Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZS1MP_DTDV Dopravní výchova 128.9.2016. Témata: 1. Didaktika dopravní výchovy na I. stupni ZŠ (Mgr. Pecina). 2. Projekty dopravní výchovy, test. (Bc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZS1MP_DTDV Dopravní výchova 128.9.2016. Témata: 1. Didaktika dopravní výchovy na I. stupni ZŠ (Mgr. Pecina). 2. Projekty dopravní výchovy, test. (Bc."— Transkript prezentace:

1 ZS1MP_DTDV Dopravní výchova 128.9.2016

2 Témata: 1. Didaktika dopravní výchovy na I. stupni ZŠ (Mgr. Pecina). 2. Projekty dopravní výchovy, test. (Bc. Heinrichová). 3. Dopravní psychologie, test. (Mgr. Poláchová) 4. Dopravní předpisy pro chodce a cyklisty, test. (Ing. Březina). 5. Úrazy dětí v dopravě, prevence, test. ( Dr. Kelnarová) dne 3.5. 2011 a 10.5. 2011. místo konání – Zdravotní škola Jaselská 7/9, Brno Způsob končení: zápočet Požadavky k udělení zápočtu: 1. Prostudování základní literatury k předmětu: Stojan, M. et. al. Dopravní výchova pro učitele 1.stupně ZŠ. Brno MU, 2007. ISBN 978-80-210-4251-3. 2. Vypracování semestrální práce na téma: Rozšiřující stať ke kapitole XY základní literatury. Formální úprava: Titulní list (zadání, úplné jméno studenta vč. UČO, ročník, studijní rok) Titulní list (zadání, úplné jméno studenta vč. UČO, ročník, studijní rok) Osnova Osnova Použitá literatura Použitá literatura Citace, odkazy. Orientační rozsah práce: min. 15000 max. 18000 znaků Citace, odkazy. Orientační rozsah práce: min. 15000 max. 18000 znaků 228.9.2016

3 3. Zpracování projektového scénáře jednoho dne programu dopravní výchovy na virtuální škole 1. st. ZŠ. 4. Splnění 4 testů z jednotlivých seminárních témat. Ze zdravotních a jiných doložitelných vážných důvodů lze udělit výjimečnou změnu. 5. Absolvování praktického cvičení k tématu „Úrazy dětí v dopravě, jejich prevence a poskytování 1.pomoci“ Místo: Zdravotní škola Jaselská7/9 (PhDr. Kelnarová, Ph.D. Rozšiřující literatura: Stojan, M. et al. Dopravní výchova pro 1.st. ZŠ. Analyticko syntetická sonda. Brno: SMD, 2008. ISBN 978-80-7392-079-1 Garant předmětu: Doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc. Pedagogická fakulta MU, Katedra didaktických technologií, Poříčí 31, přízemí Mail: stojan@ped.muni.cz stojan@ped.muni.czstojan@ped.muni.cz Vyučující 1. tématu: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D., Pedagogická fakulta MU, Katedra didaktických technologií Poříčí 31 Mail: ppecina@ped.muni.cz ppecina@ped.muni.czppecina@ped.muni.cz 328.9.2016

4 Didaktika dopravní výchovy na I.st ZŠ 1. Dopravní výchova na I. Stupni´ZŠ 2. Vyučovací formy, metody a pomůcky pro dopravní výchovu na I. St. ZŠ. Dopravní výchova na I. Stupni ZŠ Navazuje na VD v mateřských školách. Navazuje na VD v mateřských školách. Z ped. praxe a zkušeností vyplývá, že při výuce DV na I. St. ZŠ děti mají překvapivě mnoho vědomostí, které si přinesly z MŠ. Z ped. praxe a zkušeností vyplývá, že při výuce DV na I. St. ZŠ děti mají překvapivě mnoho vědomostí, které si přinesly z MŠ. Učivo DV: skripta str. 117-120. Učivo DV: skripta str. 117-120. Problematika DV zařazena do různých předmětů. Problematika DV zařazena do různých předmětů. Doporučení pro výuku DV Po dohodě s vedením školy v předmětech prvouka, vlastivěda, tělesná výchova…nebo jiných definovat cílové kompetence absolventa ZŠ. K jejich realizaci stanovit minimální počet hodin určených pro výuku DV. Po dohodě s vedením školy v předmětech prvouka, vlastivěda, tělesná výchova…nebo jiných definovat cílové kompetence absolventa ZŠ. K jejich realizaci stanovit minimální počet hodin určených pro výuku DV. 428.9.2016

