Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Seminář pro příjemce OPVK Finanční část 1. výzva 3.2 15. března 2010Ústí nad Labem TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Seminář pro příjemce OPVK Finanční část 1. výzva 3.2 15. března 2010Ústí nad Labem TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM."— Transkript prezentace:

1 1 Seminář pro příjemce OPVK Finanční část 1. výzva 3.2 15. března 2010Ústí nad Labem TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2 2 OBSAH: A)Nepřímé náklady (3 – 9) B)Žádost o platbu – Benefit (10 – 14) C)Monitorovací zpráva a přílohy – pokyny pro zpracování a nejčastější chyby (15 – 31) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

3 3 Část A Nepřímé náklady (snímky 3 - 9) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

4 4 Nepřímé náklady – NN 1. Nepřímé náklady Nepřímé náklady projektu jsou náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou daného projektu na odměňování pracovníků.  NN zahrnují zejména náklady: - spojené s administrací projektu, - související s prací s cílovou skupinou (vykonávány v rámci běžných činností organizace příjemce nebo partnera a nelze je jednoznačně přiřadit k aktivitám projektu) Přímé náklady Přímé náklady projektu jsou náklady, které jsou přímo přiřaditelné k určité aktivitě projektu. Není možné je zařadit mezi nepřímé náklady. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

5 5 Nepřímé náklady – NN 2. Některá pravidla uplatňující se pro nepřímé náklady:  NN se neprokazují jednotlivými účetními doklady.  Výše NN je dána procentem vzhledem k prokázaným způsobilým přímým nákladům projektu bez křížového financování.  V případě nevyčerpání přímých nákladů plánovaných ze schváleného rozpočtu projektu nebo budou-li v průběhu realizace projektu některé přímé náklady vyhodnocené jako nezpůsobilé, budou tomu úměrně kráceny i NN.  Procento NN stanovené v právním aktu zůstává stejné, bez ohledu na skutečnou výši způsobilých přímých výdajů.  V případě přesunu z/do křížového financování v průběhu realizace projektu se změní základna pro výpočet nároku na částku připadající na NN, a tím i absolutní výše NN, na které má příjemce nárok. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

6 6 Nepřímé náklady – NN 3. Některá pravidla uplatňující se pro nepřímé náklady:  ! Příjemce má však nárok maximálně na vyplacení částky dotace schválené v právním aktu, tato částka nemůže být překročena.  NN je nutné evidovat v analytické účetní evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu.  Tato povinnost je v případě NN považována za splněnou, že je analyticky nebo jinak odděleně zaevidováno obdržení prostředků na úhradu NN na účet příjemce.  Pravidly NN nejsou dotčeny účetní postupy organizace  Příjemce může zálohovou platbu čerpat v průběhu realizace projektu libovolným způsobem, nesmí ale ohrozit plynulost financování.  Příjemce nesmí vyčerpat celou zálohovou platbu pouze na nepřímé náklady.  Čerpání NN by mělo odpovídat % stanovenému v právním aktu. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

7 7 Nepřímé náklady – NN 4. Doporučený postup pro čerpání nepřímých nákladů:  Příjemce si vždy po obdržení zálohové platby stáhne částku připadající na NN v příslušné zaslané záloze (vypočítanou dle % NN ve vztahu k přímým nákladů bez křížového financování stanovených v právním aktu) na provozní účet organizace.  ! Konečná výše NN musí na konci projektu procentuálně odpovídat skutečně vyčerpaným a prokázaným způsobilým přímým výdajům projektu.  Příjemci se doporučuje průběžně sledovat vývoj čerpání nepřímých nákladů ve vztahu k částce přímých nákladů (bez křížového financování), která byla v předložených žádostech o platbu odsouhlasena poskytovatelem jako vyčerpané způsobilé výdaje projektu.  Pro usnadnění kontrol na místě se doporučuje příjemcům zřídit pro přímé a nepřímé náklady zvláštní účetní střediska. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

