Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porušení podmínek ROP Střední Morava. OBSAH PREZENTACE I.Porušení podmínek ROP SM, nesrovnalost II.Porušení podmínek PŘED proplacením, finanční korekce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porušení podmínek ROP Střední Morava. OBSAH PREZENTACE I.Porušení podmínek ROP SM, nesrovnalost II.Porušení podmínek PŘED proplacením, finanční korekce."— Transkript prezentace:

1 Porušení podmínek ROP Střední Morava

2 OBSAH PREZENTACE I.Porušení podmínek ROP SM, nesrovnalost II.Porušení podmínek PŘED proplacením, finanční korekce (krácení způsobilých výdajů) III.Porušení podmínek PO proplacení, porušení rozpočtové kázně IV.Závěr

3 I. Porušení podmínek ROP SM, nesrovnalost Smlouva o poskytnutí dotace, čl. 15: „ Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy, pravidel ROP či právních předpisů ČR a EU, je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti.“ Nesrovnalost : „Za nesrovnalost se považuje porušení právních předpisů EU nebo ČR, včetně podmínek stanovených příjemci touto smlouvou a/nebo pravidly ROP, v důsledku jednání či opomenutí příjemce, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU a/nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do těchto rozpočtů.“

4 Nesrovnalost Definice: „Nesrovnalostí je porušení právních předpisů společenství v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu Evropské unie, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu.“ (dle nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ze dne 11.6.2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, tzv. „obecné nařízení“)

5 Nesrovnalost Pojmové znaky: Porušení právních předpisů EU/ČR - včetně podmínek stanovených příjemci touto smlouvou a/nebo pravidly ROP Ohrožení nebo porušení finančních zájmů Společenství - finančních prostředků EU a/nebo ČR Jednání hospodářského subjektu – vyplývá z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu/příjemce Kategorie nesrovnalostí: 1.Podezření na spáchání trestného činu 2.Nesrovnalost jako porušení rozpočtové kázně 3.Ostatní nesrovnalosti 4.Systémové nesrovnalosti

6 Příklady nesrovnalostí 1.Podezření na spáchání trestného činu § 129a Poškozování finančních zájmů společenství (S účinností od 1. 7. 2008 zákona č. 140/1961, trestního zákona, v platném znění) 1.Kdo vyhotoví, použije nebo předloží nepravdivé, nesprávné nebo neúplné doklady vztahující se k výdajům nebo příjmům souhrnného rozpočtu ES nebo rozpočtů spravovaných ES nebo jejich jménem, anebo takové doklady zatají, a tím umožní nesprávné použití nebo zadržování finančních prostředků z některého takového rozpočtu nebo snížení zdrojů některého takového rozpočtu. 2.Kdo neoprávněně použije finanční prostředky, které tvoří výdaje nebo příjmy souhrnného rozpočtu ES nebo rozpočtů spravovaných ES nebo jejich jménem, nebo zkrátí finanční prostředky pro některý takový rozpočet.

7 Příklady nesrovnalostí 2.Nesrovnalost jako porušení rozpočtové kázně -jakékoli porušení rozpočtové kázně je nesrovnalostí -porušení podmínek ROP Střední Morava PO proplacením -dochází k tomuto ze zákona - ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

8 Příklady nesrovnalostí 3.Ostatní nesrovnalosti -jiné než porušení rozpočtové kázně -většinou případy porušení podmínek ROP Střední Morava PŘED proplacením, např.: -porušení zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění -porušení pravidel zadávání zakázek a veřejných zakázek - porušení jakýchkoli jiných pravidel stanovených v metodických pokynech ROP Střední Morava

9 Příklady nesrovnalostí 4.Systémové nesrovnalosti -souvisí většinou s procesy a postupy řídícího orgánu, např.: -nesprávné nastavení systému hodnocení projektů -nesprávné nastavení systému kontrol projektů

