Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví"— Transkript prezentace:

1 Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

2 OBSAH PREZENTACE Obsah prezentace  Úvod a základní pojmy  Současné trendy společenské odpovědnosti  Charakteristika společenské odpovědnosti  Vztahy mezi společenskou odpovědností a udržitelným rozvojem  Principy společenské odpovědnosti  Závěr

3 ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Otázkou je co zahrnuje terminologické sousloví SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST? Odpověď vystihuje kapitola 2 ČSN ISO 26000:2012 „Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti“. společenská odpovědnost (social responsibility) odpovědnost organizace za dopady jejích rozhodnutí a aktivit na společnost a životní prostředí prostřednictvím transparentního etického chování, které  přispívá k udržitelnému rozvoji, zdraví a dobrým životním podmínkám ve společnosti;

4 ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY  bere v úvahu očekávání zainteresovaných stran;  je v souladu s příslušnou legislativou a mezinárodními standardy chování; a  je integrováno v rámci celé organizace a uplatňováno v jejích vztazích. Poznámky k uvedené definici : Aktivity zahrnují výrobky, služby a procesy. Vztahy představují aktivity organizace v rámci její sféry vlivu. [ČSN ISO 26000:2012, článek 2.18]

5 ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Definice je vymezena řadou termínů:  organizace (organization) subjekt nebo skupina osob a zařízení s vnitřním uspořádáním odpovědností, pravomocí, vztahů a identifikovatelnými cíli  dopad (činnosti, působení) organizace (impact of an organization); dopad (impact) Pozitivní (negativní) změna ve společnosti, ekonomice nebo životním prostředí, která je zcela nebo částečně výsledkem minulých i současných činností a rozhodnutí organizace

6 ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY  životní prostředí, environment (environment) přirozené okolí, ve kterém organizace působí, včetně ovzduší, vody, půdy, přírodních zdrojů, flóry, fauny, lidí,vesmírného prostoru a jejich vzájemných vztahů.  etické chování (ethical behavior) chování, které je v kontextu konkrétní situace v souladu s uznávanými principy správného nebo dobrého chování a je v souladu s mezinárodními standardy chování

7 ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY  udržitelný rozvoj (sustainable development) rozvoj, který naplňuje potřeby současnosti, aniž by ohrožoval schopnost budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby  zainteresovaná strana (stakeholder) osoba nebo skupina se zájmem na jakémkoliv rozhodnutí nebo aktivitě organizace

8 ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY  mezinárodní standardy chování (international norms of behavior) očekávané hodnoty společensky odpovědného chování organizace odvozené z mezinárodního zvykového práva, obecně uznávaných principů mezinárodního práva nebo mezivládních dohod, jež jsou všeobecně nebo téměř všeobecně uznávány  sféra vlivu (sphere of influance) oblast politických, smluvních, ekonomických nebo jiných vztahů, v jejichž rámci má organizace možnost ovlivňovat rozhodnutí nebo aktivity osob nebo organizací

9 SOUČASNÉ TRENDY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Současné trendy společenské odpovědnosti Globalizace, jednodušší cestování, lepší přístupnost a možnost okamžité komunikace způsobují, že se jednotlivci i organizace po celém světě mohou snadněji dozvědět o aktivitách organizací ve svém okolí i ve vzdálených lokalitách. Tyto faktory nabízejí organizacím příležitost těžit z možnosti naučit se nové způsoby řešení problémů. Stejně tak i rozhodování a aktivity organizace jsou předmětem zvýšeného zájmu celé řady různých skupin a jednotlivců.

10 SOUČASNÉ TRENDY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Zásady a postupy aplikované organizacemi v různých místech lze snadno porovnat. Globální povaha některých environmentál. a zdravotních problémů, uznání celosvětové odpovědnosti za boj s chudobou, rostoucí finanční a ekonomické propojení a geograficky rozptýlené hodnotové řetězce vedou k tomu, že záležitosti týkající se organizace zasahují do daleko širší oblasti, než bezprostřední okolí organizace. Je důležité, aby se organizace společenskou odpovědností zabývaly bez ohledu na sociální nebo ekonomické okolnosti.