8 8 Příklady nepřímých nákladů I.  Náklady na odměňování pracovníků, kteří vykonávají aktivity vedení účetnictví včetně vedení mezd pracovníků, rozpočtu, personalistika, vedení účetnictví včetně vedení mezd pracovníků, rozpočtu, personalistika, zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ostrahy, zajištění školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ostrahy, úklidu a čištění, opravy a údržby zařízení, vybavení a využívaných nemovitostí, úklidu a čištění, opravy a údržby zařízení, vybavení a využívaných nemovitostí, zajištění publicity (inzerce, výroba propagačních předmětů, letáků, pronájem prostor pro tiskovou konferenci a občerstvení na tiskové konference), zajištění publicity (inzerce, výroba propagačních předmětů, letáků, pronájem prostor pro tiskovou konferenci a občerstvení na tiskové konference), správa počítačových sítí a internetových stránek vč. jejich aktualizace, správa počítačových sítí a internetových stránek vč. jejich aktualizace, tisk pro administrativu projektu a pro publicitu, kopírování tisk pro administrativu projektu a pro publicitu, kopírování  Cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami realiz. týmu  Náklady na provoz vozidla  Nájem kanceláře a dalších prostor využívaných k administraci projektu ! pronájem učebny pro práci s cílovou skupinu patří mezi přímé náklady ! pronájem učebny pro práci s cílovou skupinu patří mezi přímé náklady  Spotřeba vody, paliv, energie výdaje na vodné a stočné, elektrickou energii, plyn, teplo výdaje na vodné a stočné, elektrickou energii, plyn, teplo  Odpisy budov, vybavení  Náklady na nájem či operativní leasing  Náklady na čistící prostředky, nástroje a přístroje TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

9 9  Náklady na nákup papírů, materiálů na laminování, psacích potřeb, kancelářských sponek, šanonů, nosičů dat.  Náklady na spotřební a kancelářský materiál určený pro administraci projektu.  Náklady na pořízení zásob či materiálu pro zajištění občerstvení pracovníků projektu nebo cílové skupiny.  Poplatky za internetové a telefonické připojení, fax, poštovné, dopravné, balné.  Bankovní poplatky včetně za mezinárodní finanční transakce. např. při ověřování dokumentů.  Notářské a správní poplatky - např. při ověřování dokumentů.  Náklady na daňové a právní poradenství a konzultace.  Náklady na realizaci výběrových řízení nezbytných pro projekt inzerce, poradenství, atd. inzerce, poradenství, atd.  Pojištění majetku využívaného k realizaci projektu. Podrobná specifikace nepřímých nákladů je uvedena v Příručce pro příjemce na webové stránce KÚ Ústeckého kraje: http://www.kr-ustecky.cz/opvk.asp v Hlavním menu „Příručky“ a „Příručka pro příjemce OPVK“ s účinností od 30. 10. 2009 http://www.kr-ustecky.cz/opvk.asp TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příklady nepřímých nákladů II.

10 10 Část B Žádost o platbu – Benefit (snímky 10 - 14) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

11 11  typ žádosti – ex-ante,  pořadí finančního plánu (ŽoP č.1= fin. plán 2; ŽoP č.2 = fin. plán 3 atd.),  nahrát povinné přílohy: MZ, 2, 5, 8, 9, 13, 14,  lze zahrnout pouze výdaje za dané monitorovací období,  vždy rozdělovat prostředky na investice a neinvestice,  dokládá se v listinné podobě podepsaná,  pro provedení oprav musí poskytovatel vrátit k dopracování – následně příjemce provede storno finalizace, pak je možné upravit a znovu finalizovat. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Benefit – žádost o platbu

12 12 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V jaké struktuře žádáte proplatit další žádost o platbu, a to ve výši celkového výdaje daného monitorovaného období. Zde se uvede v jakém členění žádáte proplatit tuto žádost o platbu. Kolonky v levém sloupci = kolonkám v pravém sloupci. Zde se vyplní částka ze soupisky účetních dokladů z řádku „Požadováno na přímé a nepřímé náklady celkem“

