Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DI3MK_EPP2 Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 jaro 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DI3MK_EPP2 Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 jaro 2014."— Transkript prezentace:

1

2 DI3MK_EPP2 Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 jaro 2014

3 Harmonogram předmětu  sobota 01. 03. 2014 / 16:40 – 19:15 / učebna 51 Organizační pokyny Strategický management  sobota 15. 03. 2014 / 10:15 – 12:50 / učebna 51 Provozní management a management kvality  sobota 22. 03. 2014 / 13:55 – 16:30 / učebna 51 Informační systémy v podniku  sobota 29. 03. 2014 / 07:30 – 10:15 / učebna 51 Finanční management Kolokvium Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

4 Informační systém Soubor lidí, metod a technických prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat, jehož cílem je tvorba a poskytování informací podle potřeb jejich příjemců, činných v systémech řízení.  Technické prostředky (hardware)  Programové prostředky (software)  Organizační prostředky (orgware) nařízení a pravidla definující provozování a řízení IS  Lidská složka (peopleware) adaptace a účinné fungování člověka v prostředí IS  Reálný svět jako kontext IS informační zdroje, legislativa, normy, … Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

5

6 Koncepce IT ve firmách - historie  Střediskové dávkové zpracování  Centrální databanky  Nástup PC počítačů  Síťové propojení  Koncepce klient / server  Cloud computing Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

7 Koncepce IT ve firmách - historie Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

8 Informační technologie Stádia aplikace IT:  Zpřesnění administrativy  Zvyšování rentability investic  Zkvalitnění nabídky zboží a služeb  Zvyšování kvality manažerských rozhodovacích procesů  Kontakt se zákazníkem Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 Projevy přínosů IT:  Technická koncepce produktů  Dynamika růstu  Profesní skladby zaměstnanců  Organizační struktura  Rozhodovací procesy  Strategie působení managementu Vyspělé výrobní podniky věnují na provoz a rozvoj svých IS 3-5% z obratu. Přínosy: 1-5% fixních nákladů a 5-35% variabilních (zakázkových) nákladů (ILC)

9 Změny v přístupech k IT Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 AtributyPočátek 90. letZávěr 90. let v základní terminologii se hovoří o – výpočetní technice a počítačích – informačních systémech a technologiích (IS/IT), včetně technologií komunikačních využívané technické prostředky – sálové počítače a terminály– aplikace klient/server – osobní počítače– internet a intranet dominující způsob přístupu k realizaci softwaru– vlastní vývoj a tvorba – nákup a implementace standardního parametry nastavitelného softwarového balíku orientace organizačního zázemí informatiky v podniku – vlastní výpočetní střediska– dodávky od vnějších firem (outsourcing) základní integrační úsilí v podnicích – integrace dat do společné databáze – integrace znalostí v rámci jejich správy (knowledge management) přínos informatiky je orientován na podporu rozhodování – koncových uživatelů a středního managementu – vrcholového managementu a vlastníků firem charakteristika vnějších vazeb podniku– kooperace– globalizace

10 Změny v přístupech k softwaru Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 AtributyPočátek 90. letZávěr 90. let směr integrace v podnicích podporovaný softwarovými nástroji – integrace uvnitř podniku mezi jednotlivci a odděleními – integrace vně podniku v rámci sítě zákazníků a dodavatelů (partnerů) směr funkční orientace softwarových nástrojů – řízení výroby v podniku – řízení dodávek produktů a služeb v rámci komplexního logistického řetězce

11 Integrace informačních systému 1.Implementace je dlouhodobý proces 2.Oblast IT rychle inovuje 3.Jakožto nehmotná investice je často spojena s neadekvátním očekáváním 4.Problémy: technické limity (rozvoj HW a SW X standardizace GUI) IS nepokrývají univerzálně všechny fce. pro různé velikosti a typy podniků – odklon od jednoho univerzálného parametrizovaného systému organizační úskalí – dodavatel nedodává pouze SW, ale celé řešení pro podnik (spočívající v analýze informačních potřeba podniku, stávajících informačních toků a dat, jejich optimalizace, zaškolení uživatelů) znalostní úskalí – na straně dodavatelů IS je značné Know-how a situace se mění daleko rychleji než je někdy podniková praxe schopna vstřebat. Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

12

13 Informační systém Integrace informačních systémů:  Vnitřní integrace – jednotlivých pracovníků kolem důležitých podnikových procesů  Vnější integrace – s dodavateli, zákazníky, kooperujícími firmami, prodejci, se zahraniční mateřskou firmou – SCM, EDI) Požadavky na informační systém:  Pružnost – IS se musí rozvíjet s růstem firmy a inovacemi jejích obchodních a výrobních procesů (modulovost, parametrizace)  Mobilnost – přístup k IS i mimo pracoviště (PDA, mobilní telefony)  Bezpečnost – proti neoprávněnému vniknutí a zcizení dat.  Efektivnost – IS musí vést k jednodušší a rychlejší administraci Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

