Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vendula Hanzalová Hodnocení žádostí o grantový projekt v rámci 2. výzvy globálního grantu kraje Vysočina v prioritní ose 3 OP VK, nejčastější chyby předkladatelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vendula Hanzalová Hodnocení žádostí o grantový projekt v rámci 2. výzvy globálního grantu kraje Vysočina v prioritní ose 3 OP VK, nejčastější chyby předkladatelů."— Transkript prezentace:

1 Vendula Hanzalová Hodnocení žádostí o grantový projekt v rámci 2. výzvy globálního grantu kraje Vysočina v prioritní ose 3 OP VK, nejčastější chyby předkladatelů grantových projektů do globálního grantu v prioritní ose 3 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ORR, Krajský úřad kraje Vysočina

2 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Fáze hodnocení a výběru žádostí o GP Formální hodnocení ano/ne Hodnocení přijatelnosti oprava formálních náležitostí ano ne vyloučení žádosti Věcné hodnocení méně než 65 bodů vyloučení žádosti 65 bodů a více Výběrová komise ne vyloučení žádosti ano ano zásobník projektů Zastupitelstvo kraje Vysočina

3 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Formální hodnocení Kritérium č. 1 Žádost byla finalizována v elektronické podobě v aplikaci Benefit7 Je nutné, aby listinná verze žádosti:  byla finalizována v IS Benefit7 (nikoliv pracovní verze) – www.eu-zadost.cz  unikátní klíč uvedený v listinné verzi Žádosti odpovídal poslední finalizaci v IS Benefit7  v případě, že přenos dat z aplikace Benefit7 do systému Monit7+ nebude možný, tzn. dojde ke změně unikátního klíče ze strany žadatele po odevzdání listinné verze žádosti, žádost bude z dalšího hodnocení vyřazena (žádost je odevzdána na ZS a finalizace žádosti poté žadatelem zrušena)

4 Vendula Hanzalová 7. června 2010

5 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Formální hodnocení Kritérium č. 2 Žádost byla dodána 1x v elektronické podobě na nosiči chráněném proti přepisu (na CD-R) ve formátu *pdf (tak, jak se žádost vygeneruje z Benefitu, není potřeba scan v pdf. podepsané a orazítkované žádosti) Kritérium č. 3 Žádost byla dodána 1x v listinné podobě (originále) a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci Upozornění:  ŽÁDOST: - nutné pevně svázat do 1 svazku tak, jak je vygenerovaná pro tisk z IS Benefit7 (POZOR: v žádosti v části XVI Čestné prohlášení nesmí chybět razítko a podpisy oprávněných osob, jak žadatele, tak partnerů projektu – viz kritérium č. 7) - pevné svázání – levý horní roh, přelepka, podpis a razítko na 1. i poslední straně žádosti - směr přelepení páskou tak, aby bylo možno svazkem volně listovat

6 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Formální hodnocení Kritérium č. 4 Všechny relevantní povinné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě, i nepovinné přílohy, byly dodány 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf na nosiči CD-R. Správně:

7 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Formální hodnocení Kritérium č. 5 Všechny relevantní povinné přílohy, které byly specifikovány ve výzvě, i nepovinné přílohy, byly dodány 1 x v listinné podobě (originále) a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Upozornění:  je nutné dodržet „shodnost“ dokumentů předložených v listinné podobě s elektronickou podobou dokumentů (nejlépe: přílohy s krycími listy na CD-R, přílohy s krycími listy v aplikaci Benefit, přílohy v krycími listy v listinné podobě, tj. svazku příloh)  doplnit všechny údaje v přílohách (název projektu, název žadatele + podpis oprávněné osoby + razítko)  i v případě, že má např. příloha více stran - bude v elektronické podobě figurovat pouze 1 soubor (tzn., že je potřeba jednotlivé strany skenovat za sebou do jednoho souboru)

8 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Formální hodnocení PŘÍLOHY: - povinné i nepovinné přílohy je nutné pevně svázat do 1 svazku v pořadí stanoveném výzvou (svazek příloh bude mít 1. list s tzv. seznamem příloh). Svazek příloh bude opatřen přelepkou na 1. a poslední straně svazku příloh (přes přelepku razítko a podpis statutárního zástupce žadatele) - každá příloha bude mít krycí list, krycí list se započítává do počtu listů jednotlivých příloh (počítají se listy, ne stránky). - Krycí list přílohy je označen názvem přílohy a jejím číslem (v pořadí dle výzvy)

