Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k výzvě IOP č. 9 Seminář k výzvě IOP č. 9 ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU DAT A INFORMACÍ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ Představení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k výzvě IOP č. 9 Seminář k výzvě IOP č. 9 ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU DAT A INFORMACÍ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ Představení."— Transkript prezentace:

1 www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz Seminář k výzvě IOP č. 9 Seminář k výzvě IOP č. 9 ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU DAT A INFORMACÍ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ Představení výzvy Mgr. Šárka Poláková, oddělení metodiky polakova@mvcr.cz

2 www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz Představení výzvy IOP 09 - kontinuální Název výzvy – ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU DAT A INFORMACÍ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ Datum vyhlášení – 15. 4. 2010 Aplikace Benefit7 je otevřená od 15.4.2010 Datum ukončení – 1. 12. 2010 Celková alokace na výzvu – 1.000.000.000,- Kč

3 www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz Oprávnění žadatelé Statutární města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4 www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz Limity finančních prostředků na projekt Aktivity podporované v rámci této výzvy a maximální limity: Komunikační infrastruktura regionů a měst a konektivita. Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 70 mil. Kč. Portály subjektů územní veřejné správy - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 8,5 mil. Kč. Spisová služba - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 8,5 mil. Kč. Centrum ICT služeb - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 25 mil. Kč. CzechPoint@home (portál občana) - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 8,5 mil. Kč.

5 Limity finančních prostředků na projekt Datový sklad – zpřístupnění relevantních dat na úrovni subjektu VS - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 25 mil. Kč. Manažerský informační systém - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 25 mil. Kč. Digitalizace archivů a problematika „document management“ - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 40 mil. Kč. Integrace agendových systémů - Maximální výše příspěvku z ERDF na tuto aktivitu je 15 mil. Kč. Dotace z ERDF činí 85 % celkových způsobilých výdajů. Příjemce se na způsobilých výdajích projektu podílí 15% spolufinancováním způsobilých výdajů. www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

6 www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz Místo realizace projektu a územní vymezení Výzva je zaměřena na individuální projekty realizované ve všech regionech NUTS II vymezených zákonem 248/2000 Sb., o regionálním rozvoji, s výjimkou hl. m. Prahy.

7 Návaznosti na další projekty Studie proveditelnosti musí obsahovat popis návaznosti na další projekty a výzvy v rámci IOP a OPLZZ, popis aktivit projektu který žadatel podal nebo připravuje do výzvy IOP ZS MV ČR č. 06 (TC ORP), popřípadě informaci o skutečnosti, že do výzvy č. 6 žádný projekt nepředložil/nepředloží. www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

8 www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz Financování Způsob financování pro projekty v rámci této výzvy je ex-post. Zjednodušenou žádost o platbu předkládá příjemce do 20 pracovních dnů od ukončení etapy nebo realizace projektu. Nezpůsobilé výdaje jdou na vrub příjemce

9 www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz Způsobilost výdajů Podrobná pravidla způsobilosti výdajů jsou uvedeny v: Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolu- financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 61/2007. Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013.

10 Veřejná podpora Není poskytována veřejná podpora. Podpora je poskytována orgánům územní veřejné správy, které své služby neposkytují na ekonomické bázi;. Činnost, která by směřovala k soutěži s komerčními subjekty, nelze v rámci této výzvy podporovat. Projekty předkládané do této výzvy musejí být pouze nekomerčního charakteru. www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

11 www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy

12 www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz Mgr. Šárka Poláková, oddělení metodiky polakova@mvcr.cz Děkuji za pozornost Mgr. Šárka Poláková, oddělení metodiky polakova@mvcr.cz

13 www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz Seminář k výzvě IOP č. 9 Administrace žádostí a hodnotící proces v rámci OSF Mgr. Jan Louška, oddělení IOP louska@mvcr.cz Seminář k výzvě IOP č. 9 ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU DAT A INFORMACÍ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ Administrace žádostí a hodnotící proces v rámci OSF Mgr. Jan Louška, oddělení IOP louska@mvcr.cz

