Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školský zákon ve vztahu k zákonným zástupcům (pro ředitele málotřídní školy) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školský zákon ve vztahu k zákonným zástupcům (pro ředitele málotřídní školy) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném."— Transkript prezentace:

1 Školský zákon ve vztahu k zákonným zástupcům (pro ředitele málotřídní školy) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

2 ustanovení § 174 školského zákona ( 2) ČŠI ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku škol a školských zařízení …. a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy, b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů, c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem, d) vykonává státní kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb; státní kontrolu vykonává podle zvláštního právního předpisu, Vymezení působnosti ČŠI školským zákonem

3 e) vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 160 až 163. (4) Inspekční činnost se vykonává na základě plánu hlavních úkolů na příslušný školní rok, který schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na návrh ústředního školního inspektora. (5) Inspekční činnost se dále provádí na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem spadají do působnosti České školní inspekce podle odstavce 2 písm. b) až e).

4 V případě inspekční činnosti konané na základě stížnosti prošetřuje ČŠI jednotlivá tvrzení uvedená ve stížnosti a výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení. Zřizovatel informuje ČŠI o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. Zjistí-li se při prošetřování stížnosti, že kontrolovaná osoba porušila právní předpis, může být tato skutečnost podnětem k provedení inspekční činnosti.

5 Výstupem inspekční činnosti : inspekční zpráva - veřejná (zasílá se zřizovateli a školské radě) protokol (zasílá se zřizovateli) tematická zpráva (vydává ČŠI) výroční zpráva ČŠI Základní pravidla inspekční činnosti se řídí ustanoveními § 174 a 175 školského zákona, zákonem o státní kontrole (č. 552/1991 Sb.) a zákonem o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.)

6 Škola a školské zařízení poskytují vzdělávání a školské služby: v souladu se školským zákonem a souvisejícími právními předpisy podle příslušných vzdělávacích programů v rozsahu zápisu do rejstříku škol Ve školách a školských zařízeních se uskutečňuje vzdělávání podle školského zákona, tím není omezena zodpovědnost zákonných zástupců. Škola, školské zařízení přejímá za dítě, žáka zodpovědnost v omezeném rozsahu a na omezenou dobu (nepřejímá rodičovskou). zajišťuje BOZ dětí, žáků podle ustanovení § 29 odst. 2 školského zákona

7 Základní práva zákonných zástupců ustanovení § 21 odst. 2 školského zákona na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, volit a být voleni do školské rady, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím a podstatným záležitostem vzdělávání dětí a žáků, na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech vzdělávání.

8 Základní povinnosti zákonných zástupců ustanovení § 22 odst. 3 školského zákona zajistit, aby žák řádně docházel do školy nebo školského zařízení, na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se zúčastnit osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka, dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, oznamovat škole nebo školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte a žáka.

9 Školní řád, vnitřní řád: ustanovení § 30 školského zákona (1) Ředitel školy vydá školní řád, ředitel školského zařízení vydá vnitřní řád, který upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

10 (2) Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů. (3) Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků. Školní řád nesmí být v rozporu s právními předpisy a nemůže ukládat další povinnosti, které nemají oporu v právních předpisech.

11 Školská rada ustanovení § 167, 168 školského zákona Školská rada zřizovaná při základní škole umožňuje zákonným zástupcům žáků podílet se na správě školy.

12 zpracovala Mgr. Eva Šimečková říjen 2013


Stáhnout ppt "Školský zákon ve vztahu k zákonným zástupcům (pro ředitele málotřídní školy) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném."

Podobné prezentace


Reklamy Google