9 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Přílohy žádosti Žadatel nemá partnera projektu: Dle výzvy je třeba doložit tyto přílohy (výčet není úplný dle výzvy): Příloha č.1 – Doklad o právní subjektivitě Příloha č. 2 Prohlášení o partnerství Příloha č. 3 Čestné prohlášení o nesouběžném čerpání finančních prostředků Žadatel bez partnera doloží: - přílohu č. 1: např. výpis z obchodního rejstříku má 2 listy + krycí list má 1 list - přílohu č. 2: Prohlášení o partnerství (doložit pouze krycí list o počtu 1 list, nedokládat prázdný formulář Prohlášení o partnerství ) - přílohu č. 3: Čestné prohlášení má 1 list + krycí list má 1 list Podoba Seznamu příloh u projektu bez partnera: -Příloha č. 1: Doklad o právní subjektivitě...........................................Počet listů: 3 -Příloha č. 2: Prohlášení o partnerství – nerelevantní.........................Počet listů: 1 -Příloha č. 3: Čestné prohlášení............................................................Počet listů: 2

10 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Formální hodnocení Kritérium č. 6 Počet listů dodaných příloh odpovídá počtu uvedenému na Seznamu příloh v žádosti Seznam příloh: Doklad o právní subjektivitě Prohlášení o partnerství Čestné prohlášení o nesouběžném čerpání Čestné prohlášení o bezdlužnosti Doklad o zkušenostech žadatele Prohlášení o partnerství 3 škol Doporučení projektu

11 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Formální hodnocení Kritérium č. 7 Listinná verze žádosti a seznam příloh jsou podepsány statutárním zástupcem/oprávněnou osobou žadatele a orazítkovány a v případě relevantnosti nechybí žádný z podpisů/razítek partnerů v žádosti

12 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Formální hodnocení Nejčastější chyby v předložených žádostech do GG: -Žádost a přílohy nebyly zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci (přelepka, podpis, razítko) -Přílohy netvořily samostatný celek (byly sešité společně se žádostí nebo nebyly sešité vůbec) -Počet listů uvedený v Seznamu příloh neodpovídal skutečnému počtu listů jednotlivých příloh -Na CD-R nebyly uloženy všechny přílohy žádosti, či chyběla samotná žádost -Na CD-R nebyly dodány přílohy žádosti v pdf. -Prohlášení o partnerství nebylo dodáno na formuláři, který byl přílohou výzvy -Žádost nebyla podepsána (statutárním zástupcem/oprávněnou osobou žadatele/partnera) -Seznam příloh nebyl podepsaný statutárním zástupcem žadatele -Povinné přílohy nebyly úplné – především doklad o právní subjektivitě (např. zřizovací listina u škol bez dodatků, příloh) či nebyly úředně ověřené – viz Příručka pro žadatele – kapitola 4

13 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 1 Žadatel splňuje definici pro Příjemce podpory stanovené pro danou výzvu Kritérium je splněno v případě, že žadatele je možné identifikovat jako subjekt, který je vymezen výzvou a současně splňuje podmínky stanovené Příručkou pro žadatele OP VK (Příloha č. 3 PpŽ str. 116), pokud výzva nestanoví jinak. Oprávněným žadatelem může být pouze právnická osoba, která splňuje následující podmínky:  sídlo žadatele je na území České republiky;  žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu a nepůsobí tedy pouze jako prostředník;  typ žadatele je uveden ve výčtu oprávněných předkladatelů ve výzvě;  podnikající subjekt nebo nestátní nezisková organizace, obecně prospěšné společnosti, občanské sdružení, nadace a nadační fondy, církve a náboženské společnosti byly založeny dříve než před dvěma lety od data odevzdání žádosti na ZS (tzn. žadatel musí prokázat minimálně dvouletou historii společnosti) a prokázaly, že mají ve své hlavní nebo vedlejší činnosti zapsáno vzdělávání nebo vědeckou a výzkumnou činnost minimálně dva roky před datem odeslání žádosti na ZS.