11 SOUČASNÉ TRENDY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Vzájemnou celosvětovou provázanost zdůrazňují dokumenty jako Deklarace z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji, Johannesburská deklarace o udržitelném rozvoji, Rozvojové cíle milénia a Deklarace ILO o základních principech a právech v práci. V posledních desetiletích vedla globalizace ve vyspělých zemích k růstu vlivu různých typů organizací včetně organizací soukromého sektoru, nestátních, státních i vládních organizací na společnost a životní prostředí.

12 SOUČASNÉ TRENDY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Nestátní neziskové organizace a soukromé společnosti se staly poskytovateli mnoha služeb obvykle zajišťovaných vládou, zejména v zemích, kde vlády čelily vážným výzvám a omezením a nebyly schopny zajišťovat služby v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a sociální péče. S rostoucí způsobilostí vlád dochází ke změně role organizací veřejného a soukromého sektoru. V čase ekonomické a finanční krize by se organizace měly snažit své aktivity týkající se společenské odpovědnosti udržet.

13 SOUČASNÉ TRENDY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Krize zvyšují vliv na zranitelnější skupiny – vyvolávají vyšší potřebu zvýšené společenské odpovědnosti. Zároveň nabízejí konkrétní příležitosti pro efektivnější integraci společenských, ekonomických a environment. úvah do politických reforem i organizačního rozhodování a aktivit. Při realizaci příležitostí je klíčová úloha vlády. Spotřebitelé, zákazníci, dárci, investoři, vlastníci uplatňují v oblasti společenské odpovědnosti různými způsoby svůj finanční vliv na organizace. Očekávání společnosti k výsledkům dosahovaných organizací stále rostou.

14 SOUČASNÉ TRENDY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Legislativa obsahující „právo společnosti na informace“ dává lidem v řadě oblastí přístup k informacím o rozhodování a činnosti některých organizací. Stále více organizací komunikuje se zainteresovanými stranami, zveřejňuje výroční zprávy o společenské odpovědnosti, aby plnily požadavky zainteresovaných stran ohledně informací o výsledcích dosažených organizací. Tyto i další faktory formují část dnešního kontextu společenské odpovědnosti a přispívají k tomu, že se po organizacích vyžaduje prokázání jejich společenské odpovědnosti.

15 CHARAKTERISTIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Obecné informace Zásadní charakteristikou společenské odpovědnosti je ochota organizace  začlenit společenské a environmentální ohledy do rozhodovacího procesu a  převzít odpovědnost za dopady svých aktivit a rozhodnutí na společnost a životní prostředí. To předpokládá jak transparentní, tak etické chování přispívající k trvalé udržitelnosti v souladu s legislativou a mezinárodními standardy chování.

16 CHARAKTERISTIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Dále to znamená, že společenská odpovědnost je integrována v rámci celé organizace, je součástí jejích vztahů a zohledňuje zájmy zainteresovaných stran. Zainteresovaná strana může mít jeden nebo několik zájmů ovlivnitelných rozhodováním a aktivitami organizace. Takový zájem dává příslušné straně „vklad” do organizace, který vytváří vztah s organizací. Tento vztah nemusí být formální, zainteresovaná strana nebo organizace si jej ani dokonce nemusí být vědoma. Při rozhodování o tom, které zájmy zainteresovaných stran uznat, by organizace měla zvážit zákonnost zájmů a soulad s mezinárodními standardy chování.

17 CHARAKTERISTIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Očekávání od společnosti Společenská odpovědnost vyžaduje pochopení širších očekávání společnosti. Základní součástí společenské odpovědnosti je respektování právního řádu. Společenská odpovědnost však také vyžaduje činnosti nad rámec plnění právních předpisů a uznání dalších závazků vůči ostatním, jež nejsou právně závazné. Tyto závazky vyplývají ze široce sdílených etických a jiných hodnot.

