Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program ESPON Seminář Evropská územní spolupráce v novém programovém období Krajský úřad Jihomoravského kraje 1. dubna 2008 Lubor Fridrich, Ústav územního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program ESPON Seminář Evropská územní spolupráce v novém programovém období Krajský úřad Jihomoravského kraje 1. dubna 2008 Lubor Fridrich, Ústav územního."— Transkript prezentace:

1 Program ESPON Seminář Evropská územní spolupráce v novém programovém období Krajský úřad Jihomoravského kraje 1. dubna 2008 Lubor Fridrich, Ústav územního rozvoje Brno

2 Program ESPON Minulost (2000 – 2006)

3 ESPON 2006 - očekávání Nové informace a znalosti o evropských územních trendech Stanovení teritoriálního/územního dopadu (TIA) politik EU Integrované pojetí a nástroje Prostorové scénáře (scenarios) Podpora politik (politiky na úrovni EU i na národní úrovni, obzvláště Strukturální fondy) Operativní zpracování (zejména územní indikátory a diagnózy) Síť a vědecká základna pro evropský územní výzkum

4 Program ESPON 2006 Program prostorového/územního rozvoje rozšiřující se Evropské unie Program spadající pod Strukturální fondy EU, Iniciativy Společenství Interreg III Prováděný 25 členskými zeměmi a Evropskou komisí společně s Norskem a Švýcarskem jako plnoprávnými partnery Rozpočet: 17,5 mil. EUR Spolufinancován všemi členskými státy 33 uplatněných výzkumných projektů (navíc informační „data“ projekty a aktivity v rámci sítě ESPONu)

5 ESPON 2006 – participace, organizace a tvorba sítě Monitorovací výbor – EU plus Norsko, Švýcarsko a EK Síť ECP (národních kontaktních míst) zahrnující 22 zemí, partnerů ESPON Transnárodní projektové skupiny s více než 225 partnery V rámci nadnárodních projektových skupin spolupracuje více než 130 různých evropských institucí a orgánů Semináře ESPON celkově s více než 1000 účastníky Množství setkání ECPs, seminářů organizovaných vedoucími partnery a koordinačních schůzek

6 ESPON 2006 - 33 vedoucích partnerů a jejich projektoví partneři Vedoucí partner Projektový partner

7 ESPON 2006 – organizační struktura

8 ESPON 2006 - Priority Priorita 1: Tematické studie o významném územním/prostorovém rozvoji Priorita 2: Studie politických dopadů Priorita 3: Koordinující studie napříč tématy Priorita 4: Výzkumné informace a tvorba vědecké sítě Priorita 5: Technická spolupráce

9 ESPON 2006 Programová priorita 1: Studie trendů Opatření 1.1: Města, polycentrický rozvoj, vztahy město – venkov Opatření 1.2: Rovnost v přístupu k infrastruktuře a znalostem Opatření 1.3: Přírodní a kulturní dědictví Opatření 1.4: Prohlubující a nové tematické studie

10 ESPON 2006 – témata projektů v rámci priority 1.1 Urbánní oblasti jako uzly polycentrického rozvoje Vztahy město – venkov Teritoriální trendy v souvislosti s rozšířením EU a pro prostorovou „tkáň“ Prostorové dopady demografických trendů a migrace

11 ESPON 2006 – témata projektů v rámci priority 1.2 Dopravní sítě, trendy a základní potřeby Telekomunikace, trendy a základní potřeby Identifikace prostorově relevantních aspektů informační společnosti

12 ESPON 2006 – témata projektů v rámci priority 1.3 Evidence přírodních a technologických rizik (změna klimatu) Evidence přírodního dědictví Role a prostorové dopady kulturního dědictví a identity

13 ESPON 2006 – témata projektů v rámci priority 1.4 Role malých a středních měst v teritoriálním/územním rozvoji Sociální rozměr teritoriálního/územního rozvoje Urbánní funkce Proveditelnost průběžné analýzy (flow analysis) Prostorové rozdělení turistiky

