Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEPA inkasa Mandát k SEPA inkasu, komunikace v XML formátu Prague, 26.5.2016 Helena Rokl Šrámková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEPA inkasa Mandát k SEPA inkasu, komunikace v XML formátu Prague, 26.5.2016 Helena Rokl Šrámková."— Transkript prezentace:

1 SEPA inkasa Mandát k SEPA inkasu, komunikace v XML formátu Prague, 26.5.2016 Helena Rokl Šrámková

2 Status přistoupených bank k 16. říjnu 2015 2 dojde k rozšíření SEPA oblasti na ostrovy britské koruny: ostrovy Jersey, Guernsey, Ostrov Man Od 1. května 2016

3 Spotřebitelské inkaso (CORE) ● je určené pro vypořádání závazků mezi spotřebiteli a podnikatelskými subjekty v rámci EU v měně Euro, plátce a příjemce spolu podepíší Mandát k SEPA inkasu, musí být uvedeno zda se jedná o jednorázové nebo opakující se inkaso ● je odvolatelné do 8 týdnů od odúčtování finančních prostředků z účtu, do 13ti měsíců v případě neautorizovaného inkasa ● příjemce vede archív Mandátů k SEPA inkasu ● 14 dní před splatností příjemce plátce informuje dohodnutým způsobem ● klient nedává předem souhlas k provedení inkasa, banka mu však tuto službu může nabídnout ● SEPA inkasa probíhají v pevně stanovených časech v XML formátu ● v SEPA inkasu musí být uveden CID příjemce, End2End reference, unikátní reference Mandátu k SEPA inkasu ● číslo účtu plátce ve formátu IBAN, swiftová adresa (BIC) ● první Výzvu (FIRST) vysílá příjemce D-5, následně probíhá zúčtování D-2 Změny od 1.11.2016 ● příjemce neuvádí BIC (swiftovou adresu) ● první Výzva (First) se stává nepovinnou ● mění se splatnost na D-1 3

4 Podnikatelské inkaso (B2B) ● je určené výhradně k vypořádání závazků mezi podnikatelskými subjekty, plátce a příjemce spolu podepíší Mandát k podnikatelskému SEPA inkasu, musí být uvedeno zda se jedná o jednorázové nebo opakující se inkaso ● je neodvolatelné, plátce musí dát souhlas k provedení, POZOR do 2 pracovních dnů od připsání finančních prostředků, může banka plátce požádat o vrácení ( REFUND ) ● plátce nemůže požadovat finanční prostředky zpět, pouze v případě neautorizované transakce a to do 13ti měsíců od zúčtování ● příjemce vede archív Mandátů k SEPA inkasu ● 14 dní před splatností (pokud není dohodnuto jinak) příjemce plátce informuje dohodnutým způsobem ● SEPA inkasa probíhají v pevně stanovených časech v XML formátu, zatížení účtu plátce a kreditování účtu příjemce probíhá v jeden den ● v SEPA inkasu musí být uveden CID příjemce, End2End reference, unikátní reference Mandátu k SEPA inkasu ● číslo účtu plátce ve formátu IBAN, swiftová adresa (BIC) ● vypořádání probíhá D-1 Změny od 1.11.2016 ● příjemce neuvádí BIC (swiftovou adresu) 4

5 Identifikační číslo příjemce (CID) 5 Jedná se o unikátní identifikační číslo, dle kterého plátce automaticky rozpozná příjemce. Musí se jednat o číslo, které je kontrolovatelné systémem na předepsanou kontrolu podobně jako IBAN Příjemce musí používat tuto identifikaci ve všech transakcích v rámci Přímých inkas SEPA a musí být uvedeno v Souhlasu k přímému inkasu SEPA V každé zemi má být zřízen centralizovaný registr, ve kterém bude možné ověření totožnosti příjemce Kód příjemce inkas v registru (kód CID) jednoznačně identifikuje příjemce inkas. Kód CID má tvar CZkkZZZnnnnn, kk je kontrolka – modulo 97, ZZZ je označení služby příjemcem, nnnnn je číslo od 10000 do 99999, které jednoznačně určuje příjemce inkas. Při zobrazování kódu CID se mohou pro větší čitelnost před a za „ZZZ“ vložit mezery – CZ kk ZZZ nnnnn. V elektronické podobě je kód vždy bez mezer na 12 znaků. Jednotlivý záznam v registru má tyto atributy: kód CID, název subjektu – příjemce, IČ příjemce, kontaktní údaj příjemce určený ke zveřejnění (nepovinný) – obvykle webová adresa, případně e-mail či další údaje dle volby příjemce, kontaktní údaj příjemce pro potřeby ČNB datum počátku platnosti kódu CID, identifikace banky, která garantuje výše uvedené údaje o příjemci: Kód banky dle Číselníku CPS BIC kódDatum poslední změny údajů (technický, informativní údaj) a záznam o důvodu změny.

6 Využití a výhody SEPA inkas Spotřebitelské ● Plátce nemusí dávat své bance Souhlas k inkasu předem, pokud je jeho účet odblokován ve prospěch inkas. V případě reklamace odepsaných finančních prostředků na základě autorizovaného inkasa do 8 týdnů, obdrží reklamované inkaso neprodleně zpět, v případě neautorizovaného inkasa může reklamovat do 13ti měsíců. ● Po podepsání Mandátu k SEPA inkasu plátcem příjemci v jiné zemi v rámci EU, mohou být veškeré pravidelné platby jako například nájem v zahraničí, dovolená nebo telefonní poplatky inkasovány stejně jako tuzemské pohledávky z jednoho účtu v jedné zemi Podnikatelské ● Vývozci při využití SEPA inkasa B2B mohou velmi dobře plánovat svůj cash flow, protože požadovaná úhrada bude připsána ve prospěch jejich účtu bez možnosti storna a jimi požadovanou splatností. Pozor však na return, který může vyslat banka plátce ještě 2 dny po vypořádání. Společné ● Velký přínos má standardizace platebního styku ve všech bankách v rámci EU, což umožní jednodušší a levnější komunikaci mezi bankami a později i mezi bankami a jejich klienty (od roku 2016). ● Zásadní zrychlení vypořádání transakcí v přeshraničním platebním styku, plátce je zatížen ve stejný den jako je příjemce kreditován 6