18 CHARAKTERISTIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Očekávání ohledně společensky odpovědného chování se mohou v různých zemích a kulturách lišit, organizace by měly respektovat mezinárodní standardy chování zanesené ve Všeobecné deklaraci lidských práv, Johannesburské deklaraci udržitelného rozvoje a v dalších nástrojích. Základní témata spol. odpovědnosti obsahuje kap. 6. Rámec každého téma obsahuje otázky, umožňující organizaci stanovit své nejdůležitější dopady na společnost. U každé otázky je popis opatření, umožňující řešit jejich dopad.

19 CHARAKTERISTIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Role zainteresovaných stran ve spol. odpovědnosti Zásad ní význam pro společenskou odpovědnost má určení a zapojení zainteresovaných stran. Organizace by měla zjistit, kdo je na jejích rozhodnutích a aktivitách zainteresován, aby mohla porozumět svým dopadům a jak je řešit. Zainteresované strany mohou organizaci pomoci při stanovení relevantnosti konkrétních záležitostí týkajících se rozhodnutí a aktivit organizace, nenahrazují při určování standardů chování a očekávání v oblasti chování širší společnost. Mohou existovat i relevantní záležitosti z hlediska společenské odpovědnosti organizace i přesto, že se k nim nepodařilo přiřadit žádnou zainteresovanou stranu.

20 CHARAKTERISTIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Integrace společenské odpovědnosti Vzhledem k tomu, že se společenská odpovědnost zabývá dopady i možnými dopady činností a rozhodnutí organizace, tvoří nejdůležitější typ chování, kterému je nutné věnovat pozornost při neustálé a pravidelně prováděné činnosti organizace. Společenská odpovědnost by měla být integrovanou součástí základní strategie organizace s přidělenými pravomocemi a odpovědnostmi na všech vhodných úrovních organizace.

21 CHARAKTERISTIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Společenská odpovědnost se má odrážet v rozhodování a zvažovat při realizaci činností. Pozitivní dopad může mít dobročinnost (příspěvky na charitativní účely). Organizace by ji neměly využívat jako náhražku integrace společenské odpovědnosti do organizace. Dopady rozhodnutí a činností organizace mohou být ovlivněny i vztahy s dalšími organizacemi. Pro schopnost dostát své odpovědnosti, může organizace někdy potřebovat spolupráci s dalšími organizacemi. Může zahrnovat partnerské organizace, konkurenci (přičemž je potřeba vyhnout se chování, jež by narušovalo hospodářskou soutěž) nebo subjekty, které jsou součástí hodnotového řetězce, případně jakoukoli jinou relevantní stranu ve sféře vlivu organizace.

22 CHARAKTERISTIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Malé a střední podniky Malé a střední organizace jsou organizace, kde počet zaměstnanců nebo objem finančních aktivit je nižší než určité limity. Prahové hodnoty se v jednotlivých zemích liší. Mezinárodní norma zahrnuje mezi MSP i velmi malé organizace, nazývané “mikroorganizace“. Integraci společenské odpovědnosti MSP lze realizovat praktickými, jednoduchými a nákladově efektivními opatřeními. Nemusí to být složitý nebo nákladný proces. Díky menší velikosti a potenciálu vyšší flexibility a inovativnosti mohou MSP nabídnout zajímavé příležitosti v oblasti společenské odpovědnosti.

23 CHARAKTERISTIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Obecně jsou pružnější v oblasti organizačního řízení, často mají těsný kontakt s místními komunitami a vrcholové vedení mívá obvykle bezprostřednější vliv na činnost organizace. Společenská odpovědnost v sobě zahrnuje přijetí integrovaného přístupu k řízení aktivit a dopadů organizace. Organizace by měla dopady svých rozhodnutí a aktivit na společnost a životní prostředí řešit a sledovat způsobem, který bude zohledňovat velikost organizace i její dopady. Organizace nemusí být vždy schopna ihned napravit veškeré negativní důsledky svých rozhodnutí a aktivit. Musí být možno volit z několika možností a stanovovat priority.