14 ESPON 2006 Programová priorita 2: Studie politických dopadů Opatření 2.1: Územní dopady sektorálních politik Opatření 2.2: Nové územní aspekty strukturálních a souvise- jících fondů Opatření 2.3: Instituce a nástroje prostorových/územních politik Opatření 2.4: Prohlubující a nové studie politických dopadů

15 ESPON 2006 – témata projektů v rámci priority 2.1 Teritoriální/územní dopady infrastrukturální politiky EU Teritoriální/územní dopady politiky R&D (výzkum & rozvoj) EU Teritoriální/územní dopady zemědělské politiky EU Energetické služby a sítě a teritoriální/územní dopady energetické politiky EU Teritoriální/územní dopady rybářské politiky EU

16 ESPON 2006 – témata projektů v rámci priority 2.2 Teritoriální/územní dopady Strukturálních fondů Teritoriální/územní dopady předvstupní pomoci (a při uplatnění závazků vyplývajících z „Community Acquis“) Strukturální fondy v urbánních oblastech

17 ESPON 2006 – témata projektů v rámci priority 2.3 Uplatňování ESDP (Evropských perspektiv územního plánování) v členských státech „Governance“ – proces řízení teritoriálních/územních a urbánních politik od úrovně EU po úroveň místní

18 ESPON 2006 – témata projektů v rámci priority 2.4 Teritoriální/územní trendy a politické dopady environmentální politiky EU Integrovaná analýza transnárodních a národních teritorií/území (Zoom)

19 ESPON 2006 Programová priorita 3: Koordinující studie Opatření 3.1: Integrované nástroje pro evropský územní/prostorový rozvoj Opatření 3.2: Prostorové scénáře orientace pro ESDP a poli- tiku soudržnosti Opatření 3.3: Teritoriální dimenze Lisabonského a Göteborského procesu Opatření 3.4: Prohlubující a nové studie napříč tématy

20 ESPON 2006 – témata projektů v rámci priority 3 Integrované nástroje prostorového/územního plánování Prostorové scénáře a orientace Teritoriální/územní rozměr Lisabonského a Göteborského procesu Evropa ve světě Ekonomické rozměry teritoriálního /územního rozvoje Mísení oblastí NUTS 2 a NUTS 3 v teritoriální/územní analýze

21 ESPON 2006 Programová priorita 4: Výzkumné informace a tvorba vědecké sítě Opatření 4.1: Přípravné průzkumy přístupu k datům Opatření 4.2: Informace a vědecká koordinace národních kontaktních míst Opatření 4.3: Informace a vědecká koordinace transnárodních projektových skupin

22 ESPON 2006 – Témata projektů v rámci priority 4 Data Navigator 1 (inventář) Data Navigator 2 (přínos a kontrola kvality) Prostorové/územní monitorování (založené na klíčových indikátorech) Transnárodní propagační a komunikační aktivity ECP (transnárodní semináře) Setkání vedoucích partnerů

23 Program ESPON Současnost a budoucnost (2007 – 2013)

24 Vyhlášení programu ESPON 2013 Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost

25 Program ESPON 2013

26 Cíl programu ESPON 2013 „Podporovat rozvoj politiky ve vztahu k územní soudržnosti a harmonickému rozvoji evropského území poskytováním porovnatelných informací, důkazů, analýz a scénářů k dynamickým územním jevům. Odhalováním územního kapitálu a potenciálu pro rozvoj regionů a větších území přispívat k evropské konkurenceschopnosti, územní spolupráci a udržitelnému a vyváženému rozvoji.“

27 ESPON 2013 - strategie programu Podporovat politiku územní soudržnosti a harmonického rozvoje evropského území Zajistit srovnatelné informace, analýzy a scénáře týkající se rámcových podmínek pro rozvoj regionů a větších územních celků Program, unikátní svým tematickým rozsahem a celoevropským zaměřením výzkumu, má následující základní strategii:

28 ESPON 2013 - strategie programu Záměry programu: Prohloubit evropské znalosti, data a indikátory co do územní soudržnosti a rozvoje (východiskem budou mj. výsledky dosažené projekty programu ESPON 2006). Na základě poptávky od tvůrců politik prohloubit a rozšířit pokrok dosažený programem ESPON 2006 a definovat tak činnosti aplikovaného výzkumu a témata politik EU, na která je třeba se soustředit. Uživatelská orientace programu – znalostní báze programu ESPON 2006 je již nyní schopna nabídnout operativní podporu strategickým procesům v rámci větších i menších územních celků. Program ESPON 2013 bude zaměřen na poskytování analýz jako odezvy na vyjádřené potřeby.

29 ESPON 2013 - 5 priorit 1.Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti (posouzení evropských územních trendů perspektiv a dopadů politik) 2.Cílená analýza založená na poptávce uživatelů (evropská perspektiva rozvoje různých typů území) 3.Vědecká základna a nástroje (územní indikátory a data, analytické nástroje a vědecká podpora) 4.Kapitalizace, vlastnictví a účast (výstavba kapacity, dialog a síťová propojení) 5.Technická pomoc (analytická podpora a komunikace)

30 Priorita 1 - Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti Cíl - Nová znalostní báze evropských trendů, perspektiv a dopadů politik Hlavní typy akcí -Analýza napříč tématy a tematická analýza (definující územní potenciály a výzvy) včetně studií o územních trendech a perspektivách -Územní dopad politik EU -Systém znalostní podpory (sdružení odborníků) Očekávaný výstup -Více než 30 – 40 akcí v letech 2007–2013 -Úměrné množství cílových skupin projektů

31 Priorita 1 - Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti Tematické osy - Územní rozvoj a konkurenceschopnost regionů, městských a venkovských území -Územní spolupráce -Analýza územních dopadů (TIA) politik EU Geografické pokrytí -Regiony a města 27 členských zemí a čtyř partnerských zemí -Zahrnutí kandidátských zemí EU, západního Balkánu a Turecka v závislosti na přístupu k datům -U některých projektů globálnější pokrytí (ve smyslu celosvětovém a/nebo zahrnujícím sousedící oblasti)

32 Priorita 1 - Aplikovaný výzkum územního rozvoje, konkurenceschopnosti a soudržnosti Výzva na předkládání návrhů projektů (leden-březen 2008) – témata vyhlášených projektů Města a městské aglomerace: jejich funkčnost a potenciály rozvoje pro evropskou konkurenceschopnost a spolupráci Příležitosti rozvoje v rozdílných typech venkovských oblastí Demografické a migrační toky ovlivňující evropské regiony a města Změna klimatu a územní dopad na regiony a místní ekonomiky Vlivy růstu cen energií na regionální konkurenceschopnost Hodnocení územních vlivů politik Systém znalostní podpory vytvářející sdružení odborníků v oblasti analýzy a výzkumu území

33 Priorita 2 – Cílená analýza založená na poptávce uživatelů Cíl - Využití dosavadních výsledků programu v procesech na evropské, transnárodní, národní, přeshraniční a regionální/místní úrovni Hlavní typy akcí -Integrované studie a tematická analýza -Znalostní podpora experimentálních a inovativních činností -Společné akce s jinými programy strukturálních fondů (SF) Očekávané výstupy -20–40 cílených analýz partnersky se zainteresovanými subjekty – stakeholders (orgány EU a členských států, programy SF a se skupinami regionů a měst -Silnější evropská dimenze při zvažování územního rozvoje Geografické pokrytí se bude měnit

34 Priorita 2 – Cílená analýza založená na poptávce uživatelů Výzva na předkládání myšlenek a témat pro cílenou analýzu založenou na poptávce uživatelů V rámci této priority mohou subjekty se vztahem k územnímu a regionálnímu rozvoji podávat návrhy na témata projektů. Vybraná témata budou vyhlášena v následné výzvě a zainteresované subjekty tak budou moci při své činnosti využívat výsledků těchto projektů.

