Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bilaterální fond na programové úrovni opatření „B“ Ministerstvo financí – Odd. realizace, monitorování a hodnocení - CZP2 Seminář pro příjemce grantů MGS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bilaterální fond na programové úrovni opatření „B“ Ministerstvo financí – Odd. realizace, monitorování a hodnocení - CZP2 Seminář pro příjemce grantů MGS."— Transkript prezentace:

1 Bilaterální fond na programové úrovni opatření „B“ Ministerstvo financí – Odd. realizace, monitorování a hodnocení - CZP2 Seminář pro příjemce grantů MGS CZ11 - 13.4. a 15.4. 2015

2 1.základní informace k BFB 2.postup v IS CEDR Osnova

3 Cíl navazování a prohlubování spolupráce, výměna, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů mezi konečnými příjemci a subjekty v donorských státech či mezinárodními organizacemi během implementace projektů Zaměření pro jednorázové a doplňkové iniciativy ve schválených projektech není určen pro financování plánovaných projektových aktivit Základní informace

4 Předkládání žádostí o grant průběžně od 17. února 2015 do vyčerpání alokovaných prostředků nebo nejdéle do 30. dubna 2016 Financování prostředky pro otevřenou výzvu jsou 4 955 632 Kč výše grantu v rozmezí 53.000 – 530.000 Kč proplácení ex-post v 100% výši skutečně vynaložených výdajů v Kč na základě předložené žádosti Základní informace

5 Oprávnění žadatelé všichni koneční příjemci schválených projektů, předem definovaných projektů a sub-projektů Malého grantového schématu v rámci programu CZ11 ve spolupráci s partnerem projektu či ve spolupráci s institucí z donorského státu a/nebo mezinárodní organizací kompetentní v oblasti realizace projektu Oprávněné iniciativy studijní a pracovní cesty, pracovní návštěvy a vzájemná setkání s cílem sdílení zkušeností, know-how, přenosu nejlepší praxe; vzájemná setkání, workshopy, semináře; Základní informace

6 Oprávněné iniciativy konference podporující vzájemná setkání, prezentace a posílení kontaktů a pracovních vztahů; podpora tvorby a vzniku studií, analýz, dokumentace, získání informací a jejich sdílení a výměna za účelem prohloubení spolupráce mezi přijímajícími a donorskými státy nebo mezinárodními organizacemi; prezentační, propagační iniciativy k posílení bilaterálních partnerství Základní informace

7 Způsobilé výdaje poplatky a cestovní výdaje spojené s účastí na konferencích, seminářích, kurzech, pracovních jednáních a workshopech; cestovní výdaje na studijní cesty do zahraničí; výdaje na studijní cesty, per diems a odměny pro hostující experty; výdaje na studie proveditelnosti a na vypracování finančních a ekonomických analýz; výdaje spojené s pořádáním konferencí, seminářů, pracovních jednání a workshopů, tlumočení a překlady pracovních materiálů; výdaje spojené s propagačními a informačními iniciativami k posílení bilaterálních vztahů; poplatky za externí poradenství Základní informace

8 Administrace zprostředkovatel programu (Ministerstvo financí) IS CEDR – informační systém k předkládání a administraci žádostí o grant prostřednictvím otevřené výzvy na www.eeagrants.czwww.eeagrants.cz základní dokument = Pokyn pro žadatele a příjemce Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni opatření „B“ Dotazy je možno zasílat elektronicky na adresu: fmrealizace@mfcr.cz fmrealizace@mfcr.cz Základní informace

9 Postup implementace konečný příjemce předloží žádost o grant včetně příloh minimálně 30 pracovních dní před zahájením plánované iniciativy ZP posoudí splnění formálních kritérií žádosti (oprávněnost žadatele, iniciativ, výdajů, atp.) – v případě nedostatečných informací vyzve žadatele k doplnění – a relevanci žádosti (vliv na cíl projektu, posílení bilaterálních vztahů schválení/zamítnutí žádosti ze strany ZP zpravidla do 20 pracovních dní od předložení žádosti (lhůta se prodlužuje v případě nedostatečných informací v žádosti) vydání právního aktu realizace iniciativy Základní informace

10 Postup implementace konečný příjemce předloží závěrečnou zprávu o implementaci iniciativy včetně žádosti o platbu do 1 měsíce od proplacení poslední plánované iniciativy ZP posoudí obsahovou a finanční stránku zprávy + může vyžádat doplnění/úpravy schválení zprávy a poté provedení platby na účet příjemce Základní informace

