Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komparace ŠVP gymnázií Zkušenosti z praxe ČŠI Zpracovala PhDr. Renáta Ševčíková Brno, 17. června 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komparace ŠVP gymnázií Zkušenosti z praxe ČŠI Zpracovala PhDr. Renáta Ševčíková Brno, 17. června 2010."— Transkript prezentace:

1 Komparace ŠVP gymnázií Zkušenosti z praxe ČŠI Zpracovala PhDr. Renáta Ševčíková Brno, 17. června 2010

2 Komparace ŠVP Legislativní pravidla pro komparace Legislativní pravidla pro komparace RVP RVP Struktura ŠVP Struktura ŠVP Hodnocení ŠVP Hodnocení ŠVP Průběžné výsledky hodnocení Průběžné výsledky hodnocení Ukázky Ukázky

3 Školský zákon Legislativně upravuje ustanovení § 5 Školní vzdělávací programy (1) Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro něž je podle § 3 odst. 2 vydán rámcový vzdělávací program, musí být v souladu s tímto rámcovým vzdělávacím programem; obsah vzdělávání může být ve školním vzdělávacím programu uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva (například modulů). … (3) Školní vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školského zařízení. Školní vzdělávací program ředitel školy nebo školského zařízení zveřejní na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení; do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho kopii. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

4 Vzdělávací programy § 3 (2) Pro každý obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání; jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a dále závazným základem pro stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle § 160 až 162. (3) Vzdělávání v jednotlivé škole a školském zařízení se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů.

5 § 4 Rámcové vzdělávací programy (1) Rámcové vzdělávací programy stanoví zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah vzdělávání, a to všeobecného a odborného podle zaměření daného oboru vzdělání, jeho organizační uspořádání, profesní profil, podmínky průběhu a ukončování vzdělávání a zásady pro tvorbu školních vzdělávacích programů, jakož i podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nezbytné materiální, personální a organizační podmínky a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Podmínky ochrany zdraví pro uskutečňování vzdělávání stanoví Ministerstvo v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví.

6 Formulář struktury hodnocení 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP 1.1 Název ŠVP 1.2 Vzdělávací program 1.2 Vzdělávací program 1.3 Předkladatel 1.3 Předkladatel 1.4 Zřizovatel. 1.4 Zřizovatel. 1.5 Platnost dokumentu 1.5 Platnost dokumentu 2. Charakteristika školy v ŠVP 2. Charakteristika školy v ŠVP 2.1 Velikost školy 2.1 Velikost školy 2.2 Vybavení školy 2.2 Vybavení školy 2.3 Charakteristika pedagogického sboru 2.3 Charakteristika pedagogického sboru 2.4 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce 2.4 Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce 2.5 Spolupráce s rodiči a s jinými subjekty 2.5 Spolupráce s rodiči a s jinými subjekty 3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3.1 Zaměření školy 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 3.3 Zabezpečení výuky žáků se SVP - § 16 3.3 Zabezpečení výuky žáků se SVP - § 16 3.3.1 se zdravotním postižením 3.3.1 se zdravotním postižením 3.3.2 se zdravotním znevýhodněním 3.3.2 se zdravotním znevýhodněním 3.3.3 se sociálním znevýhodněním 3.3.3 se sociálním znevýhodněním 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných - § 17 3.4 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných - § 17 3.5 Začlenění průřezových témat 3.5 Začlenění průřezových témat 3.6 Profil absolventa 3.6 Profil absolventa 3.7 Organizace přijímacího řízení 3.7 Organizace přijímacího řízení 3.8 Organizace maturitní zkoušky 3.8 Organizace maturitní zkoušky 4. Učební plán 4. Učební plán 4.1 Soulad časové dotace s rámcovým učebním plánem pro 1. – 4. r. 8G, 2. r. 6G a G 4.1 Soulad časové dotace s rámcovým učebním plánem pro 1. – 4. r. 8G, 2. r. 6G a G 4.4 Poznámky k učebnímu plánu 4.4 Poznámky k učebnímu plánu 4.5 Disponibilní časová dotace je využita v souladu s doporučením RVP a zaměřením školy 4.5 Disponibilní časová dotace je využita v souladu s doporučením RVP a zaměřením školy 5. Učební osnovy 5. Učební osnovy 5.1 Název a charakteristika předmětů 5.1 Název a charakteristika předmětů 5.1.1 obsahové, časové a organizační vymezení 5.1.1 obsahové, časové a organizační vymezení 5.1.2 výchovné a vzdělávací strategie 5.1.2 výchovné a vzdělávací strategie 5.2 Vzdělávací obsahy předmětů 5.2 Vzdělávací obsahy předmětů 5.2.1 soulad očekávaných výstupů RVP a ŠVP 5.2.1 soulad očekávaných výstupů RVP a ŠVP 5.2.2 rozpracování učiva z RVP do ročníků 5.2.2 rozpracování učiva z RVP do ročníků 5.2.3 průřezová témata – konkretizace námětů a činností v ročníku 5.2.3 průřezová témata – konkretizace námětů a činností v ročníku 5.2.4 klíčové kompetence – konkretizace a rozložení do vzdělávacích oblastí a předmětů 5.2.4 klíčové kompetence – konkretizace a rozložení do vzdělávacích oblastí a předmětů 6. Pravidla pro hodnocení žáků 6. Pravidla pro hodnocení žáků 6.1 Způsoby hodnocení žáků 6.1 Způsoby hodnocení žáků 6.2 Kritéria hodnocení 6.2 Kritéria hodnocení 7. Vlastní hodnocení školy 7. Vlastní hodnocení školy 7.1 Oblasti vlastního hodnocení 7.1 Oblasti vlastního hodnocení 7.2 Cíle vlastního hodnocení 7.2 Cíle vlastního hodnocení 7.3 Kritéria vlastního hodnocení 7.3 Kritéria vlastního hodnocení 7.4 Nástroje vlastního hodnocení 7.4 Nástroje vlastního hodnocení 7.5 Časové rozvržení vlastního hodnocení 7.5 Časové rozvržení vlastního hodnocení