13 13 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vyúčtovaná výše investičních a neinvestičních prostředků (výdajů) v daném monitorovaném období tj. „první dva řádky“ a za celou dobu projektu tj. „druhý a čtvrtý řádek“. Údaje jsou obsaženy v příloze „přehled čerpání způsobilých výdajů projektu“. Celkové způsobilé výdaje členěné na investiční a neinvestiční výdaje vyúčtované v rámci aktuální žádosti o platbu. Vyúčtovaná výše KF daného monit. období v členění na investice a neinvestice. Celkové způsobilé výdaje z dotace členěné na investiční a neinvestiční způsobilé výdaje vyúčtované v rámci aktuální žádosti o platbu. Celková vyúčtovaná výše KF v členění na investiční a neinvestiční prostředky Nevyplňujte! Zde se vyplní částka ze soupisky účetních dokladů z řádku „% nepřímých nákladů“

14 14 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Způsob vyplnění - příklad 11 426,98 Zde se vyplní částka ze soupisky účetních dokladů z řádku „% nepřímých nákladů“ Zde se vyplní částka ze soupisky účetních dokladů z řádku „Požadováno na přímé a nepřímé náklady celkem“

15 15 Část C Monitorovací zpráva a přílohy - pokyny pro zpracování a nejčastější chyby (snímky 15 - 31) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

16 16 Monitorovací zpráva Typy MZ:  průběžnámimořádnázávěrečná Části MZ: A.Věcná část MZC. Čestné prohlášení příjemce B.Finanční část MZ (body 12,14 a 15)D. Přílohy monitorovací zprávy Způsob doložení: 1) v listinné podobě 2) elektronicky v benefitu 7+ Příklad:Projekt začíná 1. 3. 2010. 1 MZ je za období od 1. 3. 2010 do 31. 5. 2010 a předkládá/zasílá se zprostředkujícímu subjektu nejpozději do 30. 6. 2010. Pozn.: po opravách MZ (dle připomínek poskytovatele) je nutné doložit opravy písemně podepsané + elektronicky (e-mail) a hlavně nezapomenout opravit (popř. vyměnit) U SEBE!! poskytovatel nemůže ŽoP navyšovat, může pouze krátit (příjemce musí obdržet informaci o tom, kde bylo kráceno = nutnost pro vykazování v dalších MZ tj. „prokázané výdaje“) V části C. „Čestné prohlášení příjemce“ je nutné zvolit mezi body 14 a 15. Neplatný bod zcela odstranit nebo přeškrtnou. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

17 17 Přílohy Monitorovací zprávy 1)Monitorovací indikátory 2)Přehled uzavřených výběrových řízení (dokládejte kumulativně za celou dobu trvání projektu) 3)A) Přehled čerpání veřejných podpor dle blokových výjimek B) Přehled čerpaných veřejných podpor dle minimis 4) Žádost o platbu (zkratka „ŽoP“) 5) Soupiska účetních dokladů 6) Kopie účetních dokladů 7) Výpis z účtu projektu 8) Přehled čerpání způsobilých výdajů 9) Přepracovaný rozpočet projektu verze 3 v 1 (dokládá se vždy při každé nepodstatné změně v projektu) 10)Přepracovaný harmonogram projektu 11)Podpisové vzory (pouze k první průběžné monitorovací zprávě a při každé změně) 12)Pracovní výkazy 13) Mzdové náklady (dříve rozpis mzdových nákladů) 14) Cestovní náklady (služební cesty zahraniční) 15)Odpisy 16)Požadavek na strukturu zaslané platby (nepožadujeme) 17)Žádost o schválení podstatných změn GP OP VK 18)Sestava z účetního programu 19)Přehled čerpání mzdových nákladů 20)Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou MZ) 21)Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou MZ) Pozn.:  Výpis z hlavní knihy nebo účetního deníku (tzn. sestava z účetnictví – v každé MZ i za partnery s finanční účastí) s podpisem odpovědné osoby a razítkem organizace!!!! TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

18 18 Příloha č. 2 Přehled uzav. výb. řízení TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

19 19 Příloha č. 5 Soupiska účet. dokladů TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tato částka se vloží do pole „Předpokládané celkové výdaje“ v ŽoP v Benefitu. Tato částka se zanese do pole „Nepřímé náklady stanovené paušální sazbou“ v části „Specifické výdaje“ ŽoP v Benefitu

20 20 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Soupiska účet. dokladů - pokyny  obsahuje všechny účetní doklady, které nárokujete k proplacení v dané MZ  je nutné doložit i verzi včetně partnerů tj. soupisku celkem  člení se dle jednotlivých položek (kapitol) rozpočtu. Dále členit na příjemce a partnery zvlášť  datum uskutečnění výdaje (uvádějte datum úhrady z projektového účtu nebo samostatné pokladny projektu)  na soupisku uvádějte přesná čísla dokladů z účetnictví příjemce a partnerů Do soupisky zahrnout nelze: příjmy projektu/kladné úroky dosud neuhrazené výdaje výdaje prvotně uhrazené z účtu organizace, dosud nerefundované z účtu projektu.