7 R – transakce ● Reject – jedná se o zamítnutí Výzvy k inkasu ještě před zúčtováním mezi bankou plátce a příjemce.  Technické problémy na straně banky příjemce nebo plátce, na straně clearingu (neplatná formát, nesprávný IBAN…)  Banka plátce nemůže uznat inkaso z různých důvodů (účet není určen k inkasu, nedostatek krytí…)  Další důvody banky plátce mohou být, že účet neexistuje, je zrušen  Plátce odmítl předem toto konkrétní inkaso před jeho provedením ● Refusal – plátce odmítne konkrétní transakci nebo jeho účet není určen k provádění inkas, v případě, že plátce toto rozhodnutí učiní před zúčtováním, provede banka plátce REJECT, ● Return – odmítnutí inkasa po zúčtování mezi bankami, maximálně však 2 dny po splatnosti ● Reversals – jedná se o vrácení již zúčtovaného inkasa ze strany příjemce nebo banky příjemce a to v případě, že zjistí, že příjemce inkasoval neoprávněně. Banka příjemce nemá povinnost tuto službu příjemcům nabízet. Banka plátce v tomto případě nemusí nic kontrolovat, ale musí zaúčtovat zpět v/p plátce. Z důvodu informování příjemce nebo jeho banky o důvodu odmítnutí inkasa jsou používány v R-zprávách předepsané kódy. Tyto by měly být klientovi převedeny do výpisu z účtu ve slovním vyjádření. 7

8 R - kódy 8 KódDefinice ISO Text, který bude uveden na výpise z účtu (35 znaků) Důvod uvedený v Pravidlech Typ Úplný seznam důvodů k použitíMožná prvotní příčinaNávrh postupu pro věřitele Textace na výpis ve Slovenské spořitelně. Jaké případy budeme reportovat pod tímto kódem (případy, kdy banka je inciátorem operace, ve které se uvede R-kód). Poznámka Český text na výpis (definováno i případy, které nebudeme v ČR používat, protože je můžeme obdržet ze zahraničí) Názor ČNB R-trans. AC01 Uvedené číslo účtu je v nesprávném formátu Číslo účtu v nesprávném formátu Nesprávný identifikátor účtu (tj. neplatný IBAN dlužníka) Reject Reject (zamítnutí transakce)  Plátce poskytl chybné údaje  Kontaktovat plátce a potvrdit si správnost jeho IBANu Nesprávne číslo účtu príjemcu Číslo účtu, z kterého má být inkasováno je chybné. Je to legislativně OK, nebo mají být tyto případy reportovány v MS03? Nesprávné číslo účtu ČNB: Lze aktivně používat Return  Neplatný formát IBAN  Příjemce použil chybný IBAN ze své zákaznické databáze  V případě změny souhlasu s inkasem zkontrolujte údaje poskytnuté dlužníkem Nebo účet, z kterého má být inkasováno, neexistuje - nenašel se žádný takovýto účet v databázi banky.  IBAN neexistuje na úrovni dané banky  Příjemcel měl technické problémy při vydání příkazu k inkasu nebo při převodu BBAN na IBAN  Ověřit databázi používanou ke konverzi BBAN na IBAN Return (zrušení inkasa):  IBAN neexistuje na úrovni dané banky AC04 Účet s uvedeným číslem byl zrušen Zrušený účet Reject  Účet plátce je v jeho bance zrušen  Příjemcel použil staré číslo účtu Kontaktovat plátce a zjistit údaje o novém účtu Účet neexistuje Účet, z kterého má být inkasováno byl zrušen Účet neexistuje ČNB: Lze aktivně používat Return  Většinou užíváno ve zprávách o zamítnutí transakce  Plátce od vydání souhlasu změnil nebo zrušil účet Poznámka: Tento kód nelze použít v některých členských zemích SEPA z důvodů ochrany údajů. Náhradou lze použít kód MS03. AC06Účet je blokován Účet blokován Blokovaný účet Reject  Blokovaný účet  Banka plátce zablokovala účet nebo uznávání inkas SDD na základě soudního příkazu Kontaktovat plátce a dotázat se na náhradní účet nebo na jinou možnost úhrady dané platby Účet má obmedzenie Z účtu nelze provést inkaso z důvodu, že daný typ účtu provádění inkas neumožňuje Lze toto dle české legislativy sdělovat? Použití tohoto kódu není zcela jasné. Jako possible root cause je zde zmíněn Debtor ordered the blocking of SDDs for his account. Mohlo by to být ve smyslu dobrovolné blokace např. klient zablokuje svůj účet vůči jakýmkoliv SDD. Dle mého názoru je toto dotaz na právníky. V prvním případě si zase nejsem jistá, že můžeme poskytovat informaci o tom, že účet je blokován z důvodu Court Order. Účet s omezením pro SEPA inkasa ČNB:Lze aktivně používat v případě, kdy plátce zablokoval svůj účet. V případě blokace na základě soudního příkazu doporučujeme používat MS03. Return  plátce zablokoval účet pro příkazy k inkasu  Plátce zablokoval svůj účet vůči inkasům SDD Z účtu nelze provést inkaso, protože klient provádění inkas úplně zakázal Z účtu nelze provést inkaso, protože účet klienta je blokován