24 CHARAKTERISTIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Pomoci jim mohou následující doporučení. MSP by měly:  vzít v úvahu skutečnost, že interní postupy řízení, podávání zpráv zainteresovaným stranám a další procesy mohou být u MSP pružnější a neformálnější než u větších organizací, pokud si zachovají přiměřenou úroveň transparentnosti;  uvědomit si, že při procházení všech sedmi základních témat a stanovování relevantních otázek by se měl vzít v úvahu vlastní kontext, podmínky, zdroje organizace a zájmy zainteresovaných stran. Přitom je potřeba si uvědomit, že pro každou organizaci bude sice relevantních všech sedm základních témat, ale ne všechny otázky;

25 CHARAKTERISTIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI  od začátku se soustředit na otázky a dopady, jež mají největší význam z hlediska udržitelného rozvoje. MSP by měli dále mít vypracován plán včasného řešení zbývajících otázek a dopadů;  při zpracování praktických návodů a programů týkajících se použití této normy využívat pomoci příslušných státních orgánů, kolektivních organizací (například odvětvových sdružení a zastřešujících nebo partnerských organizací) a národních standardizačních orgánů. Tyto pokyny a programy by se měly přizpůsobit na míru konkrétní povaze a potřebám MSP a jejich zainteresovaných stran; a dále

26 CHARAKTERISTIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI  kdekoli je to vhodné, v zájmu úspory zdrojů a zvýšení akceschopnosti jednat spíše než individuálně společně s partnerskými a odvětvovými organizacemi. Například u organizací působících ve stejném rámci a odvětví může být stanovení a zapojení zainteresovaných stran někdy efektivnější, pokud se provádí kolektivně.

27 CHARAKTERISTIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Dá se očekávat, že převzetí společenské odpovědnosti bude pro MSP přínosné, z důvodů uvedených jinde v této mezinárodní normě. MSP mohou dospět ke zjištění, že další organizace, s nimiž jsou ve vzájemném vztahu, považují poskytování podpory aktivitám MSP za součást své vlastní společenské odpovědnosti. Organizace s většími možnostmi a zkušenostmi v oblasti společenské odpovědnosti mohou uvažovat o zajištění podpory pro MSP, včetně pomoci při zvyšování informovanosti o otázkách společenské odpovědnosti a správné praxe.

28 VZTAH MEZI SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ A UDRŽITELNÝM ROZVOJEM Udržitelný rozvoj představuje naplňování potřeb současnosti při respektování ekologických limitů planety, aniž by se tím ohrožovala schopnost budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Společenská odpovědnost klade důraz na organizaci jako takovou a týká se odpovědnosti organizace vůči společnosti a životnímu prostředí. Společenská odpovědnost úzce souvisí s udržitelným rozvojem.

29 VZTAH MEZI SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ A UDRŽITELNÝM ROZVOJEM Cílem udržitelného rozvoje je zachovat udržitelnost pro společnost jako celek a planetu. Netýká se udržitelnosti nebo životaschopnosti jakékoli konkrétní organizace. Udržitelnost existence konkrétní organizace může, ale nemusí být v souladu s udržitelností společnosti jako celku, která se zajišťuje řešením sociálních, ekonomických a environmentálních aspektů integrovaným způsobem. Udržitelná spotřeba, udržitelné využití zdrojů a udržitelné zajišťování existence se týkají všech organizací a souvisejí s udržitelností společnosti jako celku.

30 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Obecné informace Při zavádění a realizaci společenské odpovědnosti je pro organizaci zastřešujícím cílem maximalizovat svůj příspěvek k udržitelnému rozvoji. Přestože neexistuje žádný definitivní seznam principů společenské odpovědnosti, měly by organizace v rámci tohoto cíle respektovat sedm principů nastíněných dále a zabývat se jimi společně se zásadami, jež jsou specifické pro jednotlivé oblasti.

31 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Organizace by měly ve svém chování vycházet ze standardů, směrnic nebo pravidel chování, jež jsou v souladu s přijímanými principy správného nebo dobrého jednání v kontextu konkrétní situace, i když jsou tyto situace náročné. Organizacím se doporučuje, aby při používání této mezinárodní normy braly v úvahu společenské, environmentální, právní, kulturní, politické a organizační rozdíly, stejně jako různé ekonomické podmínky, přičemž by měly dodržovat mezinárodní standardy chování.

