Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Školy jako autorizované osoby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Školy jako autorizované osoby."— Transkript prezentace:

1 Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Školy jako autorizované osoby

2 Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Nabídka systémového nástroje pro celoživotní učení Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání - březen 2006, účinnost od 1.8.2007 Základní principy Národní soustava kvalifikací Kvalifikační a hodnotící standardy Autorizované osoby Organizace zkoušek Uznávání výstupů pro účely praxe i studia

3 Národní soustava kvalifikací V Národní soustavě kvalifikací jsou informace o úplných kvalifikacích  určení, kterého povolání se úplná kvalifikace týká,  členění na dílčí kvalifikace dílčích kvalifikacích  název a číselné označení (kód) dílčí kvalifikace, určení, kterého povolání se dílčí kvalifikace týká,  kvalifikační standard, včetně návazností na jiné kvalifikace,  hodnotící standard dané dílčí kvalifikace,  seznam navazujících dílčích kvalifikací pro získání kvalifikace úplné  název příslušného autorizujícího orgánu,  seznam autorizovaných osob  údaj, zda zkouška probíhá před autorizovanou osobou nebo před zkušební komisí, počet členů komise pro danou dílčí kvalifikaci

4 Jak kvalifikační a hodnotící standard vypadá? DK1_KS_Zahradnicke_prace_0_A.doc DK1_HS_Zahradnicke_prace_0_A.doc DK2_23028H_KS_Kovar_strojni_0_E.doc DK2_23028H_HS_Kovar_strojni_0_E.doc

5 Autorizace a autorizované osoby Autorizace - oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby vymezené v příslušném kvalifikačním standardu dílčí kvalifikace Kompetence za provádění autorizace mají ministerstva dle věcné působnosti proces autorizace podléhá správnímu řádu -zahajuje se na základě písemné žádosti na udělení autorizace má žadatel právní nárok, splní-li všechny podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení autorizace. udělení autorizace podléhá správnímu poplatku

6 Autorizace fyzických osob (§10) způsobilost k právním úkonům, nejméně 23 let, bezúhonnost, prokázání odborné způsobilosti odpovídající dané dílčí kvalifikaci, nejméně 5 let praxe v povolání, pro jehož výkon je potřebná odborná způsobilost, čestné prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v oblasti dané dílčí kvalifikace prokázání nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky podle hodnotících standardů příslušné dílčí kvalifikace, další požadavky (bezdlužnost, daňové nedoplatky) apod. pro dílčí kvalifikaci musí být schválen kvalifikační i hodnotící standard

7 Autorizace právnických osob (§11) předmět činnosti žadatele souvisí s danou dílčí kvalifikací prokáže zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky podle hodnotícího standardu příslušné dílčí kvalifikace určí alespoň jednu fyzickou osobu, o které doloží, že splňuje podmínky pro fyzickou osobu a bude provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaný zástupce Na autorizované zástupce se vztahují podobné podmínky jako na fyzické osoby další požadavky - bezdlužnost, daňové nedoplatky, není v konkursu, platí sociální a zdravotní pojistné, bezúhonnost statutárních zástupců společnosti, ) apod. pro dílčí kvalifikaci musí být schválen kvalifikační i hodnotící standard

8 Autorizace školy (§ 11 odst. 3) Co se nevyžaduje u škol, pokud mají v rejstříku zapsán obor vzdělání, jehož součástí je daná dílčí kvalifikace předmět činnosti žadatele souvisí s danou dílčí kvalifikací na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurs nemá v posledních 5 letech daňové nedoplatky, na pojistném, … prokázání bezúhonnosti statutárních orgánů prokázání způsobilosti (tj. 5 bodů § 10 odst.1) autorizovaných zástupců - učitelů může škola doložit i čestným prohlášením Za praxi v povolání uvedenou v § 10 odst. 1 písm. e) se též považuje přímá pedagogická činnost učitelů

9 Jak probíhá proces autorizace Podání žádosti autorizujícímu orgánu DV-form-5-žádost-6-škola-více-autorizací_short.doc Rozhodnutí o udělení autorizace Rozhodnutí o udělení autorizace1.doc

10 Některé další podmínky pro autorizaci (i školy) (§ 12) Tatáž fyzická osoba může být vždy ustavena do funkce autorizovaného zástupce pouze pro jednu autorizovanou právnickou osobu Autorizovaný zástupce nemůže být pro stejnou dílčí kvalifikaci současně autorizovanou fyzickou osobou Autorizace se uděluje na dobu 5 let. Platnost autorizace je možné i opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě žádosti podané nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti autorizace. Udělená autorizace je nepřevoditelná na jiné fyzické nebo právnické osoby a nepřechází na právní nástupce.

11 Evidence, odnětí autorizace § 14 Povinností autorizovaných osob je písemně informovat autorizující orgán, který jí udělil autorizaci, o změnách, které nastaly v době platnosti autorizace § 15 Evidenci autorizovaných osob vede NÚOV v NSK na základě údajů poskytovaných ministerstvy (autorizujícími orgány) každý měsíc § 16 Autorizace může zaniknout nebo být odejmuta autorizujícím orgánem

12 Organizace zkoušek Zkouška se koná podle hodnotícího standardu dané dílčí kvalifikace Zkouška je veřejná Zkouška je před komisí nebo před jednotlivou autorizovanou osobou Přihláška kterékoliv autorizované osobě do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánka ke složení zkoušky (kopie pozvánky zašle zároveň k informaci autorizujícímu orgánu) zkouška nejdříve za 21 dnů ode dne odeslání pozvánky ke zkoušce uchazeči (nejpozději do 6 týdnů od doručení pozvánky) výsledek zkoušky oznámen písemným sdělením do 5 dnů ode dne konání zkoušky + osvědčení Vzor formuláře osvědčení 1.docVzor formuláře osvědčení 1.doc autorizovaná osoba zašle záznam o průběhu a výsledku zkoušky a stejnopis osvědčení autorizujícímu orgánu do 1 měsíc možnost přezkoumání výsledku a průběhu zkoušky

13 Uznávání výstupů pro účely praxe i studia Osvědčení o získání dílčí kvalifikace je přímo použitelné v praxi Dílčí kvalifikace získané v systému dalšího vzdělávání se uznávají v systému počátečního vzdělávání Dílčí kvalifikace je možno skládat do úplných (školních) kvalifikací

14 Koordinace činnosti autorizujících orgánů Jednání s ministerstvy - autorizujícími orgány o jednotném způsobu provádění autorizace  Způsob přihlašování a evidence autorizované osoby  Možnosti ověření způsobilosti AO k výkonu zkušební činnosti dle hodnotícího standardu o provádění zkušební činnosti a kontrole práce autorizovaných osob o přípravě kvalifikačních a hodnotících standardů

15 Na co je třeba se soustředit ? K zahájení od srpna 2007 je třeba Legislativní opatření vyhláška k provádění autorizace, podrobnosti pozvánky, formy zkoušky, výše úplaty, prokazování nákladů, formě osvědčení, vedení NSK, apod. Připravit a ověřit pro žádané oblasti (kvalifikační a) hodnotící standardy Dokončit koordinaci autorizačního procesu pro autorizované osoby Vytvořit kontrolní systém prováděných zkoušek Seznámit veřejnost s možnostmi certifikace výsledků dalšího vzdělávání Zajistit informační systém o zkouškách i možnostech přípravy Propojovat systém se systémem počátečního vzdělávání

16 Děkuji za pozornost jaromir.krejci@msmt.cz


Stáhnout ppt "Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Školy jako autorizované osoby."

Podobné prezentace


Reklamy Google