Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČSN 33 2000-4-41 edice 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem platnost od 1. 2. 2009 * všeobecná část *

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČSN 33 2000-4-41 edice 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem platnost od 1. 2. 2009 * všeobecná část *"— Transkript prezentace:

1 ČSN 33 2000-4-41 edice 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem platnost od 1. 2. 2009 * všeobecná část *

2 Platnost normy 1.Norma nahrazuje normu ČSN 34 10 10, která platila od 1. 1. 1966 do 31. 12. 1995 a normu ČSN 33 2000-4-41, která platila od 1. 1. 1996 a různými úpravami stále platí. 2.Zařízení, která byla zhotovena podle staré normy 34 10 10 a 33 2000-4-41 se kontrolují podle těchto norem, nesmí však dojít k ohrožení osob (o tom zpravidla rozhoduje revizní technik).

3 Úraz elektrickým proudem Úraz může způsobit proud protékající tělem nebo může vzniknout jako důsledek jiných nežádoucích účinků. * při dotyku na živou část proti zemi * při dotyku na dvě živé části různé polarity * při dotyku na neživou část, na které se při poruše může objevit napětí Úraz může vzniknout

4 Úraz elektrickým proudem dvoupólový dotyk dotyk živá část - zem dotyk neživá část (průraz) - zem průraz

5 Vlivy na velikost proudu tělem R p1 - první přechodový odpor R t - odpor těla R p2 - druhý přechodový odpor R z - zemní odpor zdroje R st - zemní odpor stanoviště R v - odpor vedení cesta proudu

6 Účinky proudu na organismus 0,5 mA 10 mA 30 mA 60 mA 200 mA 200 ms Bezpečný střídavý proud 3,5 mA

7 Úraz elektrickým proudem shrnutí Faktory ovlivňující úraz elektrickým proudem: * velikost přechodového odporu (suchá dlaň, látka) * vliv prostředí (mokro, vlhko, sucho) * psychický a fyzický stav člověka (úlek, alkohol, zdraví) * druh proudu (střídavý, stejnosměrný) *doba působení proudu * pozice srdečního svalu v okamžiku dotyku Kromě přímého úrazu elektrickým proudem může dojít i k dalšímu poranění: *popáleniny *pád z výšky *…

8 Základní pojmy Části elektrického zařízení Živá část-část elektrického zařízení, která je při normálním provozu trvale pod napětí, nebo jí prochází proud (holý vodič, přípojnice, vinutí…) Neživá část-je vodivá část elektrického zařízení, která je za normálního provozu bez napětí, ale na které se v důsledku poruchy může objevit nebezpečné napětí (sporák, lednička, vařič, …)

9 Základní pojmy * Dotykové napětí * napětí, které lze překlenout dotykem * Krokové napětí * napětí, které lze překlenout krokem

10 Rozdělení prostorů podle stupně nebezpečí úrazu elektrickým proudem 1.Normální prostory * prostory, které snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem (např. suchá prostředí) 2.Nebezpečné prostory * prostory, které přechodně nebo trvale zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem ( např. vlhká prostředí) 3.Zvlášť nebezpečné prostory * prostory, které výrazně zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem (např. mokrá, horká, chemicky agresivní prostředí)

11 Bezpečná jmenovitá napětí Prostory Při dotyku částí Nejvyšší bezpečná malá napětí živých částí (V) střídavá stejnosměrná normální a nebezpečné živých2560 krytů50120 zvlášť nebezpečné živých-- krytů1230

12 Základní pravidlo ochrany Nebezpečné živé části nesmějí být přístupné a přístupné vodivé části se nesmějí stát nebezpečnými živými částmi. K tomu nesmí dojít (převzato z mezinárodní normy): -ani za normálních podmínek provozu elektrického zařízení -ani za podmínek jedné poruchy Výklad: -nebezpečné živé části musí být uzavřeny krytem nebo pokryty izolací, aby se jich nemohl nikdo dotknout. -neživé části a všechny vodivé části, kterých se lze dotknout, se nikdy nesmějí dostat pod napětí

