Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A DŮLEŽITÉ INFORMACE. Bakalářská práce odborný text zpracovaný na téma dokladem toho, že student porozuměl teoretickým poznatkům Každá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A DŮLEŽITÉ INFORMACE. Bakalářská práce odborný text zpracovaný na téma dokladem toho, že student porozuměl teoretickým poznatkům Každá."— Transkript prezentace:

1 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A DŮLEŽITÉ INFORMACE

2 Bakalářská práce odborný text zpracovaný na téma dokladem toho, že student porozuměl teoretickým poznatkům Každá práce má vedoucího práce a oponenta Teoretické poznatky je student schopen aplikovat v praxi

3 Témata bakalářských prací student zvolí téma z nabídky témat, vypsaných garantem oboru prostřednictvím SIS (studijní informační systém) Student může v případě souhlasu garanta sám navrhnout téma práce

4 Formálně téma musí být potvrzeno v SISu Postup na KRL: –výběr tématu z tištěného seznamu, který je zadán mezi studenty – odevzdání zadání BP vedoucímu předmětu – zadání do SISU a potvrzen student paní Balšánkovou (sekretariát) Témata bakalářských prací

5 Změna tématu po zadání do SISU – formou žádosti na garanta oboru POZOR na anglický překlad na zadání BP Co je v SISU bude vytištěno na dodatku diplomu k titulu Bc. Vše v BP a na SISu musí souhlasit Témata bakalářských prací

6 Role vedoucího bp Poskytuje studentovi podporu v rozsahu min 5 konzultací Poskytuje studentovi zpětnou vazbu (nejpozději do 2 týdnů) Vypracuje hodnocení Bp – viz vzor v pokynech

7 Role vedoucího bp Pozor na citace: normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 Na závěr očíslovaná literatura podle abecedy Pokud student něco převezme, musí být jasné co a z čeho čerpal  Celkový počet citací musí  být v bakalářské práci  minimálně 20. 1/3 citací  musí být ze zahraniční  literatury. 1/2 citací nesmí  být starších než 5 let.

8 Role konzultanta V procesu obhajoby formální role Nepíše hodnocení Bp

9 Role oponenta Bp Vypracovává hodnocení Bp Vedoucí Bp by jej měl znát a oponent by měl znát vedoucího Kdo je oponentem je možné zjistit u vedoucího oboru

10 Zpracování Bp studentem Předmět bakalářská práce Vypracování zadání BP (konec 15.5.) Vypracování projektu Bp (konec října) Prezentace projektu a příprava na obhajobu Bp

11 Formální požadavky na Bp Rozsah 25 – 50 normostran (30 řádků po 60 úhozech) Písmo Times New Roman č. 12 Řádkování 1,5 První očíslovaná strana je úvod Jazyk: ČJ (možno AJ) Odevzdání 3x v pevné vazbě

12 Obsah Bp TITULNÍ LIST PODĚKOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ (vzor uveden v samostatné příloze) ABSTRAKT (vzor uveden v samostatné příloze) OBSAH TEORETICKÁ ČÁST ÚVOD – min.na 1,5 str. (proč byla bakalářská práce zpracována - motivace studenta, argumentace pro zvolené téma; zdůvodnění aktuálnosti práce, vztah tématu k ergoterapii, fyzioterapii; vymezení cíle; stručné naznačení metodiky,

13 Obsah Bp * VLASTNÍ TEXT PRÁCE NEBO PŘEHLED PROBLEMATIKY (dle charakteru práce – současný stav řešení problematiky doma i v zahraničí; argumentace pro výběr pramenů; souhrn a analýza poznatků o daném problému;) PRAKTICKÁ ČÁST POSTUP VYPRACOVÁNÍ BP– alespoň na několik stran ( dle charakteru práce – definice problému, cíle, Základní otázka BP nebo předpoklad BP, použité metody a techniky (prvky z výzkumu), způsob řešení problém, výzkumný vzorek, druh výběru) VÝSLEDKY BP – (dle charakteru práce – prezentace a zhodnocení výsledků)

14 Obsah Bp *DISKUSE – cca na 3 str. (analýza, interpretace a rozbor hlavních výsledků práce z pohledu autora a v konfrontaci s jinými prácemi; význam práce; vlastní vysvětlení, naznačení alternativních způsobů řešení problémů;) *ZÁVĚRY (A DOPORUČENÍ) – 2 str (stručné shrnutí hlavních myšlenek a dosažených výsledků; sumarizace vlastního pohledu na řešený problém a vlastního přínosu práce; zhodnocení splnění cílů bakalářské práce; naznačení sporných otázek, či podnětů pro další práci; formulace praktických doporučení navazujících na obsah práce) *SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY (očíslovaný seznam citovaných prací seřazen podle abecedního pořadí ; uvedené publikace musí mít své odkazy v textu)

15 Odevzdání Bp 75 dnů před obhajobou 15.6., 15.4., 15.11. (cca 2 týdny dopředu odevzdávat, případně se domluvit na sekretariátě) Možno prodloužit na podkladě žádosti studenta směrované na garanta oboru (nejpozději na 31 dnů před obhajobou)

16 Odevzdání Bp Ve 3 provedeních v pevné vazbě na sekretariát V každé BP CD v obálce ne v pevném obalu- (práce nahraná ve 2 formátech: ve formátu doc, ve formátu pdf) Nahrát práci do SISu spolu s přílohami Pokud vedoucí či oponent chtějí práci, musí student odevzdat o exemplář navíc

17 Odevzdání Bp Nejpozději 5 pracovních dnů před obhajobou jsou posudky BP uveřejněny na SISu Termín nahrání práce i její odevzdání v tištěné podobě je totožný Vše v tištěné i elektronické verzi musí být shodné (disciplinární řízení)

18 Možnost kontroly Thesis.cz – kontrola duplikátů, výsledek kontroly bude uveřejněn (pozor na citace - ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2) BP budou zveřejněny na internetu v depositáři UK spolu s posudky Odevzdání Bp

19 Posudek vedoucího Bp Šablona: –Přehlednost a členění práce –Formální náležitosti práce –Cíl práce – Přehled problematiky – Metodologie – Přínos pro praxi

20 Posudek vedoucího Bp Šablona: –Náročnost práce na teoretické a praktické znalosti –Výsledky a jejich analýza –Závěry a doporučení – Přístup ke zpracovanému – tématu – hodnotí pouze – vedoucí práce

21 Posudek vedoucího Bp Šablona: –Aktuálnost práce – hodnotí pouze oponent práce –Připomínky a otázky k obhajobě –Návrh klasifikace práce

22 Obhajoba Bp Součástí SZZk, ale samostatný státnicový předmět Před SZZk musí mít student splněné veškeré studijní povinnosti Přihlášení prostřednictvím SIS+odevzdáním přihlášky na sekretariát KRL

23 Obhajoba BP Formou powerpointové prezentace po dobu 10 minut (budík) Do prezentace zahrnuty i otázky oponenta

24 VŠE UVEDENO V POKYNECH BP

25 Každé studium je boj, ale výsledek stojí za to Zdroj ze dne 18.11.2010: http://www.smisek.cz/component/option,com_zoom/Itemid,56/page,view/catid,16/key,188/imgid,2233/hit,1/

26 Kontakt: Mgr. Kateřina Svěcená katerina.svecena@lf1.cuni.cz


Stáhnout ppt "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A DŮLEŽITÉ INFORMACE. Bakalářská práce odborný text zpracovaný na téma dokladem toho, že student porozuměl teoretickým poznatkům Každá."

Podobné prezentace


Reklamy Google