14 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Hodnocení přijatelnosti Žadatel nesplní kritérium oprávněnosti v případě, že:  byl prohlášen konkurz na jeho majetek, bylo potvrzeno nucené vyrovnání nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, je proti němu veden výkon rozhodnutí, je v úpadku nebo v likvidaci dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů; je v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; je proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo je v likvidaci;  nesplňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám;  nesplňuje podmínky oprávněných žadatelů stanovené výzvou.

15 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 2 Žadatel má sídlo na území České republiky

16 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 3 Partner projektu splňuje podmínky pro oprávněnost partnera a současně splňuje další podmínky pro partnerství stanovené výzvou Partnerem projektu může být právnická osoba se sídlem na území ČR a musí splňovat stejná kritéria oprávněnosti jako žadatel:  právnická osoba (pozor - mají-li osoby stejné IČ, pak se nejedná o partnerství);  sídlo partnera je na území České republiky;  není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci;  splňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám.

17 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 3 Partnerství nesmí nahrazovat poskytování běžně dostupných služeb na trhu ani dodávku běžného zboží Partnerství nesmí být zneužito k obcházení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (ani k obcházení pravidel pro zadávání veřejných zakázek do 2 mil Kč, které řeší Příručka pro příjemce OP VK – verze č. 3) Partner se musí společně s žadatelem podílet na přípravě, realizaci, koordinaci či administrativním zajištění projektu. Partner by se měl podílet i na „udržitelnosti“ projektu.Partnerství nesmí být založeno pouze na zabezpečení běžné administrace projektu. Příjemce realizuje větší část projektových aktivit (ne naopak) Partnerství: a)s finančním příspěvkem b)bez finančního příspěvku - pokud příjemce uzavře pracovně právní vztah se zaměstnancem partnera na totožnou činnost jakou má partner vymezenou v projektu, nemůže pak stejnou činnost vykazovat v rámci partnerství. Aby partner naplnil úlohu partnera v projektu, musí v rámci partnerství vykazovat jiné další činnosti

18 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 4 Projekt bude mít dopad na území příslušného kraje, v jehož působnosti byl globální grant vyhlášen Kritérium je splněno v případě, že grantový projekt má dopad na území kraje Vysočina, resp.cílovou skupinu kraje v souladu s pravidly stanovenými danou výzvou, minimálně však ze 70 % a více. Žadatel popíše cílovou skupinu i z hlediska její územní příslušnosti (tzn. místo bydliště nebo výkonu zaměstnání/vzdělávání) v rámci části Popis cílové skupiny v projektové přihlášce Benefit7.

19 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 5 Navržené klíčové aktivity projektu jsou v souladu s vyhlášenými podporovanými aktivitami v rámci dané výzvy Kritérium je splněno v případě, že: - všechny navržené klíčové aktivity v projektu jsou v souladu s podporovanými aktivitami, které byly vyhlášeny v rámci dané výzvy - žadatel identifikoval podporované aktivity ve webové žádosti Benefit7 (záložka „Popis projektu“) Za klíčové aktivity projektu se nepovažují aktivity směřující dovnitř projektu, např. řízení projektu, monitoring projektu, povinná publicita projektu. Náklady spojené s těmito projektovými aktivitami jsou vyčísleny v rozpočtu projektu. Tyto aktivity jsou rozpracovány na záložce Popis projektu v poli Vnitřní postupy řízení a organizace, včetně možnosti vyčíslení nákladů na aktivity řízení, monitoring projektu, povinná publicita. Pokud bude klíč. aktivita zaměřena pouze na zajištění běžné adminstrace projektu, řízení, publicitu či nákup vybavení – není aktivita v souladu s vyhlášenou podporovanou aktivitou !

20 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 6 Cílové skupiny projektu jsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami v rámci dané výzvy: - lektoři - pracovníci vzdělávacích institucí - účastníci dalšího vzdělávání V rámci výzvy budou podpořeny pouze projekty zaměřené na cílové skupiny z nichž minimálně 70% musí být z území kraje Vysočina.

