Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management dat: koncepce správy dat ve výzkumném projektu Jindřich Krejčí Management sociálních dat a datové archivy Kurz ISS FSV UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management dat: koncepce správy dat ve výzkumném projektu Jindřich Krejčí Management sociálních dat a datové archivy Kurz ISS FSV UK."— Transkript prezentace:

1 Management dat: koncepce správy dat ve výzkumném projektu Jindřich Krejčí Management sociálních dat a datové archivy Kurz ISS FSV UK

2 Proč management dat efektivita výzkumné práce, redukce chyb, verifikovatelnost - profesionální přístup k výzkumu zabezpečení etických a legálních předpokladů výzkumu umožnění sdílení dat Management dat I. Snímek 2

3 Management dat I. Snímek 3 Literatura Krejčí, J. 2014. Introduction to the Management of Social Survey Data. Prague: Institute of Sociology. Corti, L., V. Van den Eyndeni, L. Bishop, M. Woolard. 2014. Managing and Sharing Data. A Guide to Good Practice. London: SAGE. ► Eynden, V., L. Corti, M. Woolard, L. Bishop, L. Horton. 2011. Managing and Sharing Data. Colchester: UK Data Archive (UKDA). http://www.data- archive.ac.uk/media/2894/managingsharing.pdfhttp://www.data- archive.ac.uk/media/2894/managingsharing.pdf ICPSR. 2012. Guide to Social Science Data Preparation and Archiving. Best Practice Throughout the Data Life Cycle. 5-th Edition. Ann Arbor:ICPSR http://www.icpsr.umich.edu/files/ICPSR/access/dataprep.pdf http://www.icpsr.umich.edu/files/ICPSR/access/dataprep.pdf Humprey, Ch. 2006. e-Science and the Life Cycle of Research. http://datalib.library.ualberta.ca/~humphrey/lifecycle-science060308.doc http://datalib.library.ualberta.ca/~humphrey/lifecycle-science060308.doc Sekce Práce s daty na Webu ČSDA http://archiv.soc.cas.cz/management-dat-v-socialnich-vedach http://archiv.soc.cas.cz/management-dat-v-socialnich-vedach

4 Management dat I. Snímek 4 Výzkumná data nejnižší úroveň abstrakce, z níž je odvozeno poznání mnoho druhů dat (různé terminologie) pouze digitální data / digitální i analogová data a materiály určeny k analýze k vytváření a validizaci původních výzkumných výsledků ► v určitém kontextu data, v jiném ne účely využití se mohou v průběhu života dat měnit primární data vs. odvozená data (různé chápání, např.: přepis interview primární, kódování jako sekundární) ; primární vs. sekundární analýza

5 Krejčí, J. - Management dat Snímek 5 Digital data in social sciences Documents (text, Word), spreadsheets Laboratory notebooks, field notebooks, diaries Questionnaires, transcripts, codebooks Audiotapes, videotapes Photographs, films Test responses Slides, artefacts, specimens, samples Collection of digital objects acquired and generated during the research Data files Database contents (video, audio, text, images) Models, algorithms, scripts Contents of an application (input, output, logfiles for analysis software, simulation software, schemas) Methodologies and workflows Standard operating procedures and protocols Zdroj: Mantra

6 Data - klasifikace zdroj: data z pozorování, experimentální, simulační, odvozená, kompilovaná, referenční, kanonická, metadata jednotky: individua, skupiny, organizace, interakce, kontext... formát: čtvercové soubory, hiearchická data, textová, numerické kódování, audio, video... kvantitativní / kvalitativní cross sectional / longitudinální - panelová strukturovaná agregovaná... Management dat I. Snímek 6

7 Sdílení dat - výzkumná data na Webu proměna prostředí pro analytický výzkum ► rychlost a technologie zpracování ► dělba práce ► fragmentace, povrchnost, neznalost kontextu, chyby růst významu sekundární analýzy spolupráce -> komparativní databáze, kontinuální programy politika otevřeného přístupu k datům požadavek sdílet vlastní data -> význam managementu dat nové zdroje -> nové nároky na práci s daty Snímek 7 Management dat I.