14 Potřeba informací dle úrovně Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

15 Potřeba informací dle úrovně Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

16 Informační systém 1. Data (+ význam + struktura =) 2. Informace jako interpretovaná data (+ uvažování + abstrakce + aplikace =) 3. Znalost (+ výběr + zkušenosti + principy + omezení + učení =) 4. Expertíza Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

17

18 On Line Analytical Processing (OLAP)  výpočty (analýzy) prováděné koncovými uživateli pomocí online systémů (v reálném čase) Generování dotazů Požadování ad hoc reportů Provádění statistických analýz  Odpovědi na otázky Kdy, kde, kdo, co...  Pracují s (primárními) daty uleženými v relačních databázích, zobrazují momentální stav podniku (informace z účetnictví, řízení výroby – ze systémů označovaných jako Online Transaction Processing)  Výstupem jsou informace agregované, bez zbytečných detailů, zaokrouhlené  Zachycují faktor času – časové řady  Data ukládána do multidimenzionální databáze „n-dimenzionální kostka“  To umožňuje třídit a zpracovávat data podle řady hledisek Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

19 Multidimenziální databáze  Data mohou být organizována způsobem, jakým je chtějí vidět spíše manažeři než systémoví analytici  Lze lehce a rychle dosáhnout různé způsoby prezentace stejných dat  Dimenze: výrobky, prodejci, segmenty trhu, obchodní jednotky, geografické lokality, distribuční kanály, země, průmysl  Jednotky: peníze, objemy prodeje, propočty na hlavu, majetkový profit, aktuální versus předpověděné  Čas: denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně nebo ročně Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

20 Datamining  odkrývání znalostí v databázích  extrakci znalostí  datová archeologie  explorativní analýza dat  zpracování obrazců dat  “bagrování” v datech  rozsáhlý sběr informací (“žně”) Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

21 Datamining

22 Datawarehousing  proces vytváření souborů dat sloužících k podpoře rozhodování  Datawarehouse (DW) je předmětově orientovaná, integrovaná, v čase organizovaná a trvale uložená kolekce dat sloužící pro podporu rozhodování předmětově orientovaná - data dávají info o specifickém předmětu (nákup, obchod) ne o operacích, které probíhají integrovaná - data se berou z různých zdrojů a ukládají do koherentního celku v čase organizovaná - spojuje data se stejnou časovou periodou trvale uložená - data jsou ukládána v DW nastálo, jsou pouze přidávána, nikoli odstraňována Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

23 Datawarehousing Zdroje dat:  provozní databáze (ERP, CRM, SCM,aplikace pro e-business…) - data jsou agregována, odvozována z nich jiná data, a ta ukládána do DW  minulá provozní data - jsou to data, která aktualizací provozních databází mizí  ručně vkládaná data - data o budoucnosti (odhady, vývoje, trendy)  data z externích zdrojů - předpisy, trh s akciemi, data o konkurenci, data z Internetu a externích IS Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

24 Expresní systémy Expertní systém je program, který využívá vhodně v počítači uložených poznatků lidských expertů k řešení problémů, které obvykle v praxi vyžadují znalost expertů Expertní systémy napodobují činnost lidských expertů při řešení problémů Rozdělení expertních systémů:  poradce - pomůcka experta na potvrzení či zpochybnění svých profesionálních názorů. Má hlavně kontrolní funkci  rovnocenný partner - ES navrhuje řešení, konečné rozhodnutí však dělá uživatel  expert - pracuje úplně autonomně na úkolech, které uživatel není schopen sám vyřešit. Systém má konečné slovo v rozhodování a svá rozhodnutí často také ihned provádí. Uživatel obvykle není ani schopen kontrolovat správnost těchto rozhodnutí. Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

25 Základní komponenty IS  Vstupy: data, texty, zvukové a obrazové záznamy vstupující do IS a metody a prostředky, jimiž jsou vkládány a uchovávány  Modely: kombinace procedurálních, logických a matematických modelů, které transformují vstupy na požadované výstupy  Technologie: technici, hardware, software  Databáze: soubor(y), v němž jsou uložena data potřebná pro všechny uživatele  Správa: ochrana dat a dalších komponent systému  Výstupy: kvalitní informace pro všechny úrovně řízení a ostatní uživatele uvnitř i vně organizace. Nemůže být lepší než umožňují vstupy a modely Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

26 Význam architektury IS  Vytváří relativně stabilní rámec, do něhož se v průběhu vývoje začleňují jednotlivé aplikace a prostředky  Je významným komunikačním prostředkem mezi vedením organizace a projektanty IS.  Zajišťuje souhlas a vzájemné porozumění různých složek organizace v tom, které aplikace, data a rozhraní budou v daném čase implementovány.  Takto řízený růst minimalizuje duplicity, zaručuje kompatibilitu, vzájemnou propojitelnost a integraci systému  Dostatečně otevřená architektura zajišťuje stabilitu vývoje IS i při rychlém rozvoji IT  Minimalizuje náklady na chybně zadané projekty a rekonstrukce Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

27 Procesní pohled na část IS Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

28 Enterprise Resource Planning (ERP) Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

29 Hierarchické nástroje pro řízení podniku  Business Intelligence  Enterprise Resource Planning (ERP) integrované systémy řízení podniku  Advanced Planning System/Supply Chain Management (APS/SCM)  Manufacturing Execution System (MES) systémy pro řízení výrobních procesů  vlastní řídicí systémy strojů a zařízení. Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

30 Základní bloky IS Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 EISExecutive IS Podpora vrcholového řízení, strategické řízení DWH Data Warehouse Datový sklad MISManagement ISPodpora taktické úrovně řízení TPS Transaction Processing System Podpora operativní úrovně řízení OISOffice IS Podpora rutinních kancelářských prací (zpracování a správa dokumentů, e-mail,..) EDI Electronic Data Interchange Podpora elektronické výměny dat mezi obchodními partnery, bankami apod.

