Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce podpory v rámci vybraných výzev OP LZZ Seminář pro příjemce OP LZZ MV ČR, Praha - Letná, Nad Štolou 3, Praha 7 30. března 2011, 10:00.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce podpory v rámci vybraných výzev OP LZZ Seminář pro příjemce OP LZZ MV ČR, Praha - Letná, Nad Štolou 3, Praha 7 30. března 2011, 10:00."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce podpory v rámci vybraných výzev OP LZZ Seminář pro příjemce OP LZZ MV ČR, Praha - Letná, Nad Štolou 3, Praha 7 30. března 2011, 10:00 - 13:00 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

2 Důvody pořádání semináře Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Problematika čerpání v oblasti intervence 4.1, představení nových nástrojů spolupráce Praktické problémy s administrací OP LZZ, nejčastější chyby při realizaci projektů a vyplňování MZ a ŽoP Příklady spolupráce příjemců s Expertní pomocí, představení další možné spolupráce

3 Obsah  Realizace projektu  Změny v projektu  Publicita projektu  Monitorování projektu  Postup při vyplňování MZ a ZjŽoP  Expertní pomoc příjemcům  Dotazy/diskuze Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

4 Stav čerpání OP LZZ 4.1 (zdroje celkem, v mil. Kč) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

5 Přehled předložených ŽoP OSS Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

6 Projektová část Bc. Jana Hrazdilová Ing. Radek Rinn www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

7 Projekt v realizaci Datum zahájení realizace projektu uvedené v právním aktu (PA): Způsobilost výdajů – Desatero OP LZZ, příručka D5 –Od data zahájení realizace projektu; možné již 3 měsíce před podáním žádosti. Desatero příruček OP LZZ: –Všechny verze příruček: www.esfcr.cz (sekce Dokumenty)www.esfcr.cz –Příjemce se vždy řídí aktuální verzí příruček –Pozor: od 1. 1. 2011 platí nové verze příruček Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

8 Ukončení projektu Datum ukončení realizace projektu uvedené v PA. Nestandardní případy ukončení realizace: Ukončení projektu příjemcem podpory v průběhu projektu – ze závažných důvodů: –Příjemce musí o ukončení realizace požádat ZS (viz D2) –Příjemce podá závěrečnou MZ s ŽoP, kde popíše stav naplnění cílů projektu, monitorovacích indikátorů a výše nákladů (konzultace s PM a FM) –ZS vydá změnový právní akt Neoprávněné odstoupení od realizace projektu – odstoupení bez odůvodnění se považuje za porušení podmínek PA Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

9 Změny a doplnění projektu Příručka pro příjemce D2 Nepodstatné změny projektu Není třeba změna PA, nemají vliv na plnění cílů projektu Příjemce dostatečně popíše a zdůvodní v nejbližší monitorovací zprávě Všechny související části následující MZ a ŽoP musí tuto změnu reflektovat Podstatné změny projektu Většinou vyžaduje změnu PA (formou Dodatku k PA) Nutný souhlas poskytovatele dotace Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

10 Nepodstatné změny projektu Příklady: Změny kontaktní a statutární osoby – nahlásit bez prodlení! Změna data zahájení projektu na pozdější datum – nutné oznámit projektovému manažerovi (PM) co nejdříve Změna harmonogramu – pokud neovlivní splnění cílů ani indikátorů (posun KA v rámci doby realizace) Změny v rozpočtu: –změna formy pracovní smlouvy (HPP, DPČ, DPP) –navýšení jednotkové ceny max. do 10 % –založení nebo zrušení položky v rozpočtu, která nesouvisí se vznikem nové KA –přesun prostředků mezi kapitolami (max. do 15 % původní kapitoly) Změna auditora Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

11 Podstatné změny projektu Mají dopad na plnění povinností vyplývajících z PA, stále musí mít těsnou vazbu na charakter a hlavní cíle projektu původního návrhu smlouvy Většinou nutnost úpravy PA formou Dodatku Formulář ke stažení na webových stránkách http://www.osf-mvcr.cz/folder/477/ (dokumenty pro příjemce)http://www.osf-mvcr.cz/folder/477/ Zaslat v listinné i elektronické podobě Tip pro příjemce: -Možnost konzultace u PM, zda se jedná o podstatnou změnu -Konzultací s PM nevzniká automaticky nárok na schválení změny Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

12 Podstatné změny projektu Příslušný PM vyřídí žádost o podstatnou změnu do 21 kalendářních dnů od doručení žádosti Podstatné změny nelze provést před jejich odsouhlasením poskytovatelem Podstatné změny nelze odsouhlasit se zpětnou platností Provedení změn bez souhlasu poskytovatele dotace může vést k odnětí finančních prostředků (stanoví poskytovatel) Návrh na změnu předložit nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu Na přijetí změny není právní nárok Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

