Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Realizace projektu aneb jakých chyb se vyvarovat Mgr. Kateřina Dohnalová Mgr. Jan Orel Ing. Petr Šústal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Realizace projektu aneb jakých chyb se vyvarovat Mgr. Kateřina Dohnalová Mgr. Jan Orel Ing. Petr Šústal."— Transkript prezentace:

1 www.crr.cz 1 Realizace projektu aneb jakých chyb se vyvarovat Mgr. Kateřina Dohnalová Mgr. Jan Orel Ing. Petr Šústal

2 www.crr.cz 28.9.2016 2 CRR ČR zprostředkující subjekt pro operační programy IOP a OPTP konzultační a informační činnost kontrola a monitoring realizace projektů kontrolní subjekt pro operační programy Cíle 3 správa Regionálních informačních servisů (RIS) rozsáhlá databáze dat o regionech, obcích, institucích, ekonomických subjektech, projektech spolufinancovaných z fondů EU atd., propojení s Mapovým serverem pravidelná aktualizace dat hostitelská organizace pro pracoviště Enterprise Europe Network poradenství pro malé a střední podnikatele sekretariát Regionálního rozvojového fondu – určen pro města a obce na financování technické infrastruktury soutěže Vesnice roku a Historické město roku

3 www.crr.cz 3 Osnova prezentace Změny v projektech Monitorovací zpráva, Žádost o platbu Kontroly Publicita projektu Sankce Udržitelnost

4 www.crr.cz 4 Změny v projektech Oznamování změn Nejčastější typy změn Vyplnění formuláře OoZ

5 www.crr.cz 5 Oznamování změn I změny v projektové žádosti/projektu povinnost oznamovat veškeré změny související s realizací projektu změny oznamovat v předstihu/neprodleně formulář Oznámení příjemce o změnách v projektu (příloha PPŽP) přehled oznámených změn uvést v monitorovacích zprávách bod 5 Realizace projektu

6 www.crr.cz 6 Nejčastější typy změn prodloužení/zkrácení termínu realizace projektu/etap, sloučení etap projektu upravit harmonogram projektu/etap, změna data dosažení monitorovacích indikátorů OoZ musí být předloženo před ukončením realizace projektu/etapy pozdní předložení je sankcionováno dle Podmínek

7 www.crr.cz 7 Nejčastější typy změn přesun aktivit, financí mezi etapami upravit věcný popis etapy, částky na etapách, částky v rozpočtu, potřeby a zdroje v letech je-li přesouvána aktivita do následující etapy, je toto příjemce povinen oznámit před koncem etapy, zároveň s tím oznámí přesun souvisejících nevyčerpaných finančních prostředků nelze financovat nové aktivity nebo rozšíření stávajících aktivit je-li vysoutěžena nižší částka, lze uspořené prostředky použít na realizaci jiné VZ pouze s řádným zdůvodněním nehodlá-li příjemce dále využít nedočerpané fin. prostředky, nepředkládá OoZ

8 www.crr.cz 8 Nejčastější typy změn přesuny finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami povolené přesuny – zvýšení výdajů na pořízení ICT (HW i SW), včetně služeb souvisejících s jejich pořízením, a stavebních prací nepovolené přesuny – všechny ostatní v OoZ příjemce přesně vyspecifikuje přesun fin. prostředků a vysvětlí nutnost změny přesun finančních prostředků mezi kapitolami upravit částky v rozpočtu Pozn.: není nutné oznamovat změnu rozdělení investičních a neinvestičních výdajů

9 www.crr.cz 9 Nejčastější typy změn změna indikátoru v realizaci: navýšení MI – hrazeno z nezpůsobilých výdajů snížení MI – nutné alikvotně snížit i způsobilé výdaje v udržitelnosti: navýšení MI – hrazeno z vlastních zdrojů snížení MI – neřeší se, je-li v limitu 90–105 %, je možné nahrazení jinou obcí, při nedodržení limitu sankce dle Podmínek

10 www.crr.cz 10 Vyplnění formuláře OoZ změnu vyplňovat do formuláře, který je přílohou PPŽP změny uvádět konkrétně, věcně, logicky uvést aktuální (poslední schválenou) hodnotu a požadovanou hodnotu uvést řádné zdůvodnění změny (lze i formou příloh) uvádět všechny související změny (prodlužování etap – ovlivnění harmonogramu následujících etap, harmonogram VŘ) doložit potřebné podklady – rozpočet, financování etap, atd. (vždy stav aktuální a požadovaný) veškeré změny je nutné oznamovat i v období udržitelnosti projektu možnost změny konzultovat v předstihu s pobočkou CRR