32 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Odpovědnost Odpovědnost Princip odpovědnosti stanovuje, že by organizace měla odpovídat za své dopady na společnost, hospodářství a životní prostředí. V jeho rámci by se organizace měla podrobit dohledu a měla by akceptovat povinnost reagovat na závěry tohoto dohledu. Odpovědnost stanoví povinnost managementu zodpovídat se držitelům kontrolních podílů v organizaci a povinnost organizace zodpovídat se právním autoritám a respektovat zákony a předpisy.

33 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Odpovědnost Odpovědnost za celkový dopad rozhodnutí a aktivit organizace na společnost a životní prostředí znamená, že se odpovědnost organizace vůči těm, kdo jsou ovlivněni jejími rozhodnutími a aktivitami, stejně jako obecně vůči společnosti, mění podle povahy dopadů a okolností. Přijetí odpovědnosti bude mít pozitivní vliv na organizaci i na společnost. Úroveň odpovědnosti se může měnit, ale měla by vždy korespondovat s velikostí nebo rozsahem pravomocí. Organizace, které mají velkou odpovědnost, se většinou více starají o kvalitu svých rozhodnutí a snaží se předcházet vzniku omylů.

34 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Odpovědnost Odpovědnost také zahrnuje přijetí odpovědnosti v případech, kdy došlo k pochybení, přijetí odpovídajících kroků k nápravě takových pochybení a opatření k prevenci jejich opakování. Organizace by měla odpovídat za:  dopady svých rozhodnutí a aktivit na společnost, životní prostředí a ekonomiku, zejména zásadní negativní důsledky; a  přijetí opatření k prevenci opakování nezamýšlených a nepředpokládaných negativních dopadů.

35 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Transparentnost Transparentnost Princip transparentnosti stanoví otevřenost v poskytování informací rozhodnutích a aktivitách organizace, které mají dopad na ostatní. Organizace by měla jasným, přesným a úplným způsobem, v přiměřeném a dostatečném rozsahu zveřejnit politiky, rozhodnutí a aktivity, za něž zodpovídá, včetně jejich známých a pravděpodobných dopadů na společnost a životní prostředí. Informace by měly být jednoduše dostupné, přímo přístupné a srozumitelné pro ty, kteří byli, jsou nebo mohou být organizací významně ovlivněni.

36 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Transparentnost Informace by měly být poskytovány včas, měly by být fakticky správné a prezentované jasným a objektivním způsobem, aby měly zainteresované strany možnost správně posoudit dopad rozhodnutí a aktivit organizace na jejich příslušné zájmy. Transparentnost nenutí ke zveřejňování informací podléhajících ochraně práv duševního vlastnictví, ani nezahrnuje poskytování důvěrných informací nebo takových informací, jejichž poskytování by jiným způsobem porušovalo právní, komerční a bezpečnostní závazky nebo povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů.

37 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Transparentnost Organizace by měla být transparentní ohledně:  účelu, povahy a místa své činnosti;  identity vlastníků veškerých kontrolních podílů na činnosti organizace;  způsobu, jak přijímá, realizuje a kontroluje svá rozhodnutí, včetně určení rolí, odpovědností a pravomocí pro všechny funkce, existující v organizaci;  norem a kritérií, podle kterých organizace hodnotí své dosažené výsledky ve vztahu ke společenské odpovědnosti;

38 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Transparentnost  dosažených výsledků v relevantních a významných otázkách společenské odpovědnosti;  zdrojů, objemů a použití svých finančních prostředků;  známých a pravděpodobných dopadů svých rozhodnutí a aktivit na zainteresované strany, společnost, ekonomiku a životní prostředí;  svých zainteresovaných stran a kritérií a postupů používaných k jejich zjištění, výběru a zapojení.