14 Administrace žádosti - příjem žádosti CRR - posouzení přijatelnosti CRR - kontrola formálních náležitostí CRR - oznámení o změně v projektu CRR - kontrola zadávací dokumentace CRR - věcné hodnocení projektu OSF - ex-ante analýza rizik OSF - ex-ante kontrola na místě OSF / CRR - jednání výběrové komise OSF - schválení/neschválení projektu OSF - vydání Rozhodnutí a Podmínek OSF www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

15 Hodnocení přijatelnosti  lhůta pro vyhodnocení kritérií přijatelnosti = max. 5 pracovních dnů od převzetí žádosti  žadatel může být vyzván k doplnění žádosti - nejvýše dvakrát - lhůta pro doplnění max. 15 pracovních dnů od potvrzení převzetí výzvy k doplnění Hodnocení formálních náležitostí  lhůta pro vyhodnocení formálních náležitostí = max. 2 pracovní dny od ukončení kontroly přijatelnosti  žadatel může být vyzván k doplnění žádosti - nejvýše dvakrát - lhůta pro doplnění max. 15 pracovních dnů od potvrzení převzetí výzvy k doplnění www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

16 Předání administrace z CRR na OSF Po vyhodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí (včetně případných doplnění ze strany žadatele) CRR předá projekty OSF.  OSF: - z databáze externích hodnotitelů pro danou oblast intervence vybere 2 externí hodnotitele - uzavře s externími hodnotiteli smlouvy o dílo - předá externím hodnotitelům projekt k hodnocení - administruje vyplněné tabulky hodnocení (bodová hodnocení i komentáře přenáší do IS Monit7+) www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

17 Věcné hodnocení externími hodnotiteli  lhůta pro věcné hodnocení = 10 pracovních dnů od předání žádosti a projektu hodnotiteli  žadatel může být hodnotitelem vyzván ke sdělení doplňujících informací (komunikace probíhá zásadně prostřednictvím OSF)  výběrová kritéria věcného hodnocení, včetně bodové škály, jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce (kapitola 8.2)  projekt, který dosáhne hranice 65 a více bodů, je doporučen výběrové komisi ke schválení www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

18 Ex-ante analýza rizik  následuje po věcném hodnocení projektu  lhůta pro zpracování ex-ante analýzy rizik = 5 pracovních dnů od uzavření věcného hodnocení externích hodnotitelů  dle předem stanovených kritérií jsou vyhodnocována rizika realizace: - technická - finanční - dokladová - časová - organizační - udržitelnosti - jiná www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

19 Ex-ante kontrola na místě  provádí se v případě zjištění možného zvýšeného rizika v ex-ante analýze rizik  realizována OSF ve spolupráci s CRR  možné dopady výsledku kontroly: - upravení způsobilých výdajů projektu, včetně krácení - nedoporučení projektu k financování - vyřazení projektu z další administrace  informace ke kontrolám projektu jsou součástí Příručky pro žadatele a příjemce (kapitola 9.3)  na základě ex-ante analýzy rizik lze provést také: - administrativní kontrolu - monitorovací návštěvu www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

20 Výběrová komise  jednání se konají minimálně 5x ročně  posuzuje změny v projektu oznámené žadatelem  na základě veškerých dostupných informací o projektu doporučuje schválení/neschválení projektu k financování www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

21 V případě schválení projektu  MV na základě žádosti příjemce vydá Registrační list projektu  příjemce - obdrží Registrační list a Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace - po kontrole správnosti údajů a podepsání prohlášení na poslední straně Podmínek zašle dokumenty zpět OSF (lhůta pro vrácení podepsaných dokumentů = max. 10 pracovních dnů od potvrzení převzetí)  OSF - vystaví Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve třech paré - zašle jedno paré Rozhodnutí a Podmínek příjemci dotace www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz

22 www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz Prostor pro Vaše dotazy

23 www.strukturalni-fondy.cz www.osf-mvcr.cz Mgr. Jan Louška, oddělení IOP louska@mvcr.cz Děkuji za pozornost Mgr. Jan Louška, oddělení IOP louska@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář k výzvě IOP č. 9 Seminář k výzvě IOP č. 9 ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU DAT A INFORMACÍ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ Představení."

Podobné prezentace


Reklamy Google