9 R - kódy AC13 Neplatný typ účtu plátce Nepltatný typ účtu plátce Reject Podnikatelské Inkaso ( SDD B2B) nelze akceptovat je-li účtem plátce spotřebitelský nebo na jiný druh účtu, který je určen výhradně spotřebitelům  Dlužník (spotřebitel) si nebyl vědom toho, že souhlas s B2B mohou podepsat pouze osoby, které nejsou spotřebiteli  Kontaktovat dlužníka za účelem vysvětlení a sjednání jiného způsobu úhrady B2B inkaso má být provedeno z účtu, z kterého B2B inkasa provádět nelze (účet spotřebitele) Lze toto dle české legislativy sdělovat? Inkaso typ B2B nelze z účtu provést Return  Druh platebního účtu nedovoluje/neumožňuje zatížit jej inkasy SDD B2B  Uzavřít s dlužníkem souhlas spotřebitelským inkasem SDD (Core)  Dlužník poskytl údaje o chybném platebním účtu AG01 Chybí souhlas k inkasu Zadávání příkazů k inkasu na tomto druhu účtu je z regulačních důvodů zakázáno Reject Tento účet nesmí být používán pro příkazy k inkasu z regulačních důvodů (v několika zemích se jedná například o spořicí účty) Plátce poskytl údaje o nesprávném účtu Kontaktovat plátce za účelem zjištění údajů o účtu, který má být použit Nepovolená transakcia Kód by se v podmínkách ČR neměl používat (nemá odůvodnění). Můžeme jej však obdržet ze zahraničí Účet s omezením pro SEPA inkasa Return Důležité upozornění: kód AG01 nelze použít pro příkaz k inkasu SDD B2B zadaný na dlužníkův spotřebitelský účet. Nutno použít kód AC13. AG02 Neplatný formát výzvy k inkasu Operační/ transakční kód/ typ sekvence je nesprávný, neplatný formát souboru Reject  Nesprávný typ sekvence Věřitel: technická chyba nebo chyba při zpracování transakce nebo souboru (typ sekvence) Opravit chybné údaje Chybne natypovaná transakcia Můžeme obdržet ze zahraničíChyba na příkazu Return  opakovaná platba bez jakékoliv předcházející  opakovaná před první  první po první  první po první vrácené  první nebo opakovaná po one-off  Schémata SDD: identifikační kód schématu (tj. úroveň služeb nebo místní nástroj) uvedený ve zprávě je nesprávný 9

10 R - kódy AM04 Nedostatečné disponibilní prostředky Nedostatečný zůstatek účtu Nedostatek prostředků Reject Na účtu dlužníka není dostatek prostředků k inkasu celé částky transakce  Plátce: nedostatek prostředků na účtu Kontaktovat plátce, aby zajistil, doplnil finanční prostředky na svém účtu Nedostatočné krytie na účte Použije se MS03Můžeme obdržet ze zahraničíNedostatek prostředků na účtu Return Poznámka: Tento kód nelze použít v některých členských zemích SEPA z důvodů ochrany údajů. Náhradou lze použít kód MS03.  Příjemcel nezaslal předem avízo k inkasu SDD (pre-notification) nebo neuvedl částku a datum AM05 Duplicitní inkaso Reject Nedávno byl zpracován stejný příkaz k inkasu SDD st Omyl plátce/banky plátce Zkontrolovat, zda se skutečně jedná o duplicitní inkaso Duplicita Duplicitní inkaso Duplicitní transakce ČNB: Lze aktivně používat Return Reversal BE05 Příjemce není znám Nesprávný identifikátor příjemce Reject Identifikátor příjemce (CI) je nesprávný nebo byl změněn bez ohlášení Příjemcel: technická chyba nebo opomenutí zaslat zprávu o změně CI Opravit CI ? Pokud by bylo zjištěno použití chybného CID, nebo jakékoliv jiné chyby na mandátu, domníváme se, že by bylo dobré použít kód MD02 (a BE05 vůbec nepoužívat). Kód můžeme obdržet ze zahraničí Nezmámý příjemce inkasa Return CNOR Nesprávný BIC banky příjemce Nesprávný BIC banky příjemce Neplatný BIC banky příjemce Banka příjemce není v CSM registrována pod tímto BIC Reject Banka příjemce není v CSM registrována pod tímto BIC Přímý účastník CSM: banka příjemce není uvedena jako nepřímý účastník tohoto CSM Příjemce kontaktuje svou banku Asi nepoužívají ?? Protože nemůže nastat? Může vůbec nastat? (tedy můžeme obdržet ze zahraniční banky?) DNOR Nesprávný BIC banky plátce Nesprávný BIC banky plátce Neplatný BIC banky plátce Banka plátce není v CSM registrována pod tímto BIC Reject Banka plátce není v CSM registrována pod tímto BIC Banka příjemce/ příjemce: nebyla ověřena dosažitelnost banky plátce  Požádat banku příjemce o ověření dosažitelnosti banky plátce Asi nepoužívají ?? Protože nemůže nastat? Může vůbec nastat? (tedy můžeme obdržet ze zahraniční banky?)  kontaktovat příjemce a dohodnout se na jiném způsobu úhrady 10