13 Podstatné změny projektu Příklady: Změna data ukončení projektu Změna bankovního účtu Změny v rozpočtu přesuny mezi kapitolami větší než 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly a navyšování jednotkových cen o více jak 10 % změny mezi prostředky na investiční a neinvestiční výdaje Prodloužení monitorovacího období (MO) Vytvoření nové pozice v realizačním týmu Změna KA či harmonogramu, která mění podstatu projektu Změna monitorovacích indikátorů Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

14 Podstatné změny projektu Pozor – Podstatné změny a MZ: V průběhu administrace MZ ze strany OSF je složité schvalovat / neschvalovat podstatné změny související s rozpočtem VŽDY před předložením žádosti o změnu KONTAKTUJTE Vašeho projektového manažera Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

15 Kontrola Administrativní kontrola (kontrola MZ a ŽoP) Kontrola na místě (fyzická) – probíhá u všech projektů na základě stavu projektu dle MZ či náhodným výběrem poskytovatelem podpory -Porovnává se skutečný stav se stavem deklarovaným (obsahuje i kontrolu dokladů) -Kontrolu mohou provádět pouze pověření pracovníci -Oznámení kontroly předem (většinou) -Povinnost umožnit vstup na místo realizace projektu včetně přístupu k veškeré projektové dokumentaci Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

16 Monitorování projektu Hlavní cíle: 1)Průběžné sledování, sběr dat a informací o projektech; 2)Dohled nad finančními prostředky a jejich efektivním využitím; 3)Průběh realizace projektů, identifikace možných rizik. Povinnost příjemců informovat o průběhu celého projektu tzv. Monitorovacími zprávami (nejdůležitější ukazatel je naplňování monitorovacích indikátorů). Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

17 Monitorovací zprávy (MZ) Průběžná monitorovací zpráva (MZ) se ŽoP Mimořádná monitorovací zpráva (MMZ) se ŽoP - po domluvě s PM, viz příručka D2 Závěrečná monitorovací zpráva (ZMZ) se ŽoP Administrace MZ: ZS každou MZ bude vracet na opravu maximálně 1x. Tip pro příjemce: Manuál úspěšného žadatele a příjemce http://www.osf-mvcr.cz/op-lzz-1http://www.osf-mvcr.cz/op-lzz-1 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

18 Změny termínů předkládání MZ Žádost o prodloužení monitorovacího období –Podstatná změna - nutný podpis st. zástupce –Předkládat před uplynutím doby MO Př.: Nulové výdaje Žádost o prodloužení termínu pro předložení MZ –Formulář na www.esfcr.cz nebo www.osf-mvcr.cz, naskenovaný s podpisem se zasílá emailemwww.esfcr.czwww.osf-mvcr.cz –Prodlužuje se jen termín předložení Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

19 Průběžná monitorovací zpráva (PMZ) 1. PMZ se předkládá za období uvedeném v PA Další PMZ standardně za každých 6 měsíců realizace projektu (viz PA – tabulka Finanční plán) –Při prodloužení MO o několik měsíců je následující období kratší o daný počet měsíců (plán v PA se tedy nemění)!! Datum doručení PMZ poskytovateli podpory nejpozději 30 kalendářních dnů od skončení sledovaného období –Př.: období 1.6. – 30.11.2010, MZ předložit do 30.12.2010 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

20 Průběžná monitorovací zpráva (PMZ) Složena ze 2 částí – obě spojit dohromady! –první část MZ v aplikaci Benefit7 –druhá část MZ ve formátu.doc Žádost o platbu nelze předložit samostatně, vždy pouze s MZ Podpis statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby Poskytovatel má právo požadovat dodatečné informace ke způsobu realizace projektu a k jeho výsledkům; tyto musí být dodány max. do 15 pracovních dnů od doručení výzvy Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

21 Závěrečná monitorovací zpráva Stejný formát jako PMZ Předložení nejpozději do 2 měsíců od ukončení projektu za poslední monitorovací období Předkládána vždy závěrečná ŽoP Součástí musí být: – zpráva auditora; 7 měsíců před ukončením podepsání smlouvy –Dokumenty související s nově vytvořenými / inovovanými produkty (viz níže) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