10 Porušení podmínek ROP Střední Morava Ve vztahu ke Smlouvě o poskytnutí dotace: Před podpisem smlouvy - závažná pochybení žadatele (zejména nedodržení podmínek zadávání veřejných zakázek a zakázek) mohou vést k nezpůsobilosti většiny původně způsobilých výdajů. Řídící orgán tak může dospět k závěru, že k podpisu smlouvy nakonec nepřistoupí. Po podpisu smlouvy - postup řídícího orgánu/poskytovatele dotace se bude odvíjet od toho, zda již byly proplaceny finanční prostředky či nikoli, a dále při podstatných porušeních smlouvy příjemcem je poskytovatel dotace oprávněn od smlouvy odstoupit.

11 Porušení podmínek ROP Střední Morava Ve vztahu k proplaceným finančním prostředkům: Před proplacením finančních prostředků – pokud žádné finanční prostředky ještě proplaceny nebyly, bude docházet finančním korekcím, resp. krácení způsobilých výdajů. Po proplacení finančních prostředků – neoprávněným použitím peněžních prostředků nebo jejich zadržením se příjemce dopouští porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., a příjemci vzniká povinnost poskytnuté prostředky vrátit.

12 II. Porušení podmínek PŘED proplacením, finanční korekce (krácení způsobilých výdajů)

13 Finanční korekce 1.ÚOHS konstatuje, že došlo ke spáchání správního deliktu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – dojde ke 100%tnímu krácení způsobilých výdajů vycházejících z veřejné zakázky. Dále v případech, kde navíc výdaje ve veřejné zakázce představují podstatnou část způsobilých výdajů v projektu, může poskytovatel přistoupit k možnosti odstoupit od Smlouvy o poskytnutí dotace.

14 Finanční korekce Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vymezuje správní delikt v ustanovení § 120 následovně: –zadavatel nedodrží postup stanovený zákonem pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a uzavře smlouvu s uchazečem podle § 82, –zadavatel zruší zadávací řízení, aniž byly splněny podmínky podle § 84, –zadavatel nepořídí nebo neuchová dokumentaci o veřejné zakázce podle § 109 a 155, nebo –zadavatel nesplní povinnost stanovenou v § 146 a 147 pro uveřejňování.

15 Finanční korekce 2.Jiná porušení ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. a/nebo porušení Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek a zakázek v programovém období 2007-2013 - dojde k finanční korekci způsobilých výdajů, která bude v souladu s Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky Guideline COCOF 07/0037/03-CS.

16 Finanční korekce 3.Ostatní porušení smlouvy/podmínek ROP Střední Morava - dojde k finanční korekci ve výši 0 – 0,5% dotčených způsobilých výdajů, případně 100 % dotčených způsobilých výdajů, nebylo-li porušení ve sjednané lhůtě příjemcem odstraněno nebo bylo-li již neodstranitelné.

17 III. Porušení podmínek PO proplacení, porušení rozpočtové kázně

18 Porušení rozpočtové kázně Je každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků dotace příjemcem, pokud prostředky byly už proplaceny a pokud bylo porušeno účelové určení finančních prostředků. Odvod za porušení rozpočtové kázně, který je příjemce povinen odvést zpět na účet poskytovatele, odpovídá částce neoprávněně použitých nebo zadržených finančních prostředků. V případě, že příjemce bude v prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, je povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.

19 Porušení rozpočtové kázně

20 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Iva Forman právník, odd. kontrol a nesrovnalostí, Odbor metodiky a monitoringu iva.forman@rr-strednimorava.cz.forman@rr-strednimorava.cz 587 333 354 www.rr-strednimorava.cz


Stáhnout ppt "Porušení podmínek ROP Střední Morava. OBSAH PREZENTACE I.Porušení podmínek ROP SM, nesrovnalost II.Porušení podmínek PŘED proplacením, finanční korekce."

Podobné prezentace


Reklamy Google