11 R - kódy FF01 Neplatný formát souboru Neúplný nebo neplatný formát souboru Reject  Soubor XML nebyl řádně vyplněn nebo je nesprávný  plátce l/ jeho banka Opravit soubor XML e Chybný formát súboru Klient poslal soubor, který technicky neodpovídá standardu Chybný formát souboru ČNB:Lze aktivně používat  Syntaktická chyba v souboru  CSM nebo banka banka plátce  Banka příjemce nebo její zprostředkující banka neprovedla kontrolu XSD před zadáním souboru do schématu Klient poslal sobur, který obsahuje příkazy, u kterých není dodrženo pravidlo min počtů dnů (D-2/D-5/D-1) po zaslání instrukci FF05 Neplatný typ inkasa Nesprávný typ operačního/ transakčního kódu (nesprávný kód příkazu k inkasu (CORE, COR1,)) Reject SDD Core: identifikační kód schématu (tj. místní nástroj) uvedený ve zprávě je nesprávný: příjemcel/banka příjemce Zkontrolovat typ příkazu k inkasu Asi nepoužívají ?? Předpokládáme, že kód bychom u došlých transakcí neměli nikdy obdržet (trn. s touto chybou předpokládáme neprojde clearingem). U vyšlých transakcí jej použijeme pokud klient naimportuje soubor s takovouto chybou. Inkaso v nesprávném SEPA schématu Return  „CORE“ je sice zadán, ale s realizačními časy COR1 (do listopadu 2016) MD01 Chybí mandát k k SEPA inkasu Chybí mandát k SEPA inkasu Chybí platný mandát k inkasu Reject  Chybí mandát k SEPA inkasu  Banka plátce: souhlas s inkasem byl zrušen z důvodu nečinnosti po dobu 36 měsíců/banka nebyla schopna získat od plátce souhlas s podnikatelským inkasem B2B  Analyzovat povahu transakce SDD Neexistuje súhlas s inkasom Neexistuje souhlas s inkasemLze toto dle české legislativy sdělovat? Neexistuje souhlas s inkasem ČNB: může být považová no za porušení bankovní ho tajemství podle § 38 Return  plátce dosud nepotvrdil souhlas s provedením inkasa B2B  plátce zrušil souhlas s podnikatelským inkasem – dosud nepotvrdil své bance souhlas s podnikatelským inkasem B2B  V případě refundace kontaktovat dlužníka Refund  Refundace nepovolené transakce (do 13 měsíců po datu debetu)  plátce: Reportovat pod tímto kódem i případy, kdy souhlas s inkasem ještě nezačal platit nebo již jeho platnost expirovala? Pokud ne, pod jakým kódem reportovat tento případ?  mandát k inkasu zrušen  příjemce nepoužil tzv. Unique Mandate Reference (jedinečný referenční kód z mandátu)  příjemce zadal výzvu k inkasu SDD s UMR, která není v souladu s údaji uvedenými v mandátu 11

12 R - kódy MD02 Chybné údaje v mandátu k SEPA inkasu Chybějící nebo nesprávné údaje z mandátu Reject  Údaje v mandátu nejsou v souladu s údaji uvedenými v inkasu (změny nebyly ohlášeny)  Způsob změny mandátu není v souladu s Pravidly SDD Opravit způsob změny údajů nebo změněné údaje Neúplný mandát Jakýkoliv nesoulad v mandátu (např. nesouhlasí CID, překročen maximální limit inkasa, překročena frekvence inkasa, souhlas založen např. na schéma CORE, ale inkaso přišlo v schématu B2B, tedy nesouhlasí schéma apod…) Lze toto dle české legislativy sdělovat? Nesoulad se souhlasem s inkasem ČNB: Lze aktivně používat. V případě, kdy klient přidal příjemce na Black List doporučujeme používat kód MD01 nebo SL01.  Údaje v mandátu nejsou v souladu s již obdrženou verzí pro účely UMR  Změněné údaje jsou nesprávné  U změny mandátu: IBAN uvedený v příkazu k inkasu je stejný jako původní IBAN Můžeme pod tento typ dát i případ, kdy daný CID klient Black-listoval (zakázal na svém účtu inkasa ve prospěch daného CID.) Pokud ne, jaký kód použít pro tento případ? V takovém případě doporučuji kód MD01-chybí souhlas k inkasu MD06 plátce žádá o vrácení prostředků Plátce žádá o vrácení prostředků Sporná autorizovaná transakce Refund Bezpodmínečné vrácení finančních prostředků do 8 týdnů od zazížení účtu (SDD CORE - Unconditional Refund)  Rozpor mezi částkou uvedenou v předběžném avízu (pre-notification) a částku uvedenou ve spotřebitelském příkazu k inkasu SDD Core Kontaktovat plátce ? Refund do 8 týdnů Vrácení částky inkasa ČNB: Lze aktivně používat.  Právo na bezpodmínečné vrácení finančních prostředků dle Směrnice o platebním styku\ (PSD) 12

13 R - kódy MD07 Plátce zemřel Reject Dlužník zemřel Ukončit smlouvu s dlužníkem Klient zomrel (použiť iba pre incoming) Nebude se používat, pro tyto případy se použije MS03 Plátce zemřel Return Poznámka: Tento kód nelze použít v některých členských zemích SEPA z důvodů ochrany údajů. Náhradou lze použít kód MS03. MS02 Neuveden důvod inkasa Zamítnutí ze strany plátce Reject Zamítnutí ze strany plátce při předložení plátce po obdržení předběžného avíza (pre-notification) rozhodl o zamítnutí inkasa Kontaktovat plátce Asi nepoužívají ??Plátce provedl RejectLze toto dle české legislativy sdělovat? Inkaso zamítnuté plátcem ČNB: může být považováno za porušení bankovního tajemství podle § 38. Return[1] K textu ve sloupci C: Nevidíme provázanost textu "neuveden důvod inkasa" a "zamítnutí ze strany plátce", který je uveden v Pravidlech. MS03 Bez uvedení důvodu bez uvedení důvodu Reject Lze použít pouze v případech, kdy vnitrostátní legislativa např. zákony o ochraně údajů) nedovolují použít kódy AC04, AM04, RR01, RR02, RR03 a RR04 Kontaktovat plátce Bez udania dôvodu - Klient zemřel - Nexistující účet ??? - Nedostatečný disponibilní zůstatek Tento kód musíme využívat namísto kódu AM04. Bez uvedení důvodu ČNB: Informaci o neexistujícím účtu lze uvádět pod AC04. Informace ohledně úmrtí klienta a nedostatečného zústatku podle § 38 ZoB uvádět nelze. U těchto dvou informací tedy souhlasíme s uvedením důvodu MS03. Return Poznámka: omezte užívání kódu MS03 a zvolte si náležitý důvodový kód ze seznamu. Reversal RC01 Nesprávný BIC banky Nesprávný BIC banky Neplatný BIC banky Nesprávný identifikátor banky (BIC) Reject BIC účastníka schématu je nesprávný  Banka příjemce nebo plátce: zadaný BIC není uveden v BIC databázi Kontaktovat dlužníka a zjistit správný BIC Nesprávny kód banky využití v komunikaci klient (příjemce) a banka příjemce Předpokládáme, že kód bychom u došlých transakcí neměli nikdy obdržet (trn. s touto chybou předpokládáme neprojde clearingem). U vyšlých transakcí jej použijeme pokud klient naimportuje soubor s takovouto chybou. Nesprávný kód banky ČNB: Lze aktivně používat Return  příjemce : neúplný BIC (BIC 8 místo BIC 11 míst) 13