22 Postupně vyplnit každou záložku; postup podrobně popsán v Pokynech pro vyplnění MZ – D10 Zkontrolovat správnost všech údajů před finalizací (doporučujeme průběžně používat tlačítko „Kontrola“) Aktualizovat jednotlivé údaje (VŘ, hodnoty MI, ) a zohlednit vzniklé nepodstatné změny (harmonogram, rozpočet, realizační tým) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Vyplnění 1. části monitorovací zprávy v Benefitu7

23 Monitorovací indikátory Povinnost příjemce průběžně sledovat a vykazovat indikátory v monitorovacích zprávách projektu Dosažené hodnoty indikátorů se uvádějí kumulativně, tzn. vždy souhrnně za celou dobu realizace projektu Vyplňovat Popis dosažení za dané MO (jak se daří naplnit cíle) Je-li výsledná hodnota ukazatelů nižší než plánovaná, je poskytovatel oprávněn žádat vysvětlení Pozor: Evidence při naplňování MI musí být doložitelná! -Př. prezenční listiny, certifikáty – musí se také shodovat s pracovními výkazy -Povinnost dokládat inovované produkty Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

24 Monitorovací indikátory Povinnost dokládat inovované produkty – Databáze produktů ESF (http://esfdb.esfcr.cz):http://esfdb.esfcr.cz Dle PA má příjemce povinnost poskytovateli poskytnout neomezenou bezplatnou licenci k užití práv duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence pro produkty vzniklé v rámci MI 07.57.00 Poskytovatel od příjemce převezme spolu se ZMZ: –Podlicenční smlouvu (tištěná podoba) –Tabulku identifikace a popis produktů (listinně i elektronicky) –Produkty (listinně i elektronicky) Formuláře budou ke stažení na www.osf-mvcr.cz.www.osf-mvcr.cz, Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

25 Tipy – 1. část MZ V případě úpravy rozpočtu projektu, harmonogramu anebo realizačního týmu, je potřeba na záložce Informace o projektu zaškrtnout příslušné checkboxy Pokud nemáte v projektu VP/de minimis, nezakládejte na záložce Veřejná podpora nový záznam s kódem 01 „Není VP“ – záložku vůbec nevyplňujte Pozor na kontrolu záložky Realizační tým & Rozpočet, na těchto záložkách musí být uvedené informace shodné, tj. název pozice (včetně mezer), informace o úvazcích, počtu hodin a měsíčních nákladech, hodinových sazbách Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

26 Vyplnění 2. části monitorovací zprávy Druhá část – vyplnění textového formuláře, ke stažení na http://www.osf-mvcr.cz/folder/477/ Po vyplnění vytisknout, pevně spojit s 1. částí MZ, podepsat statutárním zástupcem a zaslat spolu se všemi přílohami poskytovateli podpory Nahrát do IS Benefit jako přílohu 1. části MZ Pozor: od 1. 1. 2011 existuje nová verze formuláře 2. části MZ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

27 2. část MZ Uvádět správně hlavičku MZ (datum, Hash kód, číslo MZ) Uvádět správná data u probíhajících KA a plánovaných KA Popisovat všechny nepodstatné změny (propojovat s rozpočtem, realizačním týmem, harmonogramem) Popisovat problémy při realizaci, všechny plánované KA Odstavec týkající se DPH – označit „neplátce DPH vzhledem k projektu“ Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

28 Povinné přílohy MZ – I. Povinné přílohy mají závazný vzor – nesmí se měnit! Jsou umístěny na: http://www.osf-mvcr.cz/folder/477/http://www.osf-mvcr.cz/folder/477/ Po vyplnění nahrát všechny přílohy ve formátu.doc nebo.xls do Benefit7 na záložce Přílohy; pouze Podpisové vzory a prezenční listiny se skenují Po vytištění pevně spojit související listy příloh, přelepit, podepsat statutárním zástupcem a zaslat spolu s MZ (nemusí být spojeny s MZ) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

29 Povinné přílohy MZ – II. Podpisové vzory – originál v listinné podobě, naskenované v B7 –Datum od zahájení realizace! –Dokládat usnesení oprávněné osoby –Možnost oprávněné osoby, která není v projektovém týmu (vedoucí podepisující výkazy práce) Soupiska účetních dokladů – v listinné podobě Kopie účetních dokladů nad 10.000 Kč – v listinné podobě Pracovní výkazy – originál v listinné podobě,.xls v B7 –Obsah činnosti musí korespondovat s pozicí a žádostí a musí být dostatečně podrobný Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu – originál v listinné podobě,.xls v B7 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

