Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncept Marjory Gordon Model funkčních vzorců zdraví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncept Marjory Gordon Model funkčních vzorců zdraví."— Transkript prezentace:

1 Koncept Marjory Gordon Model funkčních vzorců zdraví

2 Marjory Gordonová Ošetřovatelství vystudovala na Mount Sinai Hospital School of Nursing Bc. a Mgr. vzdělání získala na Hunter College of the City University v New Yorku Disertační práci z oblasti diagnostiky obhájila na Boston College je profesorkou a koordinátorkou ošetřovatelství dospělých na Boston College, Chestnut Hill ve státě Massachusetts je prezidentkou NANDA je členkou Americké ošetřovatelské akademie

3 Marjory Gordonová je autorkou ošetřovatelského modelu „Modelu funkčního typu zdraví“, který publikovala 1987 - který umožňuje systematické ošetřovatelské hodnocení zdravotního stavu klienta v jakékoli oblasti sytému péče – primární, sekundární i terciální

4 Vývoj modelu model je výsledkem grantu, který v 80. letech 20. stol. financovala federální vláda USA

5 Model vychází z toho, že všichni jedinci mají společné určité typy chování, které souvisí s jejich: - zdravím, - kvalitou života, - s rozvojem jejich schopností - a dosažením lidského potenciálu popis a hodnocení typů zdraví umožňuje sestře rozpoznat funkční a dysfunkční chování, případně stanovit i oš. diagnózu

6 Koncept M. Gordon vytv á ř í systematickou komunikaci v multidiscilin á rn í m týmu jednotný odborný jazyk s využit í m o š etřovatelsk é terminologie pro praxi, vzděl á v á n í a výzkum mezi z á kladn í pojmy patř í : zdrav í, funkčn í a dysfunkčn í typ zdrav í, holistick é potřeby, z á kladn í lidsk é reakce, interakce a prostřed í o š etřovatelským c í lem je nejvy šší ú roveň zdrav í a přijet í odpovědnosti jedince za sv é zdrav í klient je vn í m á n jako holistick á bytost role sestry zahrnuje o š etřovatelsk é dovednosti

7 Teoretická východiska holistická a humanistická filozofie koncepce hodnocení F.E. McCan a D. Smith model zdraví ošetřovatelské modely a teorie různých autorek, především pak D. Orem, D. Johnson a C. Roy

8 Hlavní jednotky Cíl ošetřovatelství Pacient/klient Role sestry Zdroj potíží Ohnisko zásahu Způsob intervence Důsledky

9 Metaparadigmatické koncepce Osoba – všechny lidské bytosti jsou holistické s určitými funkčními vzorci, které se podílejí na zdraví Prostředí – v integraci s osobou Zdraví – je vyjádřením rovnováhy a je ovlivněno vývojovými, kulturními, duchovními a dalšími faktory Ošetřovatelství – se zabývá funkčními a dysfunkčními vzorci zdraví

10 Obsah a koncepce modelu je odvozeno z interakcí osob – prostředí zdravotní stav jedince je vyjádřením bio- psycho-sociální interakce při kontaktu s pacientem sestra identifikuje funkční nebo dysfunkční vzorce zdraví

11 Definice souvisejících pojmů Zdrav í je vyj á dřeno rovnov á hou bio-psycho-soci á ln í interakce, kter é je ovlivňov á no faktory vývojovými, kulturn í mi, duchovn í mi a spiritu á ln í mi i dal ší mi. Dyfunkce dojde-li k poru š e v jak é koli oblasti viz vý š e. může později vyvolat onemocnění Typ je definovaný jako úsek chování v určitém čase

12 Přínosem z vícero hledisek zaměřuje se na zdraví respektuje a splňuje holistický přístup přispívá k rozvoji ošetřovatelské teorie a uplatnění teoretických poznatků v praxi svým přístupem se využívá i v taxonomii ošetřovatelských diagnóz