14 R - kódy RR01 Regulatorní důvody - nedostatečná specifikace účtu plátce Reg. dův.-nedost. údaje účtu plátce Regulační důvod Reject  Chybějící účet nebo identifikace plátce Příjemcel: IBAN plátce musí banka příjemce uvést u SDD inkas jako povinný údaj  Opravit příkaz k SDD inkasu doplněním údajů o účtu plátce Neexistujúci účet Můžeme obdržet ze zahraničí Nedostatečná identifikace plátce Return  Regulační důvod  Kontaktovat banku příjemce Poznámka: Tento kód nelze použít v některých členských zemích SEPA z důvodů ochrany údajů. Náhradou lze použít kód MS03 RR02 Regulatorní důvody - nedostatečná specifikace plátce Reg. dův. –nedost. údaje o plátci Regulační důvod Reject  Chybějící jméno dlužníka (pole adresa je nepovinné Věřitel: jméno dlužníka musí věřitelova banka uvést jako povinný údaj u inkas SDD  Opravit příkaz k inkasu SDD doplněním údajů o jménu dlužníka Missing Debtor Name or Address Můžeme obdržet ze zahraničí Chybějící jméno nebo adresa plátce Return  Regulační důvod  Kontaktovat banku věřitele Poznámka: Tento kód nelze použít v některých členských zemích SEPA z důvodů ochrany údajů. Náhradou lze použít kód MS03 RR03 Regulatorní důvody - nedostatečná specifikace příjemce Reg. dův.-nedost. údaje o příjemci Regulační důvod Reject  Chybějící jméno příjemce (pole adresa je nepovinné) Příjemce: jméno příjemce musí banka příjemce u SDD inkas uvést jako povinný údaj  Opravit příkaz k SDD inkasu doplněním údajů o jménu příjemce Můžeme obdržet ze zahraničí Chybějící jméno nebo adresa příjemce Return  Regulační důvod  Kontaktovat banku příjemce Poznámka: Tento kód nelze použít v některých členských zemích SEPA z důvodů ochrany údajů. Náhradou lze použít kód MS03 14

15 R - kódy RR04 Regulatorní důvody Regulační důvod Reject Použít pouze u jiných regulačních důvodu než RR01, RR02 or RR03 Kontaktovat banku příjemce Můžeme obdržet ze zahraničí Regulatorní důvody Return Poznámka: Tento kód nelze použít v některých členských zemích SEPA z důvodů ochrany údajů. Náhradou lze použít kód MS03 SL01 Odmítnuto bankou plátce Chybí souhlas k inkasu Specifická služba poskytována bankou plátce Reject Veškerá zamítnutí spotřebitelských práv, na která se odvolává plátce Kontaktovat plátce Můžeme obdržet ze zahraničí Zamítnuto plátcem Return  blokace na účtu plátce  limity částek inkasa na účtu plátce  limity frekvence inkasa na účtu plátce Jiné služby poskytované bankou plátce 15

16 Mandát k SEPA inkasu 16 Language:Approved for (countries): Header texts: SEPA Direct Debit MandateMandát k SEPA inkasu Mandate reference – to be completed by the creditorReference mandátu (UMR) – vyplňuje příjemce CREDITOR’S NAME & LOGOJMÉNO PŘÍJEMCE & LOGO Authorisation statement: By signing this mandate form, you authorise (A) {NAME OF CREDITOR} to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from {NAME OF CREDITOR}. Podpisem tohoto mandátu opravňujete (A) {JMÉNO PŘÍJEMCE} k tomu, aby zasílal Vaší bance příkazy k odepsání prostředků z Vašeho účtu a (B) Vaši banku k odepsání prostředků z Vašeho účtu v souladu s příkazy {JMÉNO PŘÍJEMCE}. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 weeks starting from the date on which your account was debited. Součástí Vašich práv je oprávnění k vrácení peněžních prostředků Vaší bankou podle obchodních podmínek stanovených ve smlouvě s Vaší bankou. Žádost o vrácení musí být podána do 8 týdnů ode dne, kdy byly prostředky odepsány z Vašeho účtu. Please complete all the fields marked *.Prosíme vyplňte všechna pole označená *. Doc. EPC175-08-cs ( Version 0.4 ) Circulation: Public use Restricted: No

