Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROBLÉMOVÁ MÍSTA PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RÁMCI OP VK 15. prosince 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROBLÉMOVÁ MÍSTA PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RÁMCI OP VK 15. prosince 2011."— Transkript prezentace:

1 PROBLÉMOVÁ MÍSTA PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RÁMCI OP VK 15. prosince 2011

2 Základní dokumenty 1)Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zadávací řízení – postup zadavatele podle zákona 2) Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK – verze platná k podpisu Smlouvy Realizace veřejných zakázek malého rozsahu, na které se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb. Výběrové řízení – postup dle závazných postupů (od zadání zakázky po uzavření smlouvy nebo zrušení VŘ)

3 Obecné zásady při zadávání zakázek  Transparentnost  Rovné zacházení  Zákaz diskriminace  Proporcionalita (Příručka pro příjemce)  Vzájemné uznávání osvědčení (Příručka pro příjemce)

4 Dělení zakázek dle předmětu  zakázka na dodávky  zakázka na stavební práce  zakázka na služby

5 Veřejné zakázky malého rozsahu  nejsou upraveny zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  Uplatňují se Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK (Příručka pro příjemce)  Pokud závazné postupy některé případy neupravují – aplikuje se analogicky výklad zákona v rámci OP VK jsou VZMR rozděleny do 3 kategorií: a)0 – 200.000 Kč bez DPH b)200.000 – 800.000 Kč bez DPH c)800.000 – 2.000.000 Kč bez DPH

6 0 – 200.000 Kč  nemusí být prováděno výběrové řízení; stačí zaslat přímo objednávku jednomu vhodnému dodavateli písemně či elektronicky x výjimku tvoří příspěvkové organizace (řídí se Směrnicí rady kraje)  netřeba uzavírat písemnou smlouvu  postupovat hospodárně; cena v místě a čase obvyklá  v případě nákupu drobných položek (do 10.000 Kč) stačí doložit paragon  V případě nákupu položek nad 10 000 Kč – nutná archivace potvrzené objednávky dodavatelem

7 200.000 – 800.000 Kč  k podání nabídky písemně či elektronicky vyzvat min. 3 dodavatele nebo uveřejnit výzvu na webových stránkách ZS.  lhůta pro podání nabídek minimálně 7 kalendářních dnů od odeslání výzvy (prokázat podacím lístkem, doručenkou mailu)  o výběru nejvhodnější nabídky může rozhodovat pověřená osoba zadavatele (ČP o nepodjatosti)  protokol/zápis o posouzení a hodnocení nabídek  s vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva

8 800.000 – 2.000.000 Kč  k podání nabídky písemně či elektronicky vyzvat min. 3 dodavatele a současně uveřejnit výzvu na webových stránkách poskytovatele podpory (MŠMT nebo ZS).  lhůta pro podání nabídek min. 10 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy nebo uveřejnění výzvy  o výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje min. 3 členná hodnotící komise => čestné prohlášení o nepodjatosti  S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva

9 Stanovení předmětu zakázky  všechna obdobná a spolu související plnění, které zadavatel zamýšlí zadat v průběhu jednoho účetního období  všechna plnění místně, časově a věcně spolu související  plnění jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek (PC, notebooky, tiskárny)  Pokud nedojde k sečtení předmětu plnění zakázky, pak musí zadavatel řádně zdůvodnit a prokázat, že nešlo o související plnění.

10 Výzva k podání nabídek  min. obsah výzvy stanovuje Příručka pro příjemce Pochybení administrativního charakteru:  neuvedení informace o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.  neuvedení informace o tom, v jakém jazyce musí být nabídka podána  chybějící podpis statutárního zástupce a datum vyhotovení výzvy  Archivace veškeré dokumentace (včetně obálek)  Neuvedení místa plnění

11 Závažná pochybení  nedodržení postupů dle výše předpokládané hodnoty zakázky  Uveřejnění výzvy na webu ZS/ŘO – neuveřejnění výsledku VŘ  dělení zakázek  nedodržení hodnotících kritérií stanovených ve výzvě  uvádění konkrétních obchodních značek výrobků zejména v IT oblasti  lhůta pro dodání (prodloužení ne ze strany dodavatele)  zákaz účelového dělení předpokládané hodnoty zakázky tak, aby zadavatel dosáhl snížení její předpokládané hodnoty  Povinnost sčítat předpokládanou hodnotu zakázek za celou organizaci

12 Hodnocení nabídek  Provádí pověřená osoba nebo hodnotící komise (dle výše předpokládané hodnoty zakázky)  Posuzování z hlediska úplnosti  Posuzování z hlediska splnění zadávacích podmínek  Hodnocení nabídek  Vyhotovení Zápisu o otevírání a hodnocení nabídek  Vyhotovení a odeslání Oznámení o výsledku VŘ

13 Dokumenty vyžadované při kontrolách  výzva k podání nabídek  doklad o oslovení min. počtu uchazečů (podací lístek, dodejka, e-mail)  doklad o uveřejnění výzvy k podání nabídek a doklad o uveřejnění výsledku VŘ (např. printscreen webové stránky)  originály nabídek podaných uchazeči  zápis o posouzení a hodnocení nabídek (podepsaný oprávněnými osobami)  smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem  text oznámení o výsledku výběrového řízení zaslaný všem uchazečům, vč. dokladů prokazujících jeho odeslání (podací lístek, dodejka)

14 Seznam formulářů Vzory formulářů:  Výzva k podání nabídky  Krycí list nabídky  Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti  Zápis o posouzení a hodnocení nabídek  Výsledek výzvy k podání nabídek Formuláře jsou ke stažení na www.msmt.czwww.msmt.cz

15 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Andrea Faltusová Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů


Stáhnout ppt "PROBLÉMOVÁ MÍSTA PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RÁMCI OP VK 15. prosince 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google