Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Český jazyk pro 6. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_05_Vyjmenovaná slova Autor Fulínová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Český jazyk pro 6. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_05_Vyjmenovaná slova Autor Fulínová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Český jazyk pro 6. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_05_Vyjmenovaná slova Autor Fulínová Šárka

2 Šárka FULÍNOVÁ 2.ZŠ DOBŘÍŠ

3 VYJMENOVANÁ SLOVA

4 B Z L V SPM SEDMERO VĚŽÍ CELÝ HRAD STŘEŽÍ. KAŽDÁ VĚŽ TU NĚCO SKRÝVÁ, NĚKTERÁ I NETOPÝRA. V JINÉ BYDLÍ ŠEDÁ MYŠ, TO TY JISTĚ DOBŘE VÍŠ.

5 ZOPAKUJTE SI PSANÍ I,Í/Y,Ý U VYJMENOVANÝCH SLOV.

6 B-lo mi Zb-ňka líto. B-l mým přítelem. Neměl b-s b-t žádné zvíře. Hodiny b-ly poledne. Mohu b-t doma. Srdce b-lo jako na poplach. Auta b-la rychlá. Slepec b-l b-lou holí o chodník. Déšť b-l prudce do ob-lí. Co b-lo k obědu? Musíš tam b-t včas. Táta sb-l poličku hřeb-kem. Právě odb-lo devět. Voják nab-l pušku. Ten úkol jsem odb-la. Kdo dob-l ten hrad? Pl-n je jedovatý. Spol-kal prášky. Drahokamy se bl-skají. Řeka l-ně pl-nula. V pl-nárně vyrábějí svítipl-n. L-bor pol-bil Lidušku. Mysl-vec nab-l pušku. Kotě se l-salo k matce L-zince. Dal-bor odhal-l skrýš. Děti b-dlely bl-zko sebe. Nesmíš poranit l-ko stromu. Nedaleko se zabl-sklo. L-ska rozkvetla.

7 Jarmila je sm-šek. Medvídek m-val se rád m-je. Král uděl-l m-lost ml-nářovi. Sam-ce m-šice krm-la mládé. Chtěl se prosm-knout kolem m-lostpaní. Vym-šlený příběh b-l k sm-chu. Hrál sm-čcový orchestr. V b-tvách používaly m-ny. Kdo málo m-slí, ten se často m-lí. Dm-chadlo b-lo dům-slné zařízení. Maminka m-chala těsto. Drž správně sm-čec. Rád se p-šní. Běž zatop-t! Svlačec je pop-navá rostlina. Nap-š to prop-sovačkou. Čmelák op-luje květy. Zap-skej na p-šťalku. P-la je bezzubá. Kop-ta koní očisti. P-tlovina je látka. Mládě zap-palo. Čtu nap-navé příběhy o p-rátech. Páv p-šně ukazoval svá p-rka. Up-ral svůj zp-tavý pohled od sudokop-tníků a l-chokopytníků.

8 S-korčí mládě p-palo v hnízdě. S-lák zlom-l meč. S-lu měříme s-loměrem. Nejez s-rové maso. S-ra zapáchá. Při vys-lání filmu us-nal. Ten s-r osychá. Dítě dostalo os-pky. V přes-pacích hodinách se s-pe písek. Chvěje se jako l-st os-ky. Zlob-vý žák S-řiště stále nepřítomen. Ozvalo se zas-čení. Déšť zes-lil. Koláče se rozs-paly. Pan V-hlídal v-stavěl v-lu s malo v-žkou. Má zv-šenou teplotu. Udělal si v-p-sky z časopisu. Nepl-tvej teplou vodou. Pes v-je na měsíc. Je to neoprávněná v-tka. Sv-nuté lano v-selo na hřebíku. Strýc si v-bral nové v-dle. Až v-větráš, tak zatop-š. Rozv-řený p-sek donutil karavan zastavit. Tu v-v-šeninu vyrovnáme. Rozv-klaná židle se opraví. V-ko zavři.

