Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejlepší realizovaná společná zařízení ve Zlínském kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejlepší realizovaná společná zařízení ve Zlínském kraji."— Transkript prezentace:

1 Nejlepší realizovaná společná zařízení ve Zlínském kraji

2 2 Projekt v kategorii - Opatření ke zpřístupnění pozemků

3 1.KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín 2.Polní cesta CZ1 a interakční prvky IP13, IP14 v k. ú. Komárov u Napajedel 2.Katastrální území Komárov u Napajedel, okres Zlín 4. V rámci Plánu společných zařízení byla navržena ke zpevnění stávající úvozová polní cesta, která propojuje obec s lesními pozemky a nacházela se v technicky nevyhovujícím stavu. Svažitá část úvozu navíc soustřeďovala dešťové vody z výše položených pozemků, a tím docházelo k zaplavování části zastavěného území obce. Výstavbou komunikace bylo zajištěno zpřístupnění pozemků v lokalitě Čtvrtky a Díly, umožněn svoz dřeva a zpřístupněna hájenka v lese. Zároveň byl odstraněn problém s přívalovými dešťovými vodami. Polní cesta CZ1 o délce 464 m, kategorie P 5,0/30 byla vybudována jako zpevněná, s povrchem z penetračního makadamu, jednopruhová, obousměrná, s výhybnou a sjezdy na zemědělské pozemky. Základní šířka jízdního pruhu je 4 m, s krajnicemi šířky 2 x 0,5 m. Cesta navazuje na místní komunikaci a na konci úseku se napojuje na lesní cestu. Podélný sklon trasy se pohybuje v rozmezí 1,6 – 12,3 %, příčný sklon vozovky je 3%. Součástí komunikace je odvodnění povrchu vozovky příčnými ocelovými svodnicemi zaústěnými do přilehlého silničního příkopu. Jedná se o jednostranný otevřený příkop zaústěný na hranici intravilánu přes vtokový objekt s lapačem splavenin do stávající obecní dešťové kanalizace. Příkop je v nejstrmějším úseku doplněn dřevěnými zpomalovacími prahy s kamenným záhozem. Součástí příkopu je propustek sloužící k přejezdu na sousední pozemky a přejezdný profil ze silničních panelů pro připojující se polní cestu. Pro zabezpečení ekologické stability krajiny je podél cesty realizována liniová výsadba. Interakční prvek IP 13 je vzhledem k nadzemnímu vedení NN vysázen pouze křovinami. Interakční prvek IP 14 sestává částečně taktéž z křovin, zbývající část je osázena stromy. 5. Náklady na realizaci 4 621 790 Kč vč. DPH, zdroj financování PRV 2007-2013 6. Datum předání obci: 30. 4. 2015 7. Fotografická dokumentace

