Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologie organizace pro NNO Organizační sociální struktura Magdaléna Šťovíčková Jantulová, FHS UK Praha 2013/2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologie organizace pro NNO Organizační sociální struktura Magdaléna Šťovíčková Jantulová, FHS UK Praha 2013/2014."— Transkript prezentace:

1 Sociologie organizace pro NNO Organizační sociální struktura Magdaléna Šťovíčková Jantulová, FHS UK Praha 2013/2014

2 Formální organizace  Vysoký stupeň racionalizace organizačního života Formálně stanovené pravidla a postupy chování Formálně stanovené pravidla a postupy chování Princip: dosahování cíle při co nejefektivnějším vynakládání prostředků Princip: dosahování cíle při co nejefektivnějším vynakládání prostředků Uvědomělá snaha o koordinaci činnosti Uvědomělá snaha o koordinaci činnosti Zajištění mocenské kontroly prostřednictvím formalizace vztahů Zajištění mocenské kontroly prostřednictvím formalizace vztahů 2

3 Organizační struktura malé a středně velké NNO  http://www.fundsforngos.org/free-resources-for-ngos/organizational-chart-ngo/

4 Organizační struktura  Každá organizace je složená s částí jako jsou lidé, jejich pozice v organizaci a skupiny, ke kterým patří  Sociální prostor v organizaci je uspořádaný, strukturovaný  má sociální řád  O.S.: Sítě vztahů mezi jednotlivci a pozicemi v organizaci

5 Sociální struktura Funkce O.S.:  Abychom porozuměli nějaké organizaci, je potřeba vědět, jak je uspořádána  Efektivní a stabilní struktura je důležitá pro dosahování cílů organizace 5

6 Organizační struktura  Proč se zajímat o organizační strukturu? usnadňuje naplňování cílů: usnadňuje naplňování cílů: každá organizační jednotka/člověk má stanovené činnosti k dosažení cíle, všechny jednotky organizace dávají dohromady strukturu organizacekaždá organizační jednotka/člověk má stanovené činnosti k dosažení cíle, všechny jednotky organizace dávají dohromady strukturu organizace usnadňují řízení organizace: koordinace a kontrola usnadňují řízení organizace: koordinace a kontrola Aktérům pomáhá porozumět povinnostem, vztahům, závoslostem Aktérům pomáhá porozumět povinnostem, vztahům, závoslostem

7 Organizační struktura Proč se zajímat o organizační strukturu?  vypovídá o vztazích mezi jednotlivými částmi organizace O dělbě úkolů O dělbě úkolů O seskupování aktivit O seskupování aktivit  pomáhá pochopit zmatky, konflikty, komunikační nesrovnalosti 7

8 Dva typy struktury sociální a fyzická struktura  Fyzická struktura: vztahy mezi fyzickými částmi organizace jako jsou budovy, geografická lokalita  Sociální struktura: vztahy mezi sociálními částmi organizace, tj. lidé, pozice, organizační jednotky

9 Jak a proč organizace získávají takové formy sociální struktury jaké mají?  Sociální struktura: otázka proměnlivosti sociální struktury Tradiční a moderní teorie: statický model organizační struktury Tradiční a moderní teorie: statický model organizační struktury snaha definovat základní prvky organizační strukturysnaha definovat základní prvky organizační struktury Dnes: dynamický model organizační struktury Dnes: dynamický model organizační struktury jak se organizační struktura mění v čase a vlivem jakých okolnostíjak se organizační struktura mění v čase a vlivem jakých okolností

10 Dynamický model organizační struktury  Vývoj organizace v průběhu delšího historického období  Popis určitých fází, období vývoje organizace Př. Organizační životní cykly Př. Organizační životní cykly  Dynamika proměn v každodenosti organizace Organizační struktura velice dynamická a otevřená změně Organizační struktura velice dynamická a otevřená změně Proměna sociální struktury prostřednictví každodenních interakcí Proměna sociální struktury prostřednictví každodenních interakcí Př. Strukturační teorie Př. Strukturační teorie 10

11 Co definuje organizační strukturu?  Tři typy vztahů mezi jedinci, pozicemi, jednotkami, které definují sociální strukturu: Hierarchie autority Hierarchie autority Dělba práce Dělba práce Koordinační mechanismy Koordinační mechanismy