21 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 7 Doba trvání projektu je v souladu s délkou trvaní projektu uváděnou ve výzvě Kritérium je splněno v případě, když doba trvání projektu je v souladu s délkou trvání projektu uváděnou ve výzvě - všechny grantové projekty musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2014 (max. 36 měsíců) Termín zahájení realizace projektu předložených v rámci 1. výzvy 3.2: cca leden 2011

22 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 8 Požadovaná výše finanční podpory z OP VK k realizaci projektu je v souladu se stanoveným rozmezím minimální a maximální výše finanční podpory v rámci dané výzvy Minimální částka pro jeden grantový projekt:400 000,- Kč Maximální částka pro jeden grantový projekt:12 000 000,- Kč - jedná se o maximální výši, která je dána součtem přímých nákladů, nepřímých nákladů a křížovým financováním

23 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 9 Podpora z OP VK respektuje finanční limity v rámci dané výzvy Kritérium je splněno v případě, že rozpočet respektuje finanční limity v rámci dané výzvy. Kritérium je splněno i v případě, že:  způsobilé výdaje jsou zařazeny v rámci chybných kapitol rozpočtu, avšak po jejich převodu nedojde k překročení procentuálních limitů jednotlivých kapitol rozpočtu Kritérium není splněno v případě, že:  Rozpočet nerespektuje finanční limity v rámci dané výzvy  Způsobilé výdaje jsou zařazeny v rámci chybných kapitol rozpočtu a jejich převodem se překročí výše limitů jednotlivých kapitol

24 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 10 Podpora z OP VK je plánovaná výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK Kritérium je splněno v případě, že rozpočet je plánován výhradně pro způsobilé výdaje dle pravidel způsobilosti OP VK. Kritérium není splněno v případě, že:  V rozpočtu jsou plánované nezpůsobilé výdaje vzhledem k pravidlům způsobilosti OP VK

25 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 11 Požadovaná veřejná podpora respektuje hranici výše veřejné podpory Kritérium je splněno v případě, že veřejná podpora respektuje hranici a způsob poskytování veřejné podpory vymezené v dané výzvě. V oblasti podpory 3.2 veřejná podpora poskytována v režimu Českého přechodného rámce

26 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Hodnocení přijatelnosti Kritérium č. 12 Požadovaná procentuální výše nepřímých nákladů je v souladu se stanovenou procentuální výší nepřímých nákladů vymezených v rámci dané výzvy (viz 2. výzva oblasti podpory 3.2 – str. 6)

27 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Metodický dopis č. 7.2 Výklad kritérií přijatelnosti grantových a individuálních projektů: -www.vysocina-finance.czwww.vysocina-finance.cz Záložka: Finanční zdroje z EU/OP vzdělávání pro konkurenceschopnost /Příručky a návody/Metodické dopisy - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 Záložka: Pro žadatele a příjemce/Metodické dopisy OP VK

28 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Věcné hodnocení Individuální hodnotitelé  Centrální databáze hodnotitelů OP VK Hodnotící tabulky  Obecná kritéria – celkem 85 bodů  Specifická kritéria – celkem 15 bodů Bodová hranice  min. 65 bodů – projekt schválen  Každý projekt je hodnocen 2 hodnotiteli, v případě, že bodový rozdíl hodnocení obou hodnotitelů je více jak 20 bodů, postupuje projekt k hodnocení 3. hodnotiteli Věcné hodnocení popsáno v kapitole 5.1.3 Příručky pro žadatele (verze č. 3), dále v Příručce pro hodnotitele IP a GP – platné od 30. 10. 2009

29 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Věcné hodnocení – obecná kritéria 1.Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu – max. 18 bodů 1.1 Zdůvodnění záměru a jeho vazba na danou oblast podpory (10 b.)  analýza poptávky  vazba na prioritní osu 3 a příslušnou oblast podpory 1.2 Potřebnost a očekávaný přínos projektu pro cílovou skupinu (8 b.)  počáteční stav x cílový stav  Jaká bude změna pro cílovou skupinu? Nejčastější důvody pro snižování bodů:  Neprovedena analýza potřeb cílové skupiny  Potřebnost opřena pouze o různá prohlášení a obecné koncepční materiály, nerelevantní dokumenty  Nedostatečné zdůvodnění potřeb cílové skupiny – není uvedeno, jaké konkrétní vzdělávání bude cílové skupině nabízeno, jaké konkrétní potřeby cílové skupiny bude projekt řešit

