Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008 6.2.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008 6.2.2008."— Transkript prezentace:

1 Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008 6.2.2008

2 Právní souvislosti vyhlášen v souladu s:  § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  Státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

3 Cíl  podpořit projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty realizované v souladu se školními vzdělávacími programy

4 Komu  právnické osobě vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, střední školy nebo základní umělecké školy zapsané ve školském rejstříku

5 Jak  Právnická osoba může předložit pouze 1 projekt  Součástí žádosti ( příloha č.1 „Vyhlášení“) je projekt, Viz. Bod 3 Podrobný popis projektu

6 Jak  Listinná forma žádosti se předkládá ve dvou vyhotoveních na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání Karmelitská 7 118 12 Praha 1  Obálka musí být označena slovy „Podpora EVVO ve školách v roce 2008“.

7 Jak  Elektronická kopie (formát MS Word) zaslané na adresu rpevvo2008@msmt.cz. rpevvo2008@msmt.cz  V předmětu e-mailu musí být uveden název právnické osoby!  Nepřijímají se projekty zaslané faxem.

8 Jak  Žádost musí být ministerstvu podána nejpozději 14. 3. 2008 (tato lhůta je zachována, je-li nejpozději 14. 3. 2008 podána žádost u ministerstva, nebo je-li nejpozději tento den podána držiteli poštovní licence zásilka, která obsahuje žádost, adresovaná ministerstvu).

9 Financování  Podpora se podle tohoto programu uskutečňuje formou poskytování finančních prostředků státního rozpočtu podle § 163 odst. 1 školského zákona účelově určených na úhradu nákladů uvedených v čl. 2 odst. 5 a 6.

10 Financování  Po schválení dotace budou finanční prostředky pro právnické osoby se sídlem na území daného kraje poskytnuty příslušnému krajskému úřadu formou dotace na zvláštní účet kraje, kraj prostředky převede na účet jmenovitě uvedeným právnickým osobám, a to ve výši stanovené rozhodnutím. Zároveň se krajskému úřadu v rozhodnutí uloží postupovat v souladu s tímto programem

11 Financování  V případě právnických osob zřizovaných státem a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, poskytne ministerstvo finanční prostředky přímo těmto právnickým osobám. Při tom jim uloží povinnosti vyplývající z tohoto programu a další povinnosti nezbytné pro zajištění účelného, efektivního a hospodárného financování programu.

12 Financování  Poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na předložený projekt v tomto programu nezakládá nárok na poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na realizaci projektu v kalendářním roce 2009.

13 Financování  Požadovaná dotace na jeden projekt musí být nejméně 20 000,- Kč a nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. Dotace může tvořit až 100 % rozpočtu projektu.  Dotace se poskytují na neinvestiční výdaje ( do 40 000,-Kč).

14 Na co ano – uznatelné náklady  zejména na:  a)nákup materiálu souvisejícího s projektem;  b)úhradu služeb bezprostředně souvisejících s projektem;  c)úhradu cestovních náhrad spojených s tuzemskými pracovními cestami bezprostředně souvisejícími s projektem (v rozsahu stanoveném zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce) - jízdné, ubytování, stravování;

15 Na co ano – uznatelné náklady  d)telekomunikační a poštovní služby bezprostředně související s projektem;  e)úhradu mzdových nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které bezprostředně souvisejí s realizací schváleného projektu;  f)ostatní osobní výdaje bezprostředně související s projektem

16 Na co ano – uznatelné náklady  Výše finančních prostředků na mzdy, platy a odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jež požaduje právnická osoba, musí být bez ohledu na právní formu právnické osoby a zřizovatele vyčíslena na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

17 Na co ne - neuznatelné náklady  výdaje na pohoštění, dary a ceny v soutěžích;  úhradu cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami;  leasing, pronájmy;  mzdy v případě, že se vykonávaná práce nevztahuje k řešení projektu;  nákup či oprava prostředků výpočetní ani jiné techniky, komunikační či spotřební elektroniky, která nesouvisí s přímým pozorováním přírody (PC, video, fotoaparáty, přehrávače, mobilní telefony apod.)