13 Vzorce jsou úseky chování jedince v určitém čase a reprezentují základní ošetřovatelské údaje v subjektivní a objektivní podobě základní struktura je tvořena 12 oblastmi každý vzorec představuje určitou část zdraví, která může být buď funkční nebo dysfunkční

14 Struktura modelu 1.Vn í m á n í zdravotn í ho stavu, aktivity k udržen í zdrav í 2. Výživa a metabolismus 3. Vylučov á n í 4.Aktivita, cvičen í 5.Sp á nek a odpočinek 6.Vn í m á n í, pozn á v á n í 7.Sebepojet í, sebe ú cta 8.Role, mezilidsk é vztahy 9.Sexualita 10.Stres 11.V í ra, životn í hodnoty 12.Jin é

15 1 Vn í m á n í zdravotn í stavu, aktivity k udržen í zdrav í jak vn í m á svůj zdravotn í stav a pohodu, jakým způsobem o zdrav í pečuje zahrnuje individu á ln í zdravotn í stav, jeho důležitost ve vztahu k současným životn í m aktivit á m a pl á nům do budoucna obsahuje informace o tom, jak si klient uvědomuje a zvl á d á rizika spojen á se svým zdravotn í m stavem, jak á je ú roveň jeho celkov é p é če o zdrav í

16 Položky? Nachlazen í během posledn í ho roku, absence ze zaměstn á n í / ze š koly. Navykl é postupy a aktivity pro udržen í zdrav í, jejich efekt. Způsob/snadnost dodržov á n í l é kařských a o š. doporučen í. Vn í m á n í př í činy vzniku současn é ho onemocněn í. Když začala nemoc, jak á opatřen í byla provedena a s jakým výsledkem. Osobn í př á n í týkaj í c í se postupu při l é čbě a zvl á d á n í chorobn é ho stavu.

17 2 Výživa a metabolismus tato oblast popisuje způsob př í jmu potravy a tekutin ve vztahu k metabolick é potřebě organismu zahrnuje individu á ln í způsob stravov á n í a př í jmu tekutin, denn í dobu př í jmu potravy, kvalitu a kvantitu konzumovan é ho j í dla a tekutin, zvl áš tn í preference určit é ho druhu j í dla, už í v á n í n á hradn í ch výživných l á tek a vitam í nových prepar á tů u malých dět í pak kojen í a způsob krmen í kojence hodnocen í stavu kůže, kožn í ch defektů, poraněn í a celkov á schopnost hojen í ran, kter á souvis í s imunitn í m syst é mem patř í zde i stav vlasů, nehtů, slizničn í ch membr á n, stav chrupu, tělesn á teplota, vý š ka a hmotnost

18 Položky? Typický denn í př í jem j í dla, př í lohy, př í davky, doplňky. Typický denn í př í jem tekutin (množstv í ). Změny hmotnosti v posledn í obdob í.2 Chuť k j í dlu. Pochopen í a dodržov á n í dietn í ch omezen í. Pot í že souvisej í c í s j í dlem a př í jmem potravy/polyk á n í. Vn í m á n í schopnosti hojen í ran. Vn í m á n í jiných probl é mů souvisej í c í ch se stavem vlasů, nehtů, slizničn í ch membr á n. Vn í m á n í probl é mů s chrupem, zubn í n á hrady. Stav kůže, jej í barva, napět í, poraněn í aj. defekty

19 3 Vylučov á n í tato oblast zahrnuje informace o způsobu vylučov á n í individu á lně vn í man á pravidelnost ve vylučov á n í, použ í v á n í obvykl é ho postupu při vyprazdňov á n í nebo použ í v á n í proj í madel, pot í že nebo poruchy při vyprazdňov á n í, tvar kvalita i kvantita exkrementů eventuelně triky použ í van é k ř í zen í vylučov á n í