30 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Věcné hodnocení – obecná kritéria 2. Cílová skupina – max. 10 bodů 2.1 Vymezení a přiměřenost cílových skupin (5 bodů)  analýza potřeb, kapacita a zkušenosti žadatele  velikost projektu (rozpočet, doba trvání, aktivity) 2.2 Způsob zapojení cílových skupin (5 bodů)  zapojení zástupců cílové skupiny do přípravy projektu  výběr a získávání účastníků projektu, práce s cílovou skupinou Nejčastější důvody pro snižování bodů:  neřešeno oslovení cílové skupiny, motivace  není uvedeno, jak budou cílové skupiny informovány o průběhu projektu, o aktivitách  vzhledem k obsahu projektu a plánovaným výdajům nízký počet podpořených osob

31 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Věcné hodnocení – obecná kritéria 3. Popis realizace projektu – max. 18 bodů 3.1 Klíčové aktivity a stádia realizace projektu (9 b.)  úplnost aktivit, věcná a časová provázanost  aktivity x přínos k potřebám cílových skupin  aktivity „uvnitř“ projektu x aktivity k cílovým skupinám  aktivity x výstupy 3.2 Připravenost na možná rizika a jejich řešení (2 b.)  identifikace klíčových rizikových faktorů, opatření pro eliminaci rizik  vyhodnocení jejich pravděpodobnosti a dopadu na realizaci projektu 3.3 Předchozí zkušenosti žadatele s řízením či realizací obdobných projektů (2 b.)  zkušenosti v dané oblasti  zkušenosti s přípravou a realizací projektů

32 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Věcné hodnocení – obecná kritéria 3. Popis realizace projektu (II) 3.4 Publicita (2 b.)  postupy, nástroje, rozsah  účastníci projektu x veřejnost 3.5 Udržitelnost projektu po skončení financování z OP VK (3 b.)  udržitelnost funkční, institucionální, finanční  5 let od ukončení realizace projektu Nejčastější důvody pro snižování bodů:  Nekonkretizovány výstupy klíčových aktivit, není zřejmý rozsah jednotlivých vzdělávacích modulů, počet kurzů, těžko identifikovatelné, kdo se kurzů zúčastní, chybí přesný časový plán  Nepromyšlená opatření pro eliminaci možných rizik, neuvedení tak důležitého rizika, jako je nezájem cílové skupiny  Neošetřena udržitelnost projektu

33 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Věcné hodnocení – obecná kritéria 4. Finanční řízení – max. 20 bodů 4.1 Přiměřenost rozpočtu vzhledem k cílům a obsahu projektu (8 b.)  cílová skupina, klíčové aktivity, výstupy projektu  proporcionalita jednotlivých kapitol rozpočtu, křížové financování  náklady v místě a čase obvyklé 4.2 Provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami (8 b.)  délka trvání a obsahová náplň aktivit x rozpočet  role partnera v projektu 4.3 Nastavení vnitřního kontrolního systému (4 b.)  čerpání přidělené podpory v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Nejčastější důvody pro snižování bodů:  Předimenzovaný rozpočet v rámci osobních nákladů, přehnané množství pozic, hodin (řídit se Metodických dopisem č. 4)  Nepoměr nákladů k výstupům  Projekty jako pouhé zajištění vybavení technikou a vylepšení mzdových poměrů žadatele  Nadhodnocené služby!! (rezervy rozpočtu). Uvádět ceny služeb/zboží v místě a čase obvyklé

34 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Věcné hodnocení – obecná kritéria 5. Výsledky a výstupy – max. 15 bodů 5.1 Výsledky a výstupy (5 b.)  vhodnost druhu a počtu indikátorů  přiměřenost vzhledem k cílům a náplni projektu 5.2 Způsob zajištění plánovaných výsledků a výstupů (5 b.)  schopnost dosáhnout s požadovanými finančními prostředky a realizačním týmem prostřednictvím plánovaných aktivit vytyčených hodnot 5.3 Monitorování projektu (5 b.)  postupy monitorování a nástroje průběžného a závěrečného hodnocení realizace projektu Nejčastější důvody pro snižování bodů:  V oblasti monitorování projektu chybí detailnější způsob práce se zpětnou vazbou, jejím prováděním, vyhodnocováním a následně zapracování zjištěných výsledků  Nesouhlasí hodnota uváděná v popisu projektu s hodnotou uváděnou v monitorovacích indikátorech

