Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RÁMCI OP VK Seminář pro příjemce 10. ledna 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RÁMCI OP VK Seminář pro příjemce 10. ledna 2012."— Transkript prezentace:

1 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RÁMCI OP VK Seminář pro příjemce 10. ledna 2012

2 Základní dokumenty 1)Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zadávací řízení – postup zadavatele podle zákona 2) Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK – kapitola 7 – Závazné postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK. Realizace veřejných zakázek malého rozsahu, na které se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb. Výběrové řízení – postup dle závazných postupů (od zadání zakázky po uzavření smlouvy nebo zrušení VŘ)

3 Obecné zásady při zadávání zakázek  Transparentnost  Rovné zacházení  Zákaz diskriminace Proporcionalita (Příručka pro příjemce) Vzájemné uznávání osvědčení (Příručka pro příjemce)

4 Dělení zakázek dle předmětu  zakázka na dodávky  zakázka na stavební práce  zakázka na služby

5 Veřejné zakázky malého rozsahu  nejsou upraveny zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  Uplatňují se Závazné postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK (Příručka pro příjemce)  Pokud závazné postupy některé případy neupravují – aplikuje se analogicky výklad zákona v rámci OP VK jsou VZMR rozděleny do 3 kategorií: a)0 – 200.000 Kč bez DPH b)200.000 – 800.000 Kč bez DPH c)800.000 – 2.000.000 Kč bez DPH

6 0 – 200.000 Kč  nemusí být prováděno výběrové řízení; stačí zaslat přímo objednávku jednomu vhodnému dodavateli písemně či elektronicky x výjimku tvoří příspěvkové organizace (řídí se Směrnicí rady kraje)  netřeba uzavírat písemnou smlouvu  postupovat hospodárně; cena v místě a čase obvyklá  v případě nákupu drobných položek (do 10.000 Kč) stačí doložit paragon  V případě nákupu položek nad 10 000 Kč – nutná archivace potvrzené objednávky dodavatelem

7 200.000 – 800.000 Kč  k podání nabídky písemně či elektronicky vyzvat min. 3 dodavatele nebo uveřejnit výzvu na webových stránkách ZS.  lhůta pro podání nabídek minimálně 7 kalendářních dnů od odeslání výzvy (prokázat podacím lístkem, doručenkou mailu)  o výběru nejvhodnější nabídky může rozhodovat pověřená osoba zadavatele (ČP o nepodjatosti)  protokol / zápis o posouzení a hodnocení nabídek  s vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva

8 800.000 – 2.000.000 Kč  k podání nabídky písemně či elektronicky vyzvat min. 3 dodavatele a současně uveřejnit výzvu na webových stránkách poskytovatele podpory (MŠMT nebo ZS).  lhůta pro podání nabídek min. 10 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy nebo uveřejnění výzvy  o výběru nejvhodnější nabídky rozhoduje min. 3 členná hodnotící komise => čestné prohlášení o nepodjatosti  S vybraným dodavatelem musí být uzavřena písemná smlouva

9 Stanovení předmětu zakázky  všechna obdobná a spolu související plnění, které zadavatel zamýšlí zadat v průběhu jednoho účetního období  všechna plnění místně, časově a věcně spolu související  plnění jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek (PC, notebooky, tiskárny)  Pokud nedojde k sečtení předmětu plnění zakázky, pak musí zadavatel řádně zdůvodnit a prokázat, že nešlo o související plnění.

10 Výzva k podání nabídek  min. obsah výzvy stanovuje Příručka pro příjemce Pochybení administrativního charakteru:  neuvedení informace o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.  neuvedení informace o tom, v jakém jazyce musí být nabídka podána  chybějící podpis statutárního zástupce a datum vyhotovení výzvy  Archivace veškeré dokumentace (včetně obálek)  Neuvedení místa plnění

11 Závažná pochybení  nedodržení postupů dle výše předpokládané hodnoty zakázky  Uveřejnění výzvy na webu ZS/ŘO => neuveřejnění výsledku VŘ  dělení zakázek  nedodržení hodnotících kritérií stanovených ve výzvě  uvádění konkrétních obchodních značek výrobků zejména v IT oblasti  lhůta pro dodání (prodloužení ne ze strany dodavatele)  zákaz účelového dělení předpokládané hodnoty zakázky tak, aby zadavatel dosáhl snížení její předpokládané hodnoty  Povinnost sčítat předpokládanou hodnotu zakázek za celou organizaci

12 Hodnocení nabídek  Provádí pověřená osoba nebo hodnotící komise (dle výše předpokládané hodnoty zakázky) 1.Posuzování z hlediska úplnosti - je-li nabídka neúplná z hlediska formálních požadavků – může zadavatel vyzvat uchazeče k doplnění nabídky 2.Posuzování z hlediska splnění zadávacích podmínek - v případě nejasnosti či rozporuplných údajů v nabídce, může zadavatel vyzvat uchazeče k doplnění 3.Hodnocení nabídek - dle hodnotících kritérií uvedených ve výzvě

13 Hodnocení nabídek  Vyhotovení Zápisu o otevírání a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek musí min. obsahovat: - seznam doručených nabídek - seznam uchazečů vyzvaných k doplnění nabídky (byli-li vyzváni) - seznam vyřazených nabídek a zdůvodnění jejich vyřazení - údaj o složení komise pro otevírání obálek Zápis z jednání hodnotící komise musí min. obsahovat: - seznam posouzených a vyřazených nabídek + důvod vyřazení - popis způsobu hodnocení nabídek - výsledek hodnocení - údaj o složení hodnotící komise

14 Oznámení o výsledku výběrového řízení  je zasíláno všem uchazečům, kteří podali nabídky a nebyli vyloučeni Oznámení musí obsahovat: - identifikační údaje uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena - výsledek hodnocení včetně pořadí nabídek - případná informace o zrušení výběrového řízení  Oznámení o výsledku výběrového řízení musí být uveřejněno na stejném místě jako oznámení o jeho zahájení, resp. Výzva (byla-li uveřejněna např. na webových stránkách ZS)

15 Dokumenty vyžadované při kontrolách výzva k podání nabídek doklad o oslovení min. počtu uchazečů (podací lístek, dodejka, e-mail) doklad o uveřejnění výzvy k podání nabídek a doklad o uveřejnění výsledku VŘ (např. printscreen webové stránky) originály nabídek podaných uchazeči zápis o posouzení a hodnocení nabídek (podepsaný oprávněnými osobami) smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem text oznámení o výsledku výběrového řízení zaslaný všem uchazečům, vč. dokladů prokazujících jeho odeslání (podací lístek, dodejka)

16 Seznam formulářů Vzory formulářů:  Výzva k podání nabídky  Krycí list nabídky  Čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti  Zápis o posouzení a hodnocení nabídek  Výsledek výzvy k podání nabídek Formuláře jsou ke stažení na www.kraj-lbc.czwww.kraj-lbc.cz Možnost konzultace k výběrovému řízení – příslušný projektový manažer

17 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Andrea Faltusová Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů


Stáhnout ppt "ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V RÁMCI OP VK Seminář pro příjemce 10. ledna 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google