17 Mandát k SEPA inkasu Upper field texts: 1 Your name Name of the debtor(s) Vaše jméno Jméno plátce (plátců) 2 Your address Street name and number Vaše adresa Ulice – název, číslo 3 Postal code City Poštovní směrovací číslo (PSČ) Město 4CountryZemě 5 Your account number Account number - IBAN Číslo Vašeho účtu Číslo účtu ve formátu IBAN 6SWIFT BIC 7 Creditor’s name Creditor name Jméno příjemce 8Creditor identifierIdentifikační kód příjemce (CID) 9Street name and numberUlice – název, číslo 10 Postal code City Poštovní směrovací číslo (PSČ) Město 11CountryZemě 12 Type of payments: Recurrent payment or One-off payment Typ platby: Opakující se platba nebo Jednorázová platba 13 City or town in which you are signing Location Date Město podpisu Místo Datum Signature texts: Signature(s) Please sign here Podpis(y) Prosíme podepište zde Note: Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank. Poznámka: vysvětlení Vašich práv týkajících se výše uvedeného mandátu Vám poskytne Vaše banka. Lower field texts: Details regarding the underlying relationship between the Creditor and the Debtor – for information purposes only. Podrobnější údaje o vztahu mezi příjemcem a plátcem, který je základem pro mandát k inkasu – pouze pro informační účely. 14 Debtor identification code Write any code number here which you wish to have quoted by your bank Identifikační kód plátce Zde uveďte číselný kód, který má uvádět Vaše banka 15Person on whose behalf payment is madeOsoba, za niž (jejímž jménem) platbu provádíte Name of the Debtor Reference Party: If you are making a payment in respect of an arrangement between {NAME OF CREDITOR} and another person (e.g. where you are paying the other person’s bill) please write the other person’s name here. Název skutečného plátce: pokud provádíte platbu na základě dohody mezi {JMÉNO PŘÍJEMCE} a jinou osobou (například platíte-li účet za jinou osobu), prosíme napište jméno této osoby zde. If you are paying on your own behalf, leave blank. Pokud platíte svým jménem, nevyplňujte. 16Identification code of the Debtor Reference PartyIdentifikační kód skutečného plátce 17 Name of the Creditor Reference Party: Creditor must complete this section if collecting payment on behalf of another party. Název skutečného příjemce: příjemce musí tuto část vyplnit, pokud inkasuje prostředky na základě pověření jiné strany. 18 Identification code of the Creditor Reference Party Identifikační kód skutečného příjemce 19 In respect of the contract: Identification number of the underlying contract Ve vztahu ke smlouvě : Identifikační číslo příslušné smlouvy 20Description of contractPopis smlouvy Information texts: Please return toProsíme vraťte (komu) Creditor’s use onlyVyhrazeno pro potřeby příjemce 17

18 Mandát k SEPA inkasu mezi podnikatelskými subjekty Language: CzechApproved for (countries): Czech Republic Header texts: SEPA Business-to-Business Direct Debit MandateMandát k SEPA inkasu mezi podnikatelskými subjekty Mandate reference – to be completed by the creditorReference mandátu (UMR) – vyplňuje příjemce CREDITOR’S NAME & LOGOJMÉNO PŘÍJEMCE & LOGO Authorisation statement: By signing this mandate form, you authorise (A) {NAME OF CREDITOR} to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from {NAME OF CREDITOR}. Podpisem tohoto mandátu opravňujete (A) {JMÉNO PŘÍJEMCE} k tomu, aby zasílal Vaší bance příkazy k odepsání prostředků z Vašeho účtu a (B) Vaši banku k odepsání prostředků z Vašeho účtu v souladu s příkazy {JMÉNO PŘÍJEMCE}. This mandate is only intended for business-to-business transactions. You are not entitled to a refund from your bank after your account has been debited, but you are entitled to request your bank not to debit your account up until the day on which the payment is due. Tento mandát se týká/vztahuje pouze na inkasa mezi podnikatelskými subjekty. Nejste oprávněn požadovat vrácení finančních prostředků po jejich odepsání z Vašeho účtu. Až do dne splatnosti inkasa máte nárok požádat Vaši banku o odmítnutí inkasa a nezatížení Vašeho účtu. Please complete all the fields marked *.Prosíme vyplňte všechna pole označená * 18 Doc. EPC374-08-cs ( Version 0.2 ) Circulation: Public use Restricted: No

19 Mandát k SEPA inkasu mezi podnikatelskými subjekty Upper field texts: 1 Your name Name of the debtor(s) Vaše jméno Jméno plátce (plátců) 2 Your address Street name and number Vaše adresa Ulice – název, číslo 3 Postal code City Poštovní směrovací číslo (PSČ) Město 4CountryZemě 5 Your account number Account number - IBAN Číslo Vašeho účtu Číslo účtu ve formátu IBAN 6SWIFT BIC 7 Creditor’s name Creditor name Jméno příjemce 8Creditor identifierIdentifikační kód příjemce (CID) 9Street name and numberUlice – název, číslo 10 Postal code City Poštovní směrovací číslo (PSČ) Město 11CountryZemě 12 Type of payment: Recurrent payment or One-off payment Typ platby Opakující se platba nebo Jednorázová platba 13 City or town in which you are signing Location Date Město podpisu Místo Datum Signature texts: Signature(s) Please sign here Podpis(y) Prosíme podepište zde Lower field texts: Details regarding the underlying relationship between the Creditor and the Debtor – for information purposes only. Podrobnější údaje o vztahu mezi příjemcem a plátcem, který je základem pro souhlas s inkasem – pouze pro informační účely. 14 Debtor identification code For business users: write any code number here which you wish to have quoted by your bank Identifikační kód plátce Pro podnikatele: zde napište číselný kód, který má Vaše banka uvádět 15Person on whose behalf payment is madeOsoba, za niž (jejímž jménem) je prováděna platba Name of the Debtor Reference Party: If you are making a payment in respect of an arrangement between {NAME OF CREDITOR} and another person (e.g. where you are paying the other person’s bill) please write the other person’s name here. Název skutečného plátce: pokud platbu provádíte na základě dohody mezi {JMÉNO PŘÍJEMCE} a jinou osobou (například platíte-li účet za jinou osobu), prosíme napište jméno této osoby zde. If you are paying on your own behalf, leave blank.Pokud platíte svým jménem, nevyplňujte 16Identification code of the Debtor Reference PartyIdentifikační kód skutečného plátce 17Party on whose behalf the Creditor collects the paymentSubjekt, pro který (jehož jménem) příjemce inkasuje platbu Name of the Creditor Reference Party: Creditor must complete this section if collecting payment on behalf of another party. Název skutečného příjemce: příjemce musí tuto část vyplnit, pokud inkasuje prostředky jménem jiné strany/ na základě pověření jiné strany. 18Identification code of the Creditor Reference PartyIdentifikační kód skutečného příjemce 19 In respect of the contract: Identification number of the underlying contract Ve vztahu ke smlouvě: Identifikační číslo příslušné smlouvy 20Description of contractPopis smlouvy Information texts: Please return toProsíme vraťte (komu) Creditor’s use onlyVyhrazeno pro potřeby příjemce 19