30 Povinné přílohy MZ – III. Odpisy – originál v listinné podobě,.xls v B7 Výpisy z bankovního účtu (příp. čestné prohlášení) – v listinné podobě Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu – originál v listinné podobě,.xls v B7 Auditorská zpráva (se ZMZ) – originál v listinné podobě Prezenční listiny (název kurzu, jméno školitele, časová dotace) – kopie v listinné podobě, naskenované v B7 –Musí souhlasit s pracovními výkazy a popisem kurzů v rámci probíhajících KA! –Publicita, jméno školitele, reg. číslo projektu, název kurzu, časová dotace, jméno a podpis účastníka a jeho pracovní zařazení www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnost

31 povinná součást všech projektů spolufinancovaných z fondů EU –je předmětem kontrol Nařízení Komise č. 1828/2006 –kdo dává peníze informování příjemců i široké veřejnosti, že projekt je spolufinancován z EU –kdo dostává peníze uvedení příjemců na veřejně přístupném seznamu Příjemce se řídí: Manuál pro publicitu OP LZZ stanovuje základní pravidla týkající se publicity v projektech Manuál vizuální identity OP LZZ určuje zásady správného používání povinných log Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Publicita v projektech

32 Povinné minimum publicity: a) logo fondu b) název „Evropský sociální fond v ČR“ c) logo EU včetně názvu d) logo operačního programu včetně názvu e) motto „Podporujeme vaši budoucnost“ f) odkaz www.esfcr.czwww.esfcr.cz  Kompletní řady i samostatná loga jsou ke stažení na webu (formát JPG, AI). Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Manuál pro publicitu

33 Povinné minimum publicity × publicitní aktivity: -minimum publicity = povinná loga, uvádí všichni příjemci; propagace programu, fondu, EU (kdo peníze dává); -publicitní aktivity = aktivity specifikované v projektové žádosti; zejména propagace projektu (na co se peníze dávají). Logo MVCR příjemci nemusí používat. Loga není třeba uvádět pouze v řadě. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Časté otázky

34 Kontakty Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Projektoví manažeři Bc. Jana Hrazdilová jana.hrazdilova@mvcr.cz 974 818 536 Výzva: 48 Ing. Radek Rinn radek.rinn@mvcr.cz 974 818 531 Výzvy: 27, 32, 38, 41, 58, 59, 62, 64

35 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Finanční část Ing. Petr Hozák

36 Přílohy MZ a ZjŽoP Soupiska účetních dokladů Rozpis mzdových nákladů Výkazy práce Přehled čerpání Kopie výpisů z účtu Výpis z oddělené účetní evidence Podpisové vzory Rozpis cestovních náhrad Přehled odpisů Dokumentace k ukončeným výběrovým řízením Kopie účetních dokladů Fotodokumentace k publicitě Kopie prezenčních listin Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

37 Soupiska účetních dokladů I Sloupec Částka uvedená na dokladu v Kč – uvádí se 100 % Sloupec Částka připadající na způsobilé výdaje – částka, kterou si chcete uznat z faktury jako způsobilé výdaje Sloupec Částka zahrnutá k proplacení – veřejné zdroje (je to částka, která je určena k proplacení) (Vzhledem k tomu, že OSS soukromé financování nemají, je tato částka stejná, jako sloupec částka připadající na způsobilé výdaje) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

38 Soupiska účetních dokladů II Období = dle Monitorovací zprávy nebo právního aktu (tj. Podmínky, Rozhodnutí apod.), nikoliv období, kdy např. skutečně vyplňuji Soupisku Způsob vyplňování (komentáře) viz příloha prezentace + odkaz na webu www.osf-mvcr.cz / Dokumenty / Výzvy / OPLZZwww.osf-mvcr.cz Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

39 Soupiska účetních dokladů III Na fakturách chybí označení, že výdaj patří k projektu Příklad nejkratšího textu, kde jsou uvedeny všechny požadované informace: „Tento projekt je financován z OPLZZ, registrační číslo projektu CZ.xxxxx.“ apod. Položky rozpočtu – vyplňovat přesně dle schváleného rozpočtu, např. položky 01.01.02 Doporučení nechat si podepsat souhlas zaměstnance o informování OSF MVČR se mzdovými a osobními údaji, jinak hrozí nezpůsobilost nedoložených mzdových výdajů. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

40 Soupiska účetních dokladů IV Dodávat bankovní výpisy ke mzdám, odvodům SP a ZP (nutné označit, čeho se tento výpis týká – např. stručný výstižný slovní komentář). Pro příjemce z řad OSS je dostačující i čestné prohlášení o vyplacených mzdách a dalších povinných odvodech (zdrav. a soc. pojištění). Doplnit na bankovní výpis jméno osob/-y, ke které patří mzdy či jiné platby – např. Novák, mzda 02/11. Stačí jen údaje, které se týkají konkrétního projektu a jeho výdajů, ostatní je možno začernit (např. rodná čísla, čísla bank. účtů zaměstnanců apod.). Musí však zůstat patrné, že je to bankovní účet projektu – příjemce). Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

