Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_20.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_20."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_20 Závazky z odvážných smluv, pojištění Téma sady:Člověk a právo Obor, ročník:Obchodní akademie, 2. ročník, Ekonomické lyceum, 3. ročník Datum vytvoření:prosinec 2013 Anotace: Pojistná smlouva, pojistné, pojistná událost, pojistné plnění, přerušení pojištění, zánik pojištění. Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 Pojištění Proč se pojišťujeme? Víte, jaké pojištění máte uzavřené ve vaší domácnosti? Uvádějte příklady dobrovolného pojištění a příklady povinného pojištění? Víte, proč se pojistná smlouva označuje za smlouvu odvážnou v občanském zákoníku? Mezi kým se uzavírá pojistná smlouva? K čemu se zavazují smluvní strany?

3 Pojistná smlouva Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. Písemná forma, (je-li smlouva na dobu delší 1 roku). Předmětem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události – pojistný zájem: na životě a zdraví, na vlastním majetku.

4 Základní pojmy, subjekty 1. S kým uzavírá pojistitel pojistnou smlouvu? 2. Komu vznikne v důsledku pojistné události právo na pojistné plnění? 3. Musí být vždy stejná osoba, která uzavřela smlouvu také osobou, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost se pojištění vztahuje? 4. Jaký doklad obdržíme po uzavření pojistné smlouvy? Odpovědi na otázky: č. 1 pojistník (§ 2758), č. 2 oprávněná osoba (§ 2770), č. 3 ne, pojištěný (§ 2766 - § 2767), pojistka (§ 2775)

5 Pojistné Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění. Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala; (jednorázové pojištění celé). Není-li doba vzniku práva pojistitele na pojistné ujednána, vzniká takové právo pojistiteli dnem uzavření smlouvy. Jednorázové pojistné je splatné dnem počátku pojištění. Je-li ujednáno běžné pojistné, je splatné prvního dne pojistného období; není-li ujednáno pojistné období, považuje se za ujednané pojistné období roční.

6 Změny pojistného Podle sjednaných podmínek ve smlouvě. Pouze dohodou, nejsou-li ve smlouvě ujednány podmínky… Z důvodu změn podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného. Upraví-li pojistitel výši pojistného, sdělí ji pojistníkovi dva měsíce přede dnem splatnosti pojistného za pojistné období… Nesouhlas se změnou může pojistník projevit do jednoho měsíce ode dne, kdy se o ní dozvěděl; v tom případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období…

7 Povinnost informovat Pojistník Pojištěný Pravdivě a úplně Nesmí zatajit nic podstatného Pojistitel zodpoví dotazy pravdivě a úplně Zvýšení pojistného nebezpečí oznámí bez zbytečného odkladu pojistníkovi.

8 Šetření pojistné události Oprávněná osoba (pojistník, pojištěný) oznamuje bez zbytečného odkladu pojistnou událost, podává pravdivé vysvětlení o rozsahu následků, informuje o právech třetích osob, předkládá potřebné doklady. Pojistitel zahájí šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu jeho povinnosti plnit, šetření skončí sdělením jeho výsledků, na žádost zdůvodní výši pojistného plnění (popř. zamítnutí).

9 Pojistné plnění Splatnost pojistného plnění dohodou, do 15 dnů ode dne skončení šetření, do 3 měsíců ode dne oznámení, záloha – nelze-li ukončit šetření. Lze snížit v důsledku porušení povinnosti pojistníka, pojištěného úměrně dle zavinění.

10 Přerušení pojištění nebylo-li pojistné zaplaceno; doba přerušení počne uplynutím dvou měsíců ode dne splatnosti pojistného až do jeho zaplacení. Během pojistné doby netrvá za přerušení povinnost platit pojistné, nevzniká právo na plnění z událostí. Doba přerušení pojištění se započítává do pojistné doby, jen je- li to výslovně ujednáno.

11 Zánik pojištění Dohodou (způsob vyrovnání) Uplynutím pojistné doby Uplynutím sjednané doby nezanikne, pokud 6 týdnů před uplynutím poj. doby nesdělí, že není zájem na dalším trvání pojištění (dohodou) Marným uplynutím lhůty (nejméně 1 měsíc) v upomínce o zaplacení pojistného a poučení o možnosti zániku Výpovědí Odstoupením

12 Výpověď Pojistitel nebo pojistník a) s osmidenní výp. dobou do 2 měs. ode dne uzavření smlouvy b) s měsíční výp. dobou do 3 měs. ode dne oznámení vzniku pojistné události Vyhledejte v zákoně, v kterých případech a do kdy může pojistník vypovědět smlouvu s osmidenní výpovědní dobou. a)do 2 měsíců b)do 1 měsíce (§ 2806)

13 Prameny a literatura Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jana Kadlecová Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_CLOVEK_A_PRAVO_20."

Podobné prezentace


Reklamy Google