Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizace inspekcí poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizace inspekcí poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje 2010."— Transkript prezentace:

1 Realizace inspekcí poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje 2010

2 TÉMATA Právní předpisy pro provádění inspekcí sociálních služeb a jejich novelizace Význam inspekcí poskytování sociálních služeb Personální obsazení inspekčního týmu Organizace inspekcí v Jihomoravském kraji Postup při provádění inspekce v místě poskytování SS Inspekční zpráva Následný postup po skončení inspekce v místě poskytování SS

3 TÉMATA Dosavadní zkušenosti s realizací inspekční činnosti na území JMK Nejčastější závady zjištěné při inspekci poskytování sociálních služeb Restrikce - informace Prostor pro dotazy

4 Právní předpisy pro provádění inspekcí sociálních služeb Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů – část čtvrtá Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů

5 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jeho novelizace k 1.8. 2009 Část IV. Inspekce poskytování sociálních služeb Inspekce se provádí u poskytovatelů SS, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci Krajským úřadem JmK.

6 Část IV. Inspekce poskytování sociálních služeb Předmět inspekce u poskytovatelů sociálních služeb a) plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a § 89 b) kvalita poskytovaných sociálních služeb (hodnoceno pomocí standardů kvality)

7 Část IV. Inspekce poskytování sociálních služeb Inspekci provádí inspekční tým, který tvoří nejméně 3 členové, Alespoň 1 člen inspekčního týmu musí být zaměstnancem kraje

8 Část IV. Inspekce poskytování sociálních služeb Poskytovatel SS je povinen umožnit členům inspekčního týmu dotazovat se osob, kterým poskytuje SS, na záležitosti související s poskytováním SS, které jsou předmětem inspekce. Podmínkou přitom je, že osoba byla členem insp.týmu za účasti poskytovatele SS poučena o možnosti odmítnout rozhovor a dala k rozhovoru souhlas. Tento souhlas se zaznamenává do záznamu o rozhovoru, který vyhotovuje člen inspekčního týmu (§ 98 odst. 7).

9 Část IV. Inspekce poskytování sociálních služeb Krajský úřad je oprávněn ukládat poskytovateli SS opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekci. Poskytovatel SS je povinen splnit uložená opatření ve lhůtě stanovené krajským úřadem a podat písemnou zprávu o jejich plnění. Po podání písemné zprávy o přijatých opatřeních a jejich plnění lze provést následnou inspekci.

10 ČÁST V. Mlčenlivost Povinnost zaměstnanců obcí, krajů, státu a zaměstnanců poskytovatelů SS zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány SS nebo příspěvek, a to i po skončení prac. vztahu (§ 100 odst. 1).

11 Význam inspekcí poskytování sociálních služeb Zvyšování kvality SS pomocí standardů kvality SS Standardy – pomůcka pro poskytovatele, kteří chtějí poskytovat kvalitní službu Ochrana práv uživatelů SS Standardy zaručují nejen práva uživatelů SS, ale také těch, kteří SS poskytují.

12 TYPY INSPEKCÍ Inspekce typu A - u všech registrovaných SS - metoda losování na následující pololetí - plnění povinností poskytovatelů SS stanovených v § 88 a § 89 - ověření kvality SS podle Standardů kvality

13 TYPY INSPEKCÍ Inspekce typu B – „následná“ inspekce - kontrola nápravných opatření přijatých na základě zjištěných nedostatků při inspekci typu A Inspekce typu C - na základě podnětu či stížnosti - neohlášená Kontrola plnění registračních podmínek – prováděna zvlášť (dříve zahrnuta do inspekce typu A)

14 ORGANIZACE INSPEKCÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pololetní plán kontrolní činnosti Kr. úřadu JMK zveřejněn v červenci na adrese: www.kr-jihomoravsky.czwww.kr-jihomoravsky.cz Pololetní plán inspekcí – zveřejněn na stránkách OSV

