Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce podpory z OP VK 25.9.2008 Smlouvy + náležitosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce podpory z OP VK 25.9.2008 Smlouvy + náležitosti."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce podpory z OP VK 25.9.2008 Smlouvy + náležitosti

2 Obecná pravidla Závazné dokumenty -Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK v platné verzi (www.pardubickykraj.cz, www.msmt.cz);www.pardubickykraj.czwww.msmt.cz -Smlouva o poskytnutí dotace včetně jejích příloh; -Příslušná legislativa ( např. 137/2006 Sb., 563/2004 Sb.,121/2000 Sb., apod.)

3 Smlouvy o poskytnutí dotace -uzavření smluv listopad / prosinec 2008; -smlouva obsahuje: -základní finanční rámec; -datum zahájení a ukončení projektu; -podmínky použití finanční dotace; -obecné podmínky; -platební a finanční podmínky; -specifické závazky příjemce; -předčasné ukončení projektu; -sankce; -autorská práva

4 Smlouvy o poskytnutí dotace -Přílohy: -čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám a o tom, že na schválený projekt žadatel nečerpá jiné veřejné prostředky; -kopie smlouvy o zřízení samostatného bankovního účtu projektu a Formulář finanční identifikace; -prohlášení o závažných změnách, které nastaly od doby podání žádosti v identifikaci projektu; -monitorovací indikátory výsledků a výstupů; -udržitelnost klíčových aktivit po ukončení realizace projektu ; -podrobný rozpočet projektu, s případným zohledněním změn navržených výběrovou komisí; -smlouva o partnerství; -prohlášení zřizovatele – vyplní pouze školy zřizované obcí.

5 Monitorovací indikátory -07.41.30 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem Jedná se o celkový počet žáků, kteří jsou v projektu podpořeni jako cílová skupina, jsou tedy účastníky vzdělávacích aktivit. Indikátor se dále člení na: -07.41.31 chlapci -07.41.32 dívky -07.41.65 Počet podpořených osob v dalším vzdělávání celkem Jedná se o celkový počet osob v dalším vzdělávání (pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení), kteří jsou v průběhu projektu podpořeni jako osoby vzdělávané. Jedná se tedy o pracovníky škol, kteří se účastní vzdělávacích akcí. Indikátor se dále člení na: -07.41.66 muži -07.41.67 ženy

6 Monitorovací indikátory -07.41.20 Počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích služeb Jedná se o celkový počet osob, které v rámci projektu poskytují služby, tj. ti kteří vzdělávají, vytváří inovované produkty, vzdělavatelé, školitelé, lektoři. Indikátor se nedělí na muže a ženy. -06.43.10 Počet nově vytvořených / inovovaných produktů Jedná se např. o nově vytvořené / inovované vzdělávací programy, nové vzdělávací moduly, studijní materiály, pilotní ověřování, učební pomůcky, e- learningové kurzy, webové portály apod. -Indikátor se člení na: -06.43.13 Počet nově vytvořených / inovovaných produktů s komponentou ICT Problematice ICT musí být věnován tématický celek v rozsahu alespoň 40 hodin. Jedná se o výuku práce na PC popř. s PC. Nejedná se o e-learningové vzdělávání, tvorbu prezentací a další formy výuky u kterých je PC používán.

7 Monitorovací indikátory -06.43.12 Počet nově vytvořených / inovovaných produktů s komponentou ŽP Jedná se o celkový počet produktů, ve kterých je problematice ŽP věnován tématický celek v rozsahu minimálně 15 – 20% výuky. -06.43.19 Počet nově vytvořených / inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Jedná se o celkový počet produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. -Součet indikátorů 06.43.19, 06.43.12 a 06.43.13 nemusí být roven celkovému počtu vytvořených produktů v projektu.

8 Udržitelnost - příjemce je povinen udržovat klíčové aktivity (příloha smlouvy), výsledky a výstupy projektu po dobu 5 let od skončení financování projektu z OP VK; - udržitelnost není možné realizovat prostřednictvím třetích osob; - při nesplnění povinnosti udržitelnosti je poskytovatel oprávněn vyzvat příjemce ke vrácení dotace nebo její části; - příjemce udržuje zařízení a vybavení pořízené v projektu (kapitola 3 rozpočtu) po dobu 5 let po skončení projektu, zařízení a vybavení pořízené v rámci křížového financování musí být v době udržitelnosti využíváno, což je dokladováno monitorovací zprávou. - monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu předkládá příjemce poskytovateli dotace vždy jednou ročně po dobu pěti let od ukončení realizace projektu.

9 Partnerství - v případě realizace projektu s partnerem je nutné uzavřít smlouvu o partnerství ( tato smlouva musí být nejdříve předložena poskytovateli); - vzor smlouvy www.pardubickykraj.cz / fondy EU / OP VK / výzvy / informace pro příjemce 1. výzvy;www.pardubickykraj.cz -v případě neuzavření smlouvy a odstoupení partnera ztrácí žadatel nárok na finanční podporu; -navázané partnerství bude pokračovat i v době udržitelnosti; -partnerství nesmí být založeno na poskytování běžných služeb: administrace projektu, účetnictví, IT služby; -partner není dodavatel, nemožnost fakturace mezi partnerem a příjemcem; -příjemce s partnerem nesmí během realizace projektu uzavírat žádné smluvní vztahy jejichž předmětem je dodávka zboží či služeb.


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce podpory z OP VK 25.9.2008 Smlouvy + náležitosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google