20 Položky? Pops á n í způsobu vyprazdňov á n í střeva. Pops á n í způsobu vyprazdňov á n í moče. Pocen í, z á pach.

21 4 Aktivita, cvičen í popisuje způsob udržen í tělesn é kondice cvičen í m nebo jinými aktivitami ve voln é m čase a při relaxaci zahrnuje z á kladn í denn í aktivity obsahuje v š echny typy cviků jejich kvantitu i kvalitu, včetně sportů, kter é jsou typick é jednotlivce patř í zde i způsob tr á ven í voln é ho času a činnosti, kter é v něm jednotlivec vykon á v á zdůrazňuje činnosti, kter é maj í pro jednotlivce největ ší důležitost

22 Položky? Vn í m á n í životn í s í ly a energie, du š nost, bolest, pohodl í, … Typ a pravidelnost cvičen í, sport. Volný čas, aktivity ve voln é m čase, hry. Ú roveň sebep é če a soběstačnosti. Chůze, držen í těla, pohybov á koordinace

23 5 Sp á nek, odpočinek popisuje způsob sp á nku, odpočinku a relaxace trv á n í doby sp á nku během 24 hod. zahrnuje individu á ln í vn í m á n í kvality sp á nku a odpočinku, vn í m á n í ú rovně životn í energie z í skan é odpočinkem způsob navozen í sp á nku, us í n á n í, přeru š ov á n í doby sp á nku, obvykl é činnosti před span í m, eventuelně už í v á n í medikamentů

24 Položky? Vn í m á n í pocitu odpočinku a připravenosti na denn í aktivity Probl é my se span í m: zač á tkem, časným probuzen í m, přeru š ovaným sp á nkem, převr á cen í m doby sp á nku

25 6 Vn í m á n í, pozn á v á n í popisuje způsob a přiměřenost smyslov é ho vn í m á n í a pozn á v á n í ú roveň vědom í, ment á ln í ch funkc í, orientaci v m í stě, času, prostoru, osobou zji š těn í bolesti zji š těn í pozn á vac í ch funkc í (schopnost učen í, my š len í, rozhodov á n í, ….) zjistit do jak é m í ry je klient orientov á n a poučen o zdravotn í m stavu, a co je š tě potřebuje vědět

26 Položky? Sluch, sluchadla a jin é pomůcky. Zrak, brýle, posledn í kontrola. Paměť, pozornost. Styl učen í, obt í že. Vn í m á n í bolesti, jej í intenzita, typ, lokalizace nepohodl í. Dostatek informac í, ch á p á n í dan é situace, vlastn í n á zor, rozhodov á n í. Ú roveň vědom í, orientace v m í stě, čase, osobě, prostoru. Způsob slovn í ho vyj á dřen í /řeč, schopnost komunikace.

27 7 Sebepojet í, sebe ú cta popisuje emocion á ln í laděn í a vn í m á n í sebe sama (tělesný vzhled) zahrnuje individu á ln í n á zor na sebe zahrnuje objektivn í pozorov á n í způsobu neverb á ln í ch projevů klienta jako je držen í těla, způsob pohybu a chůze, očn í kontakt, hlas a způsob řeči

28 Položky? Celkov é emocion á ln í laděn í. Změny tělesn é ho vzhledu a schopnost í, vlastn í hodnocen í zručnosti, obratnosti, talentu a dispozic. Frekvence pocitu obav, strachu, ú zkosti, zlosti, vzteku, deprese, po čem je pociťov á na ú leva. Nervozita/ pocit uvolněn í – hodnocen í.

29 8 Plněn í rol í, mezilidsk é vztahy popisuje způsob přijet í a plněn í životn í ch rol í, ú roveň mezilidských vztahů zahrnuje individu á ln í vn í m á n í životn í ch rol í, z toho vyplývaj í c í ch z á vazků a odpověd í rozv á žnost a sn áš en í t í hy zodpovědnosti v současn é životn í situaci soulad nebo naru š en í vztahů v rodině, zaměstn á n í, ve vztahu ke společnosti, plněn í povinnost í ve vztahu k rol í m