41 Pracovní výkaz I V.xls formátu jako příloha V Benefit7 všechny přiložit pod Přílohou č. 4 Hodiny musí odpovídat rozpočtu Je možné vykazovat pouze aktivity vztahující se k danému projektu Výkazy musí být podepsány dotyčnou osobou a dále oprávněnou osobou (např. vedoucí) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

42 Pracovní výkaz II Příjemce neuvádí skutečnou výši úvazku dle Smlouvy či Dohody (např. 0,7 úvazku na rok nebo 0,7 na projekt) Výše úvazku – dle smlouvy na daný měsíc. U PS – napište dle smlouvy např. 1,0 úvazku na projektu, u dohod – kolik hodin je na dohodu měsíčně či ročně dle konkrétní dohody Nutno uvádět i zda je úvazek roční či měsíční – má význam pro počítání způsobilých hodin Uvádět vazbu na konkrétní monitorovací zprávu Údaje z Pracovního výkazu pro jednotlivé zaměstnance přenášet do Rozpisu mzdových výdajů (po vyplnění obou dokumentů musí být tedy údaje v nich stejné). Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

43 Rozpis mzdových výdajů I U pracovních smluv – „zúčtovaná hrubá mzda“ – uvést celou měsíční hrubou mzdu zaměstnance, teprve následně se krátí dle daného úvazku (dle položky „Počet odpracovaných hodin na projektu dle výkazu práce“) „Měsíční fond pracovní doby v hodinách“ – uvádí se celkový měsíční fond pracovní doby dle kalendáře (např. pro červen je 176 hod.) Rozpis musí být dle Právního Aktu (např. maximální částky pro pozici či pracovníka) – viz dále Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

44 Rozpis mzdových výdajů II Příklad: Pan Potměšil překročil maximální způsobilou měsíční mzdu dle rozpočtu nebo právního aktu, např. max. 6 199,- Kč: 1) v daném měsíci měl odměnu nebo dovolenou, do rozpisu mzdových nákladů (Příloha č. 5) se uvádí položku 1.1.1 na mzdu 6.199,- Kč. Vše, co je navíc, se do tohoto řádku neuvádí. Vytvoří se další řádek – položku 1.4 „Jiné osobní náklady“ a tam se uvede do sloupce „Jiné v Kč (odvádí se z nich odvody)“ tato část navíc jako odměna ve výše 301,- Kč. To platí, i kdyby se jednalo o korunové rozdíly. Max. limit se nesmí překročit. Položka 1.4 se vytváří z ušetřených prostředků z předchozích měsíců (je-li). Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

45 Rozpis mzdových výdajů III Příklad: Pavel Votápka překročil maximální způsobilou měsíční mzdu dle rozpočtu nebo právního aktu, např. max. 5.000,- Kč, se postupuje následovně: 2) nedostal odměnu nebo neměl dovolenou, tak je nutné odečíst ve sloupci „Jiné v Kč (neodvádí se z nich odvody)“ částku, která překročí schválený rozpočet (tedy vyplácená odměna např. 5.200,- Kč překračuje o 200,- Kč limit 5.000,- Kč). „Způsobilé osobní náklady v Kč“ se dopočtou jako rozdíl (resp. součet) sloupců „Mzdový výdaj“ = 5.200,- Kč a „Jiné v Kč“ (neodvádí se z nich odvody)“ = 200,- Kč (pozor!!! – uvádí se znaménkem minus). Součet „Způsobilé osobní náklady v Kč“ jsou maximálních 5.000,- Kč. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

46 Vybrané náležitosti dokladování I Mzdové výdaje Při každém nárokování výdaje: Výkaz práce Doklad o výplatě mzdových prostředků Sestava „Rozpis mzdových nákladů“ Doklad o úhradě zákonných odvodů Při kontrole na místě: Pracovní smlouvy, popř. DPP/DPČ Pracovní náplň Mzdové listy, výplatní pásky Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

47 Vybrané náležitosti dokladování II Nákup služeb Účetní/daňové doklady Doklady o zaplacení – výpis z bankovního účtu, pokladní doklady Předávací protokol Doklady k výběrovému řízení/objednávky Dodavatelské smlouvy Nákup zařízení a vybavení Účetní/daňové doklady Doklady o zaplacení – výpis z bankovního účtu, pokladní doklady Dodavatelské smlouvy, objednávky, faktury Doklady k výběrovému řízení/objednávky Přehled odpisů (Příloha č. 7 MZ) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