15 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ INSPEKCE V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Oznámení o provedení inspekce –s dostatečným časovým předstihem –prostřednictvím datové schránky/ fyzicky – poštou –konkrétní sociální služba, termín, kontakty na vedoucího inspekčního týmu, složení inspekčního týmu

16 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ INSPEKCE V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Výzva k zaslání dokumentů, jejichž kontrola je součástí inspekce (Soupis podkladů) Zajištění technického zázemí ( samostatná místnost, elektrické zásuvky, příp. prodlužovací kabely, apod.) Orientační časový harmonogram inspekce v místě –zaslán předem, možnost následné úpravy na základě skutečného průběhu inspekce. Inspekce se provádí vždy v místě poskytování SS

17 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ INSPEKCE V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pověření k provedení inspekce - zasláno předem - podepsáno ředitelem Krajského úřadu - jmenný seznam členů inspekčního týmu - označení konkrétní služby, kde bude inspekce provedena

18 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ INSPEKCE V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Personální zajištění při inspekci ze strany poskytovatele ►Statutární zástupce/osoba oprávněná jednat za statutárního zástupce - písemné pověření od stat. zástupce, pokud se inspekce osobně neúčastní - odpovědnost za předání materiálů potřebných pro inspekci, o které požádá kontrolní orgán

19 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ INSPEKCE V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Personální zajištění při inspekci ze strany poskytovatele ►Statutární zástupce/osoba oprávněná jednat za statutárního zástupce - přítomnost je nezbytná při zahájení inspekce, při seznámení a předání inspekční zprávy. Pověření!!! ► Vedoucí sociální služby/Kontaktní pracovník - zkušený pracovník, který zná způsob poskytování SS, uživatele a pracovníky - koordinuje průběh inspekce v místě poskytování SS

20 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ INSPEKCE V MÍSTĚ POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Personální zajištění při inspekci ze strany poskytovatele ► Vedoucí pracovních týmů a pracovníci v přímé péči/referující pracovníci - poskytování informací o plánování a realizaci SS - případné zapojení do rozhovoru s respondentem – pokud inspektor zjistí, že se s respondentem nedokáže dorozumět

21 1. DEN INSPEKCE - průběh Úvodní setkání inspekčního týmu s vedoucími pracovníky - odsouhlasení / úprava časového harmonogramu - výběr respondentů pro provedení rozhovorů se členy inspekčního týmu + souhlas respondentů s rozhovorem - vyplnění Smluvního a právního postavení respondenta

22 1. DEN INSPEKCE - průběh Prohlídka zařízení Rozhovory inspekčního týmu s vedoucími pracovníky zařízení ke sledovaným oblastem kvality poskytované služby a ověřování důkazů jejich plnění Studium osobní dokumentace respondentů Rozhovory s vylosovanými respondenty a referujícími pracovníky Psaní záznamů, porada inspekčního týmu

23 2. DEN INSPEKCE - průběh Rozhovory inspekčního týmu s vedoucími pracovníky zařízení ke sledovaným oblastem kvality poskytované služby a ověřování důkazů jejich plnění Studium předložené dokumentace Rozhovory inspekčního týmu s pracovníky zařízení ke sledovaným oblastem kvality poskytované služby Zpracování zjištění do inspekční zprávy

24 3. DEN INSPEKCE - průběh Kompletace inspekční zprávy Seznámení kontrolované osoby s inspekční zprávou Předání inspekční zprávy kontrolované osobě Ukončení inspekce v místě

25 NÁSLEDNÝ POSTUP PO UKONČENÍ INSPEKCE V MÍSTĚ Řízení o námitkách - lhůta podání - musí být písemné a zdůvodněné - jedná se o námitky proti zjištěním obsaženým v inspekční zprávě ( neřeší problematiku zákona!!!) Oznámení o ukončení inspekce SS - písemné Zahájení správního řízení - porušení povinností poskytovatele

26 DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ INSPEKČNÍ ČINNOSTI NA ÚZEMÍ JMK Počet realizovaných inspekcí Krajského úřadu JMK (od roku 2007) - 104 Počet služeb, které naplnily všechny požadavky dle zákona - 20

27 NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ PŘI INSPEKCI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁL. SLUŽEB Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování SS Standard č. 2 – Ochrana práv osob Standard č. 4 - Smlouva o poskytování SS Standard č. 5 – Individuální plánování průběhu sociální služby Standard č. 15 – Zvyšování kvality sociální služby

28 DĚKUJEME ZA POZORNOST! Prezentaci zpracovaly: Mgr. Michaela Kameníková ( Tel. 541652150, kamenikova.michaela@kr-jihomoravsky.cz) kamenikova.michaela@kr-jihomoravsky.cz Mgr. Bc. Vladimíra Pavlíková ( Tel. 541652151, pavlikova.vladimira@kr-jihomoravsky.cz) pavlikova.vladimira@kr-jihomoravsky.cz Mgr. Bc. Irena Kusáková ( Tel. 541652221, kusakova.irena@kr-jihomoravsky.cz)kusakova.irena@kr-jihomoravsky.cz

29 Opatření omezující pohyb osob Legislativa: Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách § 89 odst1)...“nelze používat opatření omezující pohyb osob“...“ s výjimkou případů přímého ohrožení zdraví a života osoby nebo zdraví a života jiných fyzických osob...“...“ a to za dále stanovených podmínek a po dobu nezbytně nutnou...“

30 Opatření omezující pohyb odst2) „Opatření lze použít pouze tehdy, pokud byla neúspěšně použita jiná opatření pro zabránění takového jednání osoby, které ohrožuje její zdraví nebo život nebo zdraví a život jiných osob“ odst3) „Poskytovatel je povinen použít vždy nejmírnější formu opatření

31 Opatření omezující pohyb osob odst4) „Poskytovatel je povinen předcházet situacím, ve kterých je nezbytné použít opatření omezující pohyb osob.“ odst5) „Poskytovatel je povinen o použití opatření informovat zákonného zástupce osoby, které jsou poskytovány sociální služby...“

32 Opatření omezující pohyb osob odst6) „Poskytovatel je povinen vést evidenci případů použití opatření omezující pohyb a umožnit nahlížení členům inspekčního týmu při provádění inspekce poskytování sociálních služeb...“ Odst7) je povinen písemně sdělit registrujícímu orgánu ve lhůtě do 15 dnů po skončení kalendářního pololetí počet osob, u kterých byla tato opatření použita a četnost jejich použití podle druhů těchto opatření.“(viz tabulka)

33 Opatření omezující pohyb osob Pro splnění této povinnosti slouží níže uvedená tabulka, kterou zasílejte na OSV KrÚ JMK, oddělení sociálních služeb, Mgr. Aleně Švecové na adresu svecova.alena@kr-jihomoravsky.cz. Lhůta vykazování použití restriktivních opatřeních je do 15 dnů po skončení kalendářního pololetí, tj. do 15.ledna a do 15.července v kalendářním roce. svecova.alena@kr-jihomoravsky.cz

34 Opatření omezující pohyb osob N á zev poskytovatele: N á zev zař í zen í (+ druh poskytovan é služby): Adresa zař í zen í : Zodpovědn á osoba (jm é no + pracovn í zařazen í ): Druh restriktivn í ho opatřen í : Četnost použit í restriktivn í ho opatřen í : Počet osob, u nichž byla tato opatřen í použita: fyzick á opatřen í mechanick á opatřen í m í stnost zř í zen á k bezpečn é mu pobytu chemick á opatřen í

35 Opatření omezující pohyb osob Opatření omezující pohyb osob (příklady) Fyzická (úchopy, držení rukama) – nejsou zneužitelné k prevenci ani k trestu, ani k úlevě v práci personálu, ale musí být profesionální a šetrné. Mechanická - zejména kurty, řemeny, svěrací kazajky, klecová lůžka, izolační místnosti, zamčené dveře a všechny další mechanické zábrany volného pohybu člověka. Chemická - např. neuroleptika, hypnotika (pouze za indikace lékaře)


Stáhnout ppt "Realizace inspekcí poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google