39 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Etické chování Etické chování Princip etického chování stanoví, že by se organizace měla chovat eticky. Chování organizace by mělo odrážet hodnoty upřímnosti, spravedlnosti a bezúhonnosti. Odtud plyne zájem o druhé, o zvířata i o životní prostředí a závazek řešit dopad vlastních aktivit a rozhodnutí na zájmy zainteresovaných stran. Organizace by měly etické chování aktivně podporovat pomocí:  určení a deklarování základních hodnot a principů;

40 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Etické chování  vypracování a užití struktur řízení a správy, jež pomohou prosazovat etické chování v rámci organizace, v jejím rozhodování a její interakci s okolím;  stanovení, přijetí a aplikace norem etického chování vhodných pro její účel a aktivity v souladu s principy nastíněnými v ISO 26000:2010;  povzbuzování a prosazování dodržování jejích standardů etického chování;  prevence nebo řešení konfliktu zájmů v rámci celé organizace, jež by mohly vést k neetickému chování;

41 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Etické chování  stanovení a sdělování standardů etického chování očekávaných od její řídící struktury, zaměstnanců, dodavatelů, smluvních partnerů a ve vhodných situacích i vlastníků a manažerů, zejména pak od těch, kdo mají možnost při zachování kulturní identity významně ovlivňovat hodnoty, kulturu, integritu, strategii a činnost organizace a osob jednajících v jejím zastoupení;  stanovení dohledových a kontrolních mechanismů pro monitorování, podporu a vynucování etického chování;  zavedení a udržování mechanismů k usnadnění podávání zpráv o porušení etických standardů bez obavy z represí;

42 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Etické chování  zjištění a ošetření situací, kdy neexistují místní zákony a předpisy nebo kdy jsou tyto zákony a předpisy v konfliktu s etických chováním;  přijetí a aplikace mezinárodně uznávaných standardů etického chování při provádění výzkumu na lidech;  ohledů na dobré životní podmínky zvířat při činnostech ovlivňujících jejich životy a bytí, včetně zajištění důstojných podmínek pro chov, pěstování, produkci, přepravu a užití zvířat.

43 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Ohledy na zájmy zainteresovaných stran Ohledy na zájmy zainteresovaných stran Princip ohledu na zájmy zainteresovaných stran stanoví, že by organizace měla respektovat a brát v úvahu zájmy svých zainteresovaných stran. Přestože se cíle organizace mohou omezovat pouze na zájmy vlastníků, členů, zákazníků nebo zakladatelů, mohou existovat práva, požadavky nebo specifické zájmy dalších jednotlivců nebo skupin, které musí být vzaty v úvahu. Tyto osoby nebo skupiny souhrnně představují zainteresované strany na organizaci.

44 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Ohledy na zájmy zainteresovaných stran Organizace by měla:  určit své zainteresované strany;  být si vědoma zájmů a legálních práv zainteresovaných stran, respektovat je a reagovat na vyjádřené zájmy zainteresovaných stran;  vzít na vědomí skutečnost, že některé zainteresované strany mohou výrazně ovlivnit aktivity organizace;  posoudit a vzít v úvahu různou schopnost zainteresovaných stran kontaktovat organizaci, zapojit se do jejích činností a ovlivňovat je;

45 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Ohledy na zájmy zainteresovaných stran  brát v úvahu vztah zájmů zainteresovaných stran k širším očekáváním společnosti a k udržitelnému rozvoji, stejně jako povahu vztahu zainteresovaných stran k organizaci;  zvažovat pohled zainteresovaných stran, jež by mohly být určitým rozhodnutím nebo činností ovlivněny, a to i přesto, že nemají žádnou formální roli v řízení a správě organizace nebo si nejsou těchto zájmů vědomy.

46 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Respektování pravidel právního státu Respektování pravidel právního státu Princip respektování pravidel právního státu stanoví, že by organizace měla akceptovat povinnost dodržování zákonných pravidel. Pojem právního státu se týká nadřazenosti zákona a zejména myšlenky, že žádný jedinec nestojí nad zákonem a že vláda také podléhá zákonům. Princip právního státu je v kontrastu se svévolným výkonem moci. Právní stát předpokládá písemnou formu zákonů a předpisů, jejich zveřejnění a spravedlivé vymáhání podle stanovených postupů.

