Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OPERA Č NÍ PROGRAM VZD Ě LÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OPERA Č NÍ PROGRAM VZD Ě LÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR."— Transkript prezentace:

1 OPERA Č NÍ PROGRAM VZD Ě LÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

2 Základní údaje  spolufinancování z 85% z Evropského sociálního fondu (ESF) a z 15% z rozpočtu ČR tzn. až 100% podpora projektů  podpora 13 regionů ČR, včetně území hl.m. Prahy (tzv.vícecílový program)  Tvorba: na principu partnerstvína principu partnerství na základě národních a evropských strategických dokumentů a ve vazbě na ostatní operační programyna základě národních a evropských strategických dokumentů a ve vazbě na ostatní operační programy

3 Finanční rámec 1 828,7 mil. € z ESF cca 45, 7 mld. Kč* Celkem se spolufinancováním ze státního rozpočtu: 2.151,4 mil. € cca 53,8 mld. Kč* *Kurz 25 Kč Čerpání finančních prostředků až do roku 2015

4 Klíčová data  listopad 2006 schválení vládou ČR  říjen 2007 schválení Evropskou komisí  prosinec 2007 ustavující zasedání Monitorovacího výboru programu(schválení Prováděcího dokumentu, výběrových kritérií, etického kodexu) a zahájení realizace OP VK

5 Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve VaV Specifický cíl 1 Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Specifický cíl 2 Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek. Specifický cíl 3 Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky. Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení Specifický cíl 4 Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

6 Prioritní osy Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení bez Prahy celá ČR

7 Cílové skupiny  žáci škol a šk. zařízení  talentované děti a žáci  děti a žáci se SVP  pracovníci škol a šk.zařízení  …  studenti VOŠ a VŠ  pedagog. a nepedagog. pracovníci VOŠ  akademičtí pracovníci VŠ  pracovníci VaV institucí  …  účastníci dalšího vzdělávání  lektoři  pracovníci vzděl. Institucí  …

8 Příjemci  kraje  města a obce  školy a šk. zařízení  NNO  organizace působící ve vzděl. a kariér.porade nství  …  VOŠ a VŠ  instituce VaV  kraje  NNO  …  školy a škol.zařízen í  NNO  Instituce poskytující poradenství v oblasti DV  …

9 Způsob realizace Řídící orgán - MŠMT Zprostředkující subjekty - 13 krajů ČR příjemcepříjemce příjemcepříjemce

10 Typy projektů Individuální projekty (MŠMT) národní(MŠMT)Ostatní (ostatní příjemci) Globální granty (kraje) Grantové projekty (ostatní příjemci)

11 Předkládání projektů 1.Vyhlášení výzvy k předkládání projektů ze strany ZS kraje/MŠMT 2.Webová registrace žadatele a vyplnění žádosti o finanční podporu pomocí programu Benefit7 (www.eu-zadost.cz) www.eu-zadost.cz 3.Poslání žádosti také v listinné a CD-ROM podobě vyhlašovateli výzvy 4.Přijetí a registrace žádosti ze strany vyhlašovatele

12 Kritéria věcného hodnocení projektů 1. Zdůvodnění projektu (zdůvodnění záměru, přínos pro cílovou skupinu) 2. Cílová skupina (přiměřenost cílové skupiny a zapojení cílových skupin) 3. Realizace projektu (klíčové aktivity a stadia realizace, připravenost projektu na možná rizika, předchozí zkušenosti s řízením obdobných projektů, publicita, udržitelnost projektu) 4. Finanční řízení (přiměřenost rozpočtu, vzhledem k cílům a obsahu projektu, provázanost rozpočtu s klíčovými aktivitami, nastavení vnitřního kontrolního systému) 5. Výsledky a výstupy (kvantifikace a zajištění výsledků a výstupů, monitorování projektu) 6. Horizontální témata (rovné příležitosti, udržitelný rozvoj) 7. Specifické požadavky ( dle charakteru výzvy)

13 Výzvy  prosinec 2007 –3 výzvy pro kraje (Prior.osa 1)  březen 2008 – schválení 39 globálních grantů krajů  duben/květen 2008 – výzvy v krajích na grantové projekty v Prioritní ose 1  duben 2008 - výzva na individuální projekty národní (Prioritní osa 4)  květen 2008– výzvy na individuální projekty ostatní (část Prioritní osy 2, Prioritní osa 1)

14 Podpora žadatelům  Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK  Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK  semináře v době výzev  konzultace v době výzev  aktuální informace na www.msmt.cz a stránkách jednotlivých krajů ČR www.msmt.cz

15 Kontakty a další informace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Odbor řízení OP VK  E-mail: opvzdelavani@msmt.cz opvzdelavani@msmt.cz  možnost registrace na webu – informace o akcích k ESF  www.msmt.cz/eu/esf (odkaz Evropská unie a ESF) www.msmt.cz/eu/esf

16 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "OPERA Č NÍ PROGRAM VZD Ě LÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google