31 Omezení MIS (ERP bez BI)  Jejich schopnost podporovat tvorbu rozhodnutí je limitovaná: předem definované a periodické reporty poskytují pouze opisné znalosti informace relevantní tvorbě rozhodnutí jsou v MIS neúplné, obvykle nejsou dostupné ve chvíli, kdy jsou potřebné  podporují zejména operativní činnosti Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

32 Office Information System OIS Podpora kancelářských prací Cíle:  Redukce nároků na administrativní operace (zpracování textů, kalkulace, …) a zvýšení pořádku v administrativě organizace (správa dokumentů, workflow)  Zrychlení komunikace uvnitř i vně organizace (e-mail)  Využití Internetu, intranetu a extranetu  Zvýšení formální úrovně kancelářských prací (formátování dopisů, zpráv, katalogů, …), jednotný styl organizace (šablony, …)  Podpora skupinové práce (groupware) Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

33 Executive Information System EIS ERP + Business Inteligence Cíle:  Komplexní analýzy, podklady pro rozhodování generace strukturovaných výstupy s vysokou vypovídací hodnotou, rychlé a jednoduché vytváření nových pohledů na data, jejich agregace a řazení do nových souvislostí, analýzy trendů a odchylek, analýzy scénářů, práce s historickými daty, a předvídání budoucího vývoje, přístup k interním i externím datům, jednoduché ovládání, přehledná prezentace. Nároky:  Nižší nároky na zajištění provozu (malý počet uživatelů), provozní podpora konverzí dat z databází MIS, CIS do databází EIS  Specifická podpora uživatelů a podpora průběžných modifikací aplikací Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

34 Manufacturing Execution System MES Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 Sběr dat (Data Collection/Acquisition) získání dat pro archivaci a další zpracování Dispečerské řízení výrobních jednotek (Dispatching Production Units) řešení výrobních situací automaticky systémem nebo obsluhou (operátor, mistr, vedoucí výroby, technolog aj.) na základě informací z procesu a systému MES, včetně záznamu jejich řešení Správa dokumentace (Document Control) pracovní instrukce, výrobní příkazy, plány, receptury, výsledky výroby, zprávy aj. Sledování toku materiálu (Product Tracking and Genealogy) přehled o stavu rozpracované výroby (stav konkrétních objednávek, změny priorit, důvody „zastavení“ ve výrobě aj.) a vytváření úplného tzv. rodokmenu výrobku (detailní záznam skutečné historie výroby, složení výrobku, aktivit souvisejících s jeho výrobou atd.) Analýza výkonnosti (Performance Analysis) výrobní protokoly nejrůznějšího druhu pro analýzu průběhu výroby

35 Manufacturing Execution System MES Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 Sledování pracovníků (Labor Management) dostupnost, oprávnění, certifikace, sledování a vyhodnocování výkonnosti pracovníků Řízení údržby (Maintenance Management) sledování a řízení pravidelné údržby, evidence náhradních dílů, nákladů na údržbu, plánování kapacit údržby Ovládání procesu (Process Management) rozhraní SCADA/HMI (Supervisory Control and Data Acquisition/Human-Machine Interface) pro vizualizaci výrobních procesů a dohled nad prostředky, které přímo řídí výrobu – programovatelnými automaty (PLC), decentralizovanými řídicími systémy (DCS) aj. Řízení kvality procesu (Quality Management) dohled nad dodržováním správných výrobních postupů (Good Manufacturing Practices – GMP) a daných parametrů výroby, řízení kvality výroby sledováním statistických ukazatelů v reálném čase (SPC/SQC) Krátkodobé plánování (Operations /Detail Scheduling) řazení výrobních dávek podle různých kritérií Přidělování zdrojů a kapacit (Resource Allocation and Status) kontrola a přidělení prostředků pro výrobu (výrobní zařízení, suroviny, lidé atd.)

36 Výrobní úkoly CIM, CAD, CAM Cíle: Optimalizace řízení výrobních provozů Podpora řízení jakosti Automatizace výrobních linek Provozní a organizační nároky: Vysoké nároky na bezpečnost a spolehlivost provozu (zabezpečení proti výpadkům, haváriím apod.) Kritické faktory úspěchu: Efektivní integrace výrobních, konstruktérských a ekonomických modulů Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2

37 Děkuji za pozornost! Příjemný zbytek víkendu!


Stáhnout ppt "DI3MK_EPP2 Ekonomika a řízení průmyslových podniků 2 jaro 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google