5 Využit mezipředmětové vztahy a vhodné tematické okruhy průřezových témat(osobně sociální výchova, environmentální výchova, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, výchova demokratického občana a mediální výchova). Průřezová témata-povinná pro I. i II. Stupeň ZŠ. Třeba žáky seznámit se všemi okruhy (není nutné v každém ročníku). Využit mezipředmětové vztahy a vhodné tematické okruhy průřezových témat(osobně sociální výchova, environmentální výchova, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, výchova demokratického občana a mediální výchova). Průřezová témata-povinná pro I. i II. Stupeň ZŠ. Třeba žáky seznámit se všemi okruhy (není nutné v každém ročníku). Navrhnout a realizovat pracovní sešit DV pro žáky 1.stupně sestavený pro specifické podmínky a možnosti své školy. Navrhnout a realizovat pracovní sešit DV pro žáky 1.stupně sestavený pro specifické podmínky a možnosti své školy. Využít multimediální výukové programy „První cesta do školy“ a „Jízdní kolo můj kamarád“(PdF MU), případně obdobné. Využít multimediální výukové programy „První cesta do školy“ a „Jízdní kolo můj kamarád“(PdF MU), případně obdobné. Absolvovat instruktážní kurzy a semináře pro učitele DV(katedra did. technologií). Absolvovat instruktážní kurzy a semináře pro učitele DV(katedra did. technologií). Systematicky pracovat např. v kroužcích DV se soubory makrodiapozitivů “chodec“ a „cyklista“ nebo s edukačními materiály na jiných nosičích (pro PC). Systematicky pracovat např. v kroužcích DV se soubory makrodiapozitivů “chodec“ a „cyklista“ nebo s edukačními materiály na jiných nosičích (pro PC). 528.9.2016

6 Vyučovací formy, metody a pomůcky pro dopravní výchovu na I. St. ZŠ Moderní strategie výuky Změna pohledu na vyučovací proces a obecně na vzdělávání znamená změnu strategií výuky. Změna pohledu na vyučovací proces a obecně na vzdělávání znamená změnu strategií výuky. S požadavkem rozvoje kompetencí u žáků jsou doporučovány nové metody a formy výuky, které se osvědčily v praxi:diskusní metody, problémová metoda, projektové vyučování, brainstorming, didaktické hry, skupinová a kooperativní výuka, inscenační a situační metody, otevřené učení, učení v životních situacích, výuka podporovaná počítačem. Vyuč metody a formy směřují k dosažení stanovených VV cílů. S požadavkem rozvoje kompetencí u žáků jsou doporučovány nové metody a formy výuky, které se osvědčily v praxi:diskusní metody, problémová metoda, projektové vyučování, brainstorming, didaktické hry, skupinová a kooperativní výuka, inscenační a situační metody, otevřené učení, učení v životních situacích, výuka podporovaná počítačem. Vyuč metody a formy směřují k dosažení stanovených VV cílů. Výukový cíl je cílová vlastnost objektu, který se učí (žák, žáci). Správně stanovený výukový cíl je formulován s pomocí aktivních sloves ve vztahu k žákovi (žákům). Takto mohou být stanoveny správné výukové cíle v dopravní výchově: Výukový cíl je cílová vlastnost objektu, který se učí (žák, žáci). Správně stanovený výukový cíl je formulován s pomocí aktivních sloves ve vztahu k žákovi (žákům). Takto mohou být stanoveny správné výukové cíle v dopravní výchově: Žák popíše povinnou výbavu jízdního kola. Žák popíše povinnou výbavu jízdního kola. Žák objasní pojem účastník silničního provozu. Žák objasní pojem účastník silničního provozu. Žák vyjmenuje zákazové dopravní značky…apod. Žák vyjmenuje zákazové dopravní značky…apod. 628.9.2016