48 Vybrané náležitosti dokladování III Cestovné Při každém nárokování výdaje: Rozpis cestovních náhrad (příloha č. 6 MZ) Při kontrole na místě: Vyúčtované cestovní příkazy Objednávky, faktury - ubytování Jízdenky, popř. jiný doklad nahrazující jízdenku Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

49 Finanční část – oblasti s nejčastějšími chybami Chyby a nedostatky v ZjŽoP – Částky – Bankovní účet Chyby v soupisce účetních dokladů (částka uvedená na dokladu, časově nezpůsobilé výdaje na soupisce) Rozpis mzdových nákladů (nesouhlasí Rozpis s pracovním výkazem) Přehled čerpání způsobilých výdajů (nerozpoložkovaný přehled čerpání, přehled nesouhlasí se soupiskou a s rozpočtem) Chyby v pracovních výkazech (nevyplněny všechny položky) Chybný rozpočet projektu (přečíslovaný rozpočet, ponížený rozpočet) Účetní doklady Doložení příloh k fin. části (VBÚ, FA, mzdových příspěvků apod.) Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

50 Kontakty Ing. Petr Hozák petr.hozak@mvcr.cz 974 818 509 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

51 Opatření na podporu čerpání Pravidelná bilaterální setkávání OSF s konkrétními příjemci za příjemce by se setkávání měli účastnit členové realizačního týmu, statutární zástupce příjemce, případně i zástupce generálního dodavatele předmětem jednání bude postup při realizaci projektu, rizika, která projekt ohrožují, a problémy, se kterými se příjemci setkávají setkání budou zahájena schůzkami se zástupci rizikových projektů Poskytování expertní pomoci příjemcům Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

52 Představení expertní pomoci využití expertní pomoci je zcela dobrovolné expertní pomoc je poskytována zdarma expertní pomoc je možné využívat nepravidelně (dle potřeby) využití expertní pomoci neznamená automatické schválení monitorovací zprávy/žádosti o platbu využití expertní pomoci může být vnímáno jako časové zdržení, ale větší časové zdržení způsobí předložení chybných dokumentů týmy OSF a poskytovatele expertní pomoci průběžně spolupracují a koordinují svoji činnost Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

53 Možnosti využití expertní pomoci Zástupce EP nejčastěji využíváte k: zjištění stavu předložené změny konzultaci k obsahu změnového formuláře konzultaci k obsahu ZD a průběhu VŘ vyplňování údajů v IS Benefit řešení problematiky prodlužování projektů konkrétním dotazům k vyplňování MZ, ŽoP a příloh Další možnosti spolupráce: zejména pravidelné schůzky a informování o stavu projektu, o jeho rizicích, připravovaných změnách a dílčích úspěších Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

54 Doporučení pro příjemce Přihlaste se k odebírání aktualit na www.osf-mvcr.czwww.osf-mvcr.cz Využívejte Manuály úspěšného žadatele a příjemce OP LZZ (Druhá část – Úspěšná realizace projektu, Třetí část – Veřejné zakázky OP LZZ), které jsou k dispozici na webu OSF, sekce Legislativa a metodiky E-learningové kurzy http://www.osf-mvcr.cz/e-learning-op-lzzhttp://www.osf-mvcr.cz/e-learning-op-lzz Vyvarujte se častých chyb; souhrn nejčastějších chyb naleznete v dokumentu Nejčastější chyby v projektech Účastněte se seminářů pro příjemce Účastněte se seminářů k veřejným zakázkám Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz

55 Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Kontakty – OSF Eva Tomšejová Radka Kotinská http://www.osf-mvcr.cz/file/1315 Eva Tomšejová 734 314 053prijemce@naviga4.cz tomsejova@aqe.cz Kontakty – Expertní pomoc

56 Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ 1.Jaký popis má být uveden v Monitorovací zprávě vyplňované v Benefit7 v poli Popis u monitorovacího indikátoru v případě, kdy je dosažená hodnota tohoto indikátoru „0“? a.Popis se vůbec neuvádí. b.Stačí uvést „nerelevantní“. c.Musí být uveden odpovídající popis, jako např. vzhledem k tomu, že během tohoto monitorovacího období nebyly pořádány žádné kurzy, je počet úspěšných absolventů kurzů nulový. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz

57 2.V případě, že je k opravě vrácena pouze jedna z příloh předložené monitorovací zprávy, zašlete po opravě v daném termínu: a.Celou monitorovací zprávu včetně všech (i neopravovaných příloh) v listinné i elektronické verzi. b.Pouze opravenou přílohu spolu s monitorovací zprávou v listinné i elektronické verzi. c.Pouze opravenou přílohu v listinné i elektronické verzi. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

