Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou."— Transkript prezentace:

1 Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou republiku STAPRO, s.r.o. Ministerstvo zdravotnictví ČR Typologie zdravotních služeb Epizoda, případ, léčebný plán

2 Epizoda zdravotní péče Epizoda zdravotní péče je množina služeb poskytovaných určitým poskytovatelem zdravotní péče pacientovi; Obvykle se vztahují k jedné diagnóze a jednomu problému (nebo skupině problémů) pacienta. Každá epizoda sestává z jednoho či série kontaktů, při nichž je poskytována zdravotní péče (v případě ambulantní péče), nebo představuje souvislou periodu poskytování zdravotní péče (v případě péče hospitalizační či domácí).

3 Epizoda zdravotní péče Epizoda má vždy začátek Epizoda jako (koncepční a datová) entita existuje i když ještě nemá stanovený časový konec. Epizoda je tedy buď uzavřená, nebo neuzavřená. Uzavřenou epizodu nelze znovu otevřít. Začátek epizody je dán nějakou evidovanou událostí (příjem na akutní lůžko) nebo evidovaným rozhodnutím o vzniku entity. Konec epizody je dán nějakou evidovanou událostí (propuštěním z akutního lůžka) nebo evidovaným rozhodnutím o uzavření entity.

4 Epizoda zdravotní péče Jakákoliv péče (tedy jakékoliv služby) jsou součástí jedné a právě jen jedné epizody. Jedna či více epizod jednoho pacienta mohou existovat současně, epizody se mohou překrývat (to neplatí pro více epizod lůžkové péče; v jeden okamžik může mít pacient jenom jednu epizodu lůžkové péče).

5 Epizoda zdravotní péče Epizody lze tedy definovat na úrovni zdravotnického zařízení či jeho části, v takovém případě potom hovoříme „Dílčí epizodě zdravotní péče“.

6 Epizoda zdravotní péče Dle formy zdravotní péče, případně převažující funkce poskytované péče v průběhu epizody, lze rozdělovat epizody zdravotní péče do dílčích typů, např.: Epizoda ambulantní péče Epizoda hospitalizační péče (Hospitalizační případ) Epizoda hospitalizační léčebné péče Epizoda hospitalizační rehabilitační péče atp.

7 Léčebný plán (LP) Léčebným plánem (též diagnosticko terapeutický plán - DTP) se rozumí návrh poskytování zdravotních služeb v logické a časové posloupnosti konkrétnímu pacientovi, včetně jejich možných variant a výčtu metod léčby. Součástí léčebného plánu může být i léčebný režim, kterým se rozumí soubor opatření, včetně doporučení úpravy životního stylu, který podporuje léčbu a minimalizuje její možná rizika.

8 Léčebný plán (LP) Povinností ošetřujícího zdravotnického pracovníka je v případě konkrétního pacienta vytvořit léčebný plán a zajistit jeho realizaci a koordinaci. Léčebný plán bude navržen ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem při převzetí pacienta a bude v návaznosti na aktuální zdravotní stav pacient průběžně upravován. Léčebný plán popisuje postup při poskytování zdravotních služeb pacientovi v souvislosti s klinickým účelem péče v souvislosti s konkrétním aspektem jeho zdravotního stavu.

9 Léčebný plán (LP) Léčebný plán zahrnuje všechny etapy léčby, tedy fázi diagnostickou, plánování intervence a fázi terapeutickou. Plán je dynamický, to znamená, že je v průběhu léčby upravován a optimalizován dle dosavadního průběhu terapie a vývoje onemocnění. Z informačního pohledu tedy můžeme hovořit o verzích terapeutického plánu. Pokud je pacient léčen pro více než jeden zdravotní důvod a tyto důvody spolu nemají klinickou souvislost, je pro každý důvod vypracován samostatný léčebný plán.

10 Léčebný plán (LP) Koncept léčebného plánu bude nutné dále rozvíjet a mimo jiné zpřesnit v těchto aspektech: Je nutné stanovit určitá pomocná kriteria rozlišující běžnou aktualizaci plánu a vytvoření nové verze plánu. Je nutné stanovit určitá pomocná kriteria mezi novou verzí téhož plánu a novým plánem. Je nutné dospět k určitému konsensu v tom, jak dalece variantní může být jeden plán.

11 Případ Případ (poskytnutí) zdravotní péče (dále pouze „případ“) je soubor časově navazující zdravotní péče, vázané k jednomu zdravotnímu problému pacienta bez ohledu na formu poskytnutí péče či na to, zda byla péče poskytnuta v jednom či více zdravotnických zařízeních.

12 Případ Jinými slovy - Případ je soubor aktivit, určených k řešení určitého zdravotního problému či zdravotní situace pacienta. Toto vymezení případu odpovídá nejvíce vnímání pacienta.

13 Případ Je nutné upozornit na to, že definice případu není vázána na jedno onemocnění, ale na problém s ním spojený. Zejména u chronických nebo nevyléčitelných onemocnění je potřeba rozlišit mezi základním onemocněním a jednotlivými problémy. Například u pacienta s chronickou plicní obstrukční chorobou je jeho problémem (vymezujícím případ) excerbace onemocnění; u pacienta s neodstranitelným zhoubným onemocněním může být problémem (vymezujícím případ) například špatná funkce kolostomie.

14 Případ Případ začíná přijetím odpovědnosti – navázáním vztahu (lékaře) s pacientem. Končí ukončením vztahu. Pro případ jsou rozhodující tři “věci”: 1. Pacient 2. Problém 3. Lékař Případ vzniká, I když diagnosticko-léčebný plan ještě neexistuje. Sestavení diagnosticko-léčebného plánu je jedna – klíčová – zdravotní služba v sekvenci služeb, které mají relaci na daný případ. Každý případ má maximálně jeden diagnosticko-léčebný plán, resp. jeho aktuální verzi.

15 Ošetřující zdravotnický pracovník – vymezení pojmu V připravované legislativě se o ošetřujícím pracovníkovi (lékaři) a vztahu k léčebnému plánu říká toto: Ošetřujícím zdravotnickým pracovníkem je zdravotnický pracovník, který je odpovědný za sestavení, koordinaci a realizaci konkrétního léčebného plánu.* * změna v pojetí toho, kdo je ošetřujícím lékařem v nemocnici

16 Ošetřující zdravotnický pracovník – vymezení pojmu Povinností ošetřujícího zdravotnického pracovníka bude v případě konkrétního pacienta vytvořit léčebný plán a zajistit jeho realizaci a koordinaci. Pacient bude moci mít v průběhu poskytování zdravotní služby současně více ošetřujících zdravotnických pracovníků (např. praktického lékaře, který pacienta doporučí k hospitalizaci a současně lékaře oddělení v nemocnici).

17 Základní datový model

18 Základní datový model - a

19 Základní datový model - b


Stáhnout ppt "Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG číslo projektu CZ2005/017/518.05.03.02.0002 Program Evropské Unie Transition Facility pro Českou."

Podobné prezentace


Reklamy Google