Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k výzvě IOP č. 9 Seminář k výzvě IOP č. 9 ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU DAT A INFORMACÍ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ Představení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k výzvě IOP č. 9 Seminář k výzvě IOP č. 9 ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU DAT A INFORMACÍ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ Představení."— Transkript prezentace:

1 Seminář k výzvě IOP č. 9 Seminář k výzvě IOP č. 9 ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU DAT A INFORMACÍ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ Představení výzvy Mgr. Šárka Poláková, oddělení metodiky

2 Představení výzvy IOP 09 - kontinuální Název výzvy – ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU DAT A INFORMACÍ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ Datum vyhlášení – Aplikace Benefit7 je otevřená od Datum ukončení – Celková alokace na výzvu – ,- Kč

3 Oprávnění žadatelé Statutární města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4 Limity finančních prostředků na projekt Aktivity podporované v rámci této výzvy a maximální limity: Komunikační infrastruktura regionů a měst a konektivita. Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 70 mil. Kč. Portály subjektů územní veřejné správy - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 8,5 mil. Kč. Spisová služba - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 8,5 mil. Kč. Centrum ICT služeb - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 25 mil. Kč. (portál občana) - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 8,5 mil. Kč.

5 Limity finančních prostředků na projekt Datový sklad – zpřístupnění relevantních dat na úrovni subjektu VS - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 25 mil. Kč. Manažerský informační systém - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 25 mil. Kč. Digitalizace archivů a problematika „document management“ - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 40 mil. Kč. Integrace agendových systémů - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 15 mil. Kč. Dotace z ERDF činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Příjemce se na způsobilých výdajích projektu podílí 15% spolufinancováním způsobilých výdajů.

6 Místo realizace projektu a územní vymezení Výzva je zaměřena na individuální projekty realizované ve všech regionech NUTS II vymezených zákonem 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji, s výjimkou hl. m. Prahy.

7 Návaznosti na další projekty Studie proveditelnosti musí obsahovat popis návaznosti na další projekty a výzvy v rámci IOP a OPLZZ, popis aktivit projektu který žadatel podal nebo připravuje do výzvy IOP ZS MV ČR č. 06 (TC ORP), popřípadě informaci o skutečnosti, že do výzvy č. 6 žádný projekt nepředložil/nepředloží.

8 Financování Způsob financování pro projekty v rámci této výzvy je ex-post. Zjednodušenou žádost o platbu předkládá příjemce do 20 pracovních dnů od ukončení etapy nebo realizace projektu. Nezpůsobilé výdaje jdou na vrub příjemce

9 Způsobilost výdajů Podrobná pravidla způsobilosti výdajů jsou uvedeny v: Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolu- financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 61/2007. Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013.

10 Veřejná podpora Není poskytována veřejná podpora. Podpora je poskytována orgánům územní veřejné správy, které své služby neposkytují na ekonomické bázi;. Činnost, která by směřovala k soutěži s komerčními subjekty, nelze v rámci této výzvy podporovat. Projekty předkládané do této výzvy musejí být pouze nekomerčního charakteru.

11 Prostor pro Vaše dotazy

12 Mgr. Šárka Poláková, oddělení metodiky Děkuji za pozornost Mgr. Šárka Poláková, oddělení metodiky

13 Seminář k výzvě IOP č. 9 Administrace žádostí a hodnotící proces v rámci OSF Mgr. Jan Louška, oddělení IOP Seminář k výzvě IOP č. 9 ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU DAT A INFORMACÍ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ Administrace žádostí a hodnotící proces v rámci OSF Mgr. Jan Louška, oddělení IOP

14 Administrace žádosti - příjem žádosti CRR - posouzení přijatelnosti CRR - kontrola formálních náležitostí CRR - oznámení o změně v projektu CRR - kontrola zadávací dokumentace CRR - věcné hodnocení projektu OSF - ex-ante analýza rizik OSF - ex-ante kontrola na místě OSF / CRR - jednání výběrové komise OSF - schválení/neschválení projektu OSF - vydání Rozhodnutí a Podmínek OSF

15 Hodnocení přijatelnosti  lhůta pro vyhodnocení kritérií přijatelnosti = max. 5 pracovních dnů od převzetí žádosti  žadatel může být vyzván k doplnění žádosti - nejvýše dvakrát - lhůta pro doplnění max. 15 pracovních dnů od potvrzení převzetí výzvy k doplnění Hodnocení formálních náležitostí  lhůta pro vyhodnocení formálních náležitostí = max. 2 pracovní dny od ukončení kontroly přijatelnosti  žadatel může být vyzván k doplnění žádosti - nejvýše dvakrát - lhůta pro doplnění max. 15 pracovních dnů od potvrzení převzetí výzvy k doplnění

16 Předání administrace z CRR na OSF Po vyhodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí (včetně případných doplnění ze strany žadatele) CRR předá projekty OSF.  OSF: - z databáze externích hodnotitelů pro danou oblast intervence vybere 2 externí hodnotitele - uzavře s externími hodnotiteli smlouvy o dílo - předá externím hodnotitelům projekt k hodnocení - administruje vyplněné tabulky hodnocení (bodová hodnocení i komentáře přenáší do IS Monit7+)

17 Věcné hodnocení externími hodnotiteli  lhůta pro věcné hodnocení = 10 pracovních dnů od předání žádosti a projektu hodnotiteli  žadatel může být hodnotitelem vyzván ke sdělení doplňujících informací (komunikace probíhá zásadně prostřednictvím OSF)  výběrová kritéria věcného hodnocení, včetně bodové škály, jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce (kapitola 8.2)  projekt, který dosáhne hranice 65 a více bodů, je doporučen výběrové komisi ke schválení

18 Ex-ante analýza rizik  následuje po věcném hodnocení projektu  lhůta pro zpracování ex-ante analýzy rizik = 5 pracovních dnů od uzavření věcného hodnocení externích hodnotitelů  dle předem stanovených kritérií jsou vyhodnocována rizika realizace: - technická - finanční - dokladová - časová - organizační - udržitelnosti - jiná

19 Ex-ante kontrola na místě  provádí se v případě zjištění možného zvýšeného rizika v ex-ante analýze rizik  realizována OSF ve spolupráci s CRR  možné dopady výsledku kontroly: - upravení způsobilých výdajů projektu, včetně krácení - nedoporučení projektu k financování - vyřazení projektu z další administrace  informace ke kontrolám projektu jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce (kapitola 9.3)  na základě ex-ante analýzy rizik lze provést také: - administrativní kontrolu - monitorovací návštěvu

20 Výběrová komise  jednání se konají minimálně 5x ročně  posuzuje změny v projektu oznámené žadatelem  na základě veškerých dostupných informací o projektu doporučuje schválení/neschválení projektu k financování

21 V případě schválení projektu  MV na základě žádosti příjemce vydá Registrační list projektu  příjemce - obdrží Registrační list a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace - po kontrole správnosti údajů a podepsání prohlášení na poslední straně Podmínek zašle dokumenty zpět OSF (lhůta pro vrácení podepsaných dokumentů = max. 10 pracovních dnů od potvrzení převzetí)  OSF - vystaví Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve třech paré - zašle jedno paré Rozhodnutí a Podmínek příjemci dotace

22 Prostor pro Vaše dotazy

23 Mgr. Jan Louška, oddělení IOP Děkuji za pozornost Mgr. Jan Louška, oddělení IOP


Stáhnout ppt "Seminář k výzvě IOP č. 9 Seminář k výzvě IOP č. 9 ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU DAT A INFORMACÍ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ Představení."

Podobné prezentace


Reklamy Google