8 Snímek 8 Cyklus poznání a cyklus života dat c (Charles Humprey: e-Science and the Life Cycle of Research) data -> cyklus poznání cyklus života data

9 Management dat I. Snímek 9 ICPSR: fáze managementu dat

10 Management dat I. Snímek 10 Sdílení dat - požadavky, pravidla, omezení

11 Snímek 11 Politika otevřeného přístupu (OA) OA k vědeckým informacím = OA k publikacím + OA k výzkumným datům OA k datům ► využití (sdílení dat) ► transparentnost vědy (ověřitelnost výsledků) ► efektivita veřejných financí “otevřenost znamená přístup za rovných podmínek pro mezinárodní vědeckou komunitu za nejnižší možnou cenu, nejlépe nepřesahující mezní náklady distribuce. Otevřený přístup k výzkumným datům z veřejného financování by měl být snadný, časově nenáročný, uživatelsky přívětivý a nejlépe založený na Internetu.” OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data... (2007) Management dat I.

12 pouze výzkumná data vzniklá z veřejných fondů za účelem veřejně přístupného vědeckého výzkumu omezení ► národní bezpečnost ► ochrana soukromí osob a osobních údajů ► ochrana obchodních tajemství a duševního vlastnictví ► ochrana přírody ► nenarušení právních jednání (sub judice) ► dosažení cílů projektu ► technická a kapacitní omezení, efektivita „neomezený přístup“ vs. licence (rovné podmínky) výzkumná data k sekundárnímu využití vs. podkladová data z publikací využití dat => výzkumná infrastruktura ošetření autorských práv Snímek 12 Management dat I.

13 Open Data vs. Open Research Data vs. Open Access to Research Data Open Data - jakákoliv data - transparentnost vládnutí, přístup k datům státní správy a samospráv Open Research Data - všechna data využitelná ve výzkumu / pouze pro data vzniklá ve výzkumech EU: direktiva 2003/98/EC Snímek 13 Management dat I.

14 Snímek 14 Plán managementu dat systematický plán, jak budou data vytvořena a jak s nimi bude zacházeno během výzkumu (které kroky je třeba realizovat v jednotlivých fázích) i po jeho skončení ujasnění východisek výzkumu formalizovaný dokument pro grantovou agenturu vzory dostupné na Webu

15 Dokumenty 2003, Berlin Declaration (OA) 2004, Declaration on Access to Research Data from Public Funding, OECD C(2004)31/REV1, 31/01/2004.Declaration on Access to Research Data from Public Funding Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public FundingOECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding (2007) OpenAIRE Guidelines Snímek 15 Management dat I.

16 Snímek 16 Data a koncepce výzkumu data management a projekt výzkumu ► využití existujících databází pro sekundární analýzu ► příprava vlastních výzkumných nástrojů dotazníky z dokumentace dat využití existujících dat při ověřování ► zajištění formálních a legálních předpokladů pořízení dat a práce s daty ► design správy dat; pořádek -> usnadnění analýzy, předcházení chybám ► rozpočet na správu dat

17 Management dat I. Snímek 17 Review datových zdrojů při psaní projektu Existují data, která mohou odpovědět na naše výzkumné otázky? Je možné srovnání s existujícími daty? Pokud ano, jsou tato data dostupná a za jakých podmínek? Jsou tato data dostatečně srozumitelná, komplementární a kvalitní? Jaká data pro zodpovězení našich otázek postrádáme? Pokud jsou dostupná srovnatelná data, je potřeba záměry srovnávání zohlednit v našich metodikách? Byly již dříve realizovány podobné výzkumné záměry či metodické postupy nebo využity relevantní výzkumné nástroje? Pokud ano, je k nim dostupná nějaká dokumentace? Je možné tuto dokumentaci využít při koncipování našeho výzkumu?

18 Management dat I. Snímek 18 Etika etické kodexy a normy (např. WAPOR, ESOMAR, ISO 20252:2006...) ► respondenty je třeba chránit před škodlivými dopady výzkumu, a to i po skončení terénu - tj. při archivaci, zpřístupnění a sekundárním používání dat - informace individuálního charakteru jsou důvěrné; zvláště citlivé údaje ► respondenti jsou svéprávní, mají právo znát účel a způsob využití jimi poskytnutých informací a rozhodovat o možnostech jejich využití - tato rozhodnutí je pak nezbytné respektovat ► vždy je třeba zajistit adekvátní využití získaných informací v souladu se stanoveným účelem - proto, aby úsilí respondentů nevyšlo vniveč; data pořízená z veřejných zdrojů je třeba maximální využít (-> sdílení dat)