12 Hierarchie = distribuce autority  M. Weber: hierarchické uspořádání organizace vypovídá o distribuci autority mezi jednotlivými pozicemi v organizaci  Autorita: poskytuje těm, kteří mají určitou pozici, jistá práva (např. řídit, trestat, odměňovat) pokud jedinec danou pozici opustí ztrácí také práva, které na dané pozici nabyl pokud jedinec danou pozici opustí ztrácí také práva, které na dané pozici nabyl → tři charakteristiky autority: vztahuje se k pozice ne k člověku vztahuje se k pozice ne k člověku akceptována podřízenými akceptována podřízenými je od zhora dolů v hierarchické struktuře je od zhora dolů v hierarchické struktuře

13 Dělba práce/organizačních aktivit = distribuce odpovědnosti  Způsob, jak jsou aktivity rozděleny mezi jednotlivé členy/jednotky organizace Jaké úkoly jsou komu přiřazeny? Jaké úkoly jsou komu přiřazeny?  Horizontální koordinace  Pracovní specializace

14 Koordinační mechanismy  s růstem velikosti, komplexity organizace a s měnící se mírou nejistoty a závislosti přibývají další mechanismy koordinace  pravidla, procedury: jak bude rozhodování prováděno, jak bude práce prováděna pomáhají zajistit, že všechna rozhodnutí budou na základě stejného typu informací a tyto informace budou zaznamenána pomáhají zajistit, že všechna rozhodnutí budou na základě stejného typu informací a tyto informace budou zaznamenána  plány: např. časoví plán

15 Organizační struktura Komponenty organizační struktury:  Formální vztahy: povinnosti, odpovědnost  Hierarchické vztahy  Úkoly a aktivity jednotlivých aktérů/pozic  Koordinace úkolů a aktivit  Pravidla jednání / Interakční modely 15

16 Dimense organizační sociální struktury aneb jak měřit organizační sociální strukturu?  Kontingenční teorie /50. léta. 20.stol./: nalezení nejlepší formy organizační struktury pro dosažení vysoké úrovně organizačního výkonu/úspěchu není možné nalezení nejlepší formy organizační struktury pro dosažení vysoké úrovně organizačního výkonu/úspěchu není možné proměnné: struktura-výkon proměnné: struktura-výkon další proměnný: technologie, prostředí,… další proměnný: technologie, prostředí,… vliv míry stability prostředí na vhodnost typu organizace vliv míry stability prostředí na vhodnost typu organizace

17

18 Tři základní dimenze organizační sociální struktury  komplexita  centralizace  formalizace

19 Strukturální komplexita  Stupeň diferenciace uvnitř organizace → čím větší je v organizaci diferenciace, tím je organizace komplexnější počet specifických rolí, hierarchických stupňů, pracovních center, atd. počet specifických rolí, hierarchických stupňů, pracovních center, atd.  Komplexita: vertikální, horizontální, prostorová diferenciace horizontální diferenciace: počet různých jednotek (např. oddělení) v organizaci → dělba práce, funkční specializace horizontální diferenciace: počet různých jednotek (např. oddělení) v organizaci → dělba práce, funkční specializace vertikální diferenciace: počet úrovní od nevyšší k nejnižší pozici v organizaci → typ vysoké/”tall“ x nízské/„flat“ organizační struktury vertikální diferenciace: počet úrovní od nevyšší k nejnižší pozici v organizaci → typ vysoké/”tall“ x nízské/„flat“ organizační struktury prostorová: míra geografické oddělenosti mezi pracovními jednotkami prostorová: míra geografické oddělenosti mezi pracovními jednotkami

20 20 Ideální typ organizační struktury dle vertikální diferenciace  typ organizační struktur dán typem kontroly vysoká/“tall” struktura: vysoká/“tall” struktura: široká/ “ flet” struktura široká/ “ flet” struktura 15

21 Ideální typ organizační struktury dle vertikální diferenciace  vysoká/“tall” struktura Velký počet stupňů řízení Velký počet stupňů řízení Malý počet pracovníků podléhající jednomu vedoucímu Malý počet pracovníků podléhající jednomu vedoucímu Nevýhody: Nevýhody: každá úroveň navíc zvyšuje nákladykaždá úroveň navíc zvyšuje náklady Neprožné řízeníNeprožné řízení Výhody: Výhody: těsná kontrola a vedenítěsná kontrola a vedení rychlá kontrola mezi bezprostředními podřízenými a vedoucímrychlá kontrola mezi bezprostředními podřízenými a vedoucím 21

