Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ REZIDENČNÍ MÍSTA Mgr. Vendula Pírková odbor vzdělávání a vědy MZČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ REZIDENČNÍ MÍSTA Mgr. Vendula Pírková odbor vzdělávání a vědy MZČR."— Transkript prezentace:

1 DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ REZIDENČNÍ MÍSTA Mgr. Vendula Pírková odbor vzdělávání a vědy MZČR

2 REZIDENČNÍ MÍSTA  DEFINICE  LEGISLATIVA  MINULOST  SOUČASNOST  BUDOUCNOST

3 REZIDENČNÍ MÍSTA – DOTAČNÍ PROGRAM MZČR  Podpora specializačního vzdělávání LÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ dle zákona č. 95/2004 Sb. (Projekt 1,3)  Podpora specializačního vzdělávání NELÉKAŘSKÁ POVOLÁNÍ dle zákona č. 96/2004 Sb. (Projekt 2)

4 REZIDENČNÍ MÍSTA - LEGISLATIVA  zákon č. 95/2004 Sb. „ o lékařských zdravotnických povoláních“  zákon č. 96/2004 Sb. „o nelékařských zdravotnických povoláních“  zákon č. 218/2000 Sb. „o rozpočtových pravidlech“  nařízení vlády č. 463/2004 Sb. „o oborech specializačního vzdělávání NLZP“  vyhláška o oborech lékaři, zubní lékaři a farmaceuti (od )

5 REZIDENČNÍ MÍSTA – DOTAČNÍ PROGRAM MZ CELKOVÝ POČET RM (vypsaných/předložených ke schválení*) Projekt RM/300 RM* Projekt RM/673 RM* Projekt RM/315* * předpoklad k

6 REZIDENČNÍ MÍSTA – DOTAČNÍ PROGRAM MZ CELKOVÁ VÝŠE DOTACE  lékařská zdravotnická povolání (uvolněná částka/čerpaná částka) ,-Kč,-/ *,- Kč.  nelékařská zdravotnická povolání (uvolněná částka/čerpaná částka) ,-Kč/ *,-Kč *předpoklad k (

7 REZIDENČNÍ MÍSTA – MZČR - ZZ CO MÁME ZA SEBOU? DEADLINE PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O RM HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ  formální stránka – MZ do ( )  obsahová stránka – akreditační komise (do )

8 REZIDENČNÍ MÍSTA – MZČR - ZZ ČÍM SE ZABÝVÁME NYNÍ?  VÝZVY K ODSTRANĚNÍ VAD ŽÁDOSTÍ  ZVEŘEJNĚNÍ SEZNAMU ÚSPĚŠNÝCH ŽADATELŮ (do )

9 ZÁKLADNÍ INFORMACE Ze zákona dále vyplývají data týkající se rezidenčních míst. Pro rok 2009 platí následující časová osa.

10 VYHLÁŠKA Vyhláškou bude stanoven:  postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo  průběh výběrového řízení  základní kritéria výběru rezidenta  archivace dokladů Dále její součástí vyhlášky je VZOR přihlášky do výběrového řízení, VZOR dotazníku rezidenta a Protokol o jednání komise.

11 Legislativa - Rezidenční místa Vyhlašovatel výběrového řízení je: - Akreditované zařízení, které získalo dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa - Neakreditované zařízení v případě zákona č. 96/2004 Sb. - Vyhlašovatel do vyhlásí VŘ a tuto informaci oznámí MZ - Vyhláška stanoví obsah vyhlášení VŘ

12 Vyhlášení výběrového řízení – povinnost vyhlašovatele Vyhlášení výběrového řízení obsahuje:  označení „Výběrové řízení na rezidenční místo“,  název a adresu vyhlašovatele,  seznam rezidenčních míst, včetně oboru specializačního vzdělávání,  lhůtu pro podání přihlášek do výběrového řízení, tato lhůta nesmí být kratší než 15 pracovních dnů,  místo pro podání přihlášek do výběrového řízení (dále jen „přihláška“),  kritéria pro hodnocení uchazečů stanovená vyhlašovatelem; tato kritéria musí být objektivní a nediskriminační povahy,  seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce podle § 4 odst. 2,  způsob hodnocení podle kritérií uvedených v písmenu f).

13 Vyhlášení výběrového řízení – povinnost uchazeče Přihláška – dle stanovených lhůt, přílohou vyhlášky je:  vyplněný osobní dotazník, dle přílohy č. 2,  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,  výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,  kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,  kopii dokladu o získání specializované způsobilosti) nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,)  je-li lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,  přehled odborné praxe.

14 Průběh výběrového řízení Tříčlenná komise (včetně školitele rezidenta). Členy komise jmenuje a odvolává vyhlašovatel.  nadpoloviční většina  volba předsedy  seznámení se s obsahem přihlášek uchazečů a hodnocení uchazečů -- dle kritérií stanovených ve vyhlášení, (osobní předpoklady, znalosti a schopnosti pro výkon povolání v daném oboru).  osobní pohovor  komise stanoví pořadí uchazečů. Pořadí se stanoví podle počtu získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pořadí uchazečů stanovené komisí je pro vyhlašovatele závazné.

15 Průběh výběrového řízení č. účastníka ANO / NE Přihláška Osobní dotazník Doklad o odborné způsobilosti Potvrzení o zařazení do oboru CELKOVĚ SPLNĚNO  O průběhu a výsledku VŘ vyhotoví komise zápis. (obsahuje posouzení a hodnocení uchazečů na místo rezidenta, příloha č. 3).  Podpis všech členů komise. Předáním protokolu vyhlašovateli činnost komise končí.