35 Priorita 3 – Vědecká základna a nástroje (územní indikátory a data, analytické nástroje a vědecká podpora) Cíl - Rozvoj a průběžná aktualizace vědecké základny pro aplikovaný územní výzkum Hlavní typy akcí -Aktualizace databáze a dat programu ESPON včetně jejich ověření a zdokonalení -Územní indikátory/data a analytické nástroje -Cílené činnosti v rámci aktualizace indikátorů a map Očekávané výstupy -Aktualizovaná a rozšířená databáze ESPON 2013 -Nové územní indikátory/data -2–3 zprávy o sledování území -Nové/aktualizované indikátory, mapy, mapová příslušenství, modely, metodologie atd.

36 Priorita 4 – Kapitalizace, vlastnictví a účast (výstavba kapacity, dialog a síťová propojení) Cíl - Podpora šíření evropského povědomí o územních strukturách, trendech, perspektivách a dopadech politik -Zapojení a integrace tvůrců politik, odborníků a vědců Hlavní typy akcí (založené na strategii kapitalizace) -Média a publikace -Územní indikátory/data a analytické nástroje -Cílené činnosti v rámci aktualizace indikátorů a map Očekávané výstupy -10–12 syntetických zpráv a publikací ESPONu -14–20 akcí s jinými organizacemi či bez nich -14 nadnárodních akcí sítě ECP

37 Priorita 5 – Technická pomoc (analytická podpora a komunikace) Cíl - Zajištění realizace programu ESPON 2013 a informací o potenciálních adresátech programu Hlavní typy akcí -Technická podpora: technická a finanční organizace a kontrola programu a podpůrných činností jednotlivých projektů -Analytická podpora: k obsahu projektů vztažené poradenství a analytické činnosti spojené se syntetickými zprávami a dokumenty (včetně urgentních požadavků) -Komunikační plán: Oslovení potenciálních adresátů v souvislosti s organizací programu

38 ESPON 2013 – rozpočet programu (mil. EUR) Celkem45,378 (z toho Evropský fond regionálního rozvoje 34,033) Priorita 1 (Aplikovaný výzkum) 19,241 Priorita 2 (Cílená analýza) 6,536 Priorita 3 (Vědecká základna) 6,148 Priorita 4 (Kapitalizace) 5,514 Priorita 5 (Technická pomoc) 7,938 Navíc příspěvek od partnerských států (Švýcarsko, Norsko, Island, Lichtenštejnsko) 1,800

39 ESPON 2013 – 1. výzva (21. ledna 2008) Uzávěrka vyjádření zájmu a podání návrhů proběhla 22. března 2008 (tedy předminulou sobotu) Zhodnocení návrhů a vyjádření zájmu: 8. – 11. dubna 2008 Rozhodnutí MC: 29.–30. dubna 2008 Po rozhodnutí (začátkem května) následují: Zahájení vybraných projektů Povinné semináře pro vedoucí partnery a finanční manažery o řízení jednotlivých projektů Projektová specifikace vybraných myšlenek pro cílené analýzy se zainteresovanými subjekty (stakeholders)

40 ESPON 2013 – činnosti v průběhu trvání programu Každoroční interval výzev, obvykle dvakrát do roka: leden-únor-březen & červenec-srpen-září Aktivity v letošním roce: Předběžné ohlášení další výzvy začátkem května 2008 Výzva na návrhy cílených analýz a ostatních akcí od července do září 2008

41 ESPON 2013 P ODROBNÉ INFORMACE O PROGRAMU NAJDETE NA www.espon.eu STRUČNÉ INFORMACE V ČEŠTINĚ TAKÉ NA www.strukturalni-fondy.cz Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Program ESPON Seminář Evropská územní spolupráce v novém programovém období Krajský úřad Jihomoravského kraje 1. dubna 2008 Lubor Fridrich, Ústav územního."

Podobné prezentace


Reklamy Google