7 Hodnocení ŠVP Škála prvotní – měkká Škála prvotní – měkká Škála nová – V souladu RVP/Není v souladu RVP Škála nová – V souladu RVP/Není v souladu RVP Nový způsob vyhodnocování – tvrdá data Nový způsob vyhodnocování – tvrdá data Provedení komparační analýzy – při inspekci a „od stolu“ Provedení komparační analýzy – při inspekci a „od stolu“ Přizvané osoby - externisté Přizvané osoby - externisté Vyhodnocení v inspekční zprávě Vyhodnocení v inspekční zprávě Následná kontrola – státní kontrola Následná kontrola – státní kontrola

8 Ukázka formuláře pro komparaci ŠVP 1. formulář – měkký monitoring 1. formulář – měkký monitoring 2. formulář – s úpravami 2. formulář – s úpravami 3. současný formulář – tvrdá data 3. současný formulář – tvrdá data Komparace G formulář.doc Komparace G formulář.doc

9 Průběžné výsledky posuzování ŠVP gymnázií Počet škol - 285 Počet škol - 285 Počet ŠVP – 424 Počet ŠVP – 424 Provedeno při IČ hodnocení – 14 komparací Provedeno při IČ hodnocení – 14 komparací Provedeno „od stolu“ – 269 komparací Provedeno „od stolu“ – 269 komparací Spolupracovalo – 160 externistů Spolupracovalo – 160 externistů Spolupracovalo – 168 ředitelů školy Spolupracovalo – 168 ředitelů školy

10 Nejčastější zjištěné chyby v ŠVP z provedených komparací ke dni 25. 5. 2010 Charakteristika ŠVP - Zabezpečení výuky žáků se SVP – 43% chybně Charakteristika ŠVP - Zabezpečení výuky žáků se SVP – 43% chybně Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním – 50% Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním – 50% Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním – 40% Zabezpečení výuky žáků se zdravotním znevýhodněním – 40% Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením – 30% Zabezpečení výuky žáků se zdravotním postižením – 30% Učební osnovy – vzdělávací obsah předmětů – 46% Učební osnovy – vzdělávací obsah předmětů – 46% Učební osnovy – soulad očekávaných výstupů – 34% Učební osnovy – soulad očekávaných výstupů – 34% Učební osnovy – průřezová témata – konkretizace – 33% Učební osnovy – průřezová témata – konkretizace – 33% Vlastní hodnocení – kritéria vlastního hodnocení – 27% Vlastní hodnocení – kritéria vlastního hodnocení – 27% Učební plán – poznámky k učebnímu plánu – 38% Učební plán – poznámky k učebnímu plánu – 38% Učební plán – soulad časové dotace s RVP G – 19% Učební plán – soulad časové dotace s RVP G – 19% Charakteristika ŠVP – organizace MZ – 16% Charakteristika ŠVP – organizace MZ – 16% Charakteristika školy v ŠVP – vybavení školy – 13% Charakteristika školy v ŠVP – vybavení školy – 13% Identifikační údaje – Název ŠVP – 15% Identifikační údaje – Název ŠVP – 15%

