Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ""— Transkript prezentace:

1

2 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu, složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

3 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu, složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

4 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu Imunitní systém = souhrn nespecifických a specifických mechanismů, jež chrání organismus před poškozením infekčními činiteli z vnějšího prostředí a zajišťuje dohled nad vlastními strukturami ve smyslu eliminace poškozených a přestárlých buněk Cílem je udržení homeostázy a integrity organismu

5 Funkce imunitního systému Podíl na udržování homeostázy Schopnost reakce na „nebezpečí“ - odlišení neškodného podnětu od škodlivého obranyschopnost (škodliviny infekční) imunitní dohled (nádorové buňky) autotolerance (vlastní tkáně a buňky)

6 Poruchy imunitního systému selhání obranyschopnosti snížená rezistence k infekcím (imunodeficity) selhání rozlišení škodlivého podnětu od neškodného alergie (patologická reaktivita na vnější činitele) selhání autotolerance autoimunitní onemocnění (patologická reaktivita na vnitřní činitele) selhání imunitního dohledu nádory

7 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu, složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

8 Obecné obranné mechanismy povrch kůže a sliznic pohyb řasinek tvorba hlenu tvorba slz, slin kyselina solná odtok moči Porucha těchto mechanismů - snížená odolnost k infekcím

9 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu, složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

10 Rozdíly mezi specifickou a nespecifickou imunitou

11 Rozdělení složek imunity nespecifické specifické buněčné polymorfonukleáry, lymfocyty T monocyty-makrofágy, DC, NK buňky humorální komplement, protilátky proteiny akutní (lymfocyty B) fáze (CRP, MBL..)

12 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu, složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

13 Specifická imunita -adaptivní systém, vyvíjí se v odpovědi na expozici infekčním činitelům -imunitní odpověď není vrozená, imunologická paměť -lymfocyty B a T, imunoglobuliny

14

15 Imunitní reakce - souhra nespecifické a specifické, humorální a buněčné imunity

16 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu, složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

17 Fagocytující buňky Polymorfonukleární leukocyty Eosinofilní leukocyty (obrana proti extracelulárním mikrobům) monocyty-makrofágy (obrana proti intracelulárním mikrobům, antigenní prezentace) dendritické buňky (antigenní prezentace)

18 Proces fagocytózy vycestování - diapedéza, chemotaxe rozpoznání (receptory pro PAMP, TLR, Fc receptory, komplementové receptory) pohlcení nitrobuněčné usmrcení - mikrobicidní systémy degradace sekrece extracelulárně

19 Mikrobicidní systémy závislé na kyslíku NADPH oxidáza - ROI Myeloperoxidáza - chlornany nezávislé na kyslíku pH - defensiny Hydrolytické enzymy – kathepsin, lysozym NO – syntetáza - oxid dusnatý

20 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu, složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

21 Neutrofily Nejpočetnější populace leukocytů (cca 70%) Granulocyty Při barvení H&E se barví šedorůžově Laločnaté jádro s 2-5 laloky, granula v cytoplazmě Podílí se na obraně proti extracelulárním mikrobům

22 Neutrofily Poločas v cirkulaci cca 12 hod. Při aktivaci marginace (pohybují se blíže cévní stěně) → rolling (selektiny) → adheze na endotel (integriny) → diapedéza (integriny) → chemotaxe (pohyb do místa zánětu proti koncentračnímu spádu látek jako IL-8, IFN-g, C5a) → vazba na cizorodou částici

23 Neutrofily - fagocytóza Interakce s některými molekulami na povrchu mikrobů (PAMPs, lektinové interakce, vazba TLR na některé povrchové struktury mikroorganismů) Opsonizace (= usnadnění vazby fagocytů na mikroba) – pomoc Ig, složek komplementu, CRP, MBL

24 Neutrofily - fagocytóza Obklopení mikroorganismu → vytvoření měchýřku (fagozom) → splynutí s lysozomem → fagolysozom Tvorba fagozomu je závislá na činnosti kontraktilních proteinů

25 Neutrofily – intracelulární destrukce mikroorganismů 1/ Systémy nezávislé na kyslíku látky obsažené v granulích kathepsin, lysozym → hydrolýza buněčné stěny mikroorganismů defenziny → tvorba kanálů v membráně mikrobů

26 Neutrofily – intracelulární destrukce mikroorganismů 2/ Systémy závislé na kyslíku Oxidační vzplanutí Systém NADPH oxidázy → tvorba reaktivních kyslíkových radikálů (peroxid vodíku, superoxidový anion, singletový kyslík, hydroxylové radikály) Při poruše tohoto systému u CGD

27 Neutrofily – intracelulární destrukce mikroorganismů 2/ Systémy závislé na kyslíku Myeloperoxidáza v přítomnosti toxických metabolitů kyslíku katalyzuje peroxidaci povrchových molekul mikroorganismů → chlornany

28 Makrofágy Intracelulární destrukce mikroorganismů hlavně pomocí NO syntázy (systém stimulován IFN-  a TNF) Produkce řady látek: lysozym, některé složky komplementu, metabolity kyslíku (H 2 O 2, NO), regulátory funkce buněk (IL-1, IFN-  ), metabolity kys.arachidonové, endogenní pyrogeny

29 Imunitní systém a jeho význam pro homeostázu organismu, složky imunitního systému a jejich vzájemná spolupráce Bariérové funkce těla a obranné mechanismy Nespecifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Specifické buněčné a humorální imunitní mechanismy Fagocytóza a její význam pro imunitu Neutrofilní leukocyty, jejich vývoj a funkce Přirození zabíječi. Interferony. Charakteristika a funkce

30 Přirození zabíječi (NK cells) Podskupina granulárních lymfocytů odlišných od T- i B- lymfocytů Působí cytotoxicky na nádorové buňky a virem infikované buňky těla Hrají roli v obraně proti některým bakteriálním, mykotickým a parazitárním onemocněním Účastní se v reakcích na protilátkách závislé buňkami zprostředkované cytotoxicity (ADCC) Nejsou MHC restringované (= NK-bb. nemusí rozpoznávat MHC molekuly na cílové buňce)

31 Přirození zabíječi Po kontaktu s cílovou buňkou ji NK-bb. zabíjejí pomocí perforinů (tvorba kanálů, abnormální tok iontů, depolarizace, průsak metabolitů, destrukce buňky) NK-bb.jsou proti účinku perforinů chráněny díky proteinu v jejich buněčné membráně (protektin)

32 Interferony Proteiny, které indukují protivirovou aktivitu buněk Rozeznáváme 2 typy: a/ typ I: IFN-  (makrofágy a další buňky) IFN-  (fibroblasty) b/ typ II: IFN-  (T-lymfocyty)

33 Funkce interferonů Indukují v buňkách produkci enzymů s protivirovým účinkem (proteinkinázy, oligonukleotidpolymerázy - interference s translací virové mRNA) Zvyšují aktivitu T-lymfocytů Aktivace makrofágů Zvyšují cytotoxickou aktivitu NK-bb.

34 Proteiny akutní fáze C-reaktivní protein (CRP) MBL (lektin vázající manózu), orosomukoid, alfa-2-makroglobulin aj. Syntetizované játry v odpověď na prozánětlivé cytokiny (IL-1,6,TNF) Funkce opsoninů, marker akutního zánětu (nerozliší zánět infekční od neinfekčního)


Stáhnout ppt ""

Podobné prezentace


Reklamy Google