Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přítomné příčestí:participle clauses

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přítomné příčestí:participle clauses"— Transkript prezentace:

1 Přítomné příčestí:participle clauses
Participium Přítomné příčestí:participle clauses

2 Co je participium: Gramatický jev, který se objevuje především v psaném formálním a literárním stylu, často v oboru žurnalistiky V gramatických učebnicích nalezneme pod hesly: present participle, přítomné příčestí, -ing forms, participium, přechodníky… V češtině se jedná o přechodníky, což je složitá gramatika, kterou umí málokterý Čech Např.: jít, jdouc, jdouce (přechodník přítomný) běže, běžíc, běžíce (přechodník přítomný) uběh, uběhši, uběhše (přechodník minulý) pověsiv,pověsivši,pověsivše (přechodník minulý)

3 Pro zajímavost české přechodníky (jen na čtení doma)
Přechodník předčasný (minulý) – vyjadřuje děj předcházející před dějem přísudku (…svolavše své plémě vzdali…). Vytváří se ze sloves dokonavých, koncovky se řídí podle příčestí minulého (od koncovek -l/-la/-lo). Je-li před -l/-la/-lo samohláska (pověsil/la/lo), tvoří se koncovkami -v, -vši, -vše (pověsiv, pověsivši, pověsivše). Je-li před -l/-la/-lo souhláska (upekl/la/lo), je přechodník v mužském rodě často s nulovou koncovkou a v ostatních rodech má koncovky -ši, -še (upek0, upekši, upekše). Přechodník současný (přítomný) – vyjadřuje děj současný s dějem přísudku (…přicházejíce slyší…). Tvoří se ze sloves nedokonavých, koncovky se řídí podle zakončení 3. osoby množného čísla (od koncovek -ou/-í). Je-li sloveso zakončeno na -ou (jdou), tvoří se koncovkami -a, -ouc, -ouce (jda, jdouc, jdouce). Je-li sloveso zakončeno na -í (běží), tvoří se koncovkami -e, -íc, -íce (běže, běžíc, běžíce). Přechodník budoucí – pro vyjádření předčasnosti v budoucnosti se používá podobný tvar utvořený shodně jako přechodník současný nebo minulý, ale z dokonavého slovesa. Pořídí si psa, aby byla, přijdouc domů, přivítána. Získavše půjčku, budeme podnikat.

4 Tvoření participia v angličtině
Tvoření přechodníků v angličtině je na rozdíl od češtiny velmi jednoduché ve všech osobách se tvoří pomocí koncovky –ing tento gramatický jev nám slouží k nahrazení vedlejších vět (časové, příčinné a vztažné), čímž celé souvětí zjednodušíme!

5 Časové věty Dva děje proběhly zároveň!!
Jsou-li v souvětí dva děje, které proběhly ve stejný okamžik, použijeme příčestí pro libovolný z nich Např.: Just as I sat down, I heard the door bell again. Sitting down, I heard the bell again. I sat down, hearing the door bell again. Další příklady: I've just seen Carol. She's in the bar having a drink. (= she is in the bar and she is having a drink) A man ran out of the house shouting. (= he ran out of the house and he was shouting)

6 Časové věty Dva děje proběhly hned po sobě!
Pokud se jedná o dva děje, které proběhly za sebou, příčestí použijeme pro ten, který proběhl dříve. Např.: When I got up, I had breakfast. Getting up, I had breakfast. Další příklady: Jim hurt his arm playing tennis. (= while he was playing) Did you cut yourself shaving? (= while you were shaving) Tyto tvary můžeme také použít po spojkách WHEN a WHILE. Jim hurt his arm while playing tennis. Be careful when crossing the road. (= when you are crossing)

7 Časové věty Jeden děj zasáhl do druhého!
Pokud se jedná o děj, který zasáhne do jiného děje (klasické souvětí, kde v jedné větě je prostý čas a v druhé přítomný průběhový), použijeme příčestí pro ten delší z nich (tedy ten, který právě probíhal když…) Např.: While I was waiting for him at the station, I read the newspaper. Waiting for him at the station, I read the newspaper.

