Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 KPÚ PRO LIBERECKÝ KRAJ OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ PROTIEROZNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 KPÚ PRO LIBERECKÝ KRAJ OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ PROTIEROZNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ."— Transkript prezentace:

1 1 KPÚ PRO LIBERECKÝ KRAJ OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ PROTIEROZNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

2 2 Název společného zařízení: OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ Stavba cest C 3 a C10 v k. ú. Václaví

3 Projekt realizovala: SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj Pobočka Semily

4 4 Lokalita společného zařízení: katastrální území Václaví okres Semily

5 5 Anotace: Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily vybudoval polní cesty C3, C10 navržené plánem společných zařízení po dokončené komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Václaví. Realizací polních cest C3 a C10 došlo k odklonění zemědělské techniky mimo zastavěné území obce Václaví, ke zpřístupněný zemědělsky obhospodařovaných pozemků a též ke zlepšení průchodnosti krajiny.

6 6 Nová účelová komunikace C 3 je umístěna k východní hranici katastrálního území Václaví. Nová účelová komunikace C 10 začíná v místech, kde se stýká s cestou C 3 a s hlavní cestou C 6 kopírující hranici mezi k. ú. Václaví a k. ú. Tatobity. Komunikace dále vede podél severní hrany sadu a pokračuje směrem k intravilánu obce. Obě komunikace jsou jednopruhové, každá s jednou výhybnou.

7 7 Základní technické údaje vedlejší polní cesty C 3: délka:642 m šířka:3,0 m + 2x 0,50 m krajnice návrhová rychlost:30 km/h třída dopravního zatížení:IV konstrukce vozovky:ASFALTOVÝ BETON ACO 11 (ABS II) tl. 40 mm, obal. kamenivo tl. 70 mm, vibrovaný štěrk tl.150 mm, mech. zpev. kamenivo tl. 250 mm, geotextilie, podsyp štěrkodrtí 8/16 ŠD tl.100 mm

8 8 Základní technické údaje vedlejší polní cesty C 10: délka:669 m šířka:3,5 m + 2x 0,50 m krajnice návrhová rychlost:30 km/h třída dopravního zatížení:VI konstrukce vozovky:ASFALTOVÝ BETON ACO 11 (ABS II) tl. 40 mm, obal. kamenivo tl. 60 mm, vibrovaný štěrk tl.150 mm, mech. zpev. kamenivo tl. 200 mm, geotextilie, podsyp štěrkodrtí 8/16 ŠD tl.100 mm

9 9 Náklady na realizaci C3: 3 382 986 Kč (3 275 084 Kč z PRV; 107 902 Kč z VPS) Datum předání obci: 11. 3. 2015 Náklady na realizaci C10: 3 891 463 Kč (3 752 229 Kč z PRV; 139 234 Kč z VPS)

10 10 Polní cesta C3 – před realizací

11 11

12 12 Polní cesta C3 – po realizací

13 13

14 14 Polní cesta C10 – před realizací

15 15

16 16 Polní cesta C10 – po realizací

17 17

18 18 Název společného zařízení: PROTIEROZNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ Stavba suché retenční nádrže v k. ú. Odolenovice u Jenišovic a cesty VPC 28 v k. ú. Jenišovice u Jablonce n. N.

19 Projekt realizovala: SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj Pobočka Liberec

20 20 Lokalita společného zařízení: k. ú. Odolenovice u Jenišovic k. ú. Jenišovice u Jablonce n.N. okres Jablonec nad Nisou

21 21 Anotace: V rámci zpracování plánu společných zařízení KoPÚ Odolenovice byla navržena v zemědělsky využívané údolnici nad zástavbou Odolenovic, v lokalitě „Ve Skaličkách“ suchá retenční nádrž. V této údolnici také vedla travnatá cesta, která na hranici zástavby navazovala na místní asfaltovou komunikaci a na opačném konci navazovala na stávající asfaltovou cestu.

22 22 Suchá retenční nádrž je navržena jako ochrana před velkými vodami (přívalovými dešti) a chrání zástavbu Odolenovic před účinky dvacetileté povodně (Q20). Výstavbou suché nádrže dojde k zachycení 6 900 m³ vody z přilehlého povodí a dojde k převedení povodňové vlny (Q20) na neškodný průtok, který odvede spodní výpusť a následně trubní kanál DN 200 do obecní kanalizace. Bezpečnostní přeliv v délce 14 m převede případný stoletý průtok Q=3,8 m³/s. Podél suché nádrže je vybudována polní cesta dlouhá 252 m. Součástí projektu je také výsadba 36 ks stromů.

23 23 Pádným důvodem k realizaci projektu byl silný přívalový déšť, který zasáhl tuto lokalitu v červenci roku 2013 a způsobil obci i obyvatelům materiální škody za více jak 700 tisíc Kč.