19 Management dat I. Snímek 19 Ochrana osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb. ► přímé, nepřímé identifikace ► osobní údaje, citlivé údaje ► informovaný souhlas respondenta ► registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů projekt výzkumu ► bude potřeba informovaný souhlas respondentů? pokud ano, v jakém rozsahu? ► budeme data anonymizovat? Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), http://www.uoou.czhttp://www.uoou.cz MEDARD, http://medard.soc.cas.cz/http://medard.soc.cas.cz/

20 Management dat I. Snímek 20 Informovaný souhlas respondenta participace dobrovolně a se znalostí a bez nepříznivých důsledků podrobné informace, jednoznačné k čemu se souhlas váže na základě přímého jednání ze zákona: v jakém rozsahu je poskytován komu a k jakému účelu na jaké období kdo jej poskytuje šetření: účel výzkumu co participace představuje k čemu je to dobré, jaká jsou rizika možnost odmítnout specifikace použití dat způsob zajištění důvěrnosti uchování dat kdo, jak a do kdy bude mít přístup k datům UK Data Archive - Consent Forms, příklady: http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/consent-ethics/consent?index=3 http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/consent-ethics/consent?index=3

21 Management dat I. Snímek 21 Autorská práva ochrana duševního vlastnictví (IPR) Zákon 121/2000 Sb. databáze ► uspořádání, způsob výběru... - autorské dílo souborné ► už v době vzniku (nemusí být označeno (c)) ► ochrana před ztrátou příjmu a morální újmou způsobenou neautorizovaným šířením ► ochraně podléhá dílo, nikoliv fakta v něm uvedená ► např. u hloubkového rozhovoru je držitelem práv na záznam výzkumník, ale k jednotlivým výrokům informant -> svolení ► práva jsou osobnostní - nepřenosná (právo osobovat si autorství, změny, dohled nad plněním povinností ) a majetková (rozmnožování, zveřejňování, vystavování, půjčování, zpřístupnění) ► postoupení licenční smlouvou (užití omezené/neomezené, jednotlivé/veškeré, výhradní/nevýhradní)

22 Management dat I. Snímek 22...autorská práva ► lze citovat výňatky nebo celá drobná díla v odůvodněné míře pro účely kritiky, recenze, vědecké či odborné práce ► lze využít pro výukové, ilustrační účely (uvádět autora, název a pramen) ► držiteli autorských práv jsou všichni spoluautoři - tedy členové výzkumného týmu, nikoliv pouze hlavní řešitel projektu nikoliv pouze učitel, ale také všichni studenti (ale škola má právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla) ► porady, technické a administr. či pomocné práce nevedou k autorství ► činnosti dané pracovní smlouvou => zaměstnavatel vykonává svým jménem autorova majetková práva k dílu ► studenti nejsou zaměstnanci univerzity, tj. majetková práva kompletně na univerzitu nepřecházejí ► akademické instituce majetková práva někdy přenechávají svým zaměstnancům ► licence typu Creative Commons (tvůrčí společenství)Creative Commons

23 Management dat I. Snímek 23 Rozpočet projektu - co nezapomenout získání informovaného souhlasu anonymizace zabezpečení a přístup k datům digitalizace, transkripce (např. přepis rozhovorů) formátování a správa souborů popis dat a kódování čištění popis kontextu dat dokumentace (zjišťování dokumentace v průběhu procesu nebo dodatečně) metadata (vytváření popisu - dokumentace k datům) formáty souborů (náklady konverze audiovizuálních dat atp.) plánování, rozdělení rolí a odpovědnosti (spolupráce více institucí atp.) operacionalizace (plánování a implementace datového managementu) viz též UKDA/JISC Costing Tool: http://www.data-archive.ac.uk/media/257647/ukda_jiscdmcosting.pdf http://www.data-archive.ac.uk/media/257647/ukda_jiscdmcosting.pdf

24 Management dat I. Snímek 24 Děkuji za pozornost a prosím o Vaše otázky


Stáhnout ppt "Management dat: koncepce správy dat ve výzkumném projektu Jindřich Krejčí Management sociálních dat a datové archivy Kurz ISS FSV UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google