11 IS CEDR

12 IS CEDR – postup při přípravě žádosti stavy žádosti v IS CEDR: Příprava žádosti = žadatel vyplňuje žádost. K tomu, aby byla předložena, musí zvolit přechod do stavu „Podání žádosti“. Posouzení žádosti = žádost byla předložena žadatelem v IS CEDR a probíhá její hodnocení Doplnění žádosti = žádost byla vrácena zpět žadateli s výzvou k jejímu doplnění Žádost zamítnuta = žadatel byl informován prostřednictvím nástěnky (žádost iniciativy) o zamítnutí žádosti, do příloh žádosti byl vložen dopis o zamítnutí Příprava právního aktu = žádost byla schválena, žadatel již obdržel vyrozumění o schválení žádosti, je připravován právní akt Právní akt vydán = proces hodnocení byl ukončen, je možné realizovat případné změny

13 Hlavní menu Založení projektu

14 IS CEDR – postup při přípravě žádosti

15

16 Po vyplnění údajů ve všech záložkách žádosti a poli Bankovní účet lze vygenerovat žádost o grant

17 Vygenerování dokumentu žádosti o grant

18 Až po podepsání dokumentu lze žádost předložit

19 Podání žádosti k posouzení

20 IS CEDR – postup při předložení závěrečné zprávy o iniciativě

21 Stavy zprávy a žádosti o platbu Zpracování zprávy = konečný příjemce vyplňuje zprávu o iniciativě. Ke zprávě musí být přiložena žádost o platbu (ŽoP). Doplnění zprávy = zpráva byla vrácena zpět konečnému příjemci k jejímu doplnění Připravení k podání = ŽoP je kompletně vyplněna, údaje mohou být přehrány do zprávy Vrácení ŽoP ke zpracování = je potřeba doplnit údaje v ŽoP – tzn. dojde k aktivování všech záložek ŽoP k jejich úpravám Podání zprávy ke kontrole = zpráva a ŽoP jsou kompletně vyplněny Obsahová a finanční kontrola zprávy = zpráva byla předána ke kontrole Zprostředkovateli fondu Oficiální předložení zprávy = zpráva a ŽoP obsahují všechny potřebné informace - konečný příjemce elektronicky podepíše finální verzi zprávy, která je v přílohách zprávy ve formátu PDF Schválená zpráva = proces kontroly byl ukončen, finanční prostředky budou převedeny na účet konečného příjemce Zrušená zpráva = zpráva byla předložena bez ŽoP, musí být založena nová

22 Vyplnění zprávy o realizaci iniciativy BFB

23 Popis postupu projektu = iniciativy

24 Čerpání rozpočtu – pro vyplnění konkrétních finančních údajů je nutné přiložit ke zprávě také ŽoP = žádost o platbu

25 Žádost o platbu byla založena – je možné vyplnit finanční údaje

26 Seznam výdajů v žádosti o platbu

27 Platební doklady

28 Nahrání finančních údajů do zprávy o iniciativě

29 Vrácení ŽoP k dopracování – je možné znovu upravit finanční údaje

30 Pokud je vše vyplněno, je možné zprávu spolu s žádostí o platbu předat ke kontrole Zprostředkovateli fondu

31 Kontrola zprávy a ŽoP - Po předložení zprávy a ŽoP ke kontrole probíhá kontrola zprávy, ŽoP a všech příloh ze strany Zprostředkovatele fondu. -Pokud je konečný příjemce vyzván k oficiálnímu předložení zprávy, podepíše dokument v přílohách (Dokument zprávy o realizaci projektu). -Po předložení podepsaného dokumentu je zpráva schválena, tzn. konečnému příjemci jsou převedeny na účet finanční prostředky ve výši, v jaké byly schváleny v ŽoP.

32 Děkuji za pozornost. Další dotazy k Bilaterálnímu fondu – opatření „B“ je možné zasílat na adresu fmrealizace@mfcr.cz fmrealizace@mfcr.cz Bilaterální fond na programové úrovni – opatření „B“


Stáhnout ppt "Bilaterální fond na programové úrovni opatření „B“ Ministerstvo financí – Odd. realizace, monitorování a hodnocení - CZP2 Seminář pro příjemce grantů MGS."

Podobné prezentace


Reklamy Google