22 “Tall” vs. “Flat” struktura

23 Ideální typ organizační struktury dle vertikální diferenciace  široká/ “ flet” struktura nízká vertikální členěnost (malý počet stupňů řízení) nízká vertikální členěnost (malý počet stupňů řízení) Široké rozpětí řízení, velký počet pracovníků podléhá jednomu vedoucímu Široké rozpětí řízení, velký počet pracovníků podléhá jednomu vedoucímu Nevýhody: Nevýhody: Vyžaduje kvalitní řídící pracovníkyVyžaduje kvalitní řídící pracovníky Přetíženost vedoucích pracovníkůPřetíženost vedoucích pracovníků Výhody: Výhody: delegování pravomocídelegování pravomocí Výběr podřízenýchVýběr podřízených 23

24 Komplexita  Čím více je organizace komplexní → tím roste potřeba komplexnějších mechanismů pro kontrolu, koordinaci a komunikaci hlavní faktor: velikost organizace → čím větší organizace je, tím více je komplexní hlavní faktor: velikost organizace → čím větší organizace je, tím více je komplexní pozn.stejně velké organizace nemusí mít stejnou míru komplexnostipozn.stejně velké organizace nemusí mít stejnou míru komplexnosti

25 Centralizace  otázka, na které úrovni probíhá rozhodování, kdo na rozhodování participuje  ideální typy: centralizovaný/decentralizovaný typ struktury  důležitá dimenze organizační efektivity → jak dobře a rychle umí organizace řešit kritická témata a dělat relevantní rozhodnutí

26 Ideální typ organizační strutury: centralizace/decentralizace  centralizovaná organizace: rozhodování probíhá na nejvyšší úrovni a rozhodnutí jsou akceptovány bez diskuse minimální participace na rozhodnutí aktérů na nižší úrovni minimální participace na rozhodnutí aktérů na nižší úrovni + rychlejší rozhodování, efektivnější komunikace + rychlejší rozhodování, efektivnější komunikace – pomalejší reakce na změny v prostředí – pomalejší reakce na změny v prostředí  decentralizovaná organizace: rozhodují jedinci, kteří jsou nejblíže situaci, delegace autority na rozhodování participuje velká skupina lidí na rozhodování participuje velká skupina lidí + vyšší míra účasti a satisfakce + vyšší míra účasti a satisfakce – obtížnější koordinace a kontrola – obtížnější koordinace a kontrola

27 Formalizace  Do jaké míry je práce v organizaci standardizovaná,specifikovná, psaná do jaké míry pravidla, regulace, politiky, procedury řídí organizační aktivity, do jaké míry pravidla, regulace, politiky, procedury řídí organizační aktivity, př. psaná pravidla, popis pracovní pozice, manuály,… př. psaná pravidla, popis pracovní pozice, manuály,…

28 Formalizace práce: Výhody Redukuje varianty výstupů Redukuje varianty výstupů Podporuje koordinaci aktivit Podporuje koordinaci aktivit Redukuje potřebu kontroly a přímého dohledu Redukuje potřebu kontroly a přímého dohledu Redukce chyb, konfliktů Redukce chyb, konfliktůNevýhody: Tlumí kreativitu a flexibilitu Tlumí kreativitu a flexibilitu Obtížnější změna pravidel, resistence aktérů Obtížnější změna pravidel, resistence aktérů 28

29 Formalizace  Formalizační techniky: Výběr a nábor pracovníků Výběr a nábor pracovníků Pracovní náplň Pracovní náplň Pravidla a procedury pro regulaci pracovního jednání Pravidla a procedury pro regulaci pracovního jednání Další vzdělávání Další vzdělávání Organizační kultura a socializace Organizační kultura a socializace

30 Tři formy organizační struktury definované na základě míry komplexity, centralizace, formalizace

31 Analýza sociální struktury  Celkové uspořádání organizace se znázorňuje graficky tzv. organizačním schématem analytický nástroj poskytující mapu: analytický nástroj poskytující mapu: hierarchii autorithierarchii autorit dělbě prácedělbě práce  co v nich nenajdeme: koordinační mechanismy, neformální vztahy, distribuce moci mimo formální hierarchii autority → pozorování, rozhovory

32 32 Typy organizační struktury  jednoduchá organizační struktura  organizace složená z více částí  maticová struktura  hybridní struktura  síťová struktura  dle činnosti a výsledků, koordinačních mechanismů

