Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_EKONOMIKA_19 Vnější obchodní politika Téma sady:Národní hospodářství a hospodářská politika Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník; Obchodní akademie, 4. ročník Datum vytvoření:Duben 2013 Anotace: Vývoz, dovoz, liberalismus, protekcionismus, společná obchodní politika EU, cla, kvantitativní restrikce, nástroje na podporu exportu Metodický obsah:Výklad nového učiva

2 OSNOVA 1.Vývoz a dovoz 2.Základní směry vnější obchodní politiky 3.Společná obchodní politika EU 4.Nástroje státu používané ve vnější obchodní politice 5.Otázky a úkoly 6.Zdroje

3 VÝVOZ A DOVOZ vývoz (export) – umožňuje prodat do zahraničí produkty, kterých máme nadbytek, nebo je dokážeme vyrobit levněji –ČR dokáže levně vyrobit automobily → jejich vývoz je největším příjmem z hlediska obchodní bilance dovoz (import) – umožňuje získat ze zahraniční produkty, jichž máme nedostatek, nebo je nedokážeme vyrobit za přijatelné náklady –není vhodné, aby ČR sama pro svoji potřebu pěstovala banány, ananasy aj. exotické ovoce

4 PŘEDPOKLADY VÝVOZU A DOVOZU: surovinové bohatství země – země s dostatkem nerostných surovin je vyvážejí a naopak (ČR většinu surovin dováží) klimatické a přírodní podmínky – např. mořské ryby do vnitrozemských států, tropické ovoce do severských zemí atd. domácí podmínky a tradice – např. ČR automobilový průmysl, Švýcarsko hodinky, Japonsko elektronika, … stav domácího trhu – např. při neúrodě musíme potraviny dovážet; výrobky, o které není na domácím trhu zájem, musíme prodat do zahraničí atd.

5 TERITORIÁLNÍ STRUKTURA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR V ROCE 2012 Zdroj: zpracování autorky na základě [5] VÝVOZ DOVOZ Zeměmil. KčZeměmil. Kč 1.Německo961 4181.Německo694 177 2.Slovensko274 0362.Čína304 500 3.Polsko185 9733.Polsko193 442 4.Francie154 9534.Slovensko164 521 5.Spojené království148 2885.Rusko155 303 6.Rakousko141 3796.Itálie107 193 7.Rusko120 5357.Nizozemsko94 169 8.Itálie109 7608.Rakousko88 203 9.Nizozemsko98 7619.Francie86 264 10.Belgie72 80610.Maďarsko63 793 11.Spojené státy70 11911.Spojené státy61 353 12.Maďarsko69 54012.Korea60 646 13.Španělsko61 22413.Japonsko55 873 14.Švýcarsko50 58514.Spojené království53 635 15.Švédsko46 55215.Belgie46 996

6 KOMODITNÍ STRUKTURA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČR V ROCE 2012 (MILIONY KČ) Zdroj: zpracování autorky na základě [5] SKUPINA ZBOŽÍVÝVOZDOVOZ 0. Potraviny a živá zvířata91 355123 162 1. Nápoje, tabák17 12016 345 2. Suroviny nepoživatelné s výjimkou paliv80 85480 072 3. Minerální paliva, maziva a příbuzné látky109 585286 233 4. Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky4 7525 904 5. Chemikálie a příbuzné výrobky180 176293 700 6. Tržní výrobky tříděné podle materiálu507 775490 123 7. Stroje a dopravní prostředky1 576 3371 126 862 z toho nejvíce: silniční vozidla525 520220 518 8. Průmyslové spotřební zboží307 201259 514 9. Komodity a předměty obchodu3 5365 648 Celkem2 878 6912 687 563

7 ZÁKLADNÍ SMĚRY VNĚJŠÍ OBCHODNÍ POLITIKY 1)LIBERALISMUS –stát nezasahuje do zahraničního obchodu –překážky volného obchodu jsou postupně odstraňovány –existuje volná konkurence domácího a zahraničního zboží –výhodný pro spotřebitele → konkurence snižuje ceny –potencionálně nebezpečný pro domácí výrobce → levná zahraniční konkurence může vést ke krachům domácích firem a růstu nezaměstnanosti

8 ZÁKLADNÍ SMĚRY VNĚJŠÍ OBCHODNÍ POLITIKY 2) PROTEKCIONISMUS –stát se snaží chránit domácí výrobce před zahraniční konkurencí –využívá celních sazeb, kvantitativních restrikcí (kvót) a dalších překážek k omezení dovozu –vhodný v případě, že se stát snaží chránit nově vznikající průmysl (tzv. infant industry) nebo tradiční odvětví národního hospodářství, které se dočasně ocitlo v recesi