16 § 7 - Ukončení výběrového řízení  Výběrové řízení je ukončeno výběrem rezidenta. Termíny: do 10 dnů písemně informován uchazeč a MZ ČR  Výběrové řízení je dále ukončeno - nepřihlásí-li se ve stanoveném termínu žádný uchazeč, - nesplní-li žádný z uchazečů podmínky stanovené ve vyhlášení výběrového řízení a v této vyhlášce, - byla-li vyhlašovateli odejmuta akreditace, nebo - nastala-li jiná skutečnost znemožňující čerpání dotace na rezidenční místo.

17 § 8 - Dokumentace výběrového řízení  Vyhlašovatel vede o každém výběrovém řízení dokumentaci, která obsahuje údaje uvedené ve vyhlášení výběrového řízení, přihlášky uchazečů včetně dokladů podle § 4 odst. 2, zápis o průběhu a výsledku výběrového řízení podle § 6 odst. 5, další doklady, u nichž tak stanoví tato vyhláška.  Dokumentaci vyhlašovatel ukládá nejméně po dobu trvání specializačního vzdělávání všech rezidentů příslušného výběrového řízení.

18 REZIDENČNÍ MÍSTA - MZČR - ZZ CO NÁS ČEKÁ?  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ REZIDENČNÍHO MÍSTA (vyhláška „o rezidenčních místech“ – )  PODPIS STABILIZAČNÍ DOHODY S REZIDENTEM

19 REZIDENČÍ MÍSTA - MZČR A DÁLE?  SPOLUPRÁCE: ZAŘÍZENÍ S RM – MZ –ADMINISTRÁTOR  METODIKA PRO ROK 2010 do (PROJEKT 1,2,3)

20 REZIDENČNÍ MÍSTA - MZČR - ZZ JAK ZNOVU A LÉPE V ROCE 2010?  Podněty a připomínky Ing. Lenka Čermáková tel: Mgr. Pavla Povolná tel:  Studium metodiky pro rok 2010  Spolupráce MZ – žadatelé o dotaci

21 PODMÍNKY ČERPÁNÍ DOTACE  Finanční prostředky na celou dobu SV  Uvolnění financí vždy na 1 kalendářní rok  Čerpání možné po podpisu SD MZ – REZIDENT  Přerušení SV nejvýše na 3 roky (přerušení čerpání dotace)  Povinnost žadatele (ZZ s RM) informovat MZ o změnách 15 dní - změny údajů uvedených v žádosti do 15 dnů týden - ukončení/přerušení SV rezidenta

22 PODMÍNKY ČERPÁNÍ DOTACE Povinnost vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vypořádáním dotace nejpozději do 30 dnů od OZNÁMENÍ OD ODSTOUPENÍ od projektu, nebo jeho UKONČENÍ Jestliže příjemce dotace není schopen projekt vůbec realizovat, a tak čerpat finanční dotaci z důvodu přidělení nižší částky než požadoval v žádosti, je povinen oznámit tuto skutečnost písemně na MZ nejpozději do 15 dnů od doručení ROZHODNUTÍ Při nevyčerpání dotace do konce roku – písemné oznámení na MZ a vrácení zbylé částky

23 PODMÍNKY ČERPÁNÍ DOTACE Odeslání PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY za rok do FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ dotace - do následujícího roku REVIZNÍ ZPRÁVA do Poukázání nespotřebované částky dotace na depozitní účet

24 webové stránky MZ: – odborník/zdravotník – vzdělávání a uznávání kvalifikací – dotační programy – rezidenční místawww.mzcr.cz DOTAZY, KONZULTACE Tel: Tel: INFORMACE K PROBLEMATICE RM

25 ČINNOST ODBORU VZV OPATŘENÍ KE STABILIZACI VŠEOBECNÝCH SESTER  finanční ohodnocení zvýšení platů (3,5% + 3,5% + „katalog prací“) snížení poplatku za „registraci“ z 500 na 100 Kč  vzdělávání zkrácení a zjednodušení (zákon. Č. 96/2004 Sb., vyhláška č. 321/2008 Sb. „ o kreditním systému“) Ř

26 ČINNOST ODBORU VZV OPATŘENÍ KE STABILIZACI VŠEOBECNÝCH SESTER  postavení, kompetence, pracovní podmínky pozitivní medializace, navýšení kompetencí: vyhláška č. 424/2004 Sb. „o činnostech“, sestra nositelka výkonu: vyhláška č. 439/2008 Sb. „seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami“

27  zákon č. 96/2004 Sb. „ o podmínkách získávání a uznávání kvalifikací“  vyhláška č. 424/2004 Sb. „o činnostech nelékařských zdravotnických pracovníků“  nařízení vlády č. 463/2004 Sb. „obory specializačního vzdělávání“ (meziresort PŘ)  vyhláška č.394/2004 Sb. „o atestačních zkouškách“ NÁVRHY NOVELIZACÍ LEGISLATIVY

28  vyhláška č.394/2004 Sb. „ o atestačních zkouškách“  adaptační proces (do PV )  vyhláška č. 39/2005 Sb. „o minimálních požadavcích na vzdělávací programy“ ( do PV cca ) ČINNOST ODBORU VZV


Stáhnout ppt "DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ REZIDENČNÍ MÍSTA Mgr. Vendula Pírková odbor vzdělávání a vědy MZČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google