47 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Respektování pravidel právního státu Z pohledu společenské odpovědnosti respektování pravidel právního státu znamená, že organizace plní všechny příslušné zákony a předpisy. To znamená, že by organizace měla učinit taková opatření, aby si byla vědoma příslušných zákonů a předpisů, aby informovala osoby v rámci organizace odpovědné za jejich dodržování a aby dohlížela na to, že dodržovány skutečně jsou. Organizace by měla:  plnit požadavky zákonů a předpisů ve všech právních systémech, v nichž organizace působí, i když tyto zákony a předpisy nejsou přiměřeně vymáhány;

48 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Respektování pravidel právního státu  zajišťovat, aby její vztahy a aktivity byly v souladu se zamýšleným a aplikovatelným právním rámcem;  udržovat vlastní informovanost o všech právních závazcích;  pravidelně přezkoumávat soulad s příslušnými zákony a předpisy.

49 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Respektování mezinárodních standardů chování Respektování mezinárodních standardů chování Princip respektování mezinárodních standardů stanoví, že bude organizace respektovat relevantní mezinárodní normy chování a bude dodržovat princip respektování zákonných norem.  V situacích, kdy zákon nebo jeho implementace nezajišťuje dostatečnou environmentální nebo sociální ochranu, organizace by se měla snažit dodržovat minimálně mezinárodní standardy chování.

50 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Respektování mezinárodních standardů chování  V zemích, kde zákon či jeho implementace je v konfliktu s mezinárodními standardy chování, měla by se organizace snažit tyto standardy respektovat v maximálním možném rozsahu.  V situacích, kdy je zákon nebo jeho implementace v konfliktu s mezinárodními standardy chování a kdy by nedodržování těchto standardů mělo závažné důsledky, měla by organizace dle možností a vhodnosti přezkoumat povahu svých vztahů a aktivit v rámci této jurisdikce.

51 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Respektování mezinárodních standardů chování  Organizace by měla zvážit legitimní možnosti a cesty, jejichž pomocí by mohla ovlivnit relevantní organizace a orgány tak, aby se takový konflikt vyřešil.  Organizace by se měla vyhýbat spoluúčasti na aktivitách jiné organizace, jež nejsou v souladu s mezinárodními normami chování.

52 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Respektování lidských práv Respektování lidských práv Princip respektování lidských práv stanovuje, že by organizace měla respektovat lidská práva a uznávat jejich význam i univerzálnost. Organizace by měla:  respektovat a kdykoli je to možné i prosazovat práva stanovená ve Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod;  akceptovat, že jsou tato práva univerzální, tedy že jsou aplikovatelná ve všech zemích, kulturách a situacích;

53 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Respektování lidských práv  přijímat opatření směřující k respektování lidských práv v situacích, kdy nejsou chráněna, a vyhýbat se tomu, aby z takových situací těžila;  v situacích, kdy zákon nebo jeho implementace nezajišťuje dostatečnou ochranu lidských práv, by se organizace měla snažit dodržovat alespoň mezinárodní normy chování.

54 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Certifikace systému V říjnu 2013 byla schválena česká technická norma ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky Tato norma poskytuje organizacím nástroje definující a umožňující implementaci společenské odpovědnosti odpovídající ČSN ISO 26000. Pro účely ČSN 01 0391 je společenská odpovědnost chápána jako soubor dobrovolných systém. opatření přijatých organizací s cílem identifikovat, řešit a zlepšovat její pozitivní dopady a redukovat negativní dopady na všechny zainteresované strany.

55 PRINCIPY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Certifikace systému Norma ČSN 01 0391 specifikuje požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je použitelná pro organizace všech velikostí a typů (z podnikatelského i veřejného sektoru) bez ohledu na jejich geografické umístění. Tato norma může být používána pro certifikaci.

56 Česká společnost pro technickou normalizaci cstn@csvts.cz Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz PODĚKOVÁNÍ


Stáhnout ppt "Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google