21 21 Příloha č. 8 Přehled čerp. zp. výdajů TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

22 22 Příloha č. 8 Přehled čerp. zp. výdajů TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

23 23 Přehled čerpání zp. výdajů - pokyny  pouze konkrétní výdaje ne hodnoty ŽoP (ŽoP = výdaje – příjmy)  data do tabulky zadávejte s přesností na haléře (2 desetinná místa)  formulář je nutné upravit v členění dle smlouvy  při přepracovávání rozpočtu v dané MZ je potřeba aktualizovat rozpočet i v přehledu čerpání Nejčastější chyby ve formuláři: není rozpracován do úrovně položek/podpoložek došlo k přečerpání položky sloupec Platný rozpočet není upraven dle dodatku/přepracovaného rozpočtu projektu nevyplněn sloupec Pořadová čísla účetních dokladů dle Soupisky účetních dokladů v posledním sloupci přílohy zaokrouhlení částek – nezobrazení desetinných míst. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

24 24 Příloha č. 9 Přepracovaný rozp. 3v1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

25 25 Příloha č. 9 Přepracovaný rozp. 3v1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

26 26 Přepracovaný rozpočet 3v1 - pokyny  sloupec Schválený rozpočet – uvádí se přesně rozpočtové položky a částky dle rozpočetu projektu, který je součástí uzavřené Smlouvy o realizaci projektu, popř. dodatku ke Smlouvě o realizaci projektu  nemazat přednastavené vzorce ve formuláři tabulky  V případě nepodstatných změn rozpočtu projektu nesmí být „Přesun prostředků z kapitoly v %“ vyšší než 15% Nejčastější chyby ve formuláři: není předložen a v MO vznikly nepodstatné změny rozpočtu není rozpracován do úrovně položek/podpoložek TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

27 27 Příloha č. 13 Rozpis mzd. výd. real. týmu TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

28 28 Příloha č. 19 Přehled čerp. mzd. nákladů TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Vyplňujte hrubou mzdu (bez odvodů zaměstnavatele) v součtu za celou dobu monitorovaného období Kumulativní součet za jednotlivé monitorovací zprávy

29 29 Dokladování způsobilých výdajů mzdové výd. realizačního týmu  Pracovními smlouvami v monitorovací zprávě projektu, ve které budou odpovídající osobní výdaje daného pracovníka poprvé uplatňovány  Výplatní listinou nebo výplatní páskou zapojených pracovníků  Výpisem z projektového účtu/z provozního účtu organizace, ve kterém jsou identifikovány převody výplat jednotlivým pracovníkům a převody zákonných odvodů a daní  Pracovními výkazy za jednotlivé pracovníky  Rozpisem mzdových nákladů pracovníků projektu  nemazat přednastavené vzorce ve formuláři tabulky TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

30 30 Příloha č. 14 Rozpis cest. náhrad TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

31 31 Ostatní pokyny k vybraným přílohám Kopie účetních dokladů - k MZ pouze kopie dokladů s částkou přesahující 5 000,- Kč:  doklady do 5 000,- Kč jsou uvedeny na soupisce účetních dokladů (při kontrole žádosti o platbu mohou být vyžádány kopie těchto dokladů k provedení namátkové kontroly)  pokud je z projektu nárokována pouze část celkové hodnoty účetního dokladu, je rozhodující výše této nárokované částky  u hotovostních výdajů se účetními doklady myslí výdajové pokladní doklady včetně prvotních dokladů (např. paragon) – kopie prvotních dokladů s částkou do 5 000,- Kč nemusí být přikládány k monitorovací zprávě Výpis z účtu projektu  nezapomenout doložit interní účetní doklady při souhrnných refundacích.  V případě, že příjemce použil k úhradě způsobilých výdajů jiný než projektový účet, je nutné doložit i kopii výpisu z tohoto účtu (např. pro úhradu odvodů zdravotního a sociálního pojištění hrazených zaměstnavatelem za zaměstnance pracující jak na projektu, tak na jiných aktivitách organizace) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