4 před realizací

5 po realizaci

6 6 Projekt v kategorii – Protierozní a vodohospodářská opatření

7 7 1. Pobočka Uherské Hradiště 2. „Vodní nádrž N5 na Dobřínském potoce v lokalitě Nivy, k. ú. Prakšice“ 3. K. ú. Prakšice a Pašovice na Moravě, okres Uherské Hradiště 4. Vodní nádrž N5 byla realizována jako prvek plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Prakšice a části k. ú. Pašovice na Moravě. Vodní nádrž N5 na Dobřínském potoce řeší zlepšení poměrů na toku. Stavba je situována nad obcí Pašovice, v korytě Dobřínského potoka, který přivádí vodu kolem zastavěné části obce Pašovice a následně se vylévá do toku Holomňa, jež protéká obcemi Prakšice a Drslavice. Tok pramení v lesním komplexu a pak se otevírá přímo do realizovaného díla, následně prochází mezi zastavěnou částí obce a blokem orné půdy. Během jarního tání a v době zvýšených srážek tvar údolí přispívá k rychlému nástupu povodně a relativně vysokému kulminačnímu průtoku. Docházelo tak k výrazné erozi svahů i dna údolí, k zanášení níže položených ploch a občasnému vybřežení. Soustava dvou vodních nádrží svojí retencí snižuje kulminační průtok v obci a zachycuje rozhodující podíl splavenin z části povodí nad nádržemi, čímž se předchází lokálním záplavám a souběžně chrání stávající nádrž v intravilánu před intenzivním zanášením. Funkčnost díla byla prověřena již v roce 2013 během intenzivních srážek. Stavba je velmi citlivě začleněna do krajiny a příjemně s ní splývá. Stálé nadržení vody navíc vytváří prostor pro řadu nových rostlin a živočichů, čímž vzrůstá pestrost a hodnota okolní krajiny. Vzniklo zde tak místo, které je příznivé pro přírodu a zároveň příjemné pro člověka. Lokalita se stala oblíbeným místem pro vycházky a dochází tak k obohacení nejen přírodních, ale i kulturních hodnot obce. V rámci stavby byly realizovány tyto stavební objekty: SO1 – retenční nádrž dolní SO2 – retenční nádrž horní SO3 – ozelenění SO1 – retenční nádrž dolní Základní parametry objektu: Maximální výška hráze: 5,5 m Délka koruny hráze: 155 m Navrhovaná kapacita zařízení Q 100 Typ vodní nádrže:údolní s čelní hrází Objem retenčního (ochranného) prostoru: 27 805 m 3 SO2 - Sedimentační nádrž horní Základní parametry objektu: Maximální výška hráze: 3,5 m Délka koruny hráze:168 m Typ vodní nádrže: údolní s čelní hrází Objem retenčního (ochranného) prostoru: 6 251 m 3 SO3 Ozelenění Řešený prostor je využit kromě realizace vodních ploch rovněž k doplnění krajinné zeleně a dotvoření celého prostoru, tak aby se co nejlépe začlenil do okolní krajiny 5. Náklady na realizaci 6 968 828 Kč vč. DPH, zdroj financování Protipovodňový fond 6. Datum předání obci: 21. 9. 2012 7. Fotografická dokumentace

8 8 před realizací

9 9 po realizaci

10 10 Projekt v kategorii – Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

11 11 1.Pobočka Kroměříž 2. Lokální biocentra Nivky, Šeblínek, Poločtvrtě v k. ú. Hulín a Pravčice 3. katastrální území Hulín a Pravčice, okres Kroměříž 4. Pobočka Kroměříž realizovala v období 9/2014 – 4/2015 akci „Lokální biocentra Nivky, Šeblínek, Poločtvrtě v k. ú. Hulín a Pravčice“, která byla navržena jako součást Plánu společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pravčice, části k. ú. Hulín, Břest a Němčice u Holešova. LBC Nivky v k. ú. Hulín bylo navrženo jako smíšené s hlavním podílem lesního porostu, o ploše cca 3 ha. Součástí je alej podél obslužné komunikace a květnatá louka se skupinami keřů. Dílo bude mít pozitivní vliv na ochranu přírody, rozvoj biodiverzity, zvýšení vodní retence, eliminaci vodní a větrné eroze a krajinotvorbu. Bude sloužit jako izolační bariéra od od komunikačního tělesa rychlostní komunikace R55. LBC Šeblínek v k. ú. Pravčice bylo navrženo jako lesní biocentrum o ploše cca 3 ha. Jako ústřední kompoziční motiv byla navržena obslužná travnatá cesta s oboustrannou alejí z dubu letního. Díky úpravě terénu je plocha biocentra rozlišena na území řiditelně zaplavitelné a území mimo rozsah hladiny zatopení ze sousedních toků Roštěnky a Rusavy. Dílo bude mít pozitivní vliv na ochranu přírody, rozvoj biodiverzity, zvýšení vodní retence, eliminaci vodní a větrné eroze. LBC Poločtvrtě v k. ú. Pravčice je lesní biocentrum, které druhově a prostorově doplňuje stávající biocentrum. Nově vysazená plocha činí cca 1,4 ha. Dílo bude mít pozitivní vliv na ochranu přírody, rozvoj biodiverzity, zvýšení vodní retence, eliminaci vodní a větrné eroze. Navržené druhové složení odpovídá stanovištním podmínkám a značně obohatí stávající spektrum dřevin v blízkém okolí. Biocentra jsou oplocena. 5. Náklady na realizaci činily 4 584 389 Kč vč. DPH, zdrojem financování byl Program rozvoje venkova 6. Výsadby byly předány na obce 28. 5. 2015 7. Fotografická dokumentace

12 12 před realizací

13 13 po realizaci


Stáhnout ppt "Nejlepší realizovaná společná zařízení ve Zlínském kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google