Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Přerov 8. 11. 2012 Podmínky pro dopracování projektu (problémy, rizika)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Přerov 8. 11. 2012 Podmínky pro dopracování projektu (problémy, rizika)"— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Přerov 8. 11. 2012 Podmínky pro dopracování projektu (problémy, rizika)

2 Proces administrace projektů se skládá ze tří Etap:  Etapa 1 – příjem, kontrola a hodnocení projektových žádostí  Etapa 2 – dopracování projektu  Etapa 3 – příprava smlouvy o poskytnutí dotace Administrativní postupy

3 Projekty do 10 mil.Kč celkových způsobilých výdajů 66 pracovních dnů Projekty nad 10 mil.Kč celkových způsobilých výdajů 110 pracovních dnů Lhůta začíná dnem převzetí dopisu Podmínky dopracování projektu ze strany žadatele. Lhůty pro dopracování projektu v rámci 2. Etapy:

4 Do 22 pracovních dnů žadatel dokládá  Popis proveditelnosti projektu a související přílohy, např.  Partnerská smlouva v případě zapojení partnera  Smlouva o dílo v případě zapojení externích kapacit  Účetní směrnice žadatele  List vlastnictví majetku související s projektem  Smluvní šetření majetkoprávních vztahů v případě, že žadatel není vlastníkem  V případě zástav žádost o povolení zástavy dle MO č. 2 Lhůty pro doložení dokladů v rámci 2.Etapy:

5 Do 44 pracovních dnů žadatel dokládá  Doklady o zajištění financování realizace projektu dle MO č. 35:  Závazný bankovní příslib na úvěr (financování prostřednictvím úvěru)  Usnesení zastupitelstva (finanční krytí vlastních zdrojů) – závazek vyčlenění financí v jednotlivých letech z rozpočtu po dobu realizace a udržitelnosti projektu (konkrétní finanční vyjádření) Lhůty pro doložení dokladů v rámci 2.Etapy:

6 Do 66/110 pracovních dnů žadatel dokládá  Projektovou dokumentaci včetně rozpočtu projektu  Pokud nebylo vydáno stavební povolení – projektová dokumentace ke stavebnímu řízení  Pokud bylo vydáno stavební povolení – ověřená projektová dokumentace stavebním úřadem  Stavební rozpočet – položkový výkaz výměr vč. položkového rozpočtu  Výběrové řízení (pokud již bylo ukončeno)  Kompletní dokumentace vč. Smlouvy o dílo  Žádost o vydání stavebního povolení potvrzená stavebním úřadem Lhůty pro doložení dokladů v rámci 2.Etapy:

7 Dopracovaný projekt v Etapě 2 se nesmí lišit od projektové žádosti předkládané v Etapě 1:  Zvýšení způsobilých výdajů - není možné navýšení dotace  navýšení rozpočtu pouze na úkor nezpůsobilých výdajů (hradí žadatel)  Z projektu nesmí být odstraněny zásadní aktivity či cílové skupiny  všechny aktivity a definované cílové skupiny uvedené v projektové žádosti nemohou být nahrazeny jinými nebo úplně odstraněny  Není možné měnit účel a cíl projektu Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

8 Ve vazbě na technické a technologické řešení  změna nad rámec dopracování projektové dokumentace,  zásadní změna technologie/materiálu v rozporu s MO č. 33  oprávněné/neoprávněné vícepráce  dodržení povinnosti výběrového řízení na dodavatele Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

9 Ve vazbě na MI:  Snížení hodnoty předem zvoleného MI - není možné bez schválení VRR  přijatelná změna MI pouze z objektivních důvodů  změna MI nesmí mít vliv na výběr projektu (bodové hodnocení)  Nastavení MI a jeho vykazování nesmí být v rozporu s Instrukcí pro práci s MI Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

10 Ve vazbě na rozpočet projektu:  Změna rozpočtu z důvodu vzniku nové aktivity – např. rekonstrukce nahrazena demolicí a novou výstavbou  Projektová dokumentace a položkový rozpočet 1. etapa = 2. etapa  Každá změny musí být oznámena předem  Změny v rozpočtu nesmí znamenat změnu parametrů projektu Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

11 Ve vazbě na harmonogram projektu:  Datum ukončení projektu = mezní datum pro realizaci stanovené Výzvou  prodloužení za datum stanovené Výzvou z objektivních důvodů  schvaluje VRR  Změna data fyzického ukončení a ukončení projektu  do 22 pracovních dnů = nepodstatná změna (nepodléhá schválení VRR)  nad 22 pracovních dnů = podstatná změna (podléhá schválení VRR) Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

12 Ve vazbě na majetkové vztahy:  Každá změna podléhá oznámení a schválení VRR - není možná změna majetkových vztahů (prodej, zástava,výpůjčka, darování) bez souhlasu VRR  musí být zajištěna udržitelnost projektu  Oznámení zástavy žádost o schválení povolení zřízení zástavního práva VRR Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

13 Ve vazbě na zajištění financování  Žadatel musí mít zajištěny finanční prostředky na realizaci projektu  standardní forma – úvěrová smlouva  nestandardní forma – půjčka od třetích osob, vlastní zdroje složení financí na depozit  Zajištění dostatečného množství financí na předfinancování, realizaci a udržitelnost projektu  odstoupení od realizace projektu nebo prodlužování lhůt dokončení z důvodu platební neschopnosti Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

14 Kontrola doložených podkladů v rámci 2. Etapy (do 22 pracovních dnů ode dne doložení dokladů)  Žadatel může být vyzván k odstranění nedostatků  Pokud neodstraní v požadované lhůtě (min. 5 pracovních dnů), bude projekt vyřazen a ukončena administrace Je-li projekt bez nedostatků, postupuje do 3. etapy  Doložení dokladů nezbytných pro podpis Smlouvy, např. (lhůta 44 pracovních dnů) Pravomocné stavební povolení Projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem Smlouva o vedení běžného účtu  Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace - 3. Etapa:

15 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST www.rr-strednimorava.cz


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Přerov 8. 11. 2012 Podmínky pro dopracování projektu (problémy, rizika)"

Podobné prezentace


Reklamy Google