11 www.crr.cz 11 Monitorovací zpráva Předkládání MZ Přílohy Vyplňování MZ Limity způsobilých výdajů Chyby v MZ

12 www.crr.cz 12 Předkládání monitorovacích zpráv - I Část III, odst. 3 „Příjemce je povinen pravidelně předkládat CRR pravdivé a úplné informace o průběhu realizace projektu prostřednictvím hlášení o pokroku a monitorovacích zpráv.“ A) Hlášení o pokroku příjemce předkládá za každých 6 měsíců od prvního dne měsíce následujícího po vydání prvního Rozhodnutí až do ukončení realizace projektu předkládá do 5 pd od kalendářního měsíce, ke kterému měl hlášení předložit ⋐ Příklad: Rozhodnutí bylo vydáno 16.9.2010 první den měsíce následujícího po vydání Rozhodnutí – 1.10.2010 první HoP za období „od zahájení realizace“ do 31.3.2011 předkládá příjemce do 7.4.2011 HoP vyplňuje příjemce v Benefitu.

13 www.crr.cz 13 Předkládání monitorovacích zpráv - II B) Etapová/závěrečná monitorovací zpráva příjemce předkládá do 20 pd po ukončení etapy/projektu ⋐ Příklad: projekt je ukončen k 31.8.2010 závěrečná monitorovací zpráva musí být předložena do 29.9.2010 MZ vyplňuje příjemce v Benefitu

14 www.crr.cz 14 Předkládání monitorovacích zpráv - III Etapa ukončena před schválením Rozhodnutí V případě, že je realizace etapy ukončena před schválením Rozhodnutí, je příjemce povinen předložit žádost o platbu s monitorovací zprávou do dvaceti pracovních dnů od schválení Rozhodnutí. ⋐ Příklad: etapa ukončena k 20.8.2010 Rozhodnutí je schváleno 30.8.2010 příjemce předkládá etapovou zprávu do 27.9.2010

15 www.crr.cz 15 Předkládání monitorovací zpráv - IV Překrývání lhůt pro předložení hlášení o pokroku a monitorovací zprávy hlášení o pokroku příjemce nepředkládá, pokud by mezi podáním hlášení o pokroku a etapové/závěrečné monitorovací zprávy měla uplynout doba kratší než jeden měsíc ⋐ Příklad: hlášení o pokroku je příjemce povinen předložit do 8.8.2010 monitorovací zprávu do 29.8.2010 lhůta pro předkládání hlášení o pokroku a monitorovací zprávy je menší než jeden měsíc příjemce předkládá pouze monitorovací zprávu

16 www.crr.cz 16 Co dokládat s Žádostí o platbu a monitorovací zprávou vytištěnou z IS Benefit a podepsanou žádost o platbu – postup pro vyplnění uveden na www.strukturalni-fondy.cz, v PPŽPwww.strukturalni-fondy.cz vytištěnou z IS Benefit a podepsanou monitorovací zprávu – postup pro vyplnění uveden v PPŽP pověření oprávněné osoby k podpisu, podpisové vzory soupisku faktur – příloha Příručky pro žadatele a příjemce pozor na správné přiřazení čísla kapitoly dle položkového rozpočtu, čísla výběrového řízení, označení výdaje jako investičního x neinvestičního, správně vyplněné částky dle faktur kopie faktur/účetních dokladů k soupisce faktur musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, a být označen číslem projektu

17 www.crr.cz 17 Co dokládat s Žádostí o platbu a monitorovací zprávou kopie výpisů z účtů, ze kterých byly hrazeny výdaje projektu, popř. potvrzený výpis z elektronického bankovnictví je vhodné vyznačit platby týkající se projektu seznam čísel účtů s uvedením názvu banky využívaných pro projekt kopie protokolu o předání a převzetí díla pozor na přesnou specifikaci dodaných komponent, vyznačování a zdůvodnění rozdílů oproti smlouvě o dílo, prohlášení zadavatele, že poskytnuté dodávky jsou v pořádku a plně funkční, podpisy na protokolech doklad o vedení příjmů a výdajů v účetnictví s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu např. dle střediska, kódu