30 Položky? Bydlen í samostatně/ s rodinou, struktura rodiny. Rodinn é probl é my např. zakl á d á n í nov é rodiny, př í růstek do rodiny, alkoholismus, … Způsob ře š en í rodinných probl é mů. Nutnost starat se o rodinn é př í slu š n í ky nebo potřeby rodiny, způsoby zvl á d á n í souvisej í c í ch probl é mů. Reakce rodiny na onemocněn í, chorobný stav. Výchova d í těte, vztahy. Př í slu š nost/ členstv í ve společensk é skupině, častost kontaktů, osamělost. Vn í m á n í mezilidských vztahů v zaměstn á n í / ve š kole. Vn í m á n í okol í / zapojen í / izolace. Asertivita/ pasivita – hodnocen í / zařazen í.

31 9 Sexualita, reprodukčn í schopnost popisuje uspokojen í nebo neuspokojen í v sexu á ln í m životě nebo se svým pohlav í m zahrnuje poruchy nebo pot í že jednotlivce v t é to oblasti zahrnuje reprodukčn í obdob í ženy a probl é my s t í m souvisej í c í u mužů pohlavn í choroby a pot í že s prostatou

32 Položky? Vn í m á n í změn/ probl é mů v sexualitě a sexu á ln í ch vztaz í ch, onemocněn í pohlavn í ch org á nů, jin é pot í že. Už í v á n í antikoncepce, obt í že, probl é my. Zač á tek menstruace a pravidelnost. Počet porodů, potratům komplikac í atd.

33 10 Stres, z á těžov é situace, jejich zvl á d á n í, tolerance nejdůležitěj ší životn í změny v posledn í ch dvou letech popisuje celkový způsob tolerance a zvl á d á n í stresových situac í zahrnuje individu á ln í rezervy nebo kapacitu ve zvl á d á n í naru š en í vlastn í integrity, způsoby zvl á d á n í stresu, podpora rodiny a jiných podpůrných syst é mů vn í m á n í vlastn í schopnosti ř í dit a zvl á dat běžn é situace

34 Položky? Napět í / nervozita, zvl á d á n í stresu, už í v á n í l é ků, drog, alkoholu, kouřen í. Důvěryhodn é osoby, jejich dosažitelnost při prož í v á n í stresov é situace. Důležit é změny v životě za posledn í 1-2 roky. Strategie ře š en í probl é mů, jejich efekt.

35 11 V í ra, přesvědčen í, životn í hodnoty popisuje individu á ln í vn í m á n í životn í ch hodnot, c í lů nebo přesvědčen í včetně n á božensk é v í ry a transcendentna zahrnuje v š e, co je v životě vn í m á no jako důležit é

36 Položky? Životn í c í le, splněn í tužeb. Vn í m á n í důležitosti n á božensk é v í ry. Individu á ln í př á n í s ohledem na n á božensk é služby během pobytu ve zdravotnick é m zař í zen í.

37 12 Jin é zde je možno zařadit jin é důležit é informace, kter é nejsou obsaženy v předchoz í ch oblastech

38 Soubor ot á zek k rozhovoru dle modelu M. Gordon

39 1 Vn í m á n í zdravotn í ho stavu, aktivity k udržen í zdrav í Jak á byla a je ú roveň Va š eho zdrav í ? Prodělal/a jste v posledn í m roce nějak é nachlazen í ? Pokud je to vhodn é : Měl jste absence v zaměstn á n í nebo ve š kole? Co v š echno děl á te pro udržen í zdrav í ? Včetně v š ech zvyklost í (kouřen í, alkohol, drogy, l é ky). Kdy a co naposled? U žen: Prov á d í te samovy š etřen í prsou? Dotaz na ú razy a nehody doma, v zaměstn á n í, v dopravě. Byly nějak é probl é my v minulosti s nalezen í m způsobu jak dodržovat doporučen í l é kařů a sester? Pokud je to vhodn é : Co si mysl í te, že způsobilo Va ší chorobu? Co jste udělal, když se objevily prvn í př í znaky a jak é to mělo důsledky? Pokud je to vhodn é : Co bude pro V á s důležit é po dobu pobytu u n á s? Jak V á m můžeme pomoci?

