Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 11. 7. 2013 Zlín 18. 7. 2013 Podmínky pro dopracování projektu – 2.etapa (problémy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 11. 7. 2013 Zlín 18. 7. 2013 Podmínky pro dopracování projektu – 2.etapa (problémy,"— Transkript prezentace:

1 Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 11. 7. 2013 Zlín 18. 7. 2013 Podmínky pro dopracování projektu – 2.etapa (problémy, rizika, změny)

2 Proces administrace projektů se skládá ze tří Etap:  Etapa 1 – příjem, kontrola a hodnocení projektových žádostí  Etapa 2 – dopracování projektu  Etapa 3 – příprava a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace  Etapa 4 – doložení povinných příloh po uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Administrativní postupy

3 Lhůty pro dopracování projektu v rámci 2. Etapy Do 39. VýzvyOd 40. Výzvy Projekty do 10 mil. celkových způsobilých výdajů 66 pracovních dnů Projekty nad 10 mil. celkových způsobilých výdajů 110 pracovních dnů66 pracovních dnů Lhůta začíná dnem převzetí dopisu D 69 Podmínky dopracování projektu ze strany žadatele

4 Lhůty pro doložení dokladů v rámci 2. Etapy Do 39. VýzvyOd 40. Výzvy Popis proveditelnosti projektu Do 22 pracovních dnů Do 33 pracovních dnů Čestné prohlášení o dodržování pevných lhůt a vědomí následném vyřazení Doklady o zajištění financování realizace a udržitelnosti projektu Do 44 pracovních dnů Projektová dokumentace vč. rozpočtu projektu Do 66/110 pracovních dnů Do 66 pracovních dnů Žádost o stavební povolení potvrzená stavebním úřadem Doklady o vedení běžného účtu Nebylo požadováno

5 Do 33 pracovních dnů žadatel dokládá  Popis proveditelnosti projektu a související přílohy, např.  Partnerská smlouva v případě zapojení partnera  Smlouva o dílo v případě zapojení externích kapacit  Účetní směrnice žadatele  List vlastnictví majetku související s projektem  Smluvní šetření majetkoprávních vztahů v případě, že žadatel není vlastníkem (kupní, nájemní, darovací smlouva,  V případě zástav žádost o povolení zástavy dle MO č. 29  Majetkoprávní vztahy v souladu s MO č. 40 (movitý i nemovitý majetek musí mít žadatel ve svém vlastnictví a účetní evidenci) Lhůty pro doložení dokladů v rámci 2.Etapy:

6 Do 33 pracovních dnů žadatel dokládá  Doklady o zajištění financování realizace projektu dle MO č. 35:  Závazný bankovní příslib na úvěr (financování prostřednictvím úvěru)  Usnesení zastupitelstva (finanční krytí vlastních zdrojů) – závazek vyčlenění financí v jednotlivých letech z rozpočtu po dobu realizace a udržitelnosti projektu (konkrétní finanční vyjádření)  V případě financování z vlastních zdrojů čestné prohlášení o složení depozitu Lhůty pro doložení dokladů v rámci 2.Etapy:

7 Do 66 pracovních dnů žadatel dokládá  Projektovou dokumentaci včetně rozpočtu projektu  Pokud nebylo vydáno stavební povolení – projektová dokumentace ke stavebnímu řízení  Pokud bylo vydáno stavební povolení – ověřená projektová dokumentace stavebním úřadem  Stavební rozpočet – položkový výkaz výměr vč. položkového rozpočtu  Výběrové řízení (pokud již bylo ukončeno)  Kompletní dokumentace vč. Smlouvy o dílo  Žádost o vydání stavebního povolení potvrzená stavebním úřadem  Doklady o vedení běžného účtu (do Výzvy č. 39 bylo dokládáno ve 3. etapě před podpisem Smlouvy) Lhůty pro doložení dokladů v rámci 2.Etapy:

8 Pokud žadatel nebude z časových či jiných závažných důvodů schopen doložit Projektovou dokumentaci vč. rozpočtu DOLOŽÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, že nedošlo ke změnám protI Popisu investičního záměru předloženému v rámci Etapy 1. Tuto přílohu následně doloží v rámci Etapy 4. Lhůty pro doložení dokladů v rámci 2.Etapy:

9 Pokud žadatel z časových či jiných závažných důvodů nepodal žádost o stavební povolení, DOLOŽÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, ve kterém specifikuje předpokládanou lhůtu pro podání žádosti s uvedením popisu dalšího časového postupu. Tuto přílohu následně doloží v rámci Etapy 4. Lhůty pro doložení dokladů v rámci 2.Etapy:

10 Čestná prohlášení týkající se nedodání Projektové dokumentace nebo nepodání Žádosti o stavební povolení MOHOU být spojena do jednoho Čestného prohlášení. Maximální lhůta pro doložení povinných příloh po uzavření Smlouvy v rámci Etapy 4. je nejvýše 132 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy ( příjemce je povinen předložit Monitorovací hlášení bez ŽOP). Pokud bude příjemce před uplynutím lhůty 132 pracovních dnů předkládat ŽOP, bude doložení těchto příloh součástí této ŽOP. Lhůty pro doložení dokladů v rámci 2.Etapy:

11 Dopracovaný projekt v Etapě 2 se nesmí lišit od projektové žádosti předkládané v Etapě 1:  Zvýšení způsobilých výdajů - není možné navýšení dotace  navýšení rozpočtu pouze na úkor nezpůsobilých výdajů (hradí žadatel)  Z projektu nesmí být odstraněny zásadní aktivity či cílové skupiny  všechny aktivity a definované cílové skupiny uvedené v projektové žádosti nemohou být nahrazeny jinými nebo úplně odstraněny  Není možné měnit účel a cíl projektu Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

12 Ve vazbě na technické a technologické řešení  změna nad rámec dopracování projektové dokumentace,  zásadní změna technologie/materiálu v rozporu s MO č. 33  oprávněné/neoprávněné vícepráce  dodržení povinnosti výběrového řízení na dodavatele Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

13 Ve vazbě na MI:  Snížení hodnoty předem zvoleného MI - není možné bez schválení VRR  přijatelná změna MI pouze z objektivních důvodů  změna MI nesmí mít vliv na výběr projektu (bodové hodnocení)  Nastavení MI a jeho vykazování nesmí být v rozporu s Instrukcí pro práci s MI Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

14 Ve vazbě na rozpočet projektu:  Změna rozpočtu z důvodu vzniku nové aktivity – např. rekonstrukce nahrazena demolicí a novou výstavbou  Projektová dokumentace a položkový rozpočet 1. etapa = 2. etapa  Každá změny musí být oznámena předem  Změny v rozpočtu nesmí znamenat změnu parametrů projektu Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

15 Ve vazbě na rozpočet projektu:  Zařazení nezpůsobilé položky nesouvisející přímo se stavbou – např. školení obsluhy  Položky uvedené jako soubory nutno rozepsat  Limity na jednotlivé položky nutno dodržovat (např. nákup pozemků, projektová dokumentace, apod.)  Zapomenuté položky – nelze zpětně zařadit do projektu v rámci ZV Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

16 Ve vazbě na harmonogram projektu:  Datum ukončení projektu = mezní datum pro realizaci stanovené Výzvou  prodloužení za datum stanovené Výzvou z objektivních důvodů  schvaluje VRR  Změna data fyzického ukončení a ukončení projektu  do 22 pracovních dnů = nepodstatná změna (nepodléhá schválení VRR)  nad 22 pracovních dnů = podstatná změna (podléhá schválení VRR) Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

17 Ve vazbě na majetkové vztahy:  Každá změna podléhá oznámení a schválení VRR - není možná změna majetkových vztahů (prodej, zástava,výpůjčka, darování) bez souhlasu VRR  musí být zajištěna udržitelnost projektu  oznámení zástavy žádost o schválení povolení zřízení zástavního práva VRR  U podnikatelských subjektů nemovitosti v majetku a účetní evidenci žadatele Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

18 Ve vazbě na zajištění financování  Žadatel musí mít zajištěny finanční prostředky na realizaci projektu  standardní forma úvěrová smlouva Usnesení zastupitelstva  nestandardní forma – půjčka od třetích osob, vlastní zdroje složení financí na depozit  Zajištění dostatečného množství financí na předfinancování, realizaci a udržitelnost projektu  odstoupení od realizace projektu nebo prodlužování lhůt dokončení z důvodu platební neschopnosti Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

19 Ve vazbě na vícepráce a změny technologie  VŽDY předběžné nahlášení na ÚRR  Způsobilé pouze práce, které nemohl investor předvídat, NE chyby projektanta zapomenuté položky momentální rozhodnutí žadatele o změně dispozic  změna technologie – vždy musí být provedeno nové VŘ (propláceno max. do výše původní položky) NELZE PROVÁDĚT VZÁJEMNÝ ZÁPOČET MÉNĚ/VÍCEPRACÍ Neakceptovatelné změny projektu ve fázi dopracování:

20 Kontrola doložených podkladů v rámci 2. Etapy (do 22 pracovních dnů ode dne doložení dokladů)  Žadatel může být vyzván k odstranění nedostatků  Pokud neodstraní v požadované lhůtě (min. 5 pracovních dnů), bude projekt vyřazen a ukončena administrace Je-li projekt bez nedostatků, postupuje do 3. etapy  Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Příprava Smlouvy o poskytnutí dotace - 3. Etapa:

21 DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST www.rr-strednimorava.cz


Stáhnout ppt "Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Olomouc 11. 7. 2013 Zlín 18. 7. 2013 Podmínky pro dopracování projektu – 2.etapa (problémy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google