33 33 Jednoduchá organizační struktura  struktura je definována vztahy mezi jedinci/jednotkami, proto I nejjednodušší organizace má určitou sociální strukturu  Jednoduchá org.str.: sada vztahů, které jsou flexibilní: nízká míra komplexity, omezená diferenciace, formalizace není potřeba sada vztahů, které jsou flexibilní: nízká míra komplexity, omezená diferenciace, formalizace není potřeba Široký typ organizační strutury Široký typ organizační strutury neformální přímá kooperace a kontrola neformální přímá kooperace a kontrola výhoda: flexibilita, nízké náklady, snadná ovladatelnost výhoda: flexibilita, nízké náklady, snadná ovladatelnost nevýhoda: s růstem organizace se mění její vhodnost nevýhoda: s růstem organizace se mění její vhodnost nově vzniklé organizace, malé organizace, jednotka ve větší organizaci nově vzniklé organizace, malé organizace, jednotka ve větší organizaci 33

34 34 Funkční struktura  pracovníci se stejnými či podobnými úkoly jsou seskupeni do útvarů  vedoucí útvaru je odborný zástupce pro danou funkci centralizace: koordinace specializovaných funkcí centralizace: koordinace specializovaných funkcí specializace specializace výhoda: úspora díky specializaci, srozumitelnost struktury, jednoduchá kontrola výhoda: úspora díky specializaci, srozumitelnost struktury, jednoduchá kontrola nevýhody: pomalejší průběh rozhodování a riziko izolace jednotlivých útvarů nevýhody: pomalejší průběh rozhodování a riziko izolace jednotlivých útvarů kde: v menších či středních organizacích, menší rozsah činnosti, velká specializace kde: v menších či středních organizacích, menší rozsah činnosti, velká specializace 34

35 35 Struktura s mnoha útvary/Divizní struktura (M forma)  základním prvkem struktury jednotky/divize, které jsou samostatné, v čele divize stojí zodpovědný vedoucí divize dle výrobků, zákazníků, zeměpisných podmínek divize dle výrobků, zákazníků, zeměpisných podmínek  vedení organizace má roli koordinátora a kontroluje divize výhody: jasné pravomoci, odpovědnost, standardizace výstupů výhody: jasné pravomoci, odpovědnost, standardizace výstupů nevýhody: duplikace činností a zdrojů - zvyšování nákladů a snížení efektivity nevýhody: duplikace činností a zdrojů - zvyšování nákladů a snížení efektivity 35

36 Typy organizační struktury

37 37 Maticová struktura  alternativa, jak k funkční struktuře, tak M formě  struktura s pružnými prvky, projektová struktura  má 2 struktury / 2 skupiny řízení: projektové řízení, funkční specializované řízení organizační struktura jako mřížka: vertikálně funkční specializace, horizontálně projektová specializace fungujícími ad-hoc vytvářenými týmy, které se věnují například speciálním projektům organizační struktura jako mřížka: vertikálně funkční specializace, horizontálně projektová specializace fungujícími ad-hoc vytvářenými týmy, které se věnují například speciálním projektům 37

38 Maticová organizační struktura Pro různé projekty jsou vytvářeny různé projektového týmu, s různými vedoucími a různými rolemi jednotlivých pracovníků nominovaných do jednotlivých týmů Pro různé projekty jsou vytvářeny různé projektového týmu, s různými vedoucími a různými rolemi jednotlivých pracovníků nominovaných do jednotlivých týmů nevýhoda: nutné řídit konflikty mezi dvěmi strukturami, náklady na základě kvalifikace, vysoké požadavky na schopnosti vedoucích pracovníků nevýhoda: nutné řídit konflikty mezi dvěmi strukturami, náklady na základě kvalifikace, vysoké požadavky na schopnosti vedoucích pracovníků výhody: flexibilita, efektivita, maximalizace využití specialistů, vzájemná motivace členů týmů výhody: flexibilita, efektivita, maximalizace využití specialistů, vzájemná motivace členů týmů 38

39 Maticová organizační struktura 39

40 Organizační struktura malé a středně velké NNO: O jaký typ organizační struktury se jedná.? Co s organizační struktury můžeme o organizaci zjistit? Popište tuto organizační strukturu.  http://www.fundsforngos.org/free-resources-for-ngos/organizational-chart-ngo/ http://www.fundsforngos.org/free-resources-for-ngos/organizational-chart-ngo/


Stáhnout ppt "Sociologie organizace pro NNO Organizační sociální struktura Magdaléna Šťovíčková Jantulová, FHS UK Praha 2013/2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google