18 www.crr.cz 18 Co dokládat s Žádostí o platbu a monitorovací zprávou v 8. a 9. výzvě kopie pracovních smluv, pracovní náplně, výkazy práce, rekapitulace mzdových výdajů podklady prokazující publicitu projektu doložení publicity – fotografie s označenými hmotnými výstupy, doložení publicity na tištěných výstupech čestné prohlášení – vytisknout a přiložit k MZ v případě nedostatečných podkladů je příjemce vyzván, aby ve lhůtě stanovené pobočkou CRR doklady doplnil

19 www.crr.cz 19 Tipy na vyplňování MZ Popis realizace realizované aktivity za sledované období změny problémy informace o provedených kontrolách včetně výsledku kontroly (NKÚ, PAS…) Aktualizace údajů data VŘ – dle skutečnosti indikátory - plnění sledujeme při konci realizace (předání díla od projektanta pořizovateli) Dokládat splnění aktivit projektu – výstupy projektu

20 www.crr.cz 20 Limity způsobilých výdajů 6. výzva, 8. výzva projektová dokumentace, odborné studie, posudky a analýzy, jejichž vyhotovení je nezbytné pro realizaci projektu do 5 % celkových způsobilých výdajů stavební práce do 5 % celkových způsobilých výdajů 9. výzva projektová dokumentace, odborné studie, posudky a analýzy, jejichž vyhotovení je nezbytné pro realizaci projektu do 5 % celkových způsobilých výdajů stavební práce pouze pro aktivitu „Metropolitní sítě“, do 35 % celkových způsobilých výdajů na danou aktivitu osobní výdaje pouze pro aktivitu „Digitalizace“, do 15 % celkových způsobilých výdajů na danou aktivitu po ukončení realizace projektu provede pobočka přepočet výše způsobilých výdajů, včetně max. výdajů dle výzvy

21 www.crr.cz 21 Přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací podle § 92e zákona o DPH od 1. 1. 2012 obce a kraje se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani stavební a montážní práce nejsou předmětem daně a to ani v případě, že obce a kraje jsou plátci DPH z titulu uskutečňování ekonomické činnosti (jsou registrovaným plátcem DPH) je nutné v rámci objednání stavebních prací nebo při uzavření smlouvy deklarovat, že obec/kraj nakupuje stavební a montážní práce k výkonu veřejné správy => nejsou osoby povinné k dani a neuplatní se přenesení daňové povinnosti pokud není ve smlouvě deklarováno nebo obec/kraj předloží dodavateli své DIČ bez bližšího upřesnění => deklarují se v pozici plátce a uplatní se přenesení daňové povinnosti

22 www.crr.cz 22 Nejčastější chyby výdaje bez přímé vazby na projekt špatně vyplněná Zjednodušená ŽoP (návod pro vyplnění vyvěšen na www.strukturalni-fondy.cz) špatně vyplněná soupiska faktur nedoložení všech potřebných dokladů nedoložení dokladů o úhradě účetní evidence příjmů a výdajů projektu neodpovídá soupisce faktur

23 www.crr.cz 23 Jak se chyb vyvarovat konzultace s pobočkou již při realizaci etapy dokladování dle dokumentu Náležitosti dokladování pečlivost při vyplňování postupovat dle PPŽP včetně příloh příloha č. 5a, 5b, 5d, 14 – vyplňování HoP/MZ příloha č. 5c, 15 – postup pro vyplňování ZŽoP

24 www.crr.cz 24 Kontroly, Publicita projektu, Sankce, Udržitelnost Typy kontrol projektu Práva a povinnosti příjemce Povinná publicita projektu Sankce za porušení Podmínek Projekt v období udržitelnosti

25 www.crr.cz 25 Kontroly projektu Jejich cílem je ověření plnění Rozhodnutí a Podmínek, zjištění, že finanční prostředky jsou použity k záměru specifikovanému projektem a že v průběhu realizace nejsou porušována pravidla pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů. základní typy kontrol: administrativní – kontrola dokladů fyzická – kontrola skutečného stavu v místě realizace kontroly mohou probíhat ve všech fázích projektu oprávněné kontrolní subjekty: MV, MMR, CRR, MF, Evropská komise, OLAF, Evropský účetní dvůr, NKÚ oprávněné auditní orgány: MF – Auditní orgán, MMR – Pověřený auditní subjekt na základě kontrol může hrozit vracení nebo krácení dotace

26 www.crr.cz 26 Práva a povinnosti příjemce při kontrole Práva příjemce informace o kontrole min. 2 pd předem zápis z kontroly – příjemce stvrzuje podpisem případné námitky k zápisu z kontroly lze uplatnit do 5 pd od seznámení se se zápisem Povinnosti příjemce vytvoření podmínek pro provedení kontroly poskytnutí dokumentace k projektu, příp. informace k předmětu kontroly přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou

27 www.crr.cz 27 Publicita projektu povinnost dle Podmínek Rozhodnutí (část III, bod 13) provádět propagaci účasti prostředků SF na financování projektu dle PPŽP uchovat veškeré doklady související s propagací pro potřeby kontroly a) označení hmotných výstupů projektu – náklady hrazené z veřejných prostředků činily méně než 500 000 EUR: symbolem Evropské unie (vlajka EU) symbol IOP informací o finanční účasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj prohlášení ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“

28 www.crr.cz 28 Publicita projektu b) stálá vysvětlující tabulka v místě realizace projektu – náklady hrazené z veřejných prostředků činily více než 500 000 EUR, projekt spočíval v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury nebo stavebních prací: symbol Evropské unie (vlajka EU) odkaz na spoluúčast Evropské unie na financování projektu odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj: „Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj“ nebo obdobná věta se stejným významem prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“ symbol Integrovaného operačního programu název projektu příjemci v OI 2.1 nejsou povinni instalovat velkoplošný reklamní panel

29 www.crr.cz 29 Pravidla pro používání symbolů EU a IOP symboly musí být vždy uvedeny na viditelném místě u tiskových materiálů musí být vždy na titulní straně při používání současně s jinými logy nebo znaky se umísťují symboly EU a IOP jako první, v pořadí logo IOP, poté logo EU, poté další loga (stejné pravidlo platí i při umístění svisle pod sebe) ostatní loga nebo znaky nesmí být větší než symboly EU a IOP odkaz na finanční spoluúčast Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj a prohlášení Řídícího orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“ musí být užíván vždy společně se symboly EU a IOP pravidla publicity musí být zakotvena i ve smlouvách s dodavateli (povinnost označovat veškeré dokumenty logy) – lze zajistit také čestným prohlášením

30 www.crr.cz 30 Varianty loga IOP Barevná Černobílá Jednobarevná Negativní

31 www.crr.cz 31 Logo varianta + logo EU + text- barevná, jednobarevná, černobílá POZOR: na dolní černou linku musí být vepsáno REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU. Toto číslo zjistíte z Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Číslo je ve tvaru CZ.1.06/2.1.00 / Logo varianta + logo EU - barevná, jednobarevná, černobílá

32 www.crr.cz 32 Ukázky publicity

33 www.crr.cz 33 Sankce za porušení Podmínek uvedeny v Podmínkách Rozhodnutí (část III a IV Podmínek) pozdní předložení dokumentů (OoZ, MZ a ŽoP, HoP) nenaplnění monitorovacích indikátorů porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek porušení podmínek archivace nedodržení pravidel publicity výše sankce je odstupňována dle „závažnosti“ porušení Podmínek (2–100 % vyplacené dotace) při zjištění před vyplacením dotace se řeší snížením způsobilých výdajů při zjištění po vyplacení dotace je příjemce vyzván k vrácení (části) dotace

34 www.crr.cz 34 Udržitelnost projektu Hlášení o udržitelnosti projektu příjemce je vyzván 10 měsíců od ukončení realizace projektu k vyplnění hlášení v termínu 20 pd (není-li příjemce pobočkou CRR vyzván, nezbavuje ho to povinnosti HoUP předložit) poslední výzva k vyplnění 4 roky a 10 měsíců od ukončení realizace projektu majetek lze převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele dotace (je předmětem kontroly) nahrazení majetku z pojistného plnění – za zcizený majetek je třeba pořídit náhradu; je nerelevantní, zda tyto náklady budou kryty z vlastních zdrojů či z pojistného plnění; pojistné plnění není příjmem projektu; pro zachování auditní stopy je nutno do složky projektu uložit veškeré dokumenty související se zcizením majetku

35 www.crr.cz 35 CRR – kontakty primárním kontaktním místem je příslušná pobočka CRR

36 www.crr.cz 36 CRR – kontakty

37 www.crr.cz 37 CRR – kontakty

38 www.crr.cz 38 Děkujeme za pozornost Mgr. Kateřina Dohnalová dohnalovak@crr.cz 221 580 268 Mgr. Jan Orel orel@crr.cz 221 580 275 Ing. Petr Šústal sustal@crr.cz 221 580 226


Stáhnout ppt "1 Realizace projektu aneb jakých chyb se vyvarovat Mgr. Kateřina Dohnalová Mgr. Jan Orel Ing. Petr Šústal."

Podobné prezentace


Reklamy Google