18 Kritéria pro posouzení  Projekt bude posuzován jako celek ve vzájemné souvislosti s činností školy. Realizace projektu musí být součástí vzdělávání v dané škole. Nelze předkládat samostatné projekty bez kontextu se vzděláváním školy.

19 Kritéria pro posouzení Návrh projektu musí poskytovat dostatek podkladů pro posouzení projektu podle všech kritérií, uvedených v příloze č.3  Soulad s cílem programu  Odborná úroveň projektu  Personální a materiální zajištění projektu  Rozpočet projektu

20 Dotazy  Jakým způsobem má být na výstupech uvedeno, že to je financováno MŠMT, případně prosím zašlete logo.  Pokud v projektu vznikne materiální výstup, vhodným způsobem ho označte větou " Bylo podpořeno v rámci Rozvojového program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007.  Logo www.msmt.cz/pro-novinare/logo- msmt.www.msmt.cz/pro-novinare/logo- msmt

21 Dotazy  Které datum je rozhodující pro uznání nároku při proplácení faktur?  Faktura musí být proplacena v termínu od data rozhodnutí do 31.8.2008.

22 Dotazy  Pokud peníze přijdou na účet školy až po 31.8.2008, jak je vyúčtovat?  Tato situace by neměla nastat, pokud jste byli podpořeni, komunikujte s příslušným školským odborem krajského úřadu.

23 Dotazy  Jakým způsobem lze v rámci projektu financovat tvorbu pomůcek, na kterých se podílí přímo učitelé školy.  Nejjednodušší forma je Dohoda o provedení práce, ze které platíte jen daň (viz exel. tabulka). Je omezena počtem 150 hodin.

24 Dotazy  Co je tam špatně, byli jsme vyřazeni.  Nedodali jste elektronickou verzi. Ta byla podmínkou.  Písemná forma žádosti musí být 2x, a podepsaná ředitelkou, ředitelem školy.

25 Dotazy  Kdy dostanu vyrozumění o dotaci?  Informace o přidělení dotace Vám bude zaslána dle zvyklostí příslušného odboru školství krajského úřadu dopisem či e- mailem.Finanční prostředky Vám přijdou později v souvislosti s procesem jejich převodu přes Váš odbor školství KÚ.

26 Dotazy  Bude stačit, pokud finanční přesuny vysvětlím v závěrečné zprávě, nebo mám předem žádat o změnu?  Pokud skutečnost je prodiskutována s krajským úřadem, stačí vysvětlení v závěrečné zprávě. O změnu žádat nelze.

27 Dotazy  Přestože jsem oficiálně nedostala od Vás žádné vyrozumění ke schválení, mohu si dovolit začít plánovat a jednat, abych do konce prázdnin vše stihla profinancovat?  Kontaktujte odbor školství Vašeho krajského úřadu, pokud bylo vydáno rozhodnutí o podpoře, můžete.

28 Dotazy  Obracím se na vás s prosbou, zda byl projekt na vaše ministerstvo doručen včas.  Rozhodující je datum odeslání na razítku držitele s poštovní licencí, potvrzení o přijetí nepotřebujete. Elektronická veze Vám bude potvrzena.

29 Dotazy  Nejsem si jistá, jestli má škola vyplnit Přílohu 2, což je Věcné vyhodnocení projektu nebo jestli tuto část vyplňuje MŠMT?  Tuto část budete vyplňovat Vy až na závěr projektu, věcné vyhodnocení projektu zašle právnická osoba financovaná podle čl. 5 odst. 3 a 4 krajskému úřadu a právnická osoba financovaná podle čl. 5 odst. 5 na adresu uvedenou v čl. 3 odst. 2, a to do 31. ledna 2009.

30 Dotazy  Rád bych Vás poprosil o radu při vyplňování formuláře k dotaci: není mi jasná položka OON a ODVODY v "účetní" části formuláře.  Do položky OON patří dohody o provedení práce, dohody o provedení činnosti, autorská práva. Odvody jsou sociální a zdravotní pojištění z OON a platů.