7 Ve výuce dopravní výchovy lze využít kteroukoliv metodu, stejně jako v kterémkoliv jiném předmětu. Základem výuky jsou klasické výukové metody(metoda výkladu, metody názorně demonstrační, metody praktické), které jsou nejstarší a nejvíce využívány. Jejich hlavní znak spočívá v tom, že učitel předává žákům hotové poznatky. Žáci se stylizují do role pasivních pozorovatelů a monopolní postavení má učitel. Ve výuce dopravní výchovy lze využít kteroukoliv metodu, stejně jako v kterémkoliv jiném předmětu. Základem výuky jsou klasické výukové metody(metoda výkladu, metody názorně demonstrační, metody praktické), které jsou nejstarší a nejvíce využívány. Jejich hlavní znak spočívá v tom, že učitel předává žákům hotové poznatky. Žáci se stylizují do role pasivních pozorovatelů a monopolní postavení má učitel. I při výuce dopravní výchovy mají tyto metody své nenahraditelné místo. Metodou vysvětlování, popř. výkladu v kombinaci s názornými pomůckami obvykle učitel vysvětluje žákům pravidla silničního provozu, seznamuje je s významem dopravních značek, objasňuje jim pravidla soutěživých her apod. I při výuce dopravní výchovy mají tyto metody své nenahraditelné místo. Metodou vysvětlování, popř. výkladu v kombinaci s názornými pomůckami obvykle učitel vysvětluje žákům pravidla silničního provozu, seznamuje je s významem dopravních značek, objasňuje jim pravidla soutěživých her apod. Specifické postavení mají zejména názorně - demonstrační metody. Bez těchto metod si nelze představit např. objasňování pravidel silničního provozu apod. Při jejich aplikaci učitelé používají různé obrázky a modely dopravních značek, které se umísťují na magnetické tabule, cvičné dopravní stoly, nástěnky apod. Na cvičných dopravních stolech lze demonstrovat různé dopravní situace. Na stůl lze umísťovat různé pomůcky, které je možno si vyrobit svépomocí (ve výtvarné výchově nebo praktických činnostech lze vyrábět modely dopravních značek, modely automobilů…atd.). Specifické postavení mají zejména názorně - demonstrační metody. Bez těchto metod si nelze představit např. objasňování pravidel silničního provozu apod. Při jejich aplikaci učitelé používají různé obrázky a modely dopravních značek, které se umísťují na magnetické tabule, cvičné dopravní stoly, nástěnky apod. Na cvičných dopravních stolech lze demonstrovat různé dopravní situace. Na stůl lze umísťovat různé pomůcky, které je možno si vyrobit svépomocí (ve výtvarné výchově nebo praktických činnostech lze vyrábět modely dopravních značek, modely automobilů…atd.). 728.9.2016