9 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE praktikuje se vůči třetím zemí (tj. zemím mimo EU) je založena na celní unii (úplné odstranění cel a jiných překážek obchodu mezi členskými státy a společná celní politika vzhledem k zemím nečlenským) prvním krokem byl v r. 1968 Společný celní sazebník je v kompetenci Evropské komise, která předává podklady Radě EU (Radě ministrů) → vnější obchodní politika je prováděna za EU jako celek (za všechny členské státy)

10 NÁSTROJE SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY 1)Tarifní nástroj –clo = poplatek za zboží, které přechází celní hranici –rozlišujeme clo dovozní a vývozní (na strategické suroviny) –celní sazby najdeme ve Společném celním sazebníku EU –funkce cla: fiskální – příjem do rozpočtu EU ochranná – chrání domácí výrobce před zahraniční konkurencí cenotvorná – ovlivňuje ceny dovážených výrobků a může regulovat komoditní a teritoriální strukturu dovozu

11 NÁSTROJE SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY II. 2) Netarifní nástroje: –kvantitativní restrikce – množstevní omezení zahraničního obchodu; stanovuje maximální množství daného výrobku, jež je možné dovézt/vyvézt (po získáni licence) a po vyčerpání kvóty není další dovoz/ vývoz možný –dovozní depozitum – určité procento z celní hodnoty zboží je bezúročně uloženo u celního úřadu a po stanovené době je vráceno zpět dovozci

12 NÁSTROJE SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY III. 3) Normy a předpisy (= technické překážky obchodu): –slouží k ochraně spotřebitele a prokázání kvality výrobku na trhu –požadavky EU na to, aby dovážené výrobky splňovaly technické, ekologické, zdravotní, hygienické a jiné normy –dovážené zboží pak musí projít příslušnými zkouškami a získat certifikát o tom, že normy splňuje

13 NÁSTROJE SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY IV. 4) Smluvní nástroje – dohody se subjekty vývozu a dovozu ze třetích zemí – např. dohody o obchodu a spolupráci, dohody o poskytnutí preferencí, dohody o partnerství atd. – příkladem je Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (mezi EU a ESVO) nebo Dohoda o obchodu a ho- spodářské spolupráci s Albánií –mnohostranné dohody pak tvoří základ mezinárodních organizací (WTO, OECD, IMF, WB a další)

14 NÁSTROJE NA PODPORU VÝVOZU – subvence dotace cílené exportérům mají za úkol vyrovnat zvýšené náklady vývozců, aby jejich ceny byly konkurenceschopné na zahraničním trhu – úvěry státní instituce poskytující úvěry s nižší úrokovou sazbou než běžné komerční banky: –Česká exportní banka (ČEB, a. s.) –Exportní a garanční pojišťovna (EGAP)

15 NÁSTROJE NA PODPORU VÝVOZU II. – CzechTrade poskytuje vývozcům informace v oblasti cílových trhů, marketingové výzkumy, školení a semináře pro exportéry –CzechInvest získává pro ČR zahraniční investory → obchodní partneři pro české firmy –podpora Hospodářské komory informace, školení, publikace –další akce – např. Exportér roku, Podnikatel roku → získání prestiže

16 OTÁZKY A ÚKOLY Vysvětlete hlavní rozdíly mezi liberalismem a protekcionis- mem? Jaký směr zahraničněobchodní politiky uplatňuje ČR? Jaké předpoklady pro vývoz a dovoz má Česká republika? Vyjmenujte alespoň 3 důvody, proč by se stát měl snažit podporovat vývozce.

17 ZDROJE [1] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 2 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN 978-80-87204-30-6. [2] KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O.: Ekonomika 4 pro obchodní akademie a ostatní střední školy. Praha: Eduko, 2010, ISBN 978-80-87204-27-6. [3] SOJKA, M.; KONEČNÝ, B.. Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha: Libri, 2001, ISBN 80-7277-032-2. [4] POLÁČKOVÁ, V.: Úloha celního řízení v EU. (Bakalářská práce), Praha, VŠE, 2009 [5] ČSÚ. Zahraniční obchod České republiky prosinec 2012, Tabulky 5, 6a, 6b a 4a [online]. [cit. 10. 4. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/publ/6001-12-m12_2012

18 AUTORSKÁ PRÁVA „Dílo smí být šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna necitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového SW Smart Notebook a MS Office.“


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Veronika Poláčková Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google