58 3.Co se zapisuje do Soupisky účetních dokladů? a.Pouze faktury a jiné účetní doklady, a to postupně za celé období projektu. b.Faktury, jiné účetní doklady a také mzdové výdaje, a to postupně za celé období projektu. c.Pouze faktury a jiné účetní doklady za dané monitorovací období, za které je zpráva předkládána. d.Faktury, jiné účetní doklady a také mzdové výdaje pouze za dané monitorovací období, za které je zpráva předkládána. e.Pouze faktury a jiné účetní doklady za dané monitorovací období, případně také výdaje, které spadají do nějakého předchozího (schváleného) monitorovacího období, ze kterého byly například pro nedostatek informací a podkladů vyjmuty. f.Faktury, jiné účetní doklady a také mzdové výdaje za dané monitorovací období, případně také výdaje, které spadají do nějakého předchozího (schváleného) monitorovacího období, ze kterého byly například pro nedostatek informací a podkladů vyjmuty. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

59 4.Odměny z rozpočtové položky 1.4 lze pracovníkům realizačního týmu vyplatit: a.Vždy, v jakékoliv výši za obvyklou náplň práce zaměstnance na projektu. b.Odměna musí být za odvedenou práci na projektu, která je navíc obvyklé náplně práce zaměstnance a musí být odůvodněna např. neočekávaným pokrokem v realizaci projektu, celková výše odměny však není stanovena. c.Odměna musí být za odvedenou práci na projektu, která je navíc obvyklé náplně práce zaměstnance a musí být odůvodněna např. neočekávaným pokrokem v realizaci projektu, celková výše odměny však v daném kalendářním roce nesmí překročit 20 % jeho ročního platu v rámci projektu. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

60 5.Při ukládání monitorovací zprávy v Benefit7 se objevuje chybová hláška hlásící rozpor mezi realizačním týmem a rozpočtem projektu: a.Ihned napíšete dotaz na benefit7@mpsv.cz.benefit7@mpsv.cz b.Budete znovu kontrolovat, zda se shodují názvy pozice (včetně mezer), informace o úvazcích, počtu hodin a měsíčních nákladech, hodinových sazbách na záložce Realizační tým a Rozpočet. c.Budete znovu kontrolovat, zda se shodují informace o úvazcích, počtu hodin a měsíčních nákladech, hodinových sazbách na záložce Realizační tým a Rozpočet. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

61 6.V případě, že pozice v realizačním týmu byla obsazena až po několika měsících realizace projektu, můžete nevyužité prostředky využít na: a.Navýšení mzdy pracovníka, kterým byla dodatečně pozice obsazena, a to i přesto, že dojde k navýšení mzdy nad sazbu uvedenou v DPČ. b.Prodloužení smlouvy a postupné proplácení mzdy, pokud je projekt po tuto dobu stále v realizaci. Toto vše za předpokladu odůvodnění potřebnosti pro projekt. c.Převedení do rozpočtové položky 1.4 a vyplacení odměn pracovníkovi, který tuto pozici obsadil. Toto vše za předpokladu splnění všech podmínek pro vyplácení odměn. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

62 7.Mzdové náklady jsou v soupisce uváděny následujícím způsobem: a.Neuvádějí se zde vůbec. b.Stačí pouze jeden řádek pro uvedení nákladů za všechny pozice a měsíce. c.Náklady budou rozděleny do více řádků dle pozic a za všechny měsíce. d.Náklady budou rozděleny do více řádků dle měsíců a za všechny pozice. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

63 8.Termín 30 kalendářních dnů od konce monitorovacího období pro zpracování monitorovací zprávy znamená, že: a.Během této lhůty stačí finalizovat monitorovací zprávu v Benefit7, tištěná verze zprávy může být předložena až po této lhůtě. b.Během této lhůty musí být monitorovací zpráva v Benefit7 finalizována a tištěná verze zprávy odeslána na OSF. c.Během této lhůty musí být monitorovací zpráva v Benefit finalizována a tištěná verze zprávy doručena na OSF. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

64 9.Je možné rozdělit úvazek jedné pracovní pozice mezi více zaměstnanců? a.Tato změna je možná, jedná se však o podstatnou změnu v projektu. b.Tato změna je možná a při zachování původního úvazku se jedná o nepodstatnou změnu, kterou není nutné nikde uvádět. c.Tato změna je možná a při zachování původního úvazku se jedná o nepodstatnou změnu, kterou je nutné uvést a popsat v monitorovací zprávě. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