8 Současný trend směřuje k větší míře využití aktivizujících (nebo také problémových) metod výuky, které kladou důraz na aktivní, samostatnou práci žáků. Tyto metody vedou ve vrcholné fázi k rozvoji tvůrčích schopností a dovedností. Současný trend směřuje k větší míře využití aktivizujících (nebo také problémových) metod výuky, které kladou důraz na aktivní, samostatnou práci žáků. Tyto metody vedou ve vrcholné fázi k rozvoji tvůrčích schopností a dovedností. Ve výuce dopraví výchovy lze s úspěchem aplikovat didaktické hry, soutěže a závody. Hra je dobrovolně volená aktivita, jejímž sekundárním produktem je učení. Podstatné je, že se jedná o hru s pravidly, která je třeba dodržovat. Ve výuce dopraví výchovy lze s úspěchem aplikovat didaktické hry, soutěže a závody. Hra je dobrovolně volená aktivita, jejímž sekundárním produktem je učení. Podstatné je, že se jedná o hru s pravidly, která je třeba dodržovat. – Dopravní značky: Učitel ukazuje žákům určité dopravní značky a žíci zaznamenávají význam značky, určí druh a zapíší místo, kde je příslušná značka v obci instalována. – Společenské hry: při skupinové výuce je možné hrát s žáky společenské hry typu dopravní pexeso apod. – Hra na mechaniky: žáci (rozdělení do skupin) mají k dispozici jízdní kolo s nějakou závadou (špatně napnutý řetěz, povolený šroub, nesprávně umístěná nějaká součástka…atd.) a mají za úkol závadu odhalit a opravit. 828.9.2016

9 – Kdo pozná, co chybí: vyučující dá žákům k dispozici neúplné jízdní kolo (nebo více kol) a oni mají za úkol poznat, co tam z povinné výbavy chybí. Na dopravním hřišti je možné zorganizovat např. soutěže na jízdních kolech. Pří těchto hrách cvičí žáci zdatnost a znalost pravidel silničního provozu a také cvičí dovednost a zručnost v jízdě na kole.Mohou to být například: Na dopravním hřišti je možné zorganizovat např. soutěže na jízdních kolech. Pří těchto hrách cvičí žáci zdatnost a znalost pravidel silničního provozu a také cvičí dovednost a zručnost v jízdě na kole.Mohou to být například: – Průjezd slalomovou tratí. – Jízda přes houpačku. – Průjezd brankou. – Udržení zavěšeného předmětu za jízdy a další. Při organizaci těchto her a soutěží je důležitá důkladná příprava a pečlivé zhodnocení výsledků. Didaktické hry a soutěže je možné praktikovat v učebnách, v dílnách, na dopravním hřišti i venku v terénu. Je možné využít výuku podporovanou počítačem. V nabídkách různých firem, které vytváří pomůcky pro výuku nalezneme CD s tematikou dopravní výchovy. Počítače je možné je využít zejména: Je možné využít výuku podporovanou počítačem. V nabídkách různých firem, které vytváří pomůcky pro výuku nalezneme CD s tematikou dopravní výchovy. Počítače je možné je využít zejména: -K prezentaci učiva (v zajímavé formě s obrázky i videem) dopravní výchovy. -K procvičování látky. - Simulaci a didaktickým hrám. -Jako pracovní nástroj (textové procesory, grafické editory, kalkulátory..apod.) -Jako zdroj informací z počítačových sítí. 928.9.2016

10 Možné využit různé speciální programy do dopravní výchovy. Pokud učitel projektuje výuku na bázi problémovosti, je možné využít počítače prostřednictvím vhodných programů k navozování nejrůznějších problémových situací (např. při řešení dopravních situací na křižovatkách). Možné využit různé speciální programy do dopravní výchovy. Pokud učitel projektuje výuku na bázi problémovosti, je možné využít počítače prostřednictvím vhodných programů k navozování nejrůznějších problémových situací (např. při řešení dopravních situací na křižovatkách). Organizační formy DV (podle charakteru výukového prostředí) Výuka v odborné učebně. Výuka v odborné učebně. Výuka na dopravním hřišti. Výuka na dopravním hřišti. Vycházka, exkurze, beseda. Vycházka, exkurze, beseda. V rámci mnoha vyučovacích předmětů učitelé organizují vycházky a exkurze. Většina učitelů zahrnuje do tematických plánů svých předmětů minimálně jednu exkurzi nebo vycházku mimo školu. V rámci mnoha vyučovacích předmětů učitelé organizují vycházky a exkurze. Většina učitelů zahrnuje do tematických plánů svých předmětů minimálně jednu exkurzi nebo vycházku mimo školu. Exkurze se s ohledem na její charakter většinou organizuje na druhém stupni ZŠ. Exkurze se s ohledem na její charakter většinou organizuje na druhém stupni ZŠ. Vycházka i exkurze musí být velmi dobře zorganizovaná a připravená. Nutné stanovit dobu přesunu tam i zpět, délku případné prohlídky a po návratu provést zhodnocení celé akce. Vycházka i exkurze musí být velmi dobře zorganizovaná a připravená. Nutné stanovit dobu přesunu tam i zpět, délku případné prohlídky a po návratu provést zhodnocení celé akce. 1028.9.2016