9 Utrhl se m- jaz-k v botě. Letos začala z-ma velmi brz-. Brz-čko budu mít narozeniny. Na mez-národním táboře z-skal přátele. Z-tra si vyraz-me na maliny. Nez-vej Stále! Muz-ka hrála. V-zval Z-tu ke hře. Intenz-vně studoval ciz- jaz-ky. Voz-dla se sraz-la. Učím se jaz-kolamy. Z-nek je prvek. Vysvětli vznik slova kaz-svět.

10 ŘEŠENÍ Bylo mi Zbyňka líto. Byl mým přítelem. Neměl bys bít žádné zvíře. Hodiny bily poledne. Mohu být doma. Srdce bilo jako na poplach. Auta byla rychlá. Slepec bil bílou holí o chodník. Déšť bil prudce do obilí. Co bylo k obědu? Musíš tam být včas. Táta sbil poličku hřebíkem. Právě odbilo devět. Voják nabil pušku. Ten úkol jsem odbyla. Kdo dobyl ten hrad? Plyn je jedovatý. Spolykal prášky. Drahokamy se blýskají. Řeka líně plynula.V plynárně vyrábějí svítiplyn. Libor políbil Lidušku. Myslivec nabil flintu. Kotě se lísá k matce Lízince. Dalibor odhalil Zbyňkovu skrýš. Děti bydlely blízko sebe. Nesmíš poranit lýko stromu. Nedaleko se zablýsklo. Líska rozkvetla.

11 Jarmila je smíšek. Medvídek mýval se rád myje. Král udělil milost mlynářovi. Samice myšice hlídala mladé. Chtěl se prosmýknout kolem milostpaní. Vymyšlený příběh byl k smíchu. Hrál smyčcový orchestr. V bitvách používali miny. Kdo málo myslí, ten se často mýlí. Dmychadlo bylo kdysi důmyslným zařízením. Maminka míchala v misce těsto. Umíš správně držet smyčec? Rád se pyšní cizím peřím. Běž zatopit! Svlačec je popínavá rostlina. Napiš to propisovačkou. Čmelák opyluje tulipány. Zapískej na píšťalu. Pila je bezzubá. Kopyta koní musí být čistá. Pytlovina je látka. Mládě zapípalo. Čtu napínavé příběhy o pirátech. Upíral svůj zpytavý pohled od sudokopytníků a lichokopytníků. Ukazoval svá pírka.

12 Sýkorčí mládě pípalo v hnízdě. Silák Vasil zlomil meč. Sílu měříme siloměrem. Nejez syrové maso. Síra zapáchá. Při vysílání filmu usínal. Sýr osychá. Dítě dostalo osypky. V přesýpacích hodinách se sype písek. Chvěje se jako list osiky. Zlobivý žák Siřiště stále nepřítomen. Ozvalo se zasyčení. Déšť zesílil. Koláče se rozsypaly. Pan Vyhlídal si vystavěl novou vilu s malou vížkou. Má zvýšenou teplotu. Udělal si výpisky z časopisu. Neplýtvej teplou vodou. Pes vyje na měsíc. Je to neoprávněná výtka. Svinuté lano viselo na hřebíku. Strýc si vybíral nové vidle. Až vyvětráš byt, pak zatopíš. Rozvířený písek donutil karavanu zastavit. Tu vyvýšeninu vyrovnáme. Rozviklaná židle se opraví. Víko zavři.

13 Utrhl se mi jazyk v botě. Letos začala zima velmi brzy. Brzičko budu mít narozeniny. Na mezinárodním táboře získal hodně přátel. Zítra si vyrazíme na maliny. Nezívej stále! Muzika hrála. Vyzval Zitu ke hře. Intenzi(í)vně studoval cizí jazyky. Vozidla se srazila. Učím se jazykolamy. Zinek je prvek. Vysvětlete vznik slova kazisvět. JSI JEDNIČKA?

14 Použitá literatura: Styblík, V.: Český jazyk. Praha, SPN 1998 Kvačková, J.: Opakujeme češtinu v 6. ročníku. Brno, Nová škola 2006 Špuláková, I, Janáčková, Z.: Opakujeme češtinu ve 3.-5. ročníku. Brno, Nová škola 2001


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1405 Název sady materiálů Český jazyk pro 6. ročník Název materiálu VY_32_INOVACE_05_Vyjmenovaná slova Autor Fulínová."

Podobné prezentace


Reklamy Google