Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA. Seznámení s IPRM do IOP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA. Seznámení s IPRM do IOP."— Transkript prezentace:

1 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA

2 Seznámení s IPRM do IOP

3 Co je to IPRM? IPRM = Integrovaný plán rozvoje města jedná se o nástroj, který by měl pomoci řešit městům problémy na určitém území nebo se zabývat určitým tématem a vyřešit toto komplexně; jde tedy o soubor časově a obsahově propojených akcí, které budou realizovány více projekty, které budou realizovány více projekty směřujícími k dosažení jednotného cíle; IPRM představuje nástroj pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, v rámci Integrovaného operačního programu se jedná o oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích; IPRM je tvořen v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj (základní metodický dokument pro vypracování a realizaci IPRM).

4 Základní údaje o IPRM Zpracovatelem IPRM je město, které je zodpovědné za jeho realizaci; IPRM musí vycházet ze strategických a rozvojových dokumentů města; ve všech fázích přípravy, zpracování a realizace IPRM město respektuje princip partnerství a zapojení veřejnosti;

5 IPRM musí být integrovaným řešením, které přinese synergické efekty; IPRM musí splňovat stanovenou strukturu a mít povinné přílohy; vymezená zóna pro IPRM musí splňovat kritéria dle metodického pokynu; v případě IPRM předkládaných v rámci IOP minimální podíl prostředků IOP na celkovém finančním objemu IPRM činí 3 mil. EUR pro města nad 50 tisíc obyvatel a 2 mil. EUR pro města od 20 tisíc do 50 tisíc obyvatel.

6 Kdo IPRM zpracovává? Pro města nad 50 tis. obyvatel a Mladou Boleslav (tj. města zařazená na seznam nositelů IPRM v rámci ROP) je IPRM podmínkou, aby mohla čerpat prostředky v rámci urbánní prioritní osy/oblasti podpory ROP. Předkladateli IPRM pro oblast intervence 5.2 IOP mohou být města nad 20 tis. obyvatel, bez předložení IPRM nebudou moci prostředky z této oblasti intervence čerpat. Města do 50 tis. obyvatel mohou čerpat prostředky OP prostřednictvím IPRM, pokud to pravidla tohoto OP umožňují.

7 Co IPRM musí obsahovat? IPRM musí zahrnovat aktivity spolufinancované z IOP oblasti intervence 5.2: a)revitalizace veřejných prostranství, b) regenerace bytových domů, c) projekty pod čarou – tyto projekty nezískají prostředky z IPRM, ale budou zvýhodněny 10% bonifikací v ostatních operačních programech.

8 a) Revitalizace veřejných prostranství úpravy sídlištního prostoru – např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch, parkové úpravy včetně pořízení a obnovení městského mobiliáře, výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. spojek místních komunikací, parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn,

9 výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. protipovodňová opatření, odstranění vrchního elektrického vedení a jeho nahrazením kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, budování a modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úpravy a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití, další zlepšení veřejné infrastruktury v rámci sídlištních celků (např. kamerový systém, čekárny, zastávky MHD).

10 b) Regenerace bytových domů (v problémových lokalitách budou financovány opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnovat): zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, např. fasády, výměna oken a dveří ve fasádě; práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, např. střechy;

11 sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby; opravy, rekonstrukce technického vybavení domů, např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů; výměna či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí; zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích nebo změně užívání stávajících budov, které jsou ve vlastnictví obce nebo neziskových subjektů.

12 c) Projekty pod čarou IPRM může také odděleně zmiňovat důležité projekty ve vybrané zóně města, které budou spolufinancovány z jiných operačních programů a pokrývají „nebytové“ aktivity. Tyto projekty nebudou financovány z IPRM, ale budou zvýhodněny 10% bonifikací v ostatních operačních programech.

13 Kdo může být žadatelem? 1) 5.2a) Revitalizace veřejného prostranství -vhodným žadatelem pro aktivitu revitalizace veřejných prostranství je pouze OBEC. 2) 5.2b) Regenerace bytových domů - VLASTNÍCI BYTOVÝCH DOMŮ – tj. bytová družstva, obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), další právnické a fyzické osoby vlastníci bytový dům (např. občanský zákoník).

14 3) Projekty pod čarou -mimo výše zmíněné vhodné žadatele je nezbytné, aby v IPRM byly zařazeny projekty také projekty ostatních subjektů (např. NNO – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy; školy a školská zařízení, podnikatelé, příspěvkové organizace). -tyto projekty by měly být zaměřeny na hospodářský růst, na obnovu fyzického prostředí, na přestavbu starých průmyslových areálů, na ochranu rozvoje kulturního a přírodního dědictví, na podporu podnikání, místní zaměstnanosti a rozvoje společenství, na poskytování služeb obyvatelstvu s ohledem na měnící se demografickou strukturu.

15 Jakou výši dotace je možné získat? minimální výše celkových výdajů (celkové výdaje = výdaje způsobilé + nezpůsobilé) IPRM (města nad 20 000 obyvatel): 2 mil.EUR - horní hranice není stanovena předpokládaný průměrný finanční limit na jednu zónu – celkové způsobilé výdaje: 7,3 mil. EUR Tyto prostředky musí být rozděleny do aktivity Revitalizace veřejného prostranství a regenerace bytových domů. Celkové výdaje aktivit 5.2b) IOP na regeneraci bytových domů budou ve výši minimálně 40 % a maximálně 60 % z celkových výdajů IPRM.

16 Formy podpory: Podpora „de minimis“ - Pro realizaci aktivity 5.2b) Regenerace bytových domů bude dotace poskytována pouze v malých finančních objemech v rozsahu podpory „de minimis“. Jedná se o podporu, která nesmí přesáhnout 200 000 EUR v příslušném tříletém období. Maximální výše podpory v tomto režimu bude činit až 50 % celkových způsobilých výdajů na projekt. Využití blokové výjimky – MMR požádalo Evropskou komisi o blokovou výjimku v dubnu 2008, závěr notifikace Evropské komise na základě Pokynů k regionální podpoře na období 2007 – 2013. Kdy by výše dotace měla být 40 % z celkových nákladů projektu bez omezení podpory de minimis. - Do doby schválení výjimky EK se u projektů předkládaných do IOP může použít pouze podpora de minimis.

17 Problémová zóna Horka-Domky

18 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA. Seznámení s IPRM do IOP."

Podobné prezentace


Reklamy Google