11 Vycházka V DV jedna z hlavních forem výuky. Je to z toho důvodu, že při ní mohou žáci sledovat reálný provoz ve všech souvislostech a v plné šíři jeho složitosti. Přitom si uvědomují potřebu ukázněného chování všech účastníků silničního provozu. V DV jedna z hlavních forem výuky. Je to z toho důvodu, že při ní mohou žáci sledovat reálný provoz ve všech souvislostech a v plné šíři jeho složitosti. Přitom si uvědomují potřebu ukázněného chování všech účastníků silničního provozu. Náměty k vycházkám: Pozorování komunikace- vozovky, chodníku, obrubníků, krajnice. Žáci pozorují chodce, dopravní značky, vozovku a přitom dávají pozor na to, zda všichni dodržují dopravní předpisy. Pozorování komunikace- vozovky, chodníku, obrubníků, krajnice. Žáci pozorují chodce, dopravní značky, vozovku a přitom dávají pozor na to, zda všichni dodržují dopravní předpisy. Pozorování přechodů pro chodce s neřízeným provozem- žáci sledují, jak je přechod označen (přechod pro chodce pomocí vodorovné a svislé značky), a objasňují zásady správného chování při jeho přecházení. Pozorování přechodů pro chodce s neřízeným provozem- žáci sledují, jak je přechod označen (přechod pro chodce pomocí vodorovné a svislé značky), a objasňují zásady správného chování při jeho přecházení. Pozorování stanic a zastávek místní dopravy, nástupní ostrůvky. Žáci sledují označení zastávek a chování lidí na nich. Přitom posuzují, jaké jim hrozí nebezpečí při rozjíždění a zastavování prostředků městské dopravy. Sledují, jak vozidla ostrůvky objíždí. Pozorování stanic a zastávek místní dopravy, nástupní ostrůvky. Žáci sledují označení zastávek a chování lidí na nich. Přitom posuzují, jaké jim hrozí nebezpečí při rozjíždění a zastavování prostředků městské dopravy. Sledují, jak vozidla ostrůvky objíždí. Dopravní značky- žáci pozorují dopravní značky v okolí školy a objasňují jejich význam. Dopravní značky- žáci pozorují dopravní značky v okolí školy a objasňují jejich význam. Křižovatky- žáci rozlišují různé typy křižovatek podle tvaru, druhu z hlediska řízení provozu a přednosti v jízdě. Křižovatky- žáci rozlišují různé typy křižovatek podle tvaru, druhu z hlediska řízení provozu a přednosti v jízdě. 1128.9.2016