65 10.V případě změny kontaktní osoby a statutárního zástupce se jedná o: a.Změnu podstatnou. b.Změnu nepodstatnou, kterou je však nutno bez prodlení nahlásit a zároveň následně uvést v monitorovací zprávě. c.Změnu nepodstatnou, kterou je nutno uvést v monitorovací zprávě. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

66 11.Zjistím-li, že analýza plánovaná v projektu je dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, náklad investičního charakteru, v projektu však žádné investice nemám schváleny: a.Zaúčtuji analýzu jako investici, v projektu jako neinvestici. b.Zažádám o podstatnou změnu (převod prostředků na nákup analýzy z neinvestic na investice) a následně zaúčtuji v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. c.Zaúčtuji a vykážu náklad na analýzu dle schválené žádosti jako neinvestici. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

67 12.Povinné minimum publicity OP LZZ se skládá z: a.Loga Evropského sociálního fondu, loga Evropské unie, loga Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, motta „Podporujeme vaši budoucnost“ a odkazu na webové stránky ESF www.esfcr.cz. b.Loga Evropského sociálního fondu, textu „Evropský sociální fond v ČR“, loga Evropské unie s textem „Evropská unie“, loga Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost včetně názvu, motta „Podporujeme vaši budoucnost“ a odkazu na webové stránky ESF www.esfcr.cz. c.Loga Evropského sociálního fondu, textu „Evropský sociální fond v ČR“, loga Evropské unie s textem „Evropská unie“, loga Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

68 13.Určete, která varianta propagačního předmětu je správná: a. b. c. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

69 14.Pokud jde o nově vytvořené / inovované produkty vzniklé v rámci monitorovacího indikátoru 07.57.00: a.Příjemce je povinen poskytovateli podpory poskytnout neomezenou bezplatnou licenci k užití práv duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence. b.Příjemce není povinen poskytovateli podpory žádným způsobem dokládat tyto produkty. c.Poskytovatel podpory je oprávněn požadovat doložení naplnění indikátoru 07.57.00. Toto doložení ale spočívá pouze v nahlédnutí do listinné podoby, případně v prověření funkčnosti vytvořeného softwaru. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

70 15.Jaké výše částek se uvádí v žádosti o platbu (ŽoP): a.Celkové způsobilé výdaje 100 %, požadovaná částka dotace se uvede 85 %. b.Celkové způsobilé výdaje 85 %, požadovaná částka dotace se uvede 100 %. c.Veškeré částky uvedené v ŽoP jsou ve 100 %. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

71 16.Změna rozpočtu: a.Lze změnit podle uvážení vždy nepodstatnou, příp. podstatnou změnou podle potřeby, bez ohledu na stanovisko hodnotící komise. b.V rámci jedné kapitoly lze přesouvat neomezeně, mezi kapitolami max. do výše 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly, vše za podmínky dodržení limitu maximálního navýšení jednotkové ceny do 10 %. c.V rámci kapitoly lze přesouvat prostředky neomezeně, mezi kapitolami lze přesouvat max. do výše 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly, limit maximálního navýšení jednotkové ceny je 10 %, zohledňuje se výrok hodnotící komise, limity Obvyklých mezd a platů či Obvyklých cen zařízení a vybavení (přílohou výzvy), limity některých kapitol rozpočtu. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

72 17.Když mám úvazek 0,5 a odpracoval jsem 0,3 – nemohu si vyplatit: a.Žádnou mzdu. b.Můžu vyplatit mzdu ve výši max. dle rozpočtu. c.Musím krátit měsíční mzdu (jednotkové mzdové náklady) v poměru, ve kterém jsem v daném měsíci pracoval, tzn. 0,3 x měsíční jednotkový náklad dle rozpočtu. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

73 18.Když mám ve schváleném rozpočtu projektu v osobních nákladech 300 Kč/hod., jedná se o : a.Mzdu včetně zákonných odvodů zaměstnavatele za zaměstnance, tzn. superhrubá mzda. b.Hrubou mzdu. c.Čistou mzdu. d.V rozpočtu je hrubá, ale mohu si nárokovat z ESF částku o 34 % (zákonné odvody) vyšší. Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.mvcr.cz Testové otázky a odpovědi k semináři OP LZZ

74 Děkujeme za pozornost Podporujeme Vaši budoucnostwww.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce podpory v rámci vybraných výzev OP LZZ Seminář pro příjemce OP LZZ MV ČR, Praha - Letná, Nad Štolou 3, Praha 7 30. března 2011, 10:00."

Podobné prezentace


Reklamy Google