40 2 Výživa a metabolismus Můžete mi popsat V áš typický denn í př í jem potravy? Můžete mi popsat V áš typický denn í př í jem tekutin? Kolik je jejich celkov é množstv í ? Jak á je Va š e hmotnost v posledn í m obdob í, pozorujete zvý š en í v á hy nebo ú bytek? M á te chuť k j í dlu? Nepozorujete nějakou změnu? Můžete mi popsat druhy j í dla a způsob př í jmu potravy? M á te nějak é pot í že při j í dle nebo dietn í omezen í ? Jak byste popsal/a stav kůže, poraněn í, kožn í defekty? M á te nějak é probl é my se zuby? M á te n á hradn í chlup? Nav š těvujete zubn í ho l é kaře? Kdy byla posledn í kontrola?

41 3 Vylučov á n í M í v á te pravidelnou stolici? Můžete popsat vzhled exkretů? M á te nějak é pot í že při vyprazdňov á n í stolice? Už í v á te proj í madla? Můžete popsat způsob a pravidelnost močen í ? Probl é my s pravidelnost í ? Množstv í, vzhled, barvu a z á pach moče? Pot í te se nadměrně?

42 4 Aktivita, cvičen í M á te pocit dostatečn é s í ly a životn í energie? Cvič í te? Jak é typy cvičen í a jejich pravidelnost? Jak tr á v í te svůj volný čas? Aktivn í / pasivn í odpočinek? Vn í m á n í schopnost í pro denn í aktivitu?

43 5 Sp á nek, odpočinek Jaký m á te pocit celkov é ho odpočinku a energie k denn í m činnostem? M á te nějak é pot í že s us í n á n í m? Co V á m pom á h á ? M á te nočn í sny/ děsy? Bud í te se v noci? Probouz í te se častěji? Jak dlouho trv á celkov á doba odpočinku/ relaxace?

44 6 Vn í m á n í, pozn á v á n í M á te nějak é pot í že se sluchem? Už í v á te sluchadlo nebo jin é kompenzačn í pomůcky? Vid í te dobře? Nos í te brýle? Kdy byla naposled očn í kontrola? Ment á ln í stav a ú roveň vědom í : Neměn í se V á m paměť? Rozhodujete se snadno/ obt í žně? M á te pocity nejistoty? Jakým způsobem se nejsnadněji nauč í te novou věc? Nějak é pot í že s učen í m? Byl jste poučen o zdravotn í m stavu? Sch á z í V á m dal ší informace? Bol í V á s něco. Jin é nepř í jemn é pocity? Jak je zvl á d á te? S jakým efektem?

45 7 Sebepojet í, sebe ú cta Jak se c í t í te? Jak se V á m dař í ? Jak zvl á d á te situace, spol é h á te na sebe? Na jin é ? mysl í te si, že si v n á ročněj ší ch situac í ch porad í te s á m porad í te? Jste s á m se sebou spokojen, dař í se V á m dosahovat c í lů? Jste si s á m sebou jist? Jak byste popsal s á m sebe? Změnil se nějaký způsobem V áš tělesný vzhled nebo se omezila činnost, kterou nemůžete vykon á vat? Jak é to pro V á s m á důsledky a jak é m á te probl é my? Jak prož í v á te současnou situaci event. do š lo ke změně způsobu vn í m á n í sebe sama nebo Va š eho těla? Existuje něco, co V á s zneklidňuje? Nud í ? Vyvol á v á strach, ú zkost, š patnou n á ladu, depresi? Jak se těmto pocitům br á n í te, a co V á m přin áší ú levu: Jak é relaxačn í techniky použ í v á te?