35 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Věcné hodnocení – obecná kritéria 6. Horizontální témata – max. 4 body 6.1 Aktivity podporující rovné příležitosti (2 b.)  vliv projektu na vyrovnávání příležitostí  nástroje pro prosazování rovných příležitostí, propagace 6.2 Aktivity podporující udržitelný rozvoj (2 b.)  vztah projektu k environmentální problematice  postupy omezující negativní vlivy na životní prostředí  příspěvek projektu ke zvyšování povědomí o environmentální problematice, posilování politiky udržitelného rozvoje Nejčastější důvody pro snižování bodů:  Projekt má dopad na udržitelný rozvoj a rovné příležitosti, bylo by však žádoucí podrobnější zdůvodnění  Horizontální témata jsou respektována, nelze však souhlasit s tvrzením žadatele, že jsou pozitivní – z projektu toto nevyplývá

36 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Věcné hodnocení – specifická kritéria Příloha č. 8 výzvy:  Doložení zkušeností žadatele v oblasti, která je předmětem žádosti – max. 4 body  Doložení zájmu cílové skupiny o aktivity projektu – max. 4 body  Synergie k již schválených projektům z jiných OP – max. 2 body  Zaměření projektu na vytvoření/inovací produktů s komponentou ICT – max. 4 body  Zaměření projektu na vytváření/inovaci produktů v oblasti EVVO – max. 1 bod

37 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Výběrová komise Krácení rozpočtů: - většinou se jednalo o snížení v kapitole 1 Osobní náklady, neboť se jednalo o nadhodnocené sazby osobních nákladů, které neodpovídají mzdám v místě, čase a oboru obvyklým -snížení kapitoly 3 Zařízení, kdy se jednalo o nadsazené ceny za zařízení Nedoporučení žádostí k podpoře: -nulová přidaná hodnota projektu, aktivity jsou již realizovány žadatelem v jeho běžné činnosti !! -proces realizace popsán velmi chaoticky, aktivity nenavazují, výstupy nejsou jasně definované a měřitelné -nadregionální dosah aktivit projektu (žadatel v projektu uvedl, že plánuje stejné aktivity uskutečnit i v ostatních krajích – takový projekt by měl být předložen jako individuální projekt ostatní)

38 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Co by měla obsahovat kvalitní žádost ? -prokázána potřebnost realizace projektu -definovaná rizika projektu a návrhy na jejich odstranění -jasně definovaná udržitelnost projektu -rozpočet je přiměřený cílům projektu -způsob a metody zapojení cílových skupin jsou přesně vymezeny -výstupy stanoveny jasně a konkrétně -z aktivit projektu lze precizně vyčíst, jaké činnosti bude pro cílové skupiny žadatel realizovat, kdo se na této realizaci bude podílet a jaké náklady se k aktivitě budou vázat

39 Vendula Hanzalová 7. června 2010 Informace o OP VK www.vysocina-finance.czwww.vysocina-finance.cz (záložka „Finanční zdroje z EU“/“OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Záložka: Aktivní výzvy (ke stažení text výzvy) Záložka: Příručky a návody – ke stažení:  metodické dopisy – především 4, 7 a 13;  Příručka pro příjemce – verze č. 3;  Příručka pro žadatele – verze č. 6;  Příručka pro hodnotitele IP a GP;  Příručka „Jak vyplnit webovou žádost Benefit7+“

40 Vendula Hanzalová 7. června 2010 PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY DĚKUJI ZA POZORNOST Krajský úřad kraje Vysočina Odbor regionálního rozvoje Oddělení grantových programů Žižkova 16 Jihlava opvk@kr-vysocina.cz hanzalova.v@kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Vendula Hanzalová Hodnocení žádostí o grantový projekt v rámci 2. výzvy globálního grantu kraje Vysočina v prioritní ose 3 OP VK, nejčastější chyby předkladatelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google