12 Vozidla- žáci pozorují projíždějící vozidla, všímají si toho, zda je řidič připoután, pozorují vybavení vozidel (zpětná zrcátka, světla atd.). Vozidla- žáci pozorují projíždějící vozidla, všímají si toho, zda je řidič připoután, pozorují vybavení vozidel (zpětná zrcátka, světla atd.). Železniční přejezdy- pokud to je možné, pozorují žáci železniční přejezdy, jejich označení a umístění. Sledují chování řidičů na přejezdech a určují pravidla pro přejíždění přejezdu. Železniční přejezdy- pokud to je možné, pozorují žáci železniční přejezdy, jejich označení a umístění. Sledují chování řidičů na přejezdech a určují pravidla pro přejíždění přejezdu. Zpravidla v každém ročníku základní školy organizuje vedení školy pro žáky besedu s policistou, nebo jiným odborníkem (např. učitel z autoškoly) k dopravní tematice. Při této formě dochází k rozhovoru žáků s tím, kdo k tématu hovoří. Žáci mají možnost ptát se a většinou se obrací pozvaná osoba se svými dotazy i na žáky. Zpravidla v každém ročníku základní školy organizuje vedení školy pro žáky besedu s policistou, nebo jiným odborníkem (např. učitel z autoškoly) k dopravní tematice. Při této formě dochází k rozhovoru žáků s tím, kdo k tématu hovoří. Žáci mají možnost ptát se a většinou se obrací pozvaná osoba se svými dotazy i na žáky. Výuka na dopravním hřišti Výuka na dopravním hřišti Žáci nejsou ohroženi reálným provozem. Žáci nejsou ohroženi reálným provozem. Základní výbava hřišť: Základní výbava hřišť: dopravní značky-zejména ty, které určují přednost v jízdě na křižovatkách), dále potom stojany na značky, značkovací pomůcky (slouží k vyznačení cest, vodorovných značek a chodníků). Při výuce na dopravním hřišti je třeba žákům prezentovat vždy jen určitou část nové látky. Na hřištích se provádí praktická část lekce, jejíž teoretická část byla probrána v učebně. Žákům nejprve daný úkol převedeme a oni ho potom nacvičují. 1228.9.2016

13 Pomůcky pro DV Vizuální: učebnice, Informační a metodické zpravodaje, metodické materiály(BESIP) a PdF MU v Brně, pracovní sešity, propagační materiály. Při práci s více žáky je třeba využívat projekční techniky v podobě zpětného projektoru, diaprojektoru, epiprojektoru a vizualizéru. Vizuální: učebnice, Informační a metodické zpravodaje, metodické materiály(BESIP) a PdF MU v Brně, pracovní sešity, propagační materiály. Při práci s více žáky je třeba využívat projekční techniky v podobě zpětného projektoru, diaprojektoru, epiprojektoru a vizualizéru. Videotechnika: kazety s dopravní tematikou pro zpestření výkladu. K dostání u automobilek. Najdeme zde mnoho zajímavých sekvencí o bezpečnostních prvcích moderních automobilů, správném použití autosedaček, ukázky jízdy sportovních automobilů apod. Videotechnika: kazety s dopravní tematikou pro zpestření výkladu. K dostání u automobilek. Najdeme zde mnoho zajímavých sekvencí o bezpečnostních prvcích moderních automobilů, správném použití autosedaček, ukázky jízdy sportovních automobilů apod. Multimédia:skýtají Multimédia:skýtají mnoho možností pro práci s žáky. Moderní multimediální počítače nabízí zvuk, obraz a interakci. Velké možnosti skýtá Internet. Trojrozměrné pomůcky: cyklistické helmy, autosedačky, části jízdního kola, modely dopravních značek, modely dopravních prostředků nebo křižovatek apod. 1328.9.2016

14 Náměty činností vhodných pro DV Matematika: dopravní tematika ve slovních úlohách, matem rébusy s tajenkou. Český jazyk: vyprávění, popis jízdního kola, čtení ukázek, práce s textem s dopravní tematikou, hádanky, tajenky, procvičování pravopisu. Pracovní činnosti: výroba a modelování dopravních značek v návaznosti na výuku význam dopr. značek, maketa křižovatky, makety dopravních prostředků. Výtvarná výchova: kresba vozidel, modelování. Vlastivěda: orientace na mapě Přírodověda: znalost dopravních značení 1428.9.2016


Stáhnout ppt "ZS1MP_DTDV Dopravní výchova 128.9.2016. Témata: 1. Didaktika dopravní výchovy na I. stupni ZŠ (Mgr. Pecina). 2. Projekty dopravní výchovy, test. (Bc."

Podobné prezentace


Reklamy Google