24 24 Základní technické údaje suché retenční nádrže: objem ochranného prostoru:6 900 m 3 plocha nádrže:0,602 ha zásobní plocha nádrže:0,443 ha hráz: zemní, homogenní se sklonem návodního svahu 1:5 a vzdušného svahu 1:5 – 1:7,7; neprůjezdná délka hráze:51,5 m šířka koruny hráze:6,0 m výpustné zařízení: čelní vtokový objekt o vnitřních rozměrech 1,9 x 0,7 m z kamenného zdiva bezpečnostní přeliv: kapacita je řešena na průtoky Q100 – 3,80 m 3 /s v délce 14,0 m trubní kanál:délka 125,70 m

25 25 Základní technické údaje vedlejší polní cesty VPC 28: délka: 252,0 m (z toho 136,0 m v k. ú. Jenišovice u Jablonce n. N. a 116,0 m v k. ú. Odolenovice u Jenišovic) šířka:3,5 m + 2 x 0,25 m krajnice podélný sklon:od – 4,21% do + 7,07% konstrukce vozovky:štěrk 0-63 mm tl. 200 mm, vibrovaný štěrk tl. 170 mm, ACP 16+ tl. 70 mm, ACO 11 tl. 40 mm

26 26 Náklady na realizaci: 5 685 834 Kč (5 637 093 Kč z PRV; 48 741 Kč z VPS) Datum předání obci: 10. 7. 2015

27 27 Suchá retenční nádrž a polní cesta VPC 28 - před realizací

28 28

29 29 Suchá retenční nádrž a polní cesta VPC 28 - po realizaci

30 30

31 31 Název společného zařízení: OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Polní cesta PCV 12.1 s biokoridorem RBK 297/0.2 v k. ú. Blíževedly

32 Projekt realizovala: SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj Pobočka Česká Lípa

33 33 Lokalita společného zařízení: k. ú. Blíževedly okres Česká Lípa

34 34 Anotace: Funkční biokoridor se stane skladebnou součástí územního systému ekologické stability na regionální úrovni a napomůže tak propojení souvisejících regionálních a lokálních biocenter, čímž umožní a podpoří migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů. Další nedílnou funkcí je rozdělovat a příznivě ovlivňovat okolní plochy ekologicky nestabilních antropogenně změněných ekosystémů (v tomto případě bloky orné půdy). Sekundárními funkcemi navrhovaného biokoridoru bude zlepšení místních mikroklimatických podmínek, omezení vodní eroze (půdoochranná funkce), zlepšení retence (vodohospodářská funkce) a v neposlední řadě zvýšení estetické hodnoty krajiny.

35 35 Cílovým společenstvem je částečně rozvolněný, místy zapojený pás stromů s keřovým pláštěm po obvodu a s travino-bylinným společenstvem. Výsadby jsou provedeny kombinací sadovnického a lesnického způsobu zakládání za účelem dosažení rychlejšího efektu zapojení porostu. Druhová skladba vysazovaných dřevin byla zvolena s ohledem na stanovištní podmínky, příslušný soubor typů geobiocénů, potenciální přirozenou vegetaci a doporučení příslušných orgánů ochrany přírody. K ohrazení severní strany pozemku byly použity kameny o průměrné hmotnosti cca 250 kg ve vzdálenosti 3 m od sebe.

36 36 Polní cesta PCV 12.1 byla realizována ještě před založením biokoridoru RBK 297/0.2 a nedošlo k žádným střetům ani omezení prací na vlastní realizaci regionálního biokoridoru. Pro uložení části přebytku sejmuté ornice byl využit stávající úvoz a část ornice byla použita pro výměnu půdy při výsadbě dřevin.

37 37 Základní technické údaje biokoridoru: šířka biokoridoru:40 – 50 m plocha biokoridoru:2,2849 ha druhová skladba dřevin: - základní dřeviny: dub zimní (Quecus petraea), borovice lesní (Pinus sylvestris) - doplňkové dřeviny: třešeň ptačí (Prunus avium), bříza bělokorá (Betula pendula), dub letní (Quercus robur), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) - keře: krušina olšová (Frangula alnus), líska obecná (Corylus avellana), růže šípková (Rosa canina), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), trnka obecná (Prunus spinosa) ohrazení pozemku:140 ks kamenů (tefrit) o průměrné hmotnosti cca 250 kg

38 38 Základní technické údaje vedlejší polní cesty PCV 12.1: délka: 515,0 m (z toho 280,0 m rekonstrukce a 235,0 m novostavba v k. ú. Blíževedly) šířka:3,0 m + 2x 0,5 m krajnice podélný sklon:od 0,15% do + 7,6% konstrukce vozovky:hutněná ztužující vrstva štěrkodrti 0-32 mm tl. 100 mm, štěrkodrť 0-63 mm tl. 150 mm, štěrkodrť 0-32 mm tl. 150 mm, ACP 16+ tl. 80 mm, ACO 11 tl. 40 mm, celkem 520 mm

39 39 Náklady na realizaci: 5 512 993 Kč (4 948 368 Kč z PRV; 564 625 Kč z VPS) Datum předání obci: 30. 4. 2015

40 40 Polní cesta PCV 12.1 s biokoridorem RBK 297/0.2 – k. ú. Blíževedly - před realizací

41 41

42 42 Polní cesta PCV 12.1 s biokoridorem RBK 297/0.2 – k. ú. Blíževedly - po realizaci

43 43


Stáhnout ppt "1 KPÚ PRO LIBERECKÝ KRAJ OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ PROTIEROZNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google