32 32 Pokyny pro zpracování MZ  MZ zahrnuje pouze výdaje za monitorovací období  používejte formuláře ZS ÚK (jsou vystavené na našem webu)  do dané MZ požadujeme pouze doklady vztahující se k prokazovaným výdajům (např. pracovní výkazy za prokazované monit.období v případě, že mzdy budou uhrazeny až v následujícím monit. období - není nutné dokládat)  na naše připomínky očekáváme reakci (doporučujeme vyjádřit se ke každému bodu) – postačí e-mail  kopii MZ zakládejte do pákových pořadačů – ne eurodesky a ne kroužková vazba  při odeslání MZ uvést na obálku „Neotvírat monitorovací zpráva“ adresa: Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Oddělení grantů EU pro vzdělávání, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a nezapomenout napsat na obálku odesílatele (název organizace realizující daný projekt)  popište kopii výpisu z projektového účtu (např. pořadové číslo dle soupisky)  mzdy doporučujeme refundovat (Pozn.: Úhradu mzdových nákladů přímo z projektového účtu nedoporučujeme.) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

33 33 Okruhy nejčastějších chyb a doporučení pro zpracování MZ  nepodstatné změny rozpočtu – nutno popsat a zdůvodnit v textu MZ a doložit předpracovaný rozpočet projektu  rozpočet partnera - nelze čerpat z položky, kterou partner ve svém rozpočtu nemá  sledovat překročení limitů kapitol  smlouvy o dílo, kupní smlouvy – stanovení jednotek a jednotkových cen (neuvádět pouze celkovou hodnotu zakázky). Pozor na stanovení platebních podmínek (finanční plnění, záloha)  smlouvy o partnerství – nutno upravit finanční toky (výše záloh musí být stanovena ve smlouvě)  předávací protokoly k fakturám za služby – nutnost doložit!  pozor na nákupy drobného hmotného majetku (do 40 tis. Kč je to včetně DPH, pozor na soubor majetku…)  do žádosti o platbu lze zahrnout pouze výdaje uhrazené z projektového účtu v daném monitorovacím období!! (nelze žádat o vyšší částku…) TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

34 34 Okruhy nejčastějších chyb a doporučení pro zpracování MZ  opravy monitorovací zprávy – smyslem je eliminovat chyby pro další kontroly projektu. Neopravujete jen proto, abychom my proplatili…ale hlavně jde o správnost dokladů u vás.  refundace (např. měsíční mzdy) musí být vždy doložena účetním dokladem (interní nebo jiný) ve výši refundované částky  na soupisce účetních dokladů pozor na sloupec „částka uvedená na dokladu“ jedná se o celkovou výši daného účetního dokladu, který může být rozpočtově zahrnut do několika položek rozpočtu nebo můžete nárokovat k proplacení pouze část  ve schválených rozpočtech jsou často chyby, a proto se nelze spolehnout, že čerpání z dané položky schváleného rozpočtu je správně – nutno postupovat dle příručky pro příjemce  razítko projektu musí být nově nejen na faktuře, ale i na každém originálu účetního dokladu (např. k faktuře košilka, výdajový pokladní doklad a interní doklad)  pozor na soulad vykázaných odpracovaných hodin na výplatní pásce, výkazu práce a rozpisu mzdových nákladů TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

35 35 Děkuji za pozornost s přáním hezkého dne Jiří Novotný E-mail: Novotny.j@kr-ustecky.czNovotny.j@kr-ustecky.cz Tel.: +420/ 475 657 586, 733 785 083 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ


Stáhnout ppt "1 Seminář pro příjemce OPVK Finanční část 1. výzva 3.2 15. března 2010Ústí nad Labem TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM."

Podobné prezentace


Reklamy Google