20 Pokyny pro vydávání mandátu ke spotřebitelskému i podnikatelskému SEPA inkasu (EPC392-08) ● V souladu s odst. 4.7.2. Pravidel pro spotřebitelské SEPA inkaso (Core) a SEPA inkaso mezi podnikatelskými subjekty (B2B), která stanoví pravidla pro obsah mandátu pro spotřebitelské SEPA inkaso (SDD Core) a pro SEPA inkaso mezi podnikatelskými subjekty (SDD B2B). ● Tento dokument obsahuje pokyny EPC týkající se vizuální prezentace mandátů vydávaných příjemci v rámci jejich nabídky plátcům na použití SEPA inkasa jako způsobu realizace plateb. V případě nesrovnalostí mají Pravidla před těmito pokyny přednost. Tyto pokyny obsahují popis několika způsobů, jak snížit složitost mandátu bez ztráty jakéhokoli nezbytného nebo povinného obsahu při zachování souladu s Pravidly. ● Někteří příjemci, jako např. vydavatelé časopisů nebo novin nebo pojišťovací společnosti, v praxi nabízejí předplatné nebo pojišťovací produkty, přičemž do svých novin nebo pojišťovacích smluv vkládají souhlas se SEPA inkasem. V takových případech může být formát souhlasu poměrně malý. ● Formulář mandátu obsahuje nezbytná jména a pole pro údaje mandátu k SEPA inkasu, které vyplňují příjemce a plátce. ● Formulář mandátu může tvořit samostatný dokument, ale může být také součástí celé smlouvy mezi příjemcem a plátcem, která představuje důvod pro inkaso. V takovém případě by však tzv. „část mandátu“ a tzv. „smluvní část“ měly být formálně odděleny. Je však také možné uvést odkaz na správně identifikované informace, které se týkají mandátu, ale jsou obsaženy ve druhé části jednotného formuláře. ● Lze tedy rozlišit dva druhy mandátů: samostatný formulář mandátu a kombinovaný formulář mandátu. Upozornění ohledně unikátní reference mandátu (Unique Mandate Reference / UMR): UMR je povinná, nicméně v okamžiku podpisu mandátu není k dispozici. Příjemce je povinen sdělit UMR plátci, jakmile je k dispozici. 20

21 Pokyny pro vydávání mandátu ke spotřebitelskému i podnikatelskému SEPA inkasu (EPC392-08) Formulář mandátu obsahuje dva druhy údajů: ● Povinné údaje: to znamená, že na formuláři musí být daný údaj uveden a k tomu odpovídající pole. ● Volitelné údaje: to znamená, že na formuláři musí být uveden daný údaj a odpovídající pole pouze v případě, že příjemce pro svou obchodní činnost považuje v souvislosti s dlužníky za užitečné (nutné) takových údajů využívat. 21 Atributy souhlasu:  Unikátní reference mandátu (UMR)  Jméno plátce  Adresa plátce  PSČ / město plátce  Země pobytu plátce  Číslo účtu plátce (ve formátu IBAN)  BIC / SWIFT kód banky plátce  Název společnosti příjemce  Identifikační kód příjemce (CID)  Adresa, ulice a č. p. příjemce  PSČ a město příjemce  Země příjemce  Druh platby (povoleny jsou pouze hodnoty „jednorázová“ a „opakující se“)  Podpis, místo a čas  Podpis(y) plátce (plátců) *Viz Důležité upozornění o uvádění kódu BIC v rámci mandátu k SEPA inkasu v části 1 Další atributy pouze pro informaci:  Identifikační kód plátce (CID)  Jméno skutečného plátce  Identifikační kód skutečného plátce  Jméno skutečného příjemce  Identifikační kód skutečného příjemce  Identifikační kód příslušné smlouvy  Popis smlouvy

22 Pokyny pro vydávání mandátu ke spotřebitelskému i podnikatelskému SEPA inkasu (EPC392-08) 22 Následující diagram ukazuje po sobě následující kroky při vyplňování mandátu 1.příjemce předá osobní mandát plátci vyplněný v souladu se smlouvou, kterou mají mezi sebou uzavřenou 2.případně může bát formulář mandátu plátci vydán v neosobní formě (B) jako součást komerční publikace 3.plátce obdrží formulář mandátu, vyplní požadované údaje a formulář podepíše (C) 4.příjemce mandát finalizuje (D) a přijme/zamítne