31 Dotazy  Lze do uznatelných nákladů zahrnout i vypracování projektové žádosti?  Vypracování projektové žádosti není uznatelná položka, byť se jedná o činnost bezprostředně se týkající projektu, ale před dobou pro uznatelné náklady.

32 Dotazy  V případě schválení a podepsání smlouvy budou vyplaceny peníze na požadovaný účet ihned anebo po skončení projektu?  Dotace bude převedena celá neprodleně po schválení projektu na Váš účet.

33 Dotazy  Stačí datum odeslání 14. 3. nebo musím do Prahy a dát projekt do podatelny?  Žádost musí být ministerstvu podána nejpozději 14.3.2008 (tato lhůta je zachována, je-li nejpozději 14.3.2008 podána žádost u ministerstva, nebo je-li nejpozději tento den podána držiteli poštovní licence zásilka, která obsahuje žádost, adresovaná ministerstvu).

34 Dotazy  Mohu za finanční podpory z Vašeho programu nakoupit učebnice (Ekologie, Přírodopisu....).  Učebnice nelze, pouze učební pomůcky.  Učební pomůckou se stává i učebnice zařazená do knihovny.

35 Dotazy  Rádi bychom v rámci projektu vybudovali na školní zahradě dětské bylinkářské zákoutí. Byla by to však zřejmě investice. Ptáme se lze o něčem takovém uvažovat?  Bylinkářské zákoutí je v pořádku, pokud jedna položka nepřekročí 40 000,- Kč a jsou zde plánovány činnosti v souladu s ŠVP.

36 Dotazy  Je tento program vhodný i pro střední školy s technickými obory?  Ano

37 Dotazy  Lze do projektu zařadit spoluúčast dalších subjektů. Městský úřad podání projektu podporuje. Zapůjčí nám zdarma tři kontejnery v hodnotě 20 000 Kč, ale bez účetního dokladu.Máme tedy tuto pomoc do finanční rozvahy projektu zahrnout?Nebo jen uvést do přílohy jako informaci a tedy i mimo vyúčtování?  Do finanční rozvahy projektu můžete uvést pouze to, na co budete mít doklad. Spolupráci s městem je vhodné uvést v příloze jako informaci.

38 Dotazy  Chceme podat žádost, ale není nám zcela jasné, jaké přílohy jsou k žádosti povinné.  vyplňte přílohu č.1 Žádost právnické osoby......, v ní je bod 3. Podrobný popis projektu, tam popište projekt. Tento formulář dvakrát vytiskněte, podepište a pošlete na adresu MŠMT.Elektronickou verzi na rpevvo2008@msmt.cz.

39 Dotazy - pokračování  Obálka bude označena slovy „Podpora EVVO ve školách v roce 2008“  V předmětu e-mailu musí být uveden název právnické osoby

40 Dotazy  Co je to neinvestiční výdaj.  Přesně to najdete v Opatření MF Druhové třídění rozpočtové skladby TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE. Pro naši potřebu stačí- finanční výdaj na jednu položku, který nepřesáhne 40 000,- Kč.

41 Dotazy  Jaké dokumenty kromě přílohy č.1 máme ještě zaslat?  Stačí jen příloha č.1- žádost.

42 Dotazy  Podle parametrů programu lze podat jen 1 žádost. Lze v ní spojit 2 aktivity k podpoře (bod b)realizace pobytů ve SEV pro žáky + n) úprava školního pozemku) nebo lze zažádat jen o 1 aktivitu k podpoře.  Jeden žadatel může předložit jen jeden projekt. Pokud by se aktivity daly logicky provázat, spojte je. Pokud ne, vyberte to, co je naléhavější.

43 Dotazy  Jsme akreditované zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, které je součástí Střední školy /zapsaná ve školském rejstříku/. Protože bychom rádi pomohli některým školám zpřístupnit vyškolení školních koordinátorů EVVO - studium podle zákona č.563/2006Sb, o ped. pracovnících /tento program máme akreditovaný/, můžeme se zúčastnit výše uvedeného rozvojového programu.  V jmenovaném dotačním programu jsou uvedeni jako oprávnění žadatelé pouze právnické osoby vykonávající činnost školy. Nemůžete.


Stáhnout ppt "Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008 6.2.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google