46 8 Plněn í rol í, mezilidsk é vztahy Bydl í te samostatně/ s rodinou? Jak á je struktura rodiny? Jsou nějak é probl é my v rodině? Jakým způsobem se v rodině zvl á daj í běžn é probl é my? Pokud je to vhodn é : Jak prož í v á Va š e rodina nemoc/ hospitalizaci? je na V á s rodina z á visl á ? Jak to zvl á d á te? Pokud je to vhodn é : jsou probl é my s dětmi? Zvl á d á te tyto situace? Patř í te k nějak é společensk é skupině? M á te bl í zk é př á tel é ? Trp í te pocitem osamělosti? Často? Jste celkově spokojen/a ve sv é m zaměstn á n í ? Ve š kole? Pokud je to vhodn é : M á te dostatečný př í jem pro uspokojov á n í svých potřeb? C í t í te se být souč á st í sv é ho okol í nebo m á te pocit, že jste izolov á n v m í stě sv é ho bydli š tě?

47 9 Sexualita, reprodukčn í schopnost Pokud je to vhodn é k věku/ situaci: uspokojiv é sexu á ln í vztahy, změny, pot í že, probl é my (onemocněn í pohlavn í ch org á nů). Pokud je to vhodn é : Použ í v á te antikoncepci a s t í m spojen é pot í že a probl é my? ženy: Kdy V á m začala menstruace? Můžete mi ř í ci datum posledn í menstruace? M á te nějak é pot í že, probl é my? Kolik jste měla porodů? Kolik se V á m narodilo živých dět í ? kolikr á t jste byla gravidn í ? Posledn í preventivn í kontrola?

48 10 Stres, z á těžov á situace, jejich zvl á d á n í, tolerance Vyskytla se nějak á změna ve Va š em životě v posledn í ch 2 letech? Vyskytla se situace, byste označil/a kriz í ? Kdo V á m nejv í ce pomůže při ře š en í Va š ich probl é mů a z á ležitost í ? Je tato osoba pro V á s vždy k dispozici? Prož í v á te napět í dlouhodobě, Co V á m pom á h á k jeho sn í žen í ? Už í v á te l é ky? Drogy? Alkohol? Když m á te vět ší nebo jak é koli probl é my v životě, jak je zvl á d á te? Jak é ře š en í vol í te? Jsou tyto způsoby efektivn í ?

49 11 V í ra, přesvědčen í, životn í hodnoty Jaký důležitý pl á n(y) m á te do budoucna? Prož í v á te něco, co byste chtěl/a odstranit ze sv é ho života? Jste věř í c í ? je pro V á s n á boženstv í důležit é ? Pokud je to vhodn é :Pom á h á V á m to pro překon á n í pot í ž í ? Pokud je to vhodn é : Představuje pro V á s pobyt u n á s nějak é omezen í, pokud jde o n á boženstv í ?

50 12 Jin é Jak é koli jin é z á ležitosti, o kterých jsme nemluvili, a o kterých byste se r á d zm í nil/a.

51 Dysfunkční vzorce jsou projevem: - aktuálního onemocnění - nebo může být znakem potencionálního problému

52 Při posuzování navrhuje Porovnání získaných údajů: - individuální výchozí stav - normy stanovené pro danou věkovou skupinu - normy kulturní, společenské a jiné

53 12 funkčních vzorců zdraví 1. Vnímání zdravotního stavu, aktivity k udržení zdraví 2. Výživa a metabolismus 3. Vylučování 4. Aktivita, cvičení 5. Spánek a odpočinek 6. Vnímání, poznávání 7. Sebepojetí, sebeúcta 8. Role, mezilidské vztahy 9. Sexualita 10.Stres 11.Víra, životní hodnoty 12.Jiné člověk prostředí jejich zhodnocení a analýza sestrou funkční model zdraví dysfunkční model zdraví stanovení ošetř. dg. a ostatní kroky ošetř. procesu v primární, sekundární a terciární zdravotnické a ošetř. péči a jednotlivce, rodiny a komunity

54 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Koncept Marjory Gordon Model funkčních vzorců zdraví."

Podobné prezentace


Reklamy Google