13 Základní pravidla ochrany před úrazem elektrickým proudem 1. Nebezpečné živé části nesmějí být za normálního (bezporuchového) provozu přístupné – základní ochrana (ve staré normě ochrana živých částí) 2. Přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné ani za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy (porušení jedné vrstvy izolace) – ochrana při poruše (ve staré normě ochrana neživých částí)

14 Třídy ochran elektrického zařízení Žádné prostředky pro připojení ochranného vodiče – ochrana pouze okolím – nesmí se v ČR používat Prostředky pro připojení ochranného vodiče – spojení s ochranným vodičem Základní + přídavná izolace nebo zesílená izolace – další ochranná opatření nejsou potřebná Napájení ze zdroje malého bezpečného napětí – zdroj SELV

15 ČSN 33 2000-4-41 edice 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem platnost od 1. 2. 2009 * normální podmínky – základní ochrana * (ochrana před dotykem živých částí)

16 Přehled a význam ochran Prostředky základní ochrany *základní izolace * přepážky a kryty * zábrany - pouze pro osoby poučené * ochrana polohou (umístěním mimo dosah) *omezení napětí - malé bezpečné napětí *omezení ustáleného dotykového proudu a náboje *Nebezpečné živé části nesmí být přístupné dotyku *Musí být účinné po celou dobu životnosti instalace *Musí se brát v úvahu vnější vlivy v místě instalace – klimatické podmínky, přítomnost vody, mechanické namáhání, …

17 Základní izolace Princip a podmínky ochrany *brání dotyku nebezpečných živých částí *musí splňovat předepsané požadavky a musí být pravidelně kontrolována (revize) *barvy, nátěry, laky se za přiměřenou základní ochranu nepovažují *základní izolaci lze odstranit pouze jejím zničením

18 Přepážky a kryty Princip ochrany Ochrana musí bránit přístupu k nebezpečným živým částem a musí mít dostatečnou pevnost a stabilitu. Přepážky nebo kryty lze odstranit *použitím klíče nebo nástroje *po odpojení napájení živých částí Minimální krytí IP 4x (jemný nástroj) IP 2x (dotyk prstem)

19 Ochrana polohou (umístěním mimo dosah) Princip ochrany Umístění živých částí tak, aby při normálním činnosti nemohlo dojít k nahodilému dotyku vodivých částí, mezi nimiž se může objevit nebezpečné napětí. Pro vyšší napětí je třeba uvažovat i nebezpečí přeskoku. Základní vzdálenost se bere 2,5 metru pro osoby poučené a 5 metrů pro laiky. Realizace závisí *velikosti napětí živých částí * místě ochrany (vnitřní a venkovní prostory) * uspořádání stanoviště * místních podmínkách (silnice, hřiště, …) * přístupu osob (laik, poučená osoba)

20 ČSN 33 2000-4-41 edice 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem platnost od 1. 2. 2009 Podmínky jedné poruchy – ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí)

21 Úvodní část Ochrana působí, jestliže je základní ochrana narušena a přesto nesmí dojít k úrazu elektrickým proudem. *například při normálním, bezporuchovém provozu na vodivé kostře spotřebiče není napětí. *při poškození základní izolace se na povrchu zařízení může objevit napětí, což se ale nemusí projevit na chodu. *přestože může zařízení normálně pracovat, stává se životu nebezpečné. V ČR je ročně registrováno několik smrtelných úrazů elektrickým proudem, které jsou zaviněny průrazem na kostru a nedostatečnou ochranou. Důvodem je většinou neodborný zásah uživatele.

