jedná se o propojení vodojemů, vilického a zátišského a to tak, že by přebytková voda, která bez užitku celoročně vytéká z vilického vodojemu, byla potrubím svedena do vodojemu zátišského a tím by se zabily dvě mouchy jednou ranou. Jednak by se vyřešil stálý nedostatek vody pro Zátiší a Hrnčíře. Za druhé by se minimalizoval výskyt dusičnanů pro tento vodovod. Vilice mají totiž vody


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 01/2013 11.1.2013 ročník 16. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, ve zdraví jsme přežili svátky vánoční i vítání Nového roku,"

Podobné prezentace


Reklamy Google