8 Příčinné věty Další příklady:
Přítomným příčestím také zkracujeme vedlejší příčinné věty, tedy ty,které říkají,proč se něco stalo (převážně věty se spojkou BECAUSE) Např: Because we were hungry, we stopped at McDonald´s Being hungry, we stopped at McDonald´s Další příklady: Feeling tired, I went to bed early. (= because I felt tired) Being unemployed, he hasn't got much money. (= because he is unemployed) Not having a car, she finds it difficult to get around. (= because she doesn't have a car)

9 Vztažné věty Další příklady:
Pomocí přítomného příčestí lze zjednodušit i vedlejší vztažné věty. Např.: The car which is standing in front of the building is mine. The car standing in front of the building is mine. Další příklady: Do you know the woman talking to Tom? (znáš tu ženu, která mluví s Tomem?) Who were those people waiting outside? (Kdo byli ti lidé, kteří čekali venku?) The road joining the two villages is very narrow. (Ta cesta, která spojuje dvě vesnice, je velmi úzká.) Can you think of the name of a flower beginning with 'T'? (Napadá tě jméno květiny, které začíná na "T"? )

10 Důležité poznámky: Vedlejší věty nahrazené příčestím lze použít tehdy,pokud je podmět věty hlavní i vedlejší stejný. Např.: When I came home, I turned the TV on. Coming home, I turned the TV on. Nelze následující!!!!!! When I came home, my mother made me some tea. Coming home, my mother made me some tea. (v této větě by se předpokládalo, že podmět věty zkrácené přechodníkem je také MY MOTHER a tím pádem by měla věta jiný význam.)

11 Being, knowing, believing, liking
Tato slovesa se sice nepoužívají v průběhových časech, nicméně mohou tvořit gerundium nebo participium. Např.: Being really tired, I went to bed. Knowing I would be late, I called my wife. Jediná slovesa, od kterých nelze přítomné příčestí vytvořit jsou modální slovesa! (takže žádné canning, musting, shalling,willing, maying…!!!)

12 Dokonavé participium participium může mít i dokonavý tvar,který se tvoří pomocí HAVING + -ed (minulé příčestí) Používáme ho tehdy, když je v hlavní větě minulý čas a ve vedlejší předminulý: např.: I was really upset because I had lost my keys. Having lost my keys, I was really upset.

13 Příčestí minulé trpné -ED clauses

14 Příčestí minulé trpné Vedle infinitivu, tvaru minulého času a –ingového tvaru je nejčastěji užívaným tvarem sloves v angličtině používá se při tvoření trpného rodu a dalších gramatických jevů Minulá příčestí se u některých sloves používají také jako přídavná jména

15 Tvoření příčestí minulého trpného:
U pravidelných sloves ho tvoříme přidáním přípony –ED Tvar je tedy shodný s tvarem minulého času jak pravopisně (stejné pravopisné změny), tak výslovností to stop – stopped (zdvojena souhláska „p“) to travel – travelled… výslovnost koncovky –ED jako „t“ (když sloveso končí na neznělé souhlásky a sykavky), „d“ (po znělých souhláskách a samohláskách) nebo „id“ (když sloveso končí na „t“ nebo „d“) U nepravidelných sloves se příčestí minulé musí určit vždy jako zvláštní tvar (3. tvar) – eaten, taken, been,become…

16 Příklady: We weren´t invited. (Nebyli jsme pozváni)
It will be finished on Monday. (Bude to dokončeno v pondělí) A forgotten song (zapomenutá píseň) The boy injured in the accident was taken to hospital. (the boy was injured in the accident) Chlapec zraněný při nehodě byl odvezen do nemocnice. Some of the people invited to the party can't come. (the people have been invited to the party) Někteří z lidí pozvaných na večírek nemohou přijít.

17 Příklady 2: Most of the goods made in this factory are exported. (the goods are made...) Většina zboží vyráběného v této továrně se vyváží. The police never found the money stolen in the robbery. (the money was stolen) Policie nikdy nenašla peníze odcizené při loupeži.

18 Formy –ing a –ed s vazbou there is/are
There were some children swimming in the river. V řece plavaly nějaké děti. Is there anybody waiting? Čeká tu někdo? There was a big red car parked outside the house. Před domem parkovalo velké červené auto. (doslova bylo zaparkováno)

19 Cvičení Nyní si prosím v ELFu udělejte postupně všechna cvičení na –ing a –ed clauses

20 Zdroj:


Stáhnout ppt "Přítomné příčestí:participle clauses"

Podobné prezentace


Reklamy Google