22 Automatické odpojení od zdroje Automatické odpojení od zdroje je tvořeno: základní ochrannou(výběr ze čtyř možností) -základní izolací -přepážkami -kryty -zábranou nebo polohou aochrannou při poruše, která je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením při poruše. Kde je to předepsáno, musí být použít proudový chránič s vypínacím proudem maximálně 30 mA. Je to komplexní ochrana a cílem je automatické vypnutí části instalace od zdroje, jakmile poruchový proud přesáhne určitou mez

23 Způsoby samočinného odpojení 1.Přístroje, které vypínají v závislosti na velikosti nadproudu. a) pojistky b) jističe 2.Přístroje, které vypínají při překročení velmi malého proudu, který je dán jejich citlivostí a) proudový chránič

24 Síť TN-S zapojení obvodů L1L1 N L3L3 L2L2 PE zásuvka zástrčka pro spotřebič 1. třídy spotřebič 1. třídy 3 fázový motor

25 Síť TN-C zapojení obvodů L1L1 PEN L3L3 L2L2 zásuvka zástrčka pro spotřebič 1. třídy spotřebič 1. třídy 3 fázový motor

26 Podmínky pro ochranu v sítích TN (výběr) … 1.Vodiče PEN a PE se nesmějí jistit. 2.Při vypínání se vodiče PEN a PE musí rozpojovat jako poslední a spínat jako první. 3.U zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřesahuje 20 A a které jsou užívány laiky, musí být provedena doplňková ochrana citlivými chrániči I   30mA (? výjimky – zásuvky pro počítače, ledničky, mrazničky)

27 Ochrana elektrickým oddělením Ochranné opatření, které zahrnuje: základní ochranu-základní izolace mezi nebezpečnými živými částmi a neživými částmi aochranu při poruše-jednoduché oddělení napájecího obvodu od ostatních obvodů a od země (pro jeden spotřebič) Zdroj pro ochranu elektrickým oddělení - oddělovací transformátor Základní podmínka - pouze jeden spotřebič Nová norma rozlišuje : *do obvodu je připojen pouze jeden spotřebič *do obvodu je připojeno více spotřebičů - pro školy nevhodné

28 Ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací Ochranné opatření, které zahrnuje dvě možnosti: 1.základní ochranuzákladní izolace nebezpečných živých částí aochranu při porušepřídavná izolace napájecího obvodu od ostatních obvodů a od země 2. sloučení základní ochrany a ochrany při poruše zesílená izolace mezi nebezpečnými živými částmi a přístupnými částmi (vodivé x izolační).

29 Ochrana malým bezpečným napětím – SELV * Jedná se o nejdokonalejší ochranu před nebezpečným dotykem (SELV). *Ochrana se používá hlavně u elektrických zařízeních ve zvlášť nebezpečných prostorách, u elektrických hraček a ve zdravotnictví. *Velikost napětí je dána použitím elektrického zařízení a pohybuje se v rozsahu od řádově desetin voltu v některých zdravotnických zařízení do 25 V, u běžného elektrického zařízení v normálních prostorách Další možné zdroje malého napětí: - obvody PELV - zdroj malého bezpečného napětí, uzemněná soustava - obvody FELV - pouze zdroj malého napětí

30 Obvody SELV Zdroje napětí: 1.elektrochemický zdroj 2.generátor poháněný neelektrickým zařízením 3.bezpečností oddělovací transformátor 4.generátor poháněny elektrickým zařízením 5.elektronický zdroj Zásuvky (zástrčky) obvodů SELV Zásuvky (zástrčky) obvodů SELV musí být nezáměnné a zásuvky nesmějí mít kontakt pro ochranný vodič.

31 Závěrečný přehled Pořadí ochran neživých částí, kterých se musíme dotýkat, podle účinnosti 1.ochrana malým bezpečným napětí SELV (PELV) 2.ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací – nechrání při mechanickém poškození a v mokru 3.ochrana elektrickým oddělením – optimální pouze pro jeden spotřebič 4.ochrana samočinným odpojením s použitím doplňkové ochrany proudovým chráničem

32 Zdroj: ČSN 33 2000-4-41 edice 2 Michal KřížPříručka pro zkoušky elektrotechniků Václav HonysOchrana před úrazem elekřinou PŠISStručný výtah z normy ČSN 33 2000-4-41 edice 2 Materiál je určen pouze pro studijní účely


Stáhnout ppt "ČSN 33 2000-4-41 edice 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem platnost od 1. 2. 2009 * všeobecná část *"

Podobné prezentace


Reklamy Google