23 Mandát ke spotřebitelskému SEPA inkasu 23

24 Mandát k podnikatelskému SEPA inkasu Logo společnosti Jméno příjemce Identifikační kód příjemce (CID) Ulice příjemce – název, číslo PSČ, město/obec příjemce Země příjemce Mandát k podnikatelskému SEPA inkasu Podpisem tohoto mandátu opravňujete (A) {JMÉNO PŘÍJEMCE} k tomu, aby zasílal Vaší bance příkazy k odepsání prostředků z Vašeho účtu, a (B) Vaši banku k odepsání prostředků z Vašeho účtu v souladu s příkazy {JMÉNO PŘÍJEMCE}. Tento mandát se týká/vztahuje pouze na inkasa mezi podnikatelskými subjekty. Nejste oprávněn požadovat vrácení finančních prostředků po odepsání z Vašeho účtu. Až do dne splatnosti inkasa máte nárok požádat Vaši banku o nezatížení Vašeho účtu. Chcete-li se podrobně seznámit s postupem jak v takovém případě postupovat, obraťte se prosím na svou banku. Reference mandátu (UMR): (Vyplní příjemce) ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ Druh platby:  opakující senebo  jednorázová Informace o plátci: (Vyplní plátce) Jméno:______________________________________________________________________ Adresa:_____________________________________________________________________ PSČ:___________Město:____________________________________ Země:_________________________________________________________ Č. účtu (ve formátu IBAN): ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ BIC kód Vaší banky*: ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ _ ৷ * Od 1. února 2016 je uvedení BIC kódu Vaší banky nepovinné, pokud Vaše banka sídlí v zemi eurozóny, která je zároveň členem Evropského hospodářského prostoru (EHS). Od 1. listopadu 2016 je uvedení BIC kódu nepovinné rovněž v případě, že Vaše banka sídlí v zemi mimo eurozónu, avšak zároveň je členem EHS. Datum:____/ ____/ ________Místo: _______________________________ Jméno:_________________________________________________________ Podpis(y): 24

25 Pokyny k překladu formulářů mandátů ● Texty obsažené ve formulářích mandátů k SEPA inkasu byly přeloženy do všech jazyků společenství, přičemž tyto překlady byly podrobeny právní revizi na místní úrovni. Každá bankovní komunita dále přijala rozhodnutí, v jakém jazyce (jazycích) bude formuláře používat. Překlady jsou k dispozici na internetové stránce EPC (SDD Core například pod bodem 2.2 a SDD B2B například pod bodem 3.2).SDD CoreSDD B2B ● Cílem je zajistit, aby se používaly pouze schválené texty z jednoho autorizovaného zdroje, čímž bude zajištěna odpovídající úroveň srozumitelnosti a jistoty v tomto bodě. EPC proto doporučuje, aby se používaly pouze tyto překlady s cílem zajistit odpovídající úroveň kvality překladů formulářů mandátů. Dále se doporučuje, aby se v případech, kdy je to relevantní, používaly překlady specifické pro danou zemi, jestliže se stejný jazyk používá v různých zemích, avšak v rámci stejného jazyka existují různé překlady specifické pro konkrétní zemí (např. francouzská verze pro Francii, Lucembursko, Švýcarsko nebo Monako a francouzská verze pro Belgii). Guidelines for the Appearance of Mandates for the SEPA Direct Debit (SDD) Core and SDD Business-to- Business (B2B) Schemes (EPC392-08) Das Dokument beschreibt die Nutzung der SEPA-Basis-Lastschrift und des SEPA-Lastschriftmandats mit einem deutschsprachigen Zahler und ein für den Zahler in Deutschland geführtes Konto. Das Dokument beschreibt die Nutzung der SEPA-Firmen-Lastschrift und des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats mit einem deutsch-sprachigen Zahler und ein für den Zahler in Deutschland geführtes Konto. 25

26 Souhlas se SEPA inkasem 26 Pro větší srozumitelnost jsme se dohodli na rozdílném pojmenování souhlasu k inkasu, který dává plátce své bance a mandátu k inkasování, který podepisuje plátce příjemci.

27 Komunikace mezi bankou a klientem v XML formátu SEPA End Date zavádí v České republice a v ostatních ne Eurových zemích od 1.11. 2016 povinnost komunikovat mezi bankou a klientem a rovněž mezi klientem a bankou ve formátu XML ISO 20022 27

28 Standardy České Bankovní Asociace Používání jednotného standardu pro elektronické výpisy z účtů a rovněž tak souborů s platebními instrukcemi neukládá povinně žádný akt tuzemské legislativy. Pokud však dojde k co největšímu rozšíření národních standardů, bude jejich jednotná struktura přinášet značné výhody - např. při načítání dat z účtů vedených různými bankami do firemních systémů, nebo při přechodu klienta k jiné bance, kdy odpadnou dodatečné náklady na nutné softwarové změny pro zpracování dat z výpisů z účtů do účetních systémů nebo odesílání platebních souborů. Formáty národního standardu jsou využitelné především pro přímé bankovnictví, kdy majiteli účtu umožní rychlé automatické zpracování a zároveň odsouhlasení velkého množství dat v účetních systémech především podnikatelských subjektů. Rozdíl v internetovém bankovnictví bude pouze ve formě zobrazení v závislosti na typu použitého prohlížeče. Názvy a struktura informací mohou být zachovány. Přes určité počáteční implementační náklady jak na straně bank tak i firemních klientů, lze při uplatnění národního standardu očekávat významné úspory, neboť při jakékoliv změně bankovních systémů nebo změně schémat pro provádění platebního styku nemusí v budoucnu investovat do změn více formátů, ale pouze do jednoho. 28

29 Zpracování hladkých plateb v bance plátce 29 Pain.001 – soubor s platbami od klienta do banky Pain.002 – soubor s chybnými platbami od banky ke klientovi Camt.054 – klientský výpis z účtu s neúčetními položkami Camt.053 – klientský výpis z účtu s účetními položkami Camt.052 – průběžný výpis z účtu

30 Zpracování inkas v bance příjemce 30 Pain.008 – soubor s výzvami k SEPA inkasům od klienta do banky Pain.002 – soubor s chybnými platbami od banky ke klientovi Pain.007 – soubor s odmítnutím uznání inkasa před splatností od klienta do banky Pain.002 – soubor s chybnými platbami od banky ke klientovi

31 31 Dotazy?

32 32 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SEPA inkasa Mandát k SEPA inkasu, komunikace v XML formátu Prague, 26.5.2016 Helena Rokl Šrámková."

Podobné prezentace


Reklamy Google