11 Ukázky z posouzených ŠVP 1. ukázka „Opatření pro žáky se specifickými poruchami učení Vždy začátkem školního roku jsou pro nově přijaté žáky se specifickými poruchami učení přijata opatření podle doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Žáci, kterým zdravotní stav neumožňuje studovat běžným způsobem, mohou studovat podle individuálního vzdělávacího plánu. Rodiče i zákonní zástupci žáků se studijními problémy jsou včas informováni, ve vzájemné spolupráci je hledáno řešení. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami. S každým vyučujícím jsou projednána konkrétní opatření pro žáky se specifickou poruchou učení. Výchovný poradce informuje na nejbližší pedagogické radě o výsledcích vyšetření žáka v pedagogicko-psychologických poradnách. Informace jsou důvěrné.“

12 Ukázky z posouzených ŠVP 2. ukázka „O studium podle individuálního vzdělávacího plánu mají možnost požádat všichni žáci. Na udělení individuálního studijního plánu nemají žáci nárok a může jim být odebrán. Stane se tak v případě, že nedodržují povinnosti (zejména termíny uzavírání klasifikace, docházku do výuky apod.), které jsou jim uloženy. Podmínkou udělení individuálního studijního plánu jsou také dobré studijní výsledky.“

13 Ukázky z posouzených ŠVP 3. ukázka Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami „Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťujeme na základě doporučení školského poradenského zařízení mimořádné podmínky při přijímacím řízení (na základě přiložené žádosti), dále při vlastním studiu i při maturitní zkoušce. Jedná se o následující opatření: poradenská pomoc školy žákům i rodičům; možnost studia podle individuálního vzdělávacího plánu; přihlížení k povaze postižení nebo znevýhodnění při hodnocení; časové zvýhodnění; možnost využití PC v písemných pracích; možnost využití kopírovací techniky.“

14 Ukázky z posouzených ŠVP 4. ukázka Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami „S rodiči či zákonnými zástupci studentů se studijními problémy je navázán bližší kontakt a ve vzájemné spolupráci je hledáno řešení. „S rodiči či zákonnými zástupci studentů se studijními problémy je navázán bližší kontakt a ve vzájemné spolupráci je hledáno řešení. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Vnitro-organizační řešení podle potřeb jednotlivých vzdělávacích aktivit: Vnitro-organizační řešení podle potřeb jednotlivých vzdělávacích aktivit: náhradní učebnice ve škole umožnění kopírování sešitů možnosti využití kalkulačky navýšení času na kontrolní práce individuální zadávání domácích úloh a pomoc při jejich řešení ve větší míře spolupracovat s rodiči.“

15 Ukázky z posouzených ŠVP 5. ukázka Učební plány z ŠVP UP chybný.doc UP chybný.doc

16 Ukázka z hodnocení ŠVP 1. ukázka z hodnocení provedeného externistou Poznámky k souladům.doc Poznámky k souladům.doc Poznámky k souladům.doc 2. ukázka z hodnocení provedeného škol. inspektorem Dopis řediteli nesoulad I..doc Dopis řediteli nesoulad I..doc Dopis řediteli nesoulad I..doc 3. ukázka z hodnocení školního inspektora dopis nesoulad II..doc dopis nesoulad II..doc dopis nesoulad II..doc 4. ukázka záznamu hodnocení do formuláře Záznam komparace ŠVp nesoulad.doc Záznam komparace ŠVp nesoulad.doc Záznam komparace ŠVp nesoulad.doc Záznam komparace ŠVp nesoulad.doc 5. ukázka hodnocení školního inspektora dopis nesoulad IV..doc dopis nesoulad IV..doc dopis nesoulad IV..doc 6. ukázka hodnocení školního inspektora Poznámky k hodnocení ŠVP II.doc Poznámky k hodnocení ŠVP II.docPoznámky k hodnocení ŠVP II.docPoznámky k hodnocení ŠVP II.doc

17 Ukázka hodnocení při inspekci a státní kontroly Inspekční zpráva Inspekční zpráva ukázka.doc Inspekční zpráva Inspekční zpráva ukázka.doc Inspekční zpráva ukázka.doc Inspekční zpráva ukázka.doc Protokol protokol ukázka.doc Protokol protokol ukázka.doc protokol ukázka.doc protokol ukázka.doc

18 Informace z inspekční činnosti na www.csicr.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Komparace ŠVP gymnázií Zkušenosti z praxe ČŠI